Luk
Jisas Krais Mɨnɨm Tep ak Luk ñu kɨl tɨkak
1
Mɨnɨm ned
1-2  Jisas Krais nab cɨnop aul tɨk dapel kɨb gɨl gak gak rek, bɨ ognap udɨn magɨl kɨri ke nɨŋɨl, mɨnɨm tep nɨbak ag ñɨ ajɨl, yɨp abe, bin bɨ okok ognap sek kɨrop abe, ag ñɨlak. Ag ñelak bɨ koŋai rek mɨnɨm nɨbak nɨŋ tep gɨl ñu kɨl tɨklak. Pen bɨ kɨb Tiopilas, yad ak rek nep mɨnɨm yɨp ag ñɨlak nɨbak wagɨn ak magɨlsek pɨyo nɨŋ tep gɨpin ak me, yad ak rek nep mɨnɨm nɨbak magɨlsek gos nɨŋ tep gɨl, nep ñu kɨl tɨknɨg gebin. Nɨg gen me, mɨnɨm nep aglak nɨpan ak, nɨŋɨd aglak agɨl nɨŋnɨgan.
Ejol, ber mal Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb tɨk donɨgair, agak
Ned Kiŋ Herod Judia Propins kod mɨdolɨgɨp ñɨn ak, bɨ nak Sekaraia, God nop tap sobok gep bɨ alap mɨdolɨgɨp. Bɨ yakam ne eip wög jɨm ñɨl gölɨgɨpal okok kɨrop Abaija Yakam agölɨgɨpal. Sekaraia bin ne Ilisabet. Ilisabet ak rek nep God nop tap sobok gep bɨ Eron wagɨn ak tɨk damɨl dapɨl gɨl tɨklak. Kɨri ber mal God lo mɨnɨm ar ak magɨlsek sain gɨlɨg gɨ mɨdel, God nɨŋek, mɨnɨm alap ma mɨdek. Pen Sekaraia bin ne Ilisabet ñɨ pai womleb ak me, ñɨ pai alap tɨk dapɨl mer, pɨs nep bin mɨlep bɨ mɨlep lɨrek.
Ñɨn alap Sekaraia bɨ ne eip wög jɨm ñɨl gölɨgɨpal bɨ okok apɨl, God nop sobok gep wög ak gelak. Pen wög kɨri ak gɨlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep bɨ okok per gölɨgɨpal rek, bɨ cɨn an rek God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl tap ki tep owep ak dagɨlnɨgab, agɨl, yɨr bopɨs tɨg gɨlɨg gɨ dɨlak. Del, Sekaraia ne yɨr bopɨs ke tɨg gɨlɨg gɨ dɨl, God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amnak. 10 Bin bɨ koŋai nep God sobok gep karɨp söŋ adek sɨŋak God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdelak nɨŋlɨg gɨ, Sekaraia ne ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl tap ki tep owep nɨbak dagɨlek. 11 Pen Bɨ Kɨb ejol ne alap apɨl, tap ki tep owep dagɨlelɨgɨpal kab kɨnaŋ ak ñɨnmagɨl yɨpɨd adek kɨd mɨseŋ warɨk mɨdek. 12 Sekaraia ejol nɨbak nɨŋɨl pak ju dak. 13 Pen ejol nɨbak nop agak, “Nak ma pɨrɨknɨmɨn. God nop sobok gɨpan ak, ne nɨŋɨp. Bin nak Ilisabet ñɨ nak alap tɨk donɨgab. Tɨk dapek, yɨb ne Jon agnɨmɨn. 14 Nonɨm ñɨ ak tɨk donɨgab ak, nak mɨñ mɨñ gɨnɨgan; bin bɨ koŋai nep okok ak rek nep mɨñ mɨñ gɨnɨgal. 15 Bɨ Kɨb udɨn yɨrɨk ar ne ak, Jon bɨ kɨb rek mɨdenɨgab. Ne ñɨg wain aka ñɨg kɨlɨs ognap ma ñɨŋnɨmɨŋ. Nonɨm ñɨ kogi mɨdenɨgab ñɨn nɨbak nep, Kaun Sɨŋ ne ñɨ nɨbak nop nab adaŋ amɨl ap ran jaknɨgab. 16 Kɨsen ne Isrel bin bɨ God nop kɨrɨg gɨpal okok koŋai nep mɨnɨm tep ag ñek, God nop, Bɨ Kɨb cɨn, agɨl, nɨŋ dɨnɨgal. 17 Pen ñɨ nak nɨbak ne bɨ God mɨnɨm agep Ilaija bɨrarɨk nep God kɨlɨs dɨl golɨgɨp rek gɨnɨgab. Nap sɨkop kɨrop dɨl, ñɨ pai kɨri okok dɨl, kɨrop dɨ jɨm ñɨl lɨnɨgab. Bin bɨ God nop aleb aleb ñɨbal okok, kɨrop mɨnɨm tep ag ñek, bin bɨ komɨŋ tep ne gos nɨpal rek nɨŋɨl, gɨ tep gɨl, Bɨ Kɨb onɨgab, agɨl, kod mɨdenɨgal,” agak.
