2
Bɨ gos kɨd yɨk nɨŋeb okok apɨl Jisas nop nɨŋlak
Pen Herod Judia Propins kiŋ mɨdolɨgɨp ñɨn ak, Maria Jisas nop tɨk dowak Betlehem taun, karɨp lɨm Judia nab sɨŋak. Tɨk dapek, bɨ gap kɨd yɨk nɨŋeb okok, pɨb apeb kɨd okok nɨb Jerusalem apɨl, bin bɨ okok kɨrop ag nɨŋɨl aglak, “Juda bin bɨ, Kiŋ cɨn, apɨm ak nop tɨk dopal! Mɨñi lɨpal mɨdeb akal? Cɨn karɨp lɨm cɨn pɨb apeb kɨd nɨb okok mɨdɨl nɨpɨn gap ak mɨseŋ lɨp; nɨŋɨl me, yɨb ne agon ar amnaŋ agɨl opɨn,” aglak. Nɨb agelak, kiŋ Herod mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, bin bɨ sɨŋ aul kɨri ñɨ nɨbak nop gos nɨŋɨl yɨp ma nɨŋnɨmel rek lɨp, agɨl, gos par nɨŋak. Jerusalem bin bɨ okok magɨlsek ak rek nep gos par nɨŋlak. Pen kiŋ Herod, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, kɨrop sɨk agek apelak agak, “God mɨnɨm agep bɨ okok Krais nop tɨk donɨgal karɨp lɨm akal aglak?” agak. Nɨb agek aglak, “Bɨ God mɨnɨm agep alap, bɨrarɨk nep mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak rek, nop tɨk donɨgal Betlehem taun, karɨp lɨm Judia nab sɨŋak. God mɨnɨm agep bɨ nɨbak God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak,
‘Karɨp lɨm Judia nab okok
karɨp lɨm ke ke koŋai mɨdeb ak me,
karɨp lɨm Betlehem nɨŋek sɨkol rek lɨnɨgab ak
pen Bɨ Kɨb ak karɨp lɨm nɨbak nɨb apɨl,
bin bɨ yad Isrel bin bɨ okok kɨrop kod mɨdenɨgab.
Nɨg gɨnɨgab rek, Betlehem yɨb kɨb mɨdenɨgab,’ agak,” aglak.
Nɨb agelak, kiŋ Herod nɨŋɨl, am bɨ gos kɨd yɨk nɨŋeb okok kɨrop kapkap sɨk agek apelak agak, “Won akal rek gap nɨbak mɨseŋ lak?” agak. Agek, nop mɨnɨm nɨbak ag ñelak, kɨrop Betlehem ag yokɨl tom agɨl agak, “Nɨbi am ñɨ nɨbak pɨyo nɨŋ tep yɨb gɨl, adɨk gɨ apɨl yɨp agem, yad abe amɨl yɨb ne agen ar amnaŋ,” agak.
Kiŋ Herod nɨb agek, kɨri paŋdel nɨŋlɨg gɨ, gap kɨri pɨb apeb kɨd okok nɨb nɨŋlak ak ned ned gek nɨŋlɨg gɨ, kɨri kɨsen gɨlak. Gap ak amɨl amɨl, ñɨŋaŋ ak karɨp mɨdek nab sɨŋak alaŋ nep wös gak. 10 Nɨg gek kɨri gap ak nɨŋel, tep gek nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mɨñ yɨb gɨlak. 11 Karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl nɨŋlak, ñɨŋaŋ ak nonɨm Maria eip mɨderek. Kɨri am kogɨm yɨmɨl, ñɨŋaŋ ak yɨb agel ar amek nɨŋlɨg gɨ, wad kɨri okok aŋ lɨl, nop tap tep ognap ñɨlak. Gol ognap, pauda ki tep owep ognap, wel ki tep owep ognap ñɨlak.
12 Pen kɨri kɨslɨm nab eyaŋ kɨnɨl wɨsɨn nɨŋlak, God agak, “Adɨk gɨ Herod mɨdeb ak ma amnɨmɨb!” agak. Nɨb ak, agak rek nɨŋɨl, kanɨb par alap amɨl, karɨp kɨri adɨk gɨ amnɨlak.
