1 Korid
Pol mɨj ned ak Korid bin bɨ kɨrop ñu kɨl tɨkak
1
1-2 Yad Pol. God ne ke yɨp ag lak rek, Krais Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ ne alap mɨdebin. Mam cɨn Sostenes eip sɨŋaul mɨdɨl, mɨj nɨbaul nɨbep taun kɨb Korid sɨŋak God bin bɨ ne mɨdebɨm okok ñu kɨl tɨkebin. Nɨbi Krais Jisas nop nɨŋ dɨpek ak, God agek, nɨbi bin bɨ ke komɨŋ tep ne mɨdebɨm. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nop sobok gɨpal bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek, God kɨrop bin bɨ sɨŋ ne mɨdenɨmel agɨl ag lak. Krais Jisas ne Bɨ Kɨb cɨn mɨdeb; ne ak rek nep Bɨ Kɨb nɨbi mɨdeb.
God Bapi cɨn abe, Bɨ Kɨb Jisas Krais abe, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep ger, nɨbi mɨd tep gɨnɨmɨb.
Pol God nop tep agak
Krais Jisas nop cɨg mɨdem, God ne nɨbep dɨ tep gɨl tap tep ñɨb ak nɨŋɨl, yad per God nop tep agebin. Tari gɨnɨg: nɨbi Krais nop cɨg mɨdem, Krais nɨbep dɨ tep yɨb gek, nɨbi gos nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm ag ñɨ tep gɨpɨm. God ne gek, Krais mɨnɨm tep ak nab nɨbep adaŋ apek, nɨbi nɨŋ dɨl, ageb rek nep gɨpɨm. Nɨb ak, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais onɨgab agɨl kod mɨdebɨm ñɨn aul, God Kaun tap tep ñɨb okok bɨr magɨlsek dɨpɨm. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nɨbep kod mɨdɨl gɨ ñɨ tep gek, nɨbi karɨp lɨm wagɨn aul mɨdɨl, mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdɨl, nop ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais onɨgab ñɨn ak, nɨbi mɨnɨm ognap ma nɨŋnɨgabɨm. God ageb rek nep geb. Ne nɨbep ag lek, nɨbi Ñɨ ne Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais eip jɨm ñɨl mɨdebɨm.
Krais bin bɨ okok gos dɨ ar nokɨm nɨŋɨl, jɨm ñɨl mɨdenɨmel
10 Ai mam sɨkop. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais pɨs ar mɨdobɨn ak me, mɨnɨm ke ke ar ognap ma lɨnɨmɨb. Gos ar nokɨm nɨŋɨl, mɨnɨm ar nokɨm agɨl, jɨm ñɨl yɨb mɨdenɨmɨb. 11 Pen bin Klowi bin bɨ ne ognap apɨl yɨp agek nɨpin, nɨbi ai mam yad ognap nɨbi ke pen pen agebɨm. 12 Nɨb ak, ognap agebɨm, “Cɨn Pol bin bɨ ne,” agebɨm. Ognap agebɨm, “Cɨn Apolos bin bɨ ne,” agebɨm. Ognap agebɨm, “Cɨn Sipas bin bɨ ne,” agebɨm. Ognap agebɨm, “Cɨn Krais bin bɨ ne,” agebɨm.
13 Agebɨm nɨbak Krais nop tɨg asɨk ke ke lɨnɨmɨb rek lɨp. Yad mab kros bak alaŋ ñag pak lel nɨbep nen agɨl kɨmen rek, yɨb yad agɨl Pol bin bɨ ne mɨdobɨn agebɨm aka? Pol yɨb agɨl ñɨg pakpek aka? Nɨb ak, “Cɨn Pol bin bɨ ne,” “Cɨn Apolos bin bɨ ne,” agebɨm ak esek agebɨm. 14 Pen amɨl nɨbep eip mɨdenek ñɨn ak, bin bɨ koŋai ñɨg ma pak ñɨnek. Bɨ omal nep Krispas Gaias nep ñɨg pak ñɨnek. Nɨb ak, God nop tep agebin. 15 Mer ak, yokop esek apkep, “Pol yɨb ne agɨl ñɨg paknok,” apkep. 16 Pen saköl gɨpin. Yad Stepanas bin bɨ ne okok kɨrop abe ñɨg pak ñɨnek. Pen bin bɨ ognap sek ñɨg pak ñɨnek aka ma nɨpin. 17 Krais yɨp, “Bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñɨnɨmɨn,” agɨl ma agak. “Kɨrop mɨnɨm tep yad ak ag ñɨnɨmɨn,” agak. Nɨb ak, mɨnɨm tep ne ak ag ñɨbin. Pen bin bɨ ognap gos kɨd yɨk nɨŋɨl apal rek ma ag ñɨbin. Mɨnɨm nɨg gɨl agen, Krais mab kros bak alaŋ ñag pak lɨlak mɨnɨm ak mɨnɨm yokop alap rek lek, bin bɨ okok ma nɨŋ dɨnɨmel, agɨl, mɨnɨm tep ne ak yɨpɨd gɨl nep ag ñɨbin.
18 Bin bɨ mab ke yɨneb kanɨb nɨbak amebal okok, Krais mab kros bak alaŋ cɨnop nen agɨl kɨmak mɨnɨm ak nɨŋel, mɨnɨm saköl rek lɨnɨgab. Pen cɨn God cɨnop dɨ komɨŋ yokeb nɨŋɨl, Krais mab kros bak alaŋ cɨnop nen agɨl kɨmak mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, God kɨlɨs sek, ne ke cɨnop dɨ komɨŋ yokeb, agɨl nɨŋobɨn. 19 Ar nɨbak God Mɨnɨm ak, Aisaia ne God mɨnɨm agak ak ñu kɨl tɨkɨl agak,
“Bin bɨ gos kɨd yɨk nɨpɨn apal okok,
gos kɨri ak ke nɨŋɨl, gos tep nɨpal.