18 Ejol ak nɨb agek, Sekaraia agak, “Cɨr ber mal mɨlep yɨb lɨpɨr. Nɨb ak, yad titi gɨl, nak nɨŋɨd apan, agɨl nɨŋnɨgain?” agak.
19 Agek, ejol ak Sekaraia nop agak, “Yad Gebriel. Yad God udɨn yɨrɨk adek ak mɨdɨl, yɨp ag yokek apɨl mɨnɨm tep nɨbaul nep ag ñɨnɨg opin. 20 Nak mɨnɨm yad agesin ak, nɨŋɨd ageb agɨl ma nɨpan rek, aleb nep ak mɨker gek, mɨnɨm aglɨg gɨ ma mɨdenɨgan. Yokop nep mɨd mɨd, ñɨ ak tɨk donɨgair mɨnek ak nep kauyaŋ mɨnɨm agnɨgaban,” agak.
21 Pen Sekaraia God sobok gep karɨp nab ñɨlɨk eyaŋ mɨlek par mɨdek nɨŋɨl, bin bɨ söŋ eyaŋ mɨdelak okok gos par nɨŋlak. 22 Kɨsen ne söŋ apɨl, mɨnɨm ognap agnɨmɨŋ rek ma lak. Nɨb ak, yɨp nɨg nɨg gɨp, agɨl, ñɨnmagɨl nep yomek. Kɨri nɨŋɨl aglak, ne karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ am mɨdɨl, nɨgrɨkep alap ke nɨŋɨl owɨp, agɨl, nɨŋlak.
23 Pen Sekaraia God sobok gep karɨp wög ak gɨ mɨdek, ñɨn ne ak padɨkek, bɨ ognap apɨl kau ne ak del nɨŋlɨg gɨ, ne adɨk gɨ karɨp ne amnak. 24-25 Kɨsen mɨd damɨl, bin ne Ilisabet ñɨ pabag mɨdɨl agak, “Ned yad bin ñɨ pai womleb mɨdölɨgɨpin ak me, yɨp nabɨŋ gak, pen mɨñi Bɨ Kɨb yɨp yɨmɨg nɨŋɨl kod mɨd tep gek, ñɨ pabag mɨdebin ak yɨp nabɨŋ ma gɨnɨgab, mer,” agak. Nɨb agɨl, takɨn aknɨb mamɨd kapkap karɨp ñɨlɨk mɨgan okok nep we gɨl mɨdolɨgɨp.
Ejol apɨl Maria nop agak, “Jisas tɨk donɨgan,” agak
26 Ilisabet takɨn aknɨb kagol oŋɨd ñɨ kogi mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God ejol Gebriel nop ag yokek amnak Nasaret taun, karɨp lɨm Galili sɨŋak. 27 Nasaret sɨŋak bin praj alap mɨdolɨgɨp, yɨb ne Maria. Bin praj nɨbak bɨ alap eip gɨ gek mer. Bin praj nɨbak, bɨ nak Josep dɨnɨgab, agɨl mɨnɨm aglak. Bɨ Josep nɨbak, nop kiŋ Depid bɨ kɨgɨn nɨbak alap tɨk dam lɨlak ak me. 28 God ejol Gebriel ag yokek, bin praj Maria mɨdek sɨŋak amjakɨl agak, “Bin praj, nak mɨdeban? Bɨ Kɨb nep dɨ tep gɨp. Ne eip mɨdebir,” agak.
29 Nɨb agek, Maria mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, yɨp ti gɨnɨg nɨb ageb, agɨl, gos par nɨŋak. 30 Ne gos par nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, ejol nop agak, “Maria, nak ma pɨrɨknɨmɨn. God nep dɨ tep yɨb gɨp. 31 Kɨsen nak ñɨ pabag mɨdɨl, ñɨ alap tɨk donɨgan. Tɨk donɨmɨn, yɨb ne Jisas, agnɨmɨn. 32 Pen ne bɨ kɨb yɨb mɨdenɨgab. Bin bɨ nop agnɨgal, Bɨ Kɨb yɨb adek i alaŋ mɨdeb Ñɨ ne, agnɨgal. God Bɨ Kɨb genɨgab nɨŋɨl ne nɨsed acɨk Depid kiŋ kɨb mɨdolɨgɨp rek, mɨdenɨgab. 33 Jekop tɨkek tɨk amɨl apɨl gel mɨdenɨgal okok kɨrop magɨlsek per nep per nep kiŋ kɨri mɨdɨl kod mɨdenɨgab,” agak.
