2
Naráng hákhátik hára káto átang gu me kusák wa káting hang tinemán
No sándá ing narineráng ga naret, no sán me ámna náráwa it táwi Laodisia káin átaráng wa, me ámna náráwa kátu nák kurák mátapna ma naráráng wa háláng sásámáya hánghálángngingga átang yáup wa tánggoet. Yáup wa tánggoet wawu sán pahán sáni táng káto tátáya, me pahán sáni seng tárut táe Ánutu yan ámna náráwa kikiná kápángga pahán káman átnát wata. Sándá no me wa met wáina átang gu Ánutu yan me pingnga álosim wa kándáng hánám naráng rákit tángga wahára kungga ku iruk kán kálu kutná kutná álosim hulá hulá átaráng wa ihineráng. Wáina tángga ku Ánutu yan me kilakngá wata hulá wawu Jesu Son Iháhá wa ingga narineráng. Jesu Son Iháhá watá rewe ku álo háláng námán nanará álosim tángga Ánutu yan me maming tái álosim hánám wa kándáng hánám naráng rákit táinemán. Ámna kámá yá sángsárungingga me karo táng sámánirot ingga no me ná sánet. Nák ku sányot ma árat, enendu iruk kálu ku sányot há átat, hang sándá ket tárák álosim tángga naráng hákhátik sáni Jesu Son Iháhá hára káto hálengga átaráng wa met narángga heronge naráng sámánggoet.
Jesu Son Iháhá yot tántápin tángga átang gu átkuku páliná wa táinemán
Wáina wata ku Jesu Son Iháhá wawu sáni Táwi náni ingga há táuráng, wata ku watyot emá re átkuineráng. Káráp pá káwak uminá pálak hára ráhulá kun áráng hengga átnándak wáinanyon du sándá Jesu hára káto hálengga átneráng. Me pingnga álosim sánuráng wahára káto yárengga árát tu naráng hákhátik sáni watá káto hálengga árán du Ánutu heronge me táwi hánám inángguineráng.
Kándáng hánám háleng rákit tángga átneráng! Ámna kámá yá miti yan kálu nanará kusák me, me hánámá hánámá wa sánát tu sándá watán nanará wa ma isutnándaráng. Ámna wáinaná wawu Jesu Son Iháhá watán nanará ma isutnándaráng, ináku ámna nangge yan nanará yot káwak kán nanará wa isutnándaráng.
Jesu Son Iháhá wawu ámna nangge hánám háliuk, ngáyá ku Ánutu málámbon. Ánutu málámbán káin nanará me háláng me átkuku rina átaráng watá wahára erek hánám átháleráng. 10 Angelo me iruk hulá hulá átaráng me kutná kutná uliháláng yáni pálak átaráng wata yáin yáni ku málám wa rewe, iná sándu watyot tántápin há táuráng, wata ku Ánutu yá átkuku wa sámán du átkuku álosim watá sányot táwi hánám wa átang kuinek. 11 Sándu Jesu yot ronrosin átang gu kep mamará watán hulá kándáng hánám nareráng. Wawu ámna yá ket yáni yá sándán káwak sut mamará hálengngátak wáina muná, ináku Jesu Son Iháhá watán yáup wahára kungga ku pahán kakngá wa yalingga táng san kuk hálek. Kep mamará wata hulá hánám bu wa. 12 Jesu kutná hára umi kuhuráng rám wahára wu Jesu tanggán káin usuráng wáinanyon sándu Ánutu yá tanggán káin sáháng usuk ina hálek. Wáina tán du Ánutu yá kátkámut kálu wahára Jesu son táng tárut táuk wáinanyon du sándá watán háláng wata naráng hátinggoeráng wahára kungga ku Ánutu yá Jesu yot son sáháng tárut táuk ina hálek.
