2
Ámna náráwa nándu há kámurená enendu Ánutu yá tán Jesu yot há tárutumán
Uláp sándu mukmuro hulá hulá wa tángga átang gu iruk sáni wawu há kámurán áturáng. Rám wahára wu káwak nátán kálu kandák hulá hulá wata kinan átang alek táitná hára iruk wáik yáin yáni watán nanará isutang átkuráng. Iruk wáik watá emá re hánghálángngá hánám ámna kámá niyá Ánutu yan milun yayali tángngátaráng watán pahán kinan káin yáup tángga átkoek. Uláp pu nán kámuk tombong wahára átang pahán wáik kakngá watán kikiná wa isutang átninggiumán. Átang gu pahán náni kakngá watyot tu nánin nanará watán milun sungga átkumán. Wa átkumán wáina re átang ináku Ánutu yá wáina átang yumnakngá wáik rina iháháya tiyawiuk wa ihánggatnem. 4-5 Mukmuro náni watá náháng lem tán há kámutang átumán, enendu málámbá nánda kikiná hánám narángga urák náni táwi naruk hálendu náháng tárut tán Jesu Son Iháhá watyot tárutang átninggoemán. Málámbá pahán táwi hánám námángga ku wáina tángga son náhuk. Ánutu yá Jesu Son Iháhá watyot náháng tárut tángga ku náháng alek káin átang kutná kutná pin yáni tátáyan kome wahára Jesu yot tin átninggoemán. Ánutu yá wáina táuk wawu inggálu me máriya málámbá pahán námuk wa hiták táng tunggap táin ingga táuk. Pahán rina námánggoek wawu táwi hánám kutná kutná kátu wa iháng hátingga hánám námánggoek wahára kungga ku náháng álolo tán Jesu Son Iháhá watyot ronrosin átkoemán. Ánutu yá pahán sámámáya naruk wa isutang gu son sáhuk. Sándá náut kámá káman táuráng ga wata ingga tángga Ánutu yá ma sáhuk. Ináku Jesu ya naráng háting mámá kálu wahára re Ánutu yá hánámá ná hánám wáina táuk. Wáina táuk wawu sándá náut kámá yáup káman táng mát wata yumnakngá ya muná, wata ku káman dá málámba kutná tángga árángga kukuyan du muná. 10 Jesu Son Iháhá wahára kungga ku Ánutu yá tán ámna náráwa mirak háliumán. Wáina hálengga átang gu yáup álosim nándá tátáya uláppon há tiyawing námuk wa tángga átkukuya.
Jesu Son Iháhá watá kámkáyam tángga tombong yará wa tán káman háliumán
11 Kep yáni marená watá sándu kep sáni ma marená wata ku sándu Ánutu yan tombong wata kinan ma áraráng ing sánángngátaráng. Wáina wawu ámna nangge yá re ket tá káwak sut hára tángngátaráng. Ing narineráng, uláp wawu sándu kámá káinnan tunggafená hálendu 12 Jesu Son Iháhá watán tombong hára ma áturáng, ináku mulangán áturáng. Hang Israel ámna háháleyan káluná muná, me pahán káman átnát mená Ánutu yá hárotuk, me Israel iháng álolo tátáyan me káto wáina táinet ingga mená wata kinan ma áturáng. Sándu káwak ketnán Ánutu yá náut kámá álosim káman sásámáya miuk ka wata ma hálengga áturáng, me Ánutu ya ma naráng mená áturáng. 13 Uláp pu mulangán hánám káin áturáng, enendu inggálu ku Jesu Son Iháhá wata sipmá watá sáháng áwáng málámbot tin du Ánutu tangtang hánám wáina átaráng.
14 Jesu Son Iháhá málámbá pahán láláp wa táng hang Juda me ále kámá káinnan orek náni hára tin du pahán káman háliumán. Uláp pu kumbi ina watá Juda me kámá káinnan wa náháng horen kámkáyam tángga átumán. Iná inggálu ku Jesu Son Iháhá watá kumbi ina wa yalingga ku kámkáyam tángga tombong yara átumán waháranan son náhán káman re háliumán. 15 Jesu yá kámutuk wahára kungga ku Moses yan meng rákit me wa yawondang gu tombong yará wa tán tombong káman re mirak háliuk. Wáina táuk wahára kungga ku Juda me ále kámá káinnan wa náhán pahán káman háliumán. 16 Jesu yá tombong yará árená wa tán tombong káman re hálengga Ánutu nuknukngá háliuráng wawu málámbá maripong hára kámutuk wahára. Wáina táuk watá ku kámá yot kámkáyam tátá wa tán sálikngiuk. 17 Jesu yá káwak káin hangga me pingnga álosim wa mengga ing miuk, “Pahán káman dá orek sáni hára átnek.” Sán ámna kámá káinnan Ánutu tangtang ma áturáng sányot Juda nán Ánutu tangtang átumán wa me pingnga álosim ná nánuk. 18 Jesu Son Iháhá wahára kungga ku Iruk Káungá káman watá rewe kámuk Juda me kámá káinnan wa háláng námán Nan náni wata rupmá káin kumán.
19 Wáina wata ku sándu áwená ina muná, ináku sándu Ánutu yan ámna náráwa watyot tombong káman re átaráng. Sándu Ánutu yan ámna náráwa pánpáliná hánám átaráng. 20 Sándu it Ánutu yá tánggim ina. Málámbá nán aposel yot profet náháng kumammá ya mangga ku Jesu Son Iháhá málám bu táng kumam káto ya ore hára man watá it hálángngá ya átang it káto tángga átgim wáina. 21 It kuratná watá kámuk hánám Jesu hára sengsáráp tángga átang it wa tát Táwi yan it káungá káto hánám maming táwi hálengga átkoek. 22 Sándu Jesu hára hányon sengsáráp tángga átaráng, wata ku Ánutu yá kámuk sáhán málámbán it táwi hánám ina hálengga árát tu málámbán Iruk Káungá watá it wata kinan átkuinek.