2 Tesalonaika
Pol mɨj kɨsen nɨb ak Tesalonaika bin bɨ kɨrop ñu kɨl tɨkak
1
Cɨn Pol, Sailas, Timoti, nɨbep Bapi cɨn God Bɨ Kɨb Jisas Krais apɨl mal bin bɨ kɨri taun kɨb Tesalonaika mɨdebɨm okok, mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkobɨn.
God Bapi cɨn abe, Bɨ Kɨb Jisas Krais abe, nɨbep mapɨn nɨŋɨl dɨ tep ger, nɨbi mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb.
Krais apek, God ne bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab
Pen ai mam sɨkop. Nɨbi ned Krais nɨŋ dölɨgɨpɨm rek mer; nɨbi ned pen pen mɨdmagɨl lölɨgɨpɨm rek mer; mɨñi nɨbi kɨlɨs gɨl Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, nɨbi magɨlsek Krais bin bɨ ai mam okok pen pen mɨdmagɨl lɨpɨm ak nɨŋɨl, cɨn per nep God nop tep agɨn. Krais bin bɨ ne mɨdem, bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel gel, mɨker apek koslam mɨdebɨm ak pen gos par ma nɨŋɨl, Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl cɨg tep yɨb gɨpɨm. Nɨb ak, cɨn God cöc ne karɨp lɨm ke ke okok amɨl, Krais mɨnɨm tep ag ñɨ ajɨl, per nep nɨbi nɨg gɨpɨm ak kɨrop ag ñɨbɨn. Nɨb ak cɨn nɨpɨn, God ne mɨnɨm tɨg bɨlok tep gɨp nɨŋɨl ne agek nɨbi God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak am mɨdenɨgabɨm. Mɨñi pen mɨnɨm tep nɨbak agem nɨbep gɨ tɨmel gel mɨker dɨlɨg gɨ mɨdebɨm. God ne mɨnɨm tɨg bɨlok tep gɨp rek, bin bɨ nɨbep mɨker ñɨbal okok kɨrop pen ak rek nep mɨker ñɨnɨgab. Pen nɨbi bin bɨ mɨker dɨlɨg gɨ mɨdebɨm okok, God nɨbep abe cɨnop abe dɨ tep gɨnɨgab. Bɨ Kɨb Jisas seb kab ar alaŋ nɨb ejol kɨlɨs ne okok poŋ dɨl, mab mɨlaŋ rek yɨnek nɨŋlɨg gɨ mɨseŋ onɨgab ñɨn nɨbak nep God ne nɨg gɨnɨgab. Bin bɨ God nop gos ma nɨŋɨl, Bɨ Kɨb cɨn Jisas mɨnɨm tep ne ak nɨŋɨl, ageb rek ma gɨpal bin bɨ okok kɨrop pen yur ñɨnɨgab. Bin bɨ nɨb okok, Bɨ Kɨb karɨp lɨm tep ne kɨlɨs sek melɨk sek mɨdenɨgab seb kab ar alaŋ sɨŋak amnɨmel rek ma lɨnɨgab; per mɨs ken mɨdɨl yur kɨb dɨlɨg gɨ mɨdenɨgal. 10 Bɨ Kɨb apek, bin bɨ sɨŋ ne yɨb nop agel ar amnɨgab; bin bɨ nop nɨŋ dɨpal okok, nop nɨŋɨl kɨb gaul gɨnɨgal. Pen Krais mɨnɨm tep nɨbep ag ñɨnok nɨŋ dɨpek rek, nɨbi ke abe nɨb aknɨb rek nep gɨnɨgabɨm.
11 Ar nɨbak nep, nɨbep gos nɨŋɨl God nop per sobok gɨl apɨn, “Tesalonaika bin bɨ okok bin bɨ nak ke dɨpan rek, kɨlɨs nak gek kɨri bin bɨ nak ke gɨpal rek gɨnɨmel; kɨlɨs nak gek kɨri gɨ tep gɨn ag gos nɨpal ar ak, nɨb aknɨb rek nep gɨnɨmel; Krais bin bɨ ne mɨdɨl, ne ageb rek nep gɨn, ag gos nɨpal ak, kɨlɨs nak gek nɨg aknɨb rek nep gɨnɨmel,” apɨn. 12 God Bɨ Kɨb Jisas Krais kɨri apɨl mal nɨbep mapɨn nɨŋɨl dɨ tep gɨpir rek, nɨbi gɨ tep nep gɨlɨg gɨ mɨdem nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok nɨŋɨl Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais bɨ melɨk tep ke sek mɨdeb ak nɨŋnɨgal. Pen nɨbi Jisas Krais bin bɨ ne mɨdebɨm rek, melɨk tep ke ne nɨbak nɨbep abe pak ñɨnɨgab. Nɨg gɨnɨmɨŋ, agɨl, God nop sobok gɨpɨn.