6
Yáup nangge hánámá yá ket tárák álosim re táineráng
Ámna ni yáup nangge ya hánámá árená Táwi ya naráng háting mená átaráng watá wu yáni tángga hangga ku márum yáni wata tárang káin átneráng. Ket tárák álosim wáina tát kápángga ku ámna náráwa yá Ánutu kutná ma táng lem táindáráng, me nándá Táwi yan me yánená wa yanyawon ma táindáráng. Iná yáup nangge hánámá káman da márumá yá Táwi ya naráng háting mená hálendu yáup nangge watá wata narán nukna hánámá wata ku wata tárang káin ma árin ingga ma narindak. Ináku ing narinek, “Yáup ná tánggoet wawu Táwi ya naráng háting mená káman háláng imánggoet, me wa káe kikiná háleinek, wata ku kámá yá márum yáni Táwi ya ma naráng háting mená ya yáup táng mángngátaráng wa táng hátingga yáup kándáng hánám táng minet,” wáina hánám narinek.
Me ná uyená náwu Táwi yan ámna náráwa wa yánáng tolingga yánátá wa há hánám isutneráng.
Sup pa kikiná nanará wawu mukmuro hulá hulá wata hulá
Ámna kámá wu me kusák wa sánáng tolinggoeráng. Me rina menggoeráng watá kung Táwi náni Jesu Son Iháhá watá rina kándáng nánáng toliuk watyot káman ma hálengguk, me rina menggoeráng watá ámna náráwa háláng yámán Ánutu isusut wahára ma kungguráng. 4-5 Ámna wáinaná wawu yáni ya narát árená hálenggoek, enendu watá náut kámá káman wáina ingga ma naráráng. Watá tárák kandák ing wata heronge narángga átkoeráng, kámá yot me hánámá hánámá wata hulá ya menmen ná tángga átninggoeráng. Wáina watá ku ámna náráwa yángot kung gu kápáng naknarák, menmen, mengmán mengmán, kámá ya kep kotkot táng yámámá, me honhoren káluná wahára tinggoeráng. Ámna wáinaná watán nanará wawu kandák hánám. Kámá ya me páliná wa táng yakyawák táng yámángngátaráng, hang Ánutu yan yáup hulá hulá tángga ku kutná kutná táwi ihinemán ingga narángngátaráng.
Iná ámna káman dá Ánutu yá ket tárák rina tátáya narek wa rewe isutang átnek wahára wu kutná kutná táwi átminek me isikimo átminek wawu álo rewe ingga narinek. Ámna káman dá wáina táinek wawu Ánutu yan átkuku watá watyot táwi hánám átnek. Mam kinan átang tunggafiumán wahára wu náut kámá káman ma táená áwumán, hang káwak sangga kuinemán wahára wu náut kámá káman tánggatang ma kuindámán. Wáina wata ku sungi me sut tánggánene yá há átnámát wawu álo átnámek ingga narángguinemán. Káman niyá sup táup ihin ingga narinek wawu ingirungingi yá engot kung punggip hára tinek. Pahán yáni watá ket tárák hohoná me wáik hulá hulá tátáya táwi hánám tárurán watá márapmá táwi hánám yámángga iháng lem táinek. 10 Sup pa kikiná nanará wawu mukmuro hulá hulá wata hulá. Ámna kámá wu sup pa kikiná hánám naruráng, wata ku watá iháng yawák tán naráng hákhátik hára átnát wa há sangga ku márapmá táwi sungga átaráng.
Kándáng re átang kungga ku átkuku álosim wa táinelák
11 Kák ku Ánutu yan ámna, ket tárák kandák wata pitáng mángga mulangán átnelák. Wáina tángga ku kálu kándáng átkuku, Ánutu yan pahán isusut, naráng hákhátik hára átkuku, kámá kápátá kikiná háhále, káto hálengga átang márapmá rina rina wa sungga átnát, me nangge nuk kot yolop átnát wawu yáupmá hálánggon tángga ku ihángguinelák. 12 Tewe ámna yá hánghálángngingga átang erawángngátaráng wáinanyon du ko káto hálengga Ánutu ya naráng háting mángga milunná sungga átnelák. Ka Táwi ya naráng háting mángga ku Jesu ya naráng háting met ingga rahán táwi hára há yánulák rám wahára Ánutu yá átkuku sásáliná muná tátáya mantáng kamuk, wata ku átkuku wa káto táinelák. 13 Ánutu kutná kutná átkuku yáni yámángngátak wata rahálá hára me Jesu Son Iháhá watá Pontius Pailat rahálá hára me pálipuk miuk wata rahálá hára no me ing kane ko me wa há hánám isutnelák, 14 Táwi yan me rina narulák wa kándáng re isutnelák, wata kinan kámá yá kák hára kandák kámá ma káindaráng, ináku rongrongngá re árátá kungga Táwi náni Jesu Son Iháhá watán rám bá tunggafeinek. 15 Wa tunggafeinek wawu Ánutu yá rám narek wahára.
Ánutu wawu kutná kutná álosim kámuk hánám wata márumá, hang málámbá re ku kutná kutná kámuk wata pin yáni tángga átnándak. Málám bu king átaráng watán King, me táwi átaráng watán Táwi. 16 Málám watá re ku ma kátkámut tán, hang málám bu yamá maming táwi kinan átnándak, wata ku káman dá wata tangtang áwáwáyan tárák ku muná. Káman dá ma káuk me káman dá álo kakayan tárák ku muná. Ánutu yan uliháláng wawu sásáliná muná, wata ku kutná meng tárut tángga átkuinemán. Wa pálipuk.
17 Ámna kámá niyá kutná kutná ná álo árán káwak ketnán rám nahára álosim átat ingga átaráng wa ing yáninelák, yáni ma tángga árángga kuindaráng, hang sup rina átyámek watá álo háláng náminek ingga ma narindaráng, náuta sup yáni watá rám náut hára muná kuinek wawu ma naráráng. Yánátá ku Ánutu yá re ku álo háláng náminek ingga narineráng, watá re ku heronge tátáyan kutná kutná álosim táup táwi wa háláng námángngátak. 18 Yánátá ku kámá háláng yámámáya tárák álosim táup táwi yon há tángguineráng. Kutná kutná rina átyámek wa iháng niyá kesák táeráng wa ilap tángga yámineráng. 19 Wáina táineráng wawu máriya rám bá áwinek wahára watá háláng yámámáyan kutná kutná álosim hánám wa ihineráng. Wáina tángga ku átkuku álosim wa táineráng, wawu átkuku páliná hánám.
20 Timoti, kák ku yáup rina Ánutu yá kamuk wa hánám táinelák. Me hánámá hánámá Ánutu yan nanará káin ma áraráng wa sárum yáminelák. Ámna kámá yá ku nándán nanará wu kándáng ingga narángga meineráng, enendu watán nanará wawu Ánutu yá kandák ingga narek, wata ku ko wa yápmang kung kámá átnelák. 21 Ámna náráwa kámá Jesu yan tombong háliuráng, enendu nanará kandák wáina wa isutang átningga ku Jesu yan me páliná wa sáuráng.
Ánutu yá pahán sámángguinek.