Taitas
Pol Taitas nop mɨj ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pol. God yɨp ag lek wög gɨ ñeb bɨ ne alap mɨdɨl, Jisas Krais mɨnɨm tep ne dad ajep bɨ ne alap mɨdebin.
God yɨp ag lak ak, bin bɨ ne dɨnɨg geb okok kɨrop God Mɨnɨm ak ag ñen kɨri mɨnɨm nɨbak nɨŋ dɨ wös gɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨpɨl ak nɨŋ tep gɨl, ageb rek nep gɨnɨmel, agɨl, God yɨp wög nɨbak ag lak. God ne mɨnɨm esek alap ma ageb. Ne bɨrarɨk ped okok karɨp lɨm ma gɨ lak ñɨn ak mɨnɨm nɨŋɨd agɨl agak rek, bin bɨ an an mɨnɨm nɨŋɨd ne nɨbak nɨŋ dɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨpɨl ak nɨŋ tep gɨl, ak rek nep gɨnɨgal okok, ne kɨrop komɨŋ per mɨdep won ak ñɨnɨgab.
Ñɨn ne ke ag lak ñɨn ak nep, God mɨnɨm ne mɨseŋ lak. God, Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ cɨn ak, yɨp ag lek, mɨnɨm tep ne mɨseŋ ag ñɨ ajpin.
Taitas, nep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin. God Mɨnɨm ak nep ag ñɨnek, nak Krais Jisas nɨŋ dɨl, mɨnɨm tep ar nokɨm nɨpɨr ak me, nep ñɨ tep yad, agebin. Bapi God abe, Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ cɨn Krais Jisas abe, nep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨd tep ger, nak kapkap mɨd tep gɨnɨmɨn.
Yad nep karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gɨp airan Krit ag lɨl, agnek, “Bin bɨ kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨrok okok kauyaŋ am nɨŋɨl, wög ognap ma gɨrok ak gɨlɨg gɨ, bɨ kɨb kɨrop kod mɨdep karɨp lɨm ke ke mɨdebal okok ag lɨnɨmɨn,” agnek.
Pen bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok bɨ kɨb kɨrop kod mɨdep ognap dɨnɨg, bɨ yokop ma dɨnɨmɨn. Bɨ gɨ tep gɨpal okok nep nɨŋɨl dɨnɨmɨn. Bin kɨri nokɨm alap nep dɨl, ñɨ pai kɨri okok kɨrop kod mɨd tep gel, Krais nop nɨŋ dɨl, ami bapi mɨnɨm dɨl kɨsen gɨl abramek ma gɨpal, bɨ okok nep nɨŋɨl dɨnɨmɨn. Krais bin bɨ ne kod mɨdep bɨ okok kɨri God wög ne ke kod mɨdebal. Nɨb ak, bɨ kod mɨdep bɨ okok kɨri gɨ tep nep gel, bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm ag junɨmel rek ma lɨnɨmɨŋ. Pen bɨ mɨnɨm pen pen apal okok, bɨ kasek kal jupal okok, bɨ ñɨg kɨlɨs ñɨbɨl saköl ñapal okok, bɨ warɨk pen pen pakpal okok, bɨ kɨbap kɨlnok mani si dɨnɨg gɨpal okok, kɨrop nɨŋɨl ma dɨnɨmɨn. Pen bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok bɨ kɨrop kod mɨdep okok, bin bɨ par okok nɨb ag wasu dam karɨp kɨri eip nab adaŋ dɨl, tap tari tari tep mɨdeb okok mɨdmagɨl lɨl, gos mɨb goŋ kɨri ke gos gɨp rek ma gɨl, bin bɨ gep abe bin bɨ tam okok abe magɨlsek dɨ tep gɨl, bɨ sɨŋ mɨdon, agɨl, per nep God Mɨnɨm ageb rek nep gos nɨŋɨl, kɨlɨs gɨl ageb rek nep gɨl, gɨnɨmel. Krais mɨnɨm nɨŋɨd ned ag ñelak nɨŋlak ak nep nɨŋ dɨ wös gɨlɨg gɨ, Krais bin bɨ okok kɨrop Krais mɨnɨm yɨpɨd gɨl ak nep ag ñɨ tep gel, kɨri nɨŋ dɨl gos sek mɨdenɨgal. Nɨg gɨl, bin bɨ mɨnɨm yɨpɨd gɨl nɨbak tɨb jupal okok, kɨrop mɨnɨm yɨpɨd gɨl ar ak ag ñɨ tep genɨgal, mɨnɨm pen agnɨmel rek ma lɨnɨgab.
