1 Pita
Pita mɨj ned ak ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pita, bɨ Jisas Krais mɨnɨm dad ameb bɨ alap. Yad nɨbep bin bɨ God bɨrarɨk ped okok bin bɨ ne ke ag lak okok, mɨj aul ñu kɨl tɨkebin.
Nɨbi ognap Podas mɨdebɨm, ognap Galesia mɨdebɨm, ognap Kapadosia mɨdebɨm, ognap Esia mɨdebɨm, ognap Bitinia mɨdebɨm. Nɨbi bin bɨ karɨp lɨm par okok nɨb rek mɨdebɨm. Mɨnɨm nɨb aul ñu kɨl tɨk yoken, karɨp lɨm ke ke mɨdebɨm okok amek nɨŋnɨgabɨm.
Bapi God bɨrarɨk ped okok nɨbep gos nɨŋɨl, bin bɨ yad mɨdenɨgal, agak. Nɨb ak, God Kaun ne ak gek, nɨbi bin bɨ ne mɨdɨl, Jisas Krais ageb rek gɨnɨgabɨm nɨŋɨl lakañ ne tap si tap tɨmel gɨpɨm gac ak lɨg gɨ yoknɨgab.
Nɨb ak, God apɨl mal nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨder, nɨbi per nep kapkap sain tɨkɨl mɨdenɨmɨb.
Mɨd tep gep magɨl cɨn ak mɨdeb God karɨp lɨm tep ne seb kab ar alaŋ sɨŋak
Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais God ne nop tep agɨn! Jisas Krais Nap ne nop tep agɨn! Ne nep cɨnop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, Ñɨ ne Jisas Krais nop ag yokek apɨl kɨmɨl, kauyaŋ warɨkak ak me, ñɨ pai ne yɨb mɨdɨl, ne eip per per mɨdenɨgabɨn, agɨl, gos sek mɨdobɨn. God ñɨ pai ne mɨdobɨn rek, cɨnop karɨp lɨm tep ne seb kab ar alaŋ sɨŋak dɨ tep gɨnɨgab. Lɨm dai ar wagɨn aul tap okok ajɨl lɨl ki gɨ yonɨgab ak pen God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak aknɨb ma gɨnɨgab. God tap tep okok nɨbep ag lak nɨŋɨl per per nep mɨd tep yɨb gɨnɨgab. Cɨnop agɨp rek, amɨl ne eip per per nep mɨd tep gɨnɨgabɨn.
God ne kɨlɨs yɨb. Nɨbi God nop nɨŋ dɨl cɨg tep gem, ne nɨbep kod mɨd tep gɨl, mɨd damɨl, ñɨn kɨsen ak, nɨbep dam karɨp lɨm tep ne ak dad amnɨgab. Nɨb ak, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Pen mɨñi won sɨkol eñap nɨbep, bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebal, agɨl, gɨ tɨmel gel koslam mɨdenɨmɨb rek lɨp. Bin bɨ gol taupal okok dagɨlel yɨnek, magɨlsek gol nep mɨdeb aka tap acɨp acɨp sek mɨdeb, agɨl nɨpal. Gol tap yokop rek ak pen nɨg gɨpal. Pen God nop cɨg gɨpɨm aka ma cɨg gɨpɨm ak tap kɨb yɨb ak me, mɨker apek koslam mɨdenɨgabɨm nɨbak, nop cɨg tep gɨpɨm aka cɨg tep ma gɨpɨm ak nɨŋnɨgab. Pen mɨker apek, nop cɨg tep gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgabɨm ak, Jisas Krais adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, God ne nɨbep, gɨ tep yɨb gɨpɨm, agɨl, yɨb nɨbep gek ar alaŋ amek, nɨbep wasu ag damɨl, karɨp lɨm tep ne dad amnɨgab.
8-9 Nɨbi ned Jisas Krais nop udɨn ma nɨpek ak pen nop mɨdmagɨl lɨpɨm. Nɨbi mɨñi ak rek nep nop udɨn ma nɨpɨm ak pen nop nɨŋ dɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨpɨm. Jisas Krais nop nɨŋ dem, God ne, kaun nɨbep per nep komɨŋ mɨdenɨmɨb, agɨl, nɨbep kod mɨdeb. Nɨb ak me, nɨbi mɨñ mɨñ yɨb gɨ mɨdebɨm. Cɨn mɨñ mɨñ gep won nɨbak agɨn, agɨl, mɨnɨm ulep gɨnɨgab.
10-11 Bɨrarɨk nep Krais Kaun ne bɨ God mɨnɨm agep okok kɨrop nab adaŋ mɨdɨl gos ñek, kɨri Krais yur tari tari dɨl, kɨsen tap tep yɨb tari tari gɨnɨgab mɨnɨm ak agɨl ñu kɨl tɨklak. Pen Krais yur dɨl kɨmek, God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek, mɨd tep gɨnɨgabɨm mɨnɨm aglak nɨbak, kɨri ke nɨŋ tep ma gɨl, cɨnop mɨñi mɨdobɨn ageb aka bin bɨ kɨsen okok ke ageb, agɨl, kɨlɨs gɨl pɨyo nɨŋlɨg gɨ mɨdelɨgɨpal.
