Jems
Jems mɨj ñu kɨl tɨkak
1
Yad Jems. God, Bɨ Kɨb Jisas Krais, kɨrop apɨl mal wög gɨ ñɨbin. Nɨbep bin bɨ Jisas Krais mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨl, ju am karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ mɨdebɨm okok, mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkɨl, “Nɨbi mɨdebɨm?” agebin.
Mɨker tari tari apenɨgab, nɨbi gos par ma nɨŋnɨmɨb
Ai mam sɨkop. Mɨker tari tari onɨgab, gos par ma nɨŋnɨmɨb; mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb. Nɨbi nɨpɨm, mɨker apek koslam mɨdenɨgabɨm ak, nɨbi Jisas Krais nop cɨg tep gɨnɨgabɨm. Nɨb ak, kɨsen mɨker tari tari nɨbep apenɨgab, nɨbi ma pɨrɨkɨl, Jisas Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, nop cɨg tep gɨnɨmɨb. Koslam mɨdɨl, Jisas Krais nop cɨg tep gɨlɨg gɨ nep mɨdɨl, gɨ damɨl me, nɨbi bin bɨ kɨlɨs, bin bɨ tep, bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb, mɨdenɨgabɨm. Pen nɨbi bin bɨ ognap, cɨn tari tari gon tep amnɨgab, agnɨgabɨm ak, God bɨ cɨnop dɨ tep yɨb gɨp ak nop ag nɨŋem, ne nɨbep gos tep yɨpɨd gɨl ak ñɨnɨgab. God nop ag nɨŋenɨgabɨm ak, yɨp tari gɨnɨg nɨb ag nɨŋebɨm, agɨl, ma agnɨgab. Pen God nop ag nɨŋnɨg, gos ar nokɨm nep nɨŋɨl ag nɨŋnɨmɨb. Pen cɨnop nɨŋnɨgab aka ma nɨŋnɨgab, agɨl, gos omal nɨŋɨl ma ag nɨŋnɨmɨb. Nɨbi gos omal nɨŋɨl ag nɨŋnɨgabɨm ak, yɨgen apɨl ñɨg solwara pagɨl dɨ okdaŋ okɨl gɨp rek ak gɨnɨgabɨm. 7-8 Bin bɨ nɨb okok rek, gos alap alap nɨŋlɨg gɨ gel amɨb ak me, Bɨ Kɨb nop ag nɨŋnɨgal ak, tap alap kɨrop ma ñɨnɨgab.
Bin bɨ tap ma mɨdeb okok; bin bɨ tap koŋai mɨdeb okok
Krais bin bɨ ai mam yɨm gep rek okok, God udɨn yɨrɨk ne ak, yad yɨb mɨdeb, yad ñɨ pai ne mɨdebin, agɨl, mɨñ mɨñ gɨnɨgab; 10 pen ai mam tap koŋai mɨdeb okok, God udɨn yɨrɨk ne ak, yad ai mam tap ma mɨdeb okok rek adɨp adɨp mɨdebin, agɨl, mɨñ mɨñ gɨnɨgab. Tari gɨnɨg: tap tep ne ak mab sɨm rek kasek kɨr gɨnɨgab. 11 Pɨb lɨm gek, mab sɨm tep tep nɨbak pɨb kal nɨŋɨl mɨlep gɨl lulu gɨ yowɨp. Bin bɨ tap koŋai mɨdeb okok, wög kɨri gɨ dam amel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop aknɨb rek nep gɨnɨgab. Kɨri aknɨb rek nep kɨr gɨnɨgal.
Bin bɨ mɨker apek God nop ma kɨrɨg gɨpal
12 Pen bin bɨ mɨker apek God nop ma kɨrɨg gɨl, cɨg tep gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, usajɨl bad per per mɨdep ak dɨnɨgabɨn, agɨl, mɨñ mɨñ gɨnɨgal. Bin bɨ God nop mɨdmagɨl lɨpal okok, God kɨrop usajɨl bad per per mɨdep ak tol gɨ ñɨnɨgab. Ne mɨnɨm kɨlɨs agɨl nɨb agak.
13 Bin bɨ, gɨ tɨmel gɨn, agɨl gos nɨŋenɨgal ak, God gos ñek nɨg gɨn, ag gos nɨŋobɨn, ma agnɨmel mer. God ne ke, tap si tap tɨmel gɨnɨm, ag gos ma nɨŋnɨgab rek, bin bɨ ognap kɨrop gos nɨbak rek ma ñɨnɨgab. 14 Pen gos tɨmel kɨri ke nɨpal ar ak, kɨrop lɨp gɨ dad amek, tap si tap tɨmel gɨn, agɨl gos nɨŋnɨgal. 15 Gos nɨŋnɨgal nɨbak, tap yɨŋ rek yɨmel, tanɨl kɨdɨl am kɨlɨs gɨnɨgab rek ak, tap si tap tɨmel gɨnɨgal. Pen tap si tap tɨmel gɨnɨgal nɨbak, pɨs nep mɨd kɨlɨs gek, kɨmnɨgal.
