Repelesin
Jon dai nɨŋɨl ñu kɨl tɨkak
1
Yad Jon, God wög gɨ ñeb bɨ ne alap mɨdebin. Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨb aul, ned mɨseŋ ma nɨŋlak. Bin bɨ God nop wög gɨ ñɨbal okok, tap tari tari ulep gɨnɨgab ak nɨŋlaŋ, agɨl, God ne Jisas Krais nop agek, ne pen ejol ne ak ag yokek apɨl gek, yad dai nɨŋnek. Dai nɨŋnek nɨbak, God mɨnɨm ne agak ak abe, Jisas Krais mɨnɨm ne agak ak abe nɨŋnek ak, mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin. Ulep mɨdeb, tap tari tari dai nɨŋnek ak magɨlsek wagɨn gɨl gɨ dam amnɨgab. Nɨbak, bin bɨ mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨb aul kɨri ke udɨn lɨ nɨŋnɨgal okok abe, bin bɨ ognap udɨn lɨ nɨŋ agel peyɨg nɨŋnɨgal okok abe, God Mɨnɨm nɨbaul nɨŋ dɨl kɨsen genɨgal ak, God gek, mɨñ mɨñ gɨnɨgal.
Jon bin bɨ cöc aknɨb ar oŋɨd mɨdelak okok kɨrop mɨnɨm ag ñak
Yad Jon nɨbep bin bɨ Esia Propins karɨp lɨm sɨkol ke ke aknɨb ar oŋɨd Krais cöc ne mɨdebɨm okok, mɨj aul ñu kɨl tɨkebin.
God ne mɨñi mɨdeb, bɨrarɨk ped okok mɨdolɨgɨp, kɨsen per per nep mɨdenɨgab God nɨbak, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨdek, nɨbi kapkap sain tɨkɨl mɨd tep gɨ mɨdenɨmɨb. God nɨbak abe, kaun ar oŋɨd sea kiŋ bɨsɨgep ne ar sɨŋak mɨdebal okok abe, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨdek, nɨbi kapkap sain tɨkɨl mɨd tep gɨ mɨdenɨmɨb. Jisas Krais, mɨnɨm tep ak damɨl, God agak rek nep gɨl kɨmɨl, wagɨn gɨ warɨkɨl, karɨp lɨm okok kiŋ mɨdebal okok kɨrop magɨlsek kod mɨdeb Bɨ Kɨb ak, ne ak rek nep nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨdek, nɨbi kapkap sain tɨkɨl mɨd tep gɨ mɨdenɨmɨb.
Ne cɨnop mɨdmagɨl lɨl, lakañ ne yapek kɨmɨl,
tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak lɨg gɨ yokɨp.
Cɨn Kiŋ kɨb Jisas Krais karɨp ne mɨdɨl,
Nap God nop sobok gep bin bɨ ne mɨdobɨn.
Nɨb ak, Jisas Krais, Bɨ melɨk tep sek ak, Bɨ kɨlɨs yɨb ak,
yɨb ne ak per nep per nep agon ar amnaŋ!
Nɨb aknɨb rek tep.
Pen nɨŋɨm! Ne seb bad sek apek,
bin bɨ karɨp lɨm okok nɨb okok nɨb magɨlsek nop mɨseŋ nɨŋnɨgal.
Bɨ nop golɨŋ dɨ pɨŋ lɨlak okok abe
magɨlsek nop mɨseŋ nɨŋnɨgal.
Nop nɨŋɨl, bin bɨ karɨp lɨm okok nɨb okok nɨb magɨlsek,
tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, molɨl gek sɨl kɨb agnɨgal.
Nɨŋɨd, nɨg gɨnɨgab me ak!
Nɨb aknɨb rek tep.
God Bɨ Kɨb kɨlɨs ke sek tap okok magɨlsek gɨnɨmɨŋ rek nep mɨdeb ak, ne mɨñi mɨdeb, bɨrarɨk ped okok mɨdolɨgɨp, kɨsen per nep per nep mɨdenɨgab. Ne agɨp, “Yad nep gen, tap okok magɨlsek wagɨn gɨl mɨdeb. Yad nep gen, tap okok magɨlsek kɨr gɨnɨg gɨnɨgab,” agɨp.
Jon dai nɨŋɨl Jisas nop nɨŋak
Yad namam nɨbi Jon, Kiŋ cɨn Jisas karɨp ne mɨdɨl, nop wög gɨ ñon, bin bɨ okok cɨnop gɨ tɨmel gel, gos par ma nɨŋɨl, gos sek mɨdɨl, nop ma kɨrɨg gɨl, kɨlɨs yɨb gɨl gon ameb. Yad God Mɨnɨm ak ag ñɨl, Jisas apɨl mɨnɨm tep cɨnop ag mɨseŋ lak mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak ag ñen, yɨp mɨñ lɨl, dam ñɨg solwara tɨb kɨs gak airan Patmos sɨŋak lɨlak.