Pen yad gen, gos nɨŋɨl apal rek ma lɨnɨgab,
mɨnɨm abramek apal rek lɨnɨgab,” agak.
20 Nɨb ak, bin bɨ gos nɨŋeb okok, bin bɨ koles kɨb ambal okok, bin bɨ mɨnɨm tari tari ag amɨl apɨl gɨpal okok, mɨnɨm kɨb tep tep kɨri nɨpal ak, God nɨŋek, mɨnɨm saköl rek lek, pɨs nep ap yap paknɨgal.
21 God ne ke nɨŋ tep gɨp rek, bin bɨ gos cɨn ak ke nɨŋɨn, agɨl, ke pɨyo nɨŋnɨgal okok, ne tigep bɨ rek mɨdeb ak ma nɨŋnɨgal. Bin bɨ nɨb okok Krais mɨnɨm tep ag ñobɨn ak nɨŋel, kɨrop mɨnɨm saköl rek lɨnɨgab. Pen God ne ke gɨnɨgain agɨl ag lak rek, bin bɨ mɨnɨm saköl ag ñobɨn nɨbak nɨŋ denɨgal okok, God kɨrop tɨg asɨk yoknɨgab. 22 Juda bin bɨ okok apal, “Tap ma gep rek ognap gem nɨŋɨl, nɨŋɨd agebɨm, agɨl nɨŋnɨgabɨn,” apal. Pen Grik bin bɨ okok gos tep tep kɨsen nɨb ar ognap nɨŋɨn, agɨl per nep pɨyo nɨpal. 23 Nɨb ak me, Krais cɨnop nen agɨl kɨmak mɨnɨm ak agon, Juda bin bɨ okok nɨŋɨl apal, “Mɨnɨm yɨrɨk gɨp ak tari gɨnɨg agebɨm,” apal. Pen Juda bin bɨ mer okok apal, “Mɨnɨm kɨsen nɨb pɨyo nɨŋobɨn ak ma agebɨm. Ak mɨnɨm ñɨñɨloŋ lɨlɨg agebɨm,” apal.
24 Pen God cɨnop Juda bin bɨ ognap abe, Grik bin bɨ ognap abe, bin bɨ yad dɨnɨgain, agɨl ag lak nɨŋɨl cɨn Krais nop nɨŋɨl nɨpɨn, God kɨlɨs sek mɨdeb rek, Krais abe nɨb aknɨb rek nep kɨlɨs sek mɨdeb; God gos kɨd yɨk nɨŋeb rek, Krais abe nɨb aknɨb rek nep gos kɨd yɨk nɨŋeb. 25 Bin bɨ okok Krais apɨl kɨmak ak nɨŋɨl, God ne kɨlɨs ma mɨdeb agnɨgal; pen God ne kɨlɨs ne ke gak gos ak ma nɨŋnɨgal. Bin bɨ okok Krais apɨl kɨmak ak nɨŋɨl, God ne gos tep ma mɨdeb agnɨgal; pen God ne gos tep ne ke gos nɨŋak wagɨn ak ma tɨk nɨŋnɨgal.
26 Ai mam sɨkop. Nɨbi ke nɨŋɨm! God nɨbep sɨk agak ñɨn ak, nɨbi bin bɨ tigep rek mɨdebek nɨbep sɨk agak? Bin bɨ gos nɨŋeb apal okok, bin bɨ kɨb okok, bin bɨ yɨb mɨdeb okok, nɨbep koŋai sɨk ma agak. 27 Bin bɨ gos kɨd yɨk nɨpɨn apal okok nabɨŋ dɨlaŋ, agɨl, God bin bɨ gos tep ma nɨpal okok dak. Bin bɨ kɨlɨs mɨdobɨn apal okok nabɨŋ dɨlaŋ, agɨl, God bin bɨ kɨlɨs ma mɨdeb okok dak. 28 Bin bɨ yɨb sek mɨdobɨn apal okok bin bɨ yokop rek mɨdelaŋ, agɨl, God kɨrop kɨrɨg gɨl, bin bɨ tam okok yɨb ma mɨdeb apal okok kɨrop dak.
29 God ne nɨg gak ak, bin bɨ ognap God udɨn yɨrɨk ar ak, yɨb kɨri ke agel ar amnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab, agɨl gak.
30 God gek, Krais Jisas eip jɨm ñɨl mɨdebɨm. Nɨb ak, God gek, Krais Jisas nop nɨŋ dɨl, nop eip jɨm ñɨl mɨdɨl, nop gos nɨŋlɨg gɨ mɨdobɨn ak me, cɨn gos kɨd yɨk nɨŋeb bin bɨ rek mɨdobɨn. Krais eip jɨm ñɨl mɨdobɨn ak me, God cɨnop nɨŋɨl bin bɨ komɨŋ tep yad ageb. Krais eip jɨm ñɨl mɨdobɨn ak me, God cɨnop nɨŋɨl bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad ke ageb. Krais eip jɨm ñɨl mɨdobɨn ak me, God cɨnop nɨŋɨl tap si tap tɨmel gɨpɨm gac ak Ñɨ yad bɨr lɨg gɨ yokɨp ageb. 31 Mɨnɨm ar nɨbak God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin bɨ mɨñ mɨñ gɨjɨn agenɨmel ak, kɨri Bɨ Kɨb cɨnop tap tari tari ñɨb ak gos nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨnɨmel,” aglak.