2 Jon
Jon mɨj nab ak ñu kɨl tɨkak
1
Yad bin bɨ Jisas Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdebin.
Nɨbep, bin God bɨrarɨk nep dɨnɨgain agak bin nɨbak abe, ñɨ pai ne okok abe, nɨbep mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. Yad nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨpin. Pen yad nep mer, bin bɨ Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋ dɨpal okok magɨlsek nɨbep mɨdmagɨl lɨpal. Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋ don, cɨnop mɨdmagɨl nab adaŋ komɨŋ mɨdɨl, per per nep mɨdenɨgab. Nɨbak, nɨbep mɨdmagɨl lɨpɨn. Nap God abe, Ñɨ ne Jisas Krais abe, cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl, kod mɨd tep ger nɨŋlɨg gɨ, cɨn Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdɨl, pen pen mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨn.
Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋ dɨl, pen pen mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb
Ñɨ pai nɨbi ognap Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋ dɨl, ageb rek gɨpal ak nɨŋɨl, yad mɨñ mɨñ yɨb gɨpin; Bapi cɨnop, nɨg gɨnɨmɨb, agɨp. Pen bin tep. Yad nep mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agebin, cɨn mɨdmagɨl pen pen lɨ mɨdon. Mɨnɨm nɨbaul mɨnɨm kɨsen nɨb alap mer; God ne bɨrarɨk ped okok wagɨn gɨl, mɨnɨm kɨlɨs agɨl, mɨnɨm nɨbaul agak. God mɨnɨm kɨlɨs agɨl, nɨg gɨnɨmɨb, agɨp rek nep genɨgabɨn ak, God nop mɨdmagɨl lɨl, bin bɨ okok abe kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨgabɨn. God ne bɨrarɨk ped okok wagɨn gɨl, mɨnɨm kɨlɨs agɨl, mɨnɨm nɨbaul agek bin bɨ ag ñel per nɨpɨm; nɨbi magɨlsek pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb.
Bin bɨ ognap mɨnɨm tom ag ñɨbal
Bin bɨ God Mɨnɨm agobɨn, agɨl, mɨnɨm tom ag ñɨ ajpal okok, kɨri koŋai mɨdebal. Kɨri apal, “Jisas Krais ne mɨb goŋ lɨl, karɨp lɨm wagɨn aul ma owak,” apal. Bin bɨ nɨg gɨpal okok, kɨri bɨ tom agep bɨ, bɨ Jisas Krais Nop Mɨlɨk Kal Nɨŋeb Bɨ. Pen nɨbi nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Mer ak, wög God nop gɨpɨm ak kɨrɨg gɨnɨmɨŋ rek lɨp. Nɨŋ tep gɨl, God nɨbep tap tep ñɨnɨgain agak ak magɨlsek dɨnɨmɨb.
Bin bɨ Krais mɨnɨm ag ñak ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm esek ognap dɨnɨgal okok, God nop eip jɨm ñɨl ma mɨdebal; bin bɨ Krais mɨnɨm ag ñak ak nɨŋ dɨlɨg gɨ nep mɨdebal okok, Bapi Ñɨ apɨl mal eip jɨm ñɨl mɨdebal. 10 Nɨb ak, bin bɨ ognap apɨl, nɨbep God Mɨnɨm ag ñɨnɨg apobɨn agenɨmel, nɨŋ tep gɨl kɨrop dɨnɨmɨb. Kɨri mɨnɨm yɨpɨd gɨl nɨbak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm tom ognap agenɨmel ak, kɨrop ag wasu ag dɨl, dam karɨp nɨbi mɨgan adaŋ poŋɨd ma amnɨmɨb. 11 Tari gɨnɨg: nɨbi bin bɨ nɨb okok kɨrop ag wasu dɨl, poŋ dɨl dam karɨp nɨbi dad amenɨgabɨm ak, mɨnɨm tom kɨri agnɨgal ak, nɨbi ke abe agebɨm rek lɨnɨgab.
Mɨnɨm magɨl dai ognap
12 Yad nɨbep mɨnɨm koŋai mɨdeb ak ñu kɨl tɨkpnep ak pen mɨj ñɨg yɨg nep ma tɨknɨgain; yad ke amɨl, nɨbep udɨn nɨŋɨl, eip bɨsɨg mɨdɨl mɨnɨm agɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgabɨn. 13 Bin tep. Nanai mɨdmagɨl nak sɨŋaul mɨdeb ñɨ pai ne nep, “Mɨdeban?” agebal.