34 Ejol nɨb agek, Maria nop pen agak, “Yad bɨ alap eip ma mɨdobɨr ak, titi gɨl ñɨ nɨbak tɨk donɨm?” agak.
35 Agek, ejol nop pen agak, “Kaun Sɨŋ ak nep apɨl, Bɨ Kɨb yɨb adek i alaŋ mɨdeb kɨlɨs ne nep kob ñɨnɨgab. Nɨg gek, ñɨ sɨŋ tɨk donɨgan ak, bin bɨ nɨŋɨl agnɨgal, ne God Ñɨ ne, agnɨgal. 36 Nɨŋan! Nawal nak Ilisabet ne bin mɨlep lɨp. Kɨri nop bin ñɨ pai womleb agölɨgɨpal ak pen mɨñi ne ñɨ pabag mɨdeb, takɨn aknɨb kagol oŋɨd bɨr amnak. 37 God tap ma gɨnɨmɨŋ rek alap ma mɨdeb; tap okok magɨlsek gɨnɨmɨŋ rek nep mɨdeb,” agak.
38 Nɨb agek, Maria agak, “Yad God nop wög gɨ ñeb pai. Ageban rek nep yɨp gɨnɨmɨŋ,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, ejol nop kɨrɨg gɨl amnak.
Maria am nuwal Ilisabet nop nɨŋak
39-40 Pen Maria kasek amnɨm, agɨl, karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl karɨp lɨm Judia dɨm yɨrɨk okok kanɨb par ak amɨl amɨl, Sekaraia Ilisabet ber mal mɨdölɨgɨpir taun ak amnak. Karɨp kɨri amjakɨl, nuwal Ilisabet nop agak, “Nak mɨdeban?” agak. 41 “Nak mɨdeban?” agek, nuwal Ilisabet mɨnɨm nɨbak nɨŋek, ñɨ pabag mɨdek ak preŋɨd lak. Pen magɨl nɨbak nep Kaun Sɨŋ ak ne Ilisabet nab adaŋ amɨl nop ap ran jakak. 42 God Kaun ap ran jakek, Ilisabet ne meg mɨgan dap ranɨl Maria nop agak, “God bin ognap kɨrop kod mɨdeb ak pen nep dɨ tep yɨb gɨp. Ñɨ kogi nak mɨdeban pɨyak ñɨ ak abe dɨ tep yɨb gɨp. 43 Yad bin tep mer pen nak Bɨ Kɨb yad nonɨm ne ak, yɨp nɨŋnɨg opan ak, yad wal agɨl, God nop tep agebin. 44 Nak apɨl yɨp, ‘Mɨdeban?’ agesan magɨl ak, ñɨ kogi mɨdebin aul mɨñ mɨñ yɨb lɨl preŋɨd lɨp. 45 Nak, ‘Yɨp God agɨp rek gɨnɨgab,’ agɨl nɨŋ mɨdeban ak me, nak mɨñ mɨñ gɨnɨmɨn,” agak.
Maria God yɨb ne agek ar amnak
46 Ilisabet nɨb agek, Maria God nop gos nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ agak,
“Yad Bɨ Kɨb nop gos nɨŋɨl,
yɨb ne agen, i ar alaŋ amnɨgab.
47-48 Yad pɨs nep kɨmeb rek mɨdenek,
God yɨp cɨb nɨŋɨl dɨ komɨŋ yokak ak,
nop gos nɨŋɨl mɨñ mɨñ yɨb gebin.
Yad yokop pai nop wög gɨ ñeb mɨdebin ak
pen yɨp saköl ma gɨp.
Nɨg gɨp ak,
mɨñi tɨkɨl, kɨsen tɨkɨl, tɨk dam lɨnɨgal okok,
bin bɨ magɨlsek yɨp gos nɨŋɨl agnɨgal,
‘God bin nɨbak dɨ tep yɨb gak,’ agnɨgal.
49 Ne kɨlɨs magɨlsek mɨdeb ak,
ne tap kɨlɨs yɨb yɨp gɨp.
