6
Bin bɨ mɨñ wög gep okok
Krais bin bɨ ne ognap kɨri mɨñ wög gep bin bɨ mɨdebal okok, bɨ kɨb kɨrop tau dolak okok dɨ tep gɨnɨmel. Nɨg genɨgal, bin bɨ ognap nɨŋɨl, God nop ag juɨl, Krais Jisas mɨnɨm tep ag ñɨbɨn ak ag juɨl, ma gɨnɨgal. Pen bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok, bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal ognap kɨrop mɨñ wög gɨ ñɨlɨg gɨ, gos tɨmel nɨŋɨl, Krais bin bɨ mam cɨn ke okok tari gɨnɨg kɨrop mɨñ wög gobɨn, agɨl, ma agnɨmel. Mam tep cɨn Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop wög gɨ ñobɨn, agɨl, wög kɨrop ak gɨ tep yɨb gɨnɨmel. Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin aul bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gek nɨŋnɨmel.
Tap koŋai dɨn, agɨl, gos ak nɨpal
Bin bɨ ognap, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais ne mɨnɨm tep agak ak abe, mɨnɨm tep ne per ag ñɨbɨn ak abe kɨrɨg gɨl, mɨnɨm ke ognap ag ñɨnɨgal okok, cɨn nep bin bɨ kɨb mɨdobɨn, agɨl, saköl ñagɨl gos ma mɨdek, nɨg gɨpal. Nɨb ak, kɨri bin bɨ ognap kɨrop gos tɨmel nɨŋɨl, mɨnɨm magɨl ar ak nep pen pen ag amɨl apɨl gɨl, bin bɨ ognap nɨŋel mɨlɨk yapek, kal juɨl, mɨnɨm tɨmel agɨl, gos tɨmel nɨpal. Kɨri Jisas mɨnɨm nɨŋɨd ne ak kɨrɨg gɨl, God kanɨb amnɨgabɨn ak kɨbap kɨlnok mani tap okok dɨnɨgabɨn, agɨl, gos tɨmel nep nɨŋɨl, per per nep mɨnɨm pen pen apal.
Pen cɨn Krais Jisas nɨŋ dɨl, tap cɨn bɨr mɨdeb ak mɨñ mɨñ gɨnɨgabɨn ak, cɨn tap tep yɨb alap dɨl, mɨd tep yɨb gɨnɨgabɨn. Ami sɨkop cɨnop tɨk dolak ñɨn ak, tap ognap sek ugai ma donok. Pen kɨmnɨgabɨn ñɨn ak, ak rek nep tap ognap sek dɨl ma amnɨgabɨn. Nɨb ak, tap ñɨŋeb ognap, walɨj cɨn ognap mɨdonɨmɨŋ, tap cɨn rek sɨkol me ak, agɨn. Pen bin bɨ tap koŋai dɨn, agɨl gos nɨpal okok, saköl ñagek, gos nokɨm nɨbak kɨrop lɨp gɨ dɨ amek, kɨmɨn tap ñɨŋnɨg apel, gon dek, dai yur kɨb dɨpal ak rek kɨrop gɨnɨgab. Kɨrop pɨs nep gɨ tɨmel gɨnɨgab. 10 Bin bɨ agon kɨlnok kɨbap mani tap okok mɨdmagɨl lɨpal okok, tap si tap tɨmel ar ke ke koŋai nep gɨpal. Ognap gos nɨbak nɨŋɨl, God nop gos ak kɨrɨg gɨl, mɨd tep ma gɨl, kɨrop ke mapɨn tɨmel yɨb gɨnɨgab.
God tap ñɨnmagɨl ar nep lɨ ñak ak, dɨ tep gɨnɨmɨn
11 Timoti. Nak God bɨ ne mɨdeban ak me, tap tɨmel tap esek agesin aul magɨlsek bɨl gɨl, gɨ tep gɨl, God ageb rek nep gɨl, Krais Jisas nɨŋ dɨl, bin bɨ okok mɨdmagɨl lɨl, kɨlɨs gɨl gɨ damɨl, bɨ kapkap sain tɨkɨl, gɨ mɨdenɨmɨn. 12 Nak Jisas nɨŋ dɨpan rek, ñɨn ognap mɨker apek, koslam mɨdenɨgan, pen nak kɨlɨs gɨl, Krais mɨnɨm tep ak kɨsen gɨnɨmɨn. Bin bɨ koŋai nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, yad Krais Jisas nop nɨŋ dɨpin, agnak ñɨn nɨbak, ne komɨŋ per mɨdep won ak nep ñak. Komɨŋ per mɨdep won nɨbak dɨ wös gɨnɨmɨn.
