1 Timoti
Pol mɨj ned ak Timoti nop ñu kɨl tɨkak
1
Timoti. Yad Pol. God Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ Kɨb cɨn ak abe, Krais Jisas cɨn nɨŋ dɨl gos sek mɨdobɨn Bɨ Kɨb ak abe, apɨl mal yɨp ag ler, Krais Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ ne alap mɨdebin. Timoti. Krais mɨnɨm tep ak nep ag ñenek, Krais Jisas nɨŋ dɨpan ak me, nep ñɨ tep yad, agɨl nɨpin. Bapi God, Bɨ Kɨb cɨn Krais Jisas, nep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨd tep ger me, nak kapkap mɨd tep gɨnɨmɨn.
Mɨnɨm tom nɨŋ dɨnɨmel rek lɨp ak, kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨmɨn, agak
Yad ned Masedonia Propins amnɨg gɨl, nep taun kɨb Epesas dɨ lɨl mɨnɨm ag ñɨnek ak, mɨñi ak rek nep kauyaŋ agebin: nak Epesas sɨŋak mɨdɨl, bin bɨ God Mɨnɨm agobɨn apal pen kɨri mɨnɨm esek agebal bin bɨ okok kɨrop mer agɨl, ag ñɨ tep gɨnɨmɨn. Mɨnɨm kesɨm esek ar dɨl agebal ak, “Apɨs based cɨn nɨg gɨl nɨg gɨl tɨkel owɨp,” agebal ak, nak agek kɨrɨg gɨnɨmel. Mɨnɨm ar nɨbak agɨl, pen pen nep agebal. Mɨnɨm esek ar nɨbak bin bɨ okok kɨrop agel, God ne bin bɨ dɨ komɨŋ yoknɨg geb mɨnɨm tep ak ma nɨŋnɨgal. Nɨb ak, kɨri Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨnɨmel rek ma lɨnɨgab. Bin bɨ Jisas nɨŋ dɨpal okok kɨri pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmel, agɨl, nep mɨnɨm nɨbaul agebin. Mɨdmagɨl kɨri nab adaŋ, nag kɨbɨŋ ar ak tep, nag kɨbɨŋ ar ak tɨmel, nɨŋ tep gɨl, nag kɨbɨŋ tep ar nɨbak amenɨgal ak, kɨri nɨŋɨd nep ai mam okok mɨdmagɨl lɨnɨgal. Kɨri nɨbgɨl ai mam okok pen pen mɨdmagɨl lenɨgal ak, kɨri nɨŋɨd nep Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨl, ageb rek nep gɨpal, agɨl nɨŋnɨgabɨn. Pen bin bɨ ognap Krais mɨnɨm tep ak ageb rek kɨrɨg gɨl, bɨ saköl rek mɨnɨm yokop okok ag amɨl apɨl gɨpal. Cɨn God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ mɨdon, agɨl, kaun ma dɨl bin bɨ okok kɨrop ag ñɨbal ak pen kɨri kɨlɨs gɨl mɨnɨm agobɨn wagɨn nɨbak mɨdeb me ak, agɨl, wagɨn nɨbak tɨk dam ma nɨpal.
Cɨn nɨpɨn, God lo mɨnɨm ne agak ak, mɨnɨm yɨpɨd gɨl, mɨnɨm tep yɨb mɨdeb. Pen cɨn God lo mɨnɨm tep nɨbak dɨl, gos cɨn ke nɨŋɨl sain gɨl, abramek genɨgabɨn ak, tep mer. Ne agak rek nep ag ñenɨgabɨn ak, tep gɨnɨgab; mer ak, mer. Pen cɨn nɨpɨn, God lo mɨnɨm bin bɨ gɨ tep gɨpal okok kɨrop ma ageb; bin bɨ lo mɨnɨm tɨb jupal okok kɨrop ageb. Bin bɨ God nop ma nɨpal okok abe, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok abe, kɨrop ageb. Bin bɨ God nop ma sobok gɨpal okok abe, bin bɨ God nop mɨnɨm tɨmel apal okok abe, kɨrop ageb. Bin bɨ nonɨm nap kɨri ke ñag pak lɨpal okok abe, bin bɨ cɨp ñapal okok abe, kɨrop ageb. 10 Bin si bɨ si gɨpal okok abe, bɨ kɨri bin alap eip mer bɨ alap eip gɨl gɨpal okok abe, kɨrop ageb. Bin bɨ kɨri bin bɨ ñɨ pai ognap si dad dapel, wög kɨrop gɨpal, bɨ okok abe, bin bɨ mɨnɨm esek apal okok abe, bin bɨ “God udɨn yɨrɨk nɨŋɨd agebin,” agɨl, esek apal okok abe, kɨrop ageb. Bin bɨ Krais mɨnɨm tep ne ak tɨb jupal okok kɨrop ageb. 11 Mɨnɨm tep nɨbak Krais mɨnɨm tep ne ak nep. Mɨnɨm tep nɨbak God melɨk sek ak yɨp mɨnɨm ag ñɨ ajep bɨ ne alap ag lɨp.