Yad nɨpin ne nokɨm nep
Bɨ Sɨŋ mɨdeb.
50 Bin bɨ mɨnɨm ne nɨŋɨl, kaun dɨl, sain gɨnɨgal okok,
kɨrop cɨb nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgab.
Kɨri ñɨ pai tɨkɨl, tɨk damɨl, tɨk lɨnɨgal okok,
kɨrop ak rek nep cɨb nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgab.
51 Ne Bɨ ñɨnmagɨl par kɨb yɨb;
ne tap kɨlɨs kɨlɨs koŋai nep gɨp.
Bin bɨ, cɨn ke bin kɨb bɨ kɨb mɨdobɨn, apal okok,
God kɨrop yɨk gɨ yokɨp.
52 Nɨb ak, kiŋ bɨ kɨb karɨp lɨm kɨb kod mɨdel yɨb kɨb mɨdolɨgɨp okok,
God gek ke ke amel,
bin bɨ yɨb ma mɨdolɨgɨp okok,
God kɨrop dɨl dɨ pɨŋɨl ar ar gɨp.
53 Bin bɨ yuan lɨp okok,
God kɨrop tap nonɨm lek ñɨbel kogi gɨp.
Pen bin bɨ tap koŋai mɨdeb okok
kɨrop yokop ag yokek ambal.
54 God ne apɨs based acɨk cɨn okok
kɨrop mɨnɨm agak ak saköl ma gɨl,
cɨnop Isrel bin bɨ
per cɨb nɨŋɨl kod mɨd tep gɨp.
55 Based Ebraham abe, based cɨn ognap abe,
ñɨ pai kɨri tɨkɨl tɨkel amnɨgab okok,
God kɨrop kod mɨdenɨgain, agɨl,
agak rek nep cɨnop gɨp,” agak.
56 Maria mɨnɨm nɨbak agɨl, nuwal Ilisabet eip takɨn omal nokɨm mɨdɨl, kɨsen adɨk gɨ karɨp ne amnak.
Ilisabet ñɨ ne Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb ak nop tɨk dowak
57 Mɨd damɨl, Ilisabet ñɨ alap tɨk dowak. 58 God nop cɨb nɨŋɨl kod mɨdek, ne bin mɨlep yɨb lɨl ñɨ tɨk dowak nɨbak, bin bɨ nɨnai nuwal nɨmam nuwo sɨkop ne okok nɨŋɨl, ne eip mɨñ mɨñ yɨb gɨlak.
59 Ñɨ ak tɨk dapɨl, ñɨn aknɨb ar oŋɨd mɨdɨl, jɨl oŋɨd ñɨn ak ñɨŋaŋ nɨbak waŋ wak ne tɨb gɨ rɨk gɨnɨg gɨ, ap mogɨm gɨlak. Ap mogɨm gɨl, kɨri ñɨ ak nop yɨb ñɨnɨg gɨ aglak, “Ñɨ nɨbaul, nap Sekaraia yɨb ak lak yɨpɨd gep,” aglak. 60 Agelak, nonɨm agak, “Mer, yɨb ne Jon agnɨgabɨr,” agak. 61 Nɨb agek, bin bɨ ne okok aglak, “Cɨn nɨg ma gɨpɨn. Based baid buwo nak okok yɨb alap Jon ma mɨdeb,” aglak. 62 Nɨb agɨl, nap Sekaraia nop ñɨnmagɨl ak nep yomɨl ag nɨŋlak, “Ñɨ yɨb tari ñɨnɨgan?” aglak. 63 Ag nɨŋel, nap ñɨnmagɨl ak nep yomɨl agak, “Yɨp mɨj ñu kɨl tɨkep alap dowɨm,” agak. Agek dapelak, ar nɨbak mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, “Yɨb ne Jon,” agak. Nɨg gɨl yɨb ñu kɨl tɨkek, kɨri nɨŋɨl magɨlsek wal yɨb aglak. 64 Pen magɨl nɨbak nep Sekaraia aleb mɨker gak ak auan amek nɨŋlɨg gɨ, ned mɨnɨm agolɨgɨp rek aglɨg gɨ, God yɨb ne agek ar amnak. 65 Bin bɨ ulep sɨŋak kɨn mɨdelak okok, gak nɨbak nɨŋɨl pɨrɨkɨl, mɨnɨm nɨbak yɨg dam karɨp lɨm Judia yɨrɨk okok magɨlsek yɨb, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨlak. 66 Ag ñelak, bin bɨ mɨnɨm nɨbak nɨŋlak okok, kɨri magɨlsek gos par nɨŋɨl aglak, “God gek, ñɨ nɨbak nɨg gɨl tɨk dowɨp ak me, kɨsen bɨ tigep bɨ rek mɨdenɨgab?” aglak. God kɨlɨs ñɨ nɨbak eip mɨdek ak nɨŋlak ak me, nɨb aglak.
