Aposɨl
Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok kɨri tap tari tari gɨlak
1
Luk Tiopilas nop kauyaŋ ñu kɨl tɨkak
Mam Tiopilas. Yad nep mɨnɨm ned ñu kɨl tɨknek ak, Jisas nop tɨk dapek, pobɨŋ gɨl, wög wagɨn gɨl mɨd damɨl, tap tari tari gɨl, mɨnɨm tari tari ag ñɨl gak ak, nep mɨj ned ak ñu kɨl tɨknek. Kɨsen, God Jisas nop dad ap ran jak seb kab alaŋ sɨŋak dad amnak. Pen ne seb kab ar alaŋ sɨŋak amnɨg gak won ak, ne gek Kaun Sɨŋ ne mɨnɨm ne dad ameb ag lak bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gak. Mɨnɨm nɨbak magɨlsek ned ñu kɨl tɨkɨl nep ñɨnek. Jisas kɨmak pen kauyaŋ warɨkɨl, ñɨn aknɨb ñɨnjuɨl omal (40) nab ak ñɨn koŋai nep mɨseŋ lɨl, mɨnɨm ne dad ameb bɨ ne okok eip mɨdɨl, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm ak kɨrop ag ñolɨgɨp. Nɨg gek, kɨri udɨn magɨl kɨri ke nɨŋlak ne komɨŋ mɨdek. Pen kɨmɨl warɨkɨl, lɨm dai ar wagɨn aul mɨdolɨgɨp ñɨn nab nɨb sɨŋak, ñɨn alap bɨ ne nɨb okok eip tap magɨl ñɨblɨg gɨ agak, “Yad nɨbep ned agnek rek, Bapi yad tap tari nɨbep ñɨnɨgain agak ak, Jerusalem sɨŋaul nep mɨdɨl, kod mɨdenɨmɨb. Jon ñɨg pak ñeb bɨ ak bin bɨ kɨrop ñɨg ak nep pak ñolɨgɨp, pen ñɨn omal nep ap padɨkek, Kaun Sɨŋ ak apɨl nɨbep pak ñɨnɨgab,” agak.
Jisas ne karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak ap ran jak amnak
Pen ñɨn alap Jisas ne bɨ ne nɨb okok mɨdelak nab sɨŋak mɨseŋ lek, nop aglak, “Bɨ Kɨb, nak mɨñi kiŋ cɨn mɨdek, cɨn Isrel bin bɨ karɨp lɨm cɨn aul kauyaŋ ke kod mɨdɨl, karɨp lɨm ognap sek kod mɨdɨl gɨnɨgabɨn aka?” aglak. Agelak, kɨrop agak, “Ñɨn akal gɨnɨgab ak, Bapi gos ne ke nɨŋɨl ag lak; tap nɨbi mer. Pen Kaun Sɨŋ ne nɨbep apek, nɨbi kɨlɨs dɨl amɨl, Jerusalem bin bɨ, Judia bin bɨ, Sameria bin bɨ, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek okok, yad tari tari gɨpin ak kɨrop ag ñɨnɨgabɨm,” agak.
Nɨb agɨl, bɨ ne okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, God nop dad ap ran jak seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amek nɨŋlɨg gɨ, kɨmi bad alap apɨl nop karɨkak.
10 Pen ne amek, kɨri seb kab alaŋ nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep bɨ walɨj tɨd yɨmrek omal apɨl kɨrop eip warɨk mɨderek. 11 Bɨ nɨb omal agrek, “Bɨ Galili nɨb sɨŋ aul, nɨbi tari gɨnɨg seb kab alaŋ nɨŋ mɨdebɨm? Nɨbi nɨŋlɨg gɨ mɨdem nɨŋlɨg gɨ, God ne gek, Jisas ap ran jak seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amɨb ak, kɨsen ne ke aknɨb rek nep adɨk gɨ onɨgab,” agrek.
Judas kɨmak ak Mataias kau ne dak
12 Olip Dɨm alaŋ mɨdelak ak kɨrɨg gɨl, Jerusalem adɨk gɨ amnɨlak. Kanɨb par mer, Olip Dɨm Jerusalem nɨb ulep; Juda God nop sobok gep ñɨn ak ajpal rek nep.* kilomita nokɨm alap nep rek 13 Jerusalem amɨl, karɨp kɨneb kɨri amjakɨl, karɨp ñɨlɨk ar alaŋ mɨgan ak amnɨlak. Bɨ mɨdelak okok: Pita, Jon, Jems, Edru, Pilip, Tomas, Batolomyu, Matyu, Alpias ñɨ ne Jems ak, Saimon Selot ak, Jems ñɨ ne Judas ak. 14 Kɨri per per mogɨm gɨl, God nop sobok gölɨgɨpal. Jisas nonɨm Maria ak, Jisas nɨmam sɨkop okok, bin ognap sek per nɨg gölɨgɨpal.