12 Pen Krais Kaun ne gos ñek God mɨnɨm agep bɨ okok nɨŋɨl mɨnɨm agelak nɨbak, God kɨrop nen agɨl ma agak; nɨbi mɨñi mɨdebɨm ñɨn aul nep agɨl agak. Mɨnɨm tep agelak nɨbak me, God ne Kaun Sɨŋ seb kab ar alaŋ nɨb ag yokek apɨl bin bɨ ognap kɨrop gos ñek, kɨri pen nɨbep Jisas Krais mɨnɨm tep ak agel nɨpɨm. God gek nɨbi mɨñi tap tep tep tari tari nɨpɨm ak, ejol okok, cɨn abe nɨŋɨn, agɨl, ma nɨpal.
God cɨnop, “Bin bɨ sɨŋ mɨdenɨmɨb,” ageb
13 Nɨb ak, gos yokop ar ognap ma nɨŋnɨmɨb; gos won nɨbi ke mɨb goŋ nɨbi ke gos gɨp rek nep ma gɨnɨmɨb; Jisas Krais adɨk gɨ apɨl nɨbep dɨl tap tep ñɨnɨgab, gos ak nep nɨŋɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ, gos sek mɨdenɨmɨb.
14 Nɨbi ned Jisas Krais mɨnɨm tep ak ma nɨŋɨl, gos tɨmel nɨbi ke nɨŋɨl gölɨgɨpɨm rek ma gɨnɨmɨb; nɨbi God ñɨ pai ne mɨdebɨm ak me, mɨnɨm ne ageb rek ak nep gɨnɨmɨb. 15 Tari tari gɨnɨgabɨm ak, God nɨbep sɨk agɨp ak ne sɨŋ mɨdeb rek, nɨbi ak rek nep sɨŋ nep mɨdenɨmɨb. 16 God agak rek God Mɨnɨm eyaŋ ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Yad tap si tap tɨmel gep magɨl ak ke ke sɨŋak nɨb mɨdɨl sɨŋ mɨdebin rek, nɨbi ak rek nep tap si tap tɨmel gep magɨl ak ke ke sɨŋak nɨb mɨdɨl sɨŋ mɨdenɨmɨb,” aglak.
God tap tep yɨb yokɨl, cɨnop tau adɨk dak
17 God ne bin bɨ okok kɨrop nonɨm lɨl, abramek ma gɨp; gɨpal gɨpal rek nep nɨŋɨl nonɨm lɨp. God nɨg gɨp nɨbak, Bapi cɨn apɨm ak, karɨp ne seb kab ar alaŋ ma ambɨm ñɨn aul, ne Bɨ kɨb aknɨb ke, agɨl, ageb ageb rek nep gɨnɨmɨb. 18-19 Nɨbi napɨs nased sɨkop gölɨgɨpal ar ak gɨ damɨl komɨŋ amnɨgabɨn, agɨl, gɨ mer nɨŋem, God nɨbep dak ak, gol silpa kɨbap kɨlnok tap ki gɨp tap yokop okok rek tauɨl ma dak. Pen sipsip ñɨlɨk kadlai ma mɨdeb gac ma gɨp damɨl pak God nop sobok gɨ ñölɨgɨpal rek ak, Krais damɨl ñag pak lel lakañ ne gol silpa kɨbap kɨlnok ma tauep ak yapek kɨmak ak me, God nɨbep tau adɨk dak. 20 God lɨm dai wagɨn aul ma gɨ lak ñɨn ak, Krais ne ar nɨbak gɨnɨgab, agɨl, ag lak ak pen mɨñi ñɨn kɨsen aul nep, nɨbep gɨ tep gɨnɨg mɨseŋ owak. 21 God gek, Krais warɨkek, God Krais nop dɨ ar i alaŋ yɨb dak. Nɨb ak, God nop nɨŋ dɨl, cɨg tep gɨl, cɨnop ma kɨrɨg gɨnɨgab, agɨl, gos sek mɨdebɨm.
Ai mam okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb
22 Nɨbi God Mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ak nɨŋɨl, ageb rek gem, nɨbep tap si tap tɨmel gac ak ma mɨdeb. Nɨg gɨl, nɨbi ai mam God pɨs ken mɨdebal okok kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨpɨm. Nɨb ak, nɨbi kɨlɨs gɨl pen pen mɨdmagɨl yɨb lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 23 God Mɨnɨm nep gek, nɨbi kauyaŋ ñɨ paiŋaŋ kɨsen lakañ sek rek lɨpɨm. Pen komɨŋ kɨsen nɨb dɨpɨm ak, nonɨm nap okok ma ñɨbal; nonɨm nap ñɨ pai tɨk dapel kɨmbal. Pen God Mɨnɨm ak, mɨnɨm per per nep mɨdenɨgab mɨnɨm komɨŋ nɨbak nep gek, God ñɨ pai ne mɨdɨl per per mɨdenɨgabɨm. 24 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,
“Bin bɨ okok magɨlsek tap kas kas rek nep mɨdebal;
yɨb kɨb dɨpal ak mab sɨm sɨm rek nep mɨdeb.
Tap nɨb okok kasek mɨlep gɨl yowɨp.
25 Pen God Mɨnɨm ak per per nep mɨdenɨgab,” aglak.
God Mɨnɨm nɨbak, mɨnɨm tep nɨbep ag ñel nɨpɨm ak nep.