16 Pen ai mam tep yad okok. Mɨnɨm tom agenɨmel ak, ma nɨŋnɨmɨb. 17 Tap tep tari tari yɨpɨd gɨl dɨpɨn okok, ke okok nɨb apek ma dɨpɨn. Bapi ne pɨb, takɨn, gap melɨk ñɨbal okok gɨ lak ne nep, cɨnop ar alaŋ nɨb ñɨb. Ne nag ar alap gɨ damɨl, tap kaunan rek adɨk gɨl, nag ar alap ke ma gɨnɨgab. 18 Gos ne ke nɨŋɨl gek, cɨn mɨnɨm nɨŋɨd ne ak nɨŋ dɨl, komɨŋ kɨsen nɨb dɨl, ñɨ pai ne ke lɨl, tap magɨl ned nɨb mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ pag dopal rek mɨdobɨn.
God Mɨnɨm ak nɨŋ tep gɨl, ageb rek nep gɨnɨmɨb
19 Ai mam tep yad okok nɨŋɨm! Bin bɨ nɨbep mɨnɨm agenɨmel ak, kasek nɨŋɨl; pen mɨnɨm kasek ma agnɨmɨb; bin bɨ okok kɨrop kasek mɨlɨk kal ma nɨŋnɨmɨb. 20 Bin bɨ mɨlɨk kal nɨŋnɨgal ak, God ne, kɨri gɨ tep gɨl mɨd tep gɨlaŋ, agɨl gos nɨŋɨp rek ma gɨnɨgal. 21 Nɨb ak, nɨbi gos tɨmel nɨŋɨl tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, tap gac gɨp nɨbak pɨs nep kɨrɨg gɨl, God mɨdmagɨl nab nɨbep adaŋ mɨnɨm ne yɨmɨb ak, dɨ tep gɨnɨmɨb. Mɨnɨm nɨbak nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab.
22 God Mɨnɨm nɨbak tɨmɨd ak nep peyɨg nɨŋɨl, bɨr nɨpɨn, agɨl ma agnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, nɨbi ke mɨnɨm esek agnɨgabɨm. Nɨbi God Mɨnɨm nɨŋɨl, ageb rek genɨgabɨm me, bɨr nɨpɨn, agnɨgabɨm. 23 Pen bin bɨ God Mɨnɨm nɨŋɨl, ageb rek ma gɨpal okok, añañ mɨlɨk dai lɨ nɨpal rek gɨpal. 24 Añañ lɨ nɨŋɨl, mɨlɨk dai kɨri tari rek mɨdeb, agɨl, nɨŋ tep gɨpal ak pen kɨrɨg gɨl amɨl, kasek nep saköl gɨl, titi gɨ rek mɨdosɨp, agɨl, ma nɨpal. 25 Pen bin bɨ an an God Mɨnɨm tep bin bɨ dɨ komɨŋ yokeb mɨnɨm tep ak nɨŋ tep gɨl, saköl ma gɨl, nɨŋlɨg gɨ nep gel amnɨgab bin bɨ okok, God kɨrop kod mɨdek, tari tari gɨnɨgal ak am yɨmeb gɨnɨgab. Bin bɨ nɨb okok kɨri God Mɨnɨm tep ak nɨŋ tep gɨl, ageb rek nep gɨ mɨdebal.
26 Pen bin bɨ, God nop wög gɨ tep gɨn, agɨl, aleb kɨri ke nɨŋ tep ma gɨnɨgal okok, kɨri sɨdol gɨl, kɨrop ke mɨnɨm esek apal. Kɨri wög tari gɨpal ak, magɨlsek tap yokop rek lɨp. 27 Ñɨ pai an an, nonɨm nap kɨmbal amoñɨlɨk koslam mɨdebal okok abe, bin kaŋɨl yɨm gep rek okok abe, kɨrop dɨ tep gɨnɨmɨb. Pen bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos tɨmel nɨpal okok eip mogɨm gɨl, asɨŋ kɨri nɨbak ma ulɨk gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm, God ne nɨŋɨl, nɨbi bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad, wög gɨ tep yɨb gɨpɨm, agnɨgab.