10 Tari gɨnɨg: bin bɨ Krais bin bɨ ne mɨdobɨn apal okok koŋai nep God Mɨnɨm ak tɨb juɨl, mɨnɨm esek okok nɨb dɨl bin bɨ ognap kɨrop ag ñɨl, kanɨb tɨmel ak lɨp gɨ dad ambal. Bɨ nɨb okok koŋai nep bɨ Juda nɨb. Kɨri Krais nop nɨŋ dɨpal ak pen kɨri mɨnɨm esek agɨl apal, “Juda bin bɨ mer okok kɨri Krais nop nɨŋ dɨl, wak tɨb gɨ rɨk genɨgal ak me, Krais bin bɨ ne mɨdenɨgal,” apal. 11 Nak agenɨmɨn mɨnɨm esek ak kɨrɨg gɨnɨmel. Mani tap okok dɨn, agɨl, kɨri mɨnɨm esek nɨbak nep ag ñel, bɨ ognap bin bɨ ñɨ pai karɨp kɨri eip kɨn mɨdebal okok magɨlsek mɨnɨm esek nɨbak nɨŋ dɨpal.
12 Pen bɨ mɨnɨm agep kɨri ke Krit nɨb bɨ alap agak, “Bin bɨ Krit nɨb okok per nep mɨnɨm tom agɨl, tɨmel yɨb nep gɨl, kɨri yɨrɨk gek wög ma gɨl, tap tep koŋai nep dɨn agɨl, kain sapeb rek mɨdebal,” agak. 13 Bɨ Krit nɨb mɨnɨm agak nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agak. Nɨg gɨpal nɨbak nak kɨrop mɨnɨm kɨlɨs yɨb agɨl, mɨnɨm tom apal ak kɨrɨg gɨl, Krais mɨnɨm tep ak yɨpɨd gɨl nep nɨŋ dɨnɨmel.
14 Kɨrop mɨnɨm kɨlɨs agnɨmɨn, Juda bin bɨ kesɨm yokop wösrek okok agelɨgɨpal okok kɨrɨg gɨnɨmel; bin bɨ Krais mɨnɨm nɨŋɨd yo nɨpal okok nɨg nɨg gɨnɨmɨb apal okok, mɨnɨm kɨrop ma nɨŋ dɨnɨmel.
15 God bin bɨ tep ne okok tap ognap bɨl ma gɨpal; tap tep agɨl abramek dɨpal. Pen bin bɨ tap si tap tɨmel nep gɨpal okok abe, bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok abe, tap koŋai nep bɨl gɨpal.
Bin bɨ nɨb okok rek, gos tɨmɨd kɨri pɨs nep kaŋ ñɨb tɨmel gek, gos nɨŋ tep gɨl ma gɨpal. 16 Cɨn God nop nɨŋ dɨl, bin bɨ ne mɨdobɨn apal ak pen kɨri gɨpal rek nɨŋɨl nɨpɨn, kɨri God bin bɨ ne mer. Kɨri God Mɨnɨm tep ageb rek yo nɨpal ak me, kɨri tap tep alap gɨnɨmel rek ma lɨp. Gɨpal nɨbak God nɨŋek mɨlɨk yowɨp.