Josep Maria amɨl mal poŋ dɨl pɨrɨk gɨ karɨp lɨm Ijip dad amnak
13 Pen bɨ gos kɨd yɨk nɨŋeb okok kɨri nɨg gɨl amnɨlak nɨŋlɨg gɨ, Josep wɨsɨn nɨŋak, ejol alap apɨl nop agak, “Herod ñɨŋaŋ ak ñag pak lɨnɨm agɨl, pɨyo nɨŋnɨg geb. Nɨb ak, ñɨŋaŋ amɨl mal kɨrop kasek poŋɨd dɨl, pɨrɨk gɨ karɨp lɨm Ijip amnɨmɨn. Onɨmɨn agenɨm nep, kauyaŋ adɨk gɨ onɨmɨn,” agak.
14 Agek, Josep kɨslɨm nab eyaŋ nep warɨkɨl, ñɨŋaŋ amɨl mal poŋ dɨl karɨp lɨm Ijip dad amnak.
15 Poŋ dɨl amnak nɨbak, Bɨ Kɨb ne bɨ mɨnɨm ne agep alap nop ag ñak nɨŋɨl ne pen ñu kɨl tɨkɨl agak, “Ñɨ yad ak Ijip nɨb sɨk agen owɨp,” agak.
Pen Josep amɨlgon am Ijip nep mɨdel, Herod kɨmek me, kɨsen kauyaŋ adɨk gɨ olak.
16 Pen Herod ne nɨŋak, bɨ gos kɨd yɨk nɨŋeb okok, ne agak rek ma gelak, nop mɨlɨk kal yɨb yapek agak, “Yɨp gɨpal nɨbak, ñɨŋaŋ bɨ kɨb mɨdenɨgab ak yad ti gɨl nop ñag pak lɨnɨm?” agɨl gos nɨŋak. Pen ne gos alap nɨŋɨl agak, “Bɨ gos kɨd yɨk nɨŋeb okok kɨrop gap ak mɨseŋ lak ñɨn ak, yɨp ag tep gɨl amnɨlak. Nɨb ak yad nɨpin, Betlehem ulep sɨŋak ñɨŋaŋ tɨk dapel, mɨ omal yowɨp okok abe, ñɨŋaŋ kɨsen tɨk dopal okok abe, ñag pak lɨnɨgal ak, ñɨ nɨbak abe ñag pak lɨnɨgal,” agak. Nɨb agɨl me, bɨ ne ognap ag yokek amɨl, ñɨŋaŋ Betlehem ulep sɨŋak okok mɨdelak magɨlsek ñag pak lɨ saklak.
17 Betlehem ñɨŋaŋ ñag pak lɨlak nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Jeremaia gɨnɨgab agɨl ñu kɨl tɨkak rek nep gɨlak. Jeremaia mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,
18 “Rama taun sɨŋak cɨb gek,
mɨnɨm saköl kɨb agɨl, sɨl kɨb agnɨgal.
Bin Resel tɨkek, tɨkel tɨk amɨl apɨl gɨnɨgab okok,
mapɨn gek sɨl agnɨgal.
Ñɨ ne kɨm saknɨgal nɨŋɨl
bin bɨ ognap kɨrop ag dɨnɨmel rek ma lɨnɨgab,” agak.
Josep Maria amɨl mal eip kauyaŋ adɨk gɨ amnɨlak
19 Pen sain bɨ kɨb Herod kɨmek, Josep Ijip okok mɨdɨl kɨnɨl wɨsɨn nɨŋak, Bɨ Kɨb ejol ne alap apɨl nop agak, 20 “Bɨ ñɨŋaŋ ñag pak lɨnɨg gelak okok bɨr kɨmbal ak me, bin nak amɨl mal kɨrop poŋ dɨl, adɨk gɨ karɨp lɨm Isrel amnɨmɨn,” agak. 21 Agek, Josep ñɨŋaŋ amɨl mal poŋ dɨl, adɨk gɨ Isrel amnak. 22 Pen amjakek, mɨnɨm alap aglak, “Herod kɨmek, ñɨ ne Akeleas Judia Propins bin bɨ kɨrop kod mɨdeb,” aglak. Agelak, Josep ne Akeleas mɨdeb karɨp lɨm nɨbak tari gɨnɨg amnɨm agɨl, pɨrɨkak ak pen, kɨnɨl wɨsɨn nɨŋak God nop agak, “Nak karɨp lɨm Judia ma adɨk gɨ amnɨmɨn, karɨp lɨm Galili amnɨmɨn,” agak. 23 Agek, Josep ñɨŋaŋ amɨl mal kɨrop poŋ dɨl Nasaret taun amɨl mɨdelɨgɨpal. Amnɨlak nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep okok nɨg gɨnɨgab agɨl ñu kɨl tɨklak rek nep gak. Kɨri ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Nop bɨ Nasaret nɨb alap agnɨgal,” aglak.