2 Jon
Jon Minj Namb Ak Tikak
Minim Nind Niŋep
Jon minj namb tikak biy biyn amyoŋgon aŋgak minim ak, biynimb kuŋaynep niŋiy apay, ak biynimb Krays ker mindpay gok sek, bi kuyip kond mindpay gok sek aŋgip aŋgiy niŋbay.
Minim Ar Keykey Mindip Rek:
Minim nind aŋgak ak mindip, 1-3.
Biynimb wasemb ayep minim ak mindip, 4-6.
Gor minim aspun aŋgiy minim yesek aŋgniŋgiy gok ma dinimimb aŋgak minim ak mindip, 7-11.
Minim aŋg jiwak minim day won ak mindip, 12-13.
1
1-2 Yand biyomb, biynimb Gor ker mindpay gok kuyip kond mindpiyn. Nimbip amyoŋgon Gor diniŋgayn aŋgiy niŋiy dek, wasemb aypiyn gok minj tiksipiyn. Pen yand nep mer; biynimb minim niŋind niŋbay gok maŋgiysek nimbip wasemb aypay. Yenen: minim niŋind yimb niŋbun kun ak, pernep niŋmindeniŋgambun. Nop Gor yip, Ñinuk yip chinup simb niŋiy kond mindrikniŋ, gosimb niŋind yimb niŋbun kun ak niŋiy, penpen wasemb aymindiy, mindrep giniŋgambun.
Biynimb Wasemb Ayep Miñ Ar Ak Kindik Ginjun
Nimb gunap Bapiy Gor aŋgip rek gipim ak niŋen, yip tep yimb gip. 5-6 Pen miñiy penpen wasemb ayiŋg mindonjun aŋgiy, nimbip minj tiksipiyn. Minim kisenimb bap asap aŋgniŋgambim ak pen; minim Gor kiñiŋ giy aŋgak ak nep aspiyn. Penpen wasemb ay mey, Gor aŋgip aŋgip rek giniŋgambim. Minim nuk aŋgip ak mey, penpen wasemb ayiŋg mindenjun.
Biynimb Gunap Minim Yesek Aŋgñimbay
7-8 Biynimb kuŋaynep Jiysis Krays biyimb ay ma awak aŋgiy, biynimb gok kuyip aŋgñimbay. Kiyk Krays nup miluk niŋiy, biynimb gok kuyip minim yesek aŋgñinjun aŋgiy, kun giy apay. Pen nimb minim kuyip ak diy, Krays minim nup ak kirgem, nimbip direp giyn aŋgiy niŋimb rek, ma giniŋgamb.
Biynimb Krays minim nup ak kirgiy, minim yesek gunap dipay gok, Gor nup chiŋgiy ma mindpay. Biynimb Krays nup minim niŋyiŋg nep mindpay gok, Gor apiymiŋay yip mindpay. 10 Kun ak biynimb gunap, nimbip Gor minim aŋgñiniŋg apeniŋgiy, niŋrep giy kuyip dinimimb. Minim yipund giy ak kirgiy, minim yesek ak aŋgeniŋgiy, kuyip ma wasiw aŋg dinimimb. 11 Pen biynimb kun gok poŋind korip nimb amem, minim yesek kiyk aŋgniŋgambay kun ak, nimb apim rek ayniŋgamb.
Minim Day Won Gunap
12 Yand nimbip minim kuŋay mindip gok aŋgiy, ñiw kil tiknim ak pen, ak kirgiy; am nimbip niŋiy, miñmiñ giyiŋg minim nen aŋgñiniŋgayn. 13 Biynimb Gor nup chiŋgiy mindpay akniy, “Nimb mindpim?” apay.