Bɨ Kɨb Pol nop yɨmɨg nɨŋak
12 Yad Krais Jisas Bɨ Kɨb cɨn ak nop tep agebin. Yɨp, bɨ tep yad agɨl, dɨl, kɨlɨs ne ak yɨp ñek, bɨ wög gep ne mɨdebin. 13 Pen ned yad mɨd tep ma gölɨgɨpin. Yad God nop ag juɨl, Krais Jisas bin bɨ ne okok kɨrop gɨ tɨmel gɨl, bɨ tɨmel, bɨ kal yɨb mɨdölɨgɨpin. Pen God nop ma nɨŋɨl, mɨnɨm agak wagɨn ak ma nɨŋɨl gɨnek ak me, yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dak. 14 Bɨ Kɨb yɨp yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, Krais Jisas nɨŋ dep won ak abe, bin bɨ okok mɨdmagɨl lep won ak abe, mɨdmagɨl yad nab adaŋ yɨm lak.
15 Mɨnɨm pɨs nep nɨŋ dep alap agnɨg gebin: Krais Jisas karɨp lɨm wagɨn aul owak ak, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨg owak. Bɨ tap si tap tɨmel kɨb yɨb golɨgɨp ak yad nep. 16 Pen Krais Jisas yɨp mapɨn nɨŋɨl, dɨ komɨŋ yoknɨm, agɨl, agak, “Bɨ tap si tap tɨmel yɨb golɨgɨp nɨbak nop dɨ komɨŋ yoken, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋɨl agnɨgal, ‘Krais Jisas ne bɨ tɨmel nɨbak nop dɨ komɨŋ yokak rek, yɨp ak rek nep dɨ komɨŋ yoknɨgab,’ agnɨgal,” agak. Nɨb ak, kɨri Jisas nop nɨŋ del, ne kɨrop komɨŋ per mɨdep won ak ñɨnɨgab. Ar nɨbak nep, yɨp mapɨn nɨŋɨl dɨ komɨŋ yokak. 17 Kiŋ kɨb ne bɨrarɨk ped okok mɨdolɨgɨp, mɨñi mɨdeb, kɨsen per per nep mɨdenɨgab. Ne komɨŋ mɨdep won ak nep mɨdeb; kɨmeb won ak ma mɨdeb. Bin bɨ nop udɨn ma nɨpal. Ne nep God nokɨm nep mɨdeb. Bɨ Kɨb melɨk aknɨb ke sek nɨbak, yɨb ne per per nep agon ar amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.
Pol Timoti nop mɨnɨm alap agak
18-19 Ñɨ yad Timoti. Nep mɨnɨm alap agnɨg gebin. Mɨnɨm agnɨgain nɨbak, God ned bin bɨ ognap gos ñek, nak kɨsen tari tari gɨnɨgan ak aglak rek nep agnɨgain. Mɨnɨm nɨbak dɨl, Krais Jisas mɨnɨm tep ak kɨlɨs gɨ nɨŋ dɨl, tap tari tep, tap tari tɨmel, agɨl nɨŋ tep gɨl, nag kɨbɨŋ tep ar ak nep amɨl, kɨjeki yakam ne okok eip kɨlɨs gɨl pen pen gɨnɨmɨn. Bin bɨ ognap nɨg ma gɨl, God kɨrop gos tep ñɨb ak kɨrɨg gɨl, ap yap pakpal. 20 Bɨ nak Aimenias eip Aleksada eip nɨg gɨrek agnek, “Nɨg gɨpir ak, cɨn eip jɨm ñɨl God nop sobok ma gɨn. Kɨrop bɨ omal kɨrɨg gon, Seten pɨs ak mɨdɨl, mɨker yɨb gek, God nop ag jupir ak kɨrɨg gɨnɨmir rek lɨp,” agnek.