Galesia
Pol Galesia bin bɨ kɨrop mɨj ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pol, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb alap mɨdebin. Pen wög gɨpin nɨbak, bin bɨ ognap agel aka gos yad ke nɨŋɨl ma gɨpin; Jisas Krais abe, Nap nop gek warɨkak ak abe, kɨri apɨl mal nep ager gɨpin.
Cɨn ai mam Krais eip mɨdobɨn sɨŋ aul, nɨbep ai mam Krais pɨs ar Galesia Propins mɨdebɨm okok, “Nɨbi mɨdebɨm?” agobɨn.
Bapi God abe, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais abe, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl kod mɨder mɨd tep gɨnɨmɨb. Cɨn tap si tap tɨmel gɨlɨg gɨ mɨdonok pen Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais, Bapi cɨn God agak mɨnɨm ak dɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨn okok acɨr ak lɨg gɨ yoknɨm, agɨl, cɨnop nen agɨl yur dɨl kɨmak. Kɨmak ak, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal nab okok mɨdonok, cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨg kɨmak. Nɨb ak, God Bapi cɨn yɨb ne ak per per nep agon ar amnɨmɨŋ. Nɨb aknɨb rek tep.
Jisas cɨnop nen agɨl kɨmak mɨnɨm tep nɨbak nep nɨŋ dɨn
Yad gos par yɨb nɨpin. God nɨbep cɨb nɨŋɨl, Jisas nop agek, nɨbep nen agɨl kɨmak ak pen kasek nep God nop kɨrɨg gɨl, mɨnɨm tep ne ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm kɨsen nɨb ke dopal ognap, mɨnɨm aul mɨnɨm tep, agɨl, nɨŋ dɨnɨg gebɨm. Mɨnɨm nɨbak, Krais mɨnɨm tep ak mer; yokop bin bɨ ognap apɨl, mɨnɨm esek ke nɨb ar ognap nɨbep agel, nɨbi sɨdol gɨl, “Mɨnɨm nɨbak nɨŋɨn aka?” gɨl gos ak nɨpɨm. Krais mɨnɨm tep nɨbep ned ag ñɨnok ak, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ak ag ñɨnok. Pen cɨn ke aka ejol seb kab ar alaŋ nɨb alap apɨl, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm esek ognap nɨbep ag ñɨnɨgab ak, God bɨ nɨbak agek mab ke per yɨneb ak amɨl per per nep sɨŋak mɨdenɨgab ak tep. Mɨnɨm nɨbak nɨbep kauyaŋ agebin. Bɨ alap apɨl, mɨnɨm tep ned nɨŋ dɨpek ak bak okok lɨl, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm esek ognap nɨbep ag ñenɨgab ak, God bɨ nɨbak agek mab ke per yɨneb ak am per per nep sɨŋak mɨdenɨgab ak tep.
10 Mɨnɨm agebin nɨbaul, bin bɨ okok yɨb yad ak agel ar amnaŋ, agɨl, ma agebin. God yɨp nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨmɨŋ, agɨl, agebin. Yad bin bɨ okok kɨrop kañ kañ gɨlɨg gɨ ma agebin. Ti gɨnɨg: yad nɨg gɨl kañ kañ gɨlɨg gɨ apnep ak, Krais wög gɨ ñeb bɨ ne alap ma mɨdebnep.
God nep agek Pol wög ne golɨgɨp
11 Ai mam sɨkop. Yad nɨbep nɨŋɨd agebin. Mɨnɨm tep nɨbep ned ag ñɨnek ak, bin bɨ mɨnɨm apal rek mer. 12 Mɨnɨm nɨbak, bɨ alap agek ma nɨŋnek; mɨnɨm nɨbak bɨ alap yɨp ag ñek ma dɨnek. Jisas Krais ne ke nep yɨp mɨseŋ ag ñek nɨŋnek.
13 Pen ned yad Juda bin bɨ gos nɨŋölɨgɨpal rek gos nɨŋölɨgɨpin ak, nɨbi nɨpɨm. God bin bɨ ne okok pɨs nep kɨmlaŋ, agɨl, yad kɨrop gɨ tɨmel yɨb gölɨgɨpin. 14 Based sɨkop mɨnɨm ak nɨŋ dɨl, kɨlɨs yɨb gölɨgɨpin; bɨ Juda yad eip adɨp adɨp kɨb gɨnok okok, kɨri gölɨgɨpal rek mer, yad nokɨm Juda lo mɨnɨm nɨŋ tep yɨb gɨl, based sɨkop agölɨgɨpal rek kɨlɨs gɨl gölɨgɨpin.
15 Pen ami yɨp ma tɨk dowak ñɨn ak, God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dɨ wög gɨ ñeb bɨ ne alap ag lak. Kɨsen kɨb gen, God ne ke tep gak ñɨn ak nep, 16 Ñɨ yad Jisas Pol nop yomen, ne nɨŋ tep gɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop mɨnɨm tep yad ak ag ñɨ tep gɨnɨgab, agɨl, Ñɨ ne yɨp yomek, nɨŋ tep gɨnek. Nɨg gek, Jisas mɨnɨm ak ti gep rek mɨdeb, agɨl, bin bɨ ognap ma ag nɨŋnek. 17 Pen Jisas ned ag lek mɨnɨm tep dad ameb bɨ ne mɨdelak okok kɨrop nɨŋnɨm, agɨl, Jerusalem ma amnɨnek. Yokop karɨp lɨm par kɨb Arebia am mɨdɨl, adɨk gɨ apɨl, taun kɨb Damaskas mɨdölɨgɨpin. 18 Mɨ omal nokɨm yɨnek, Pita Jerusalem mɨdek ak nɨŋnɨg amɨl, ne eip ñɨn koŋai ma kɨn mɨdenek; yokop ñɨn aknɨb ajɨp pɨs adaŋ (15) mɨdenek. 19 Pen yad bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb ognap sek ma nɨŋnek; Pita eip Jisas nɨmam Jems eip kɨrop nep nɨŋnek. 20 Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, God nɨŋ mɨdeb ak, nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin.
21 Pen yad kɨsen Siria Propins amɨl, Silisia Propins amɨl, gɨnek. 22 Ned ñɨn nɨbak, bin bɨ Krais ken ar Judia karɨp lɨm sɨkol ke ke mɨdelak okok udɨn magɨl kɨri ak yɨp ma nɨŋlak ak 23 pen bin bɨ ognap mɨnɨm yɨp ak yɨg damɨl aglak, “Bɨ Jisas mɨnɨm tep ne ak ag juɨl, cɨnop gɨ tɨmel gɨl golɨgɨp bɨ ak, mɨñi Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ ajeb,” agel, 24 mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl God yɨb ne ak agel ar amolɨgɨp.