10 Airan Patmos sɨŋak mɨden, Bɨ Kɨb ñɨn ne alap, God Kaun ak yɨp bak lek nɨŋlɨg gɨ, kɨd yad okok ar mɨnɨm kɨb alap, akɨl magɨl rek agɨl agak, 11 “Nak tap tari tari nɨŋnɨgaban okok, mɨj ñu kɨl tɨkɨl, bin bɨ taun kɨb ke ke aknɨb ar oŋɨd Krais cöc ne mɨdebal okok, kɨrop mɨj nɨbak yokek amnaŋ. Epesas alap, Sɨmöna alap, Pegamam alap, Taiataira alap, Sadis alap, Piladelpia alap, Leodisia alap yokek amnaŋ,” agak.
12 Mɨnɨm nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, yad bɨ mɨnɨm ageb nɨbak nɨŋin, agɨl, adɨk gɨl nɨŋnek, lam kab gol dɨl gɨlak aknɨb ar oŋɨd sɨŋak mɨdek. 13 Pen lam nab nɨb sɨŋak, yad nɨŋnek, bɨ ñɨ rek bɨ alap mɨdek. Ne walɨj par kɨb yɨb alap yɨmek tob gol ne karɨkak; kab gol dɨl gɨlak sɨb nag kɨb alap dɨ pabɨl nab sɨŋak alaŋ pog lak. 14 Nabɨc cög kɨmkas ne ak, kaj sipsip kas tɨd mɨdeb rek, aka seb tɨd mɨdeb rek, lak. Udɨn ne ak, mab mɨlaŋ rek mɨdek. 15 Tob kɨd ne ak, tap kapa kɨlɨs “bras” apal ak dagɨlel, yɨn gopen dɨp rek ak gak. Pen mɨnɨm ne ak, ñɨg sɨj kɨb pɨŋɨl gu agɨp rek ak agak. 16 Ñɨnmagɨl yɨpɨd kɨd ne ak, gap aknɨb ar oŋɨd ak dɨl mɨdek. Pen tu par kɨd gol gol gak alap meg mɨgan ar alaŋ ap ran jakak. Mɨlɨk jo mɨlɨk ne ak, pɨb nab epel apɨl, melɨk kɨd yɨb agɨl gɨp rek gak.
17 Yad nop nɨŋɨl, tob wagɨn ne sɨŋak ap yap gon yɨmɨl, bin bɨ kɨmbal kalau gɨp ak rek mɨdenek. Nɨg gen, ñɨn yɨpɨd kɨd pɨs ne ak yɨp dɨ nɨŋɨl agak, “Ma pɨrɨknɨmɨn! Yad ke gen, tap okok magɨlsek wagɨn gɨl mɨdeb. Yad ke gen, tap okok magɨlsek kɨr gɨnɨg gɨnɨgab. 18 Yad me Bɨ Per Komɨŋ Mɨdeb ak. Ned kɨmnek ak pen nɨŋan! Mɨñi komɨŋ mɨdɨl, per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgain. Yad ‘Kɨmeb Won’ ak kod mɨdebin. Bin bɨ kɨmɨl, am ‘Cɨp Kaunan Karɨp’ mɨdebal okok, yad pɨyam ur ak dɨ mɨdɨl, ‘Cɨp Kaunan Karɨp’ kau ak abe, bin bɨ ‘Cɨp Kaunan Karɨp’ sɨŋak mɨdebal okok abe, kod mɨdebin. Yad kɨjoŋ yɨkenɨgain kɨri ak rek nep komɨŋ amnɨgal.
19 “Nɨb ak, tap tari tari nɨpan ak mɨj ñu kɨl tɨknɨmɨn. Mɨñi geb rek nɨŋɨl, kɨsen gɨnɨgab rek nɨŋɨl, magɨlsek mɨj eyaŋ ñu kɨl tɨknɨmɨn. 20 Pen tap nɨŋesan okok, mɨnɨm wagɨn ak nɨg gɨl mɨdeb: lam gol dɨl gɨlak aknɨb ar oŋɨd nɨŋesan okok, bin bɨ karɨp lɨm ke ke aknɨb ar oŋɨd Krais cöc ne mɨdebal okok nɨŋesan. Pen gap aknɨb ar oŋɨd ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs kɨd yad ar ak nɨŋesan okok, ejol cöc aknɨb ar oŋɨd kod mɨdebal okok nɨŋesan,” agak.