13 Uláp pu sándu mukmuro hulá hulá wa tángga pahán kakngá wa isutang átkiuráng rám wahára wu há kámurená yá ina átkiuráng, enendu Ánutu málámbá tán sándu átkuku mirak wa tángga Jesu Son Iháhá watyot ronrosin átkoeráng. Ánutu yá mukmuro náni kámuk hánám wa yawonduk. 14 Meng rákit me watá náháng me hára tingga mukmuro náni wa iháng hiták tin du nándá watán háláng wata tárang káin átkiumán, enendu Ánutu yá me retá náháng me hára titi wa yawondang gu meng rákit me watán háláng wa táng hang tingga táng Jesu yot maripong hára kátiuk. 15 Jesu yá maripong hára kámutuk wahára kungga ku Ánutu yá iruk hulá hulá me kutná kutná háláng yáni pálak watán háláng wa rahán táwi hára iháng hang tingga táe ále hánám háleráng ingga táng hiták yáliuk.
Jesu yot há kámutumán wata ku meng rákit me watá ma háláng námindák
16 Wáina wata ku ámna kámá yá umi sungi nanayan meng rákit me, me miti yan kálu rám táwi kákápáyan meng rákit me, hang yap mirak kán rám me Sabat tán rám watán meng rákit me wa sándá ma isutkuráng ingga meng sámát watán me wa ma narindaráng. 17 Ále meng rákit me wa meme hálek wawu yongnga rewe. Uláp Ánutu yá meng rákit me wa málámbán ámna náráwa yámuk wawu Jesu Son Iháhá yá máriya áwinek ingga wata tárákngá ya ku wa yámuk. Wata ku meng rákit me wata hulá hánám bu Jesu Son Iháhá málám. 18 Iná ámna kámá yá kusák hára kungga yáni tángga hangga angelo yánáng sáknginggoeráng. Wáina tángga ku sándá wáinanyon há tániráng ingga wata sánánggoeráng. Sándá ámna wáinaná wa yápmat watá sángot kung ket tárák wáik wa tángga átang yumnak álosim Ánutu yá sásámáya tiyawing san átak wa ma ihánirot. Ámna wáinaná wawu ára rina kangngátaráng wahára yárengga átang gu náni wu kut náni pálak ingga narángngátaráng. Iruk Káungá watán nanará wa ma isurená náni wu nanará náni pálak ingga narángngátaráng, enendu nanará yáni wawu ále hánámá rewe.
19 Wáina átang gu yáin náni Táwi Jesu wahára ma rosená átkungngátaráng. Káwak sut káman da yáilá yá átang gu sutná kátu wa háláng yámángga árán du ulin watá tán du sut seng kunkun táená wa iháng káto tángga átnándaráng. Wáinanyon du yáin náni Jesu watá málámbán ámna náráwa wa háláng yámángga árán du málámbot káman hánám átkoeráng. Wáina átang gu Ánutu yan háláng hára Jesu sutná watá tihangga kungga átkoek.
20 Sándu Jesu Son Iháhá watyot há kámuturáng, wata ku káwak kán nanará wata tárang káin ma átnándaráng. Rina ta ku káwak ámna yá ina átninggoeráng? Rina ta ku me wáina isutneráng ingga meng rákit me kámá ing tená wa isutkoeráng, 21 “Ma ihindalák, ma náindalák, ma ihánggápindalák”? 22 Meng rákit me wáina watá ku káwak ketnán kutná kutná ku sopmuná wáik háleineráng wata rewe mek. Meng rákit me wáina wawu ámna yá re narát tunggafen du wáina isusut ta nánená, wata ku sándá wa ma isutnándaráng. 23 Meng rákit me wáina wawu ing, miti yan kálu meng rákit mená hulá hulá, me kusák hára kungga yáni tángga haha, hang káwak sut hára kálu rina rina kandák táe Ánutu yá nahángga álosim naráng námik ingga tátá. Kámá yá ku me wáina wawu pálipuk nanará álosim ingga narángga átkoeráng, enendu me wáina watá háláng námán pahán kakngá yá ket tárák wáik táin ingga naránggoek wata hálángngá tángga hahayan tárák ku muná.