Sekaraia God yɨb ne agek ar amnak
67 Kaun Sɨŋ ne ñɨŋaŋ nap Sekaraia nab ne adaŋ apɨl ap ran jakak nɨŋɨl God yɨb ne ak dap ranlɨg gɨ agak,
68 “Cɨn Isrel bin bɨ, God Bɨ Kɨb cɨn
yɨb ne dap ranɨl agon ar amnaŋ.
Ne ke karɨp lɨm wagɨn aul apɨl,
bin bɨ ne tau adɨk dɨp.
69 God Bɨ Kɨb ne gek, Depid tɨkek, tɨkel, tɨk amɨl apɨl gel,
ñɨŋaŋ alap tɨk dapek cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab.
70 Bɨrarɨk nep, mɨnɨm yad bin bɨ okok agnɨgain, agɨl,
God ne bɨ ognap wög nɨbak ag lak.
God mɨnɨm agep bɨ sɨŋ ne okok kɨri God mɨnɨm agak ak nɨŋɨl,
bin bɨ okok kɨrop ag ñɨlak.
71 Bɨ ñag ñɨŋeb cɨn okok apɨl, cɨnop ñag pak lɨnɨg gebal
pen ne apɨl cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab;
bɨ cɨnop mɨlɨk yapek nɨpal okok cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨg gebal ak
pen ne cɨnop kod mɨdek komɨŋ amnɨgabɨn.
72-73 God bɨrarɨk nep based acɨk cɨn yɨmɨg nɨŋɨl
dɨ tep gɨnɨgain, agɨl, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ognap ag lak.
God ne mɨnɨm based cɨn Ebraham nop ag lak ak saköl ma gɨp;
mɨnɨm sɨŋ nɨbak agak rek nep gɨp.
74-75 Bɨ Kɨb cɨnop kod mɨdek,
kaual maual okok cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨmel rek ma lɨnɨgab.
Nɨb ak, cɨn bɨ ñag ñɨŋeb okok ma pɨrɨkɨl, komɨŋ mɨdenɨgabɨn rek,
per per nep Bɨ Kɨb nep gos nɨŋɨl, tap si tap tɨmel okok kɨrɨg gɨl,
Bɨ Kɨb bin bɨ sɨŋ ne mɨdɨl,
wög nop gɨlɨg gɨ, gɨ mɨdonɨgabɨn.
76 Pen ñɨ yad, nak God Bɨ Kɨb nop wög gek,
bin bɨ okok kɨri nɨŋɨl agnɨgal,
‘God Bɨ Kɨb yɨb ar i oklaŋ mɨdeb ak,
bɨ mɨnɨm ne agep me ak,’ agnɨgal.
Tari gɨnɨg: nak ned amɨl, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gek,
kɨri nɨŋɨl Bɨ Kɨb ak nop kod mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ne onɨgab.
77 Nak bin bɨ ne okok kɨrop mɨnɨm tep ne ak ag ñɨ tep gek,
Bɨ Kɨb kɨri ak apɨl,
tap si tap tɨmel gɨpal gac ak lɨg gɨ yokɨl kɨrop dɨnɨgab,
mɨnɨm tep ak nɨŋnɨgal.
78 God Bɨ sain kapkap tɨkɨl,
ne bin bɨ cɨb nɨŋɨl,
melɨk tep ne pɨb melɨk rek
seb kab ar alaŋ nɨb apɨl,
cɨnop melɨk pak ñɨnɨgab.
79 Cɨn bin bɨ an an kɨslɨm okok mɨdɨl
kɨmnɨg gɨnɨgabɨn okok,
ne gek melɨk magɨl nɨbak
cɨnop mɨdmagɨl nab adaŋ melɨk pak ñɨnɨgab nɨŋɨl,
cɨn cɨbur sain sain mɨdep kanɨb tep ak pɨyo nɨŋɨl,
ar nɨbak nep ajonɨgabɨn,” agak.
80 Pen ñɨŋaŋ nɨbak Jon, kɨb gek nɨŋlɨg gɨ, kaun ne sek sek kɨlɨs gak. Ne karɨp lɨm bin bɨ ma mɨdelɨgɨpal, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab sɨŋak mɨd mɨd, pɨs nep kɨb gɨl apek, Isrel bin bɨ nop nɨŋlak.