15 Pen ñɨn nab nɨb sɨŋak, bin bɨ ñɨnjuɨl aknɨb kagol oŋɨd (120) rek ap mogɨm gel nɨŋlɨg gɨ, Pita warɨkɨl kɨrop agak, 16 “Ai mam sɨkop nɨŋɨm. Kaun Sɨŋ ne bɨrarɨk nep Depid nop gos ñek, Judas Jisas nop mɨmɨg nɨŋak bɨ ak gɨnɨgab rek nɨŋɨl ñu kɨl tɨkek, agak agak rek nep gak. 17 Jisas bɨ Judas nɨbak dek, cɨn eip mɨdɨl, wög ne ak jɨm ñɨl golɨgɨpɨn,” agak.
18 Pen kɨsen ne Jisas nop mɨmɨg nɨŋɨl, kab magɨl dak ak damɨl, lɨm dai alap tauɨl, mɨd damɨl, ñɨn nokɨm alap ap yap pakɨl, kogi ne ak pawɨkɨl, cɨbur magɨlsek lɨm gɨ söŋ apek kɨmak. 19 Nɨg gɨl kɨmek, Jerusalem bin bɨ magɨlsek nɨŋɨl, lɨm dai tauɨl kɨmak nɨbak, yɨb Akeldama, aglak. Akeldama aglak mɨnɨm wagɨn ak, “Lakañ Yowak Lɨm Dai,” agɨl aglak.
20 Pita agak, “Depid bɨrarɨk nep God Mɨnɨm dai Sam ñu kɨl tɨkɨl agak,
‘Karɨp ne cög nep mɨdonɨmɨŋ;
bin bɨ ognap karɨp ne am ma mɨdenɨmel,’ agak.
Depid mɨnɨm alap pen agak,
‘Wög ne ak bɨ alap dɨnɨmɨŋ,’ agak.
21 Agak nɨbak, bɨ cɨn ke alap nɨŋɨl dɨnɨgabɨn. Cɨn Bɨ Kɨb Jisas eip tagolɨgɨpɨn ak, bɨ cɨn eip per tagolɨgɨp bɨ alap nɨŋɨl dɨnɨgabɨn. 22 Bɨ cɨn eip per tagɨl, Jon Jisas nop ñɨg pak ñak ak nɨŋɨl, mɨd damɨl, Jisas kɨmɨl warɨkɨl seb kab ar alaŋ amnak nɨŋak bɨ alap nɨŋɨl dɨnɨgabɨn. Bɨ nɨbak rek don me, Bɨ Kɨb Jisas kɨmɨl warɨkak mɨnɨm ak ag ñɨ tep gɨnɨgab,” agak.
23 Pita nɨb agek, bɨ nak Mataias eip Josep eip kɨrop mal ag lɨlak. Pen Josep ñɨn ognap yɨb ne alap Basabas, alap Jastas, agölɨgɨpal. 24-25 Bɨ nɨb omal kɨrop nɨg gɨl ag lɨl, God nop sobok gɨl aglak, “Bɨ Kɨb, Judas ned gɨ tɨmel gɨl kɨmɨl, karɨp ne mɨdonɨmɨŋ sɨŋak amnak ak, kau ne ak an dɨnɨmɨŋ, agɨl, bɨ omal aul ag lɨpɨn. Nɨb ak, nak bin bɨ magɨlsek gos nɨŋɨl gɨpal rek nɨpan ak me, nep ag nɨŋobɨn, nak ke bɨ ak agek, cɨn nɨŋɨl dɨnɨgabɨn,” aglak. 26 Nɨb agɨl, bɨ nɨb omal yɨr bopɨs tɨg gɨlɨg gɨ del, Mataias yɨb ap ranek, Jisas mɨnɨm dad ameb aknɨb agɨp alaŋ eip jɨm ñɨl, kauyaŋ bɨ aknɨb umɨgan alaŋ lak.

*1:12: kilomita nokɨm alap nep rek