Kalam Baybol Buk Gor minim nuk kisin angayak

2 Piyta