13 God tap okok magɨlsek komɨŋ won ñeb ak abe, Krais Jisas Podias Pailot nop mɨnɨm yɨpɨd gɨl agak ak abe, kɨri nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, nep kɨlɨs gɨl agebin, 14 mɨnɨm nep agebin aul magɨlsek nɨŋ tep gɨl, kɨsen gɨl, gɨ tep gɨl gek amek, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais adɨk gɨ onɨgab. Nak nɨg genɨgan, bin bɨ ognap nɨŋɨl nep ag junɨmel rek ma lɨnɨgab. 15 Jisas adɨk gɨ onɨgab ñɨn nɨbak, God ne ke ag lak. Ñɨn ag lak ñɨn nɨbak nep Jisas ne kauyaŋ adɨk gɨ onɨgab. God Bɨ tep ke yɨb. Ne nokɨm nep tap okok magɨlsek kod mɨdeb. Ne kiŋ okok magɨlsek Kiŋ kɨri mɨdeb. Ne bɨ kɨb okok magɨlsek Bɨ Kɨb kɨri mɨdeb. 16 Pen ne nokɨm nep kɨmnɨmɨŋ rek ma lɨp; ne per per nep mɨdenɨgab. Melɨk tep ne ak ke yɨb mɨdeb. Bin bɨ ognap nop udɨn ma nɨpal yɨb; bin bɨ ognap nop udɨn nɨŋnɨmel rek ma lɨp. Bin bɨ alap ne mɨdeb maŋ sɨŋak amnɨmel rek ma lɨp. Ne God Bɨ kɨlɨs yɨb aknɨb ke ak, bin bɨ magɨlsek nɨŋɨl, yɨb ne ak per per nep agel ar amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.
17 Bin bɨ agon kɨlnok kɨbap mani tap koŋai mɨdeb okok kɨrop agenɨmɨn, cɨn nep bin bɨ ke yɨb mɨdobɨn, agɨl, tap kasek kɨrɨg gɨnɨgab okok gos ma nɨŋnɨmel; God cɨnop bin bɨ kod mɨdɨl, mɨd tep gɨnɨgal, agɨl, tap tep tep koŋai nep cɨnop per ñɨb ak nep dɨl, gos sek mɨdojɨn. 18 Nɨb ak, kɨrop agenɨmɨn, tap koŋai mɨdeb rek, bin bɨ okok dɨ tep gɨl, kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, tap kɨri ognap kɨrop abramek ñɨnɨmel. Kɨri bin bɨ ognap kɨrop gɨ tep gɨl, gɨ dad amel dad amel, kɨrop masos ma gɨnɨmɨŋ. 19 Nɨb aknɨb rek genɨgal ak, kɨri tap tep yɨb kɨri alap mɨdenɨgab God karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak, nɨŋɨl kɨri amɨl komɨŋ per mɨdep won ak pɨs nep dɨl, per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgal. Komɨŋ mɨdep magɨl nɨbak, komɨŋ magɨl nɨŋɨd yɨb.
20 Timoti. God tap ñɨnmagɨl ar nep ñɨ lak ak, dɨ tep gɨnɨmɨn. God nop gos ma nɨŋɨl mɨnɨm esek mɨnɨm yokop per per ag amɨl apɨl gɨpal okok abe, mɨnɨm saköl ñagek pen pen apal okok abe, ma dɨnɨmɨn. 21 Bin bɨ ognap, mɨnɨm esek kɨri nɨbak dɨl, mɨñi God Mɨnɨm yɨpɨd gɨl nɨpɨn, agɨl, ke tam ak amɨl, Jisas mɨnɨm tep ne nɨŋ dɨlak ak pɨs nep kɨrɨg gɨpal.
God nep mapɨn nɨŋɨl, kod mɨdenɨmɨŋ.