1 Kolini
Poloꞌa Efesusi kumate maineno mani avona Kolini kumate maineꞌya Yisasife haviꞌya amakupi malenaya veaꞌmogamife kae-malene. Yisasiꞌa faliteno hetino ikapinaga haitegeno Poloꞌa tueti taliꞌa (23) kafu agava maineno 1 Kolini kea kae-malene. Ani veaꞌmoꞌya hagoteꞌya avona kaeꞌya havigageno kenonaꞌamile mani avona kaeno amamine.
1
1-2 Nagaya Poloꞌnae. Anumaya Kotina haigeno nagaila hapalinateno “Yisasi Aposolo kano maiyo.” huno humaineafe nagayaene taganatimoꞌa Sosetenesiꞌene mani avona kaetaꞌa Kolini mainetama Yisasi kea tamametiti hutama Yisasi Kalaisiꞌene ailokaetama mainayafe alu aotage veaꞌne mainae. Mukiꞌa kotega veaꞌnene Anumayatimo Yisasi Kalaisi agile nunamu nehaya veaꞌnene tamakaifeꞌenena agaiꞌa alu aotage veaꞌneꞌa maisayafene huno hapalilamatene. Yisasiꞌa amakaiꞌene tagaiꞌene Anumayatimo maine.
Anumaya Kotiꞌa, Nelafaꞌene Yisasi Kalaisi Anumayatimoꞌene kayone hisaya yaꞌene tamaipa falu hisia yaꞌene tamamisaꞌe.
Poloꞌa nunamu huno muse humaine.
Yisasi Kalaisiꞌene ailokaetama maigeno Anumaya Kotiꞌa agaiꞌa kayone yamaꞌa tamamineafene huꞌna nagaya mukiꞌa kanafina tamakaifena Anumayamotega muse huꞌna nunamuna nehue. 5-6 Kalaisi kea ago tamahapaugetama havilama hulinetama ani keleti Anumaya Kotifema havitama tamakupi malayana Yisasiꞌene ailokaetama maigeno Anumaya Kotiꞌa mukiꞌa tokiyaꞌa ago tamamineanagitama nagoꞌa veaꞌmogamina mani kea hamapaisaya tokiyatamia hane. Haneanagi meni kanafina Anumayatimoꞌa Yisasi Kalaisiꞌma ikapinagati elavino fufu yateꞌma esiafe tamametitia hutama agava mainageno Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa tokiya yamaꞌa kasagoꞌya tamamineana-gitama nago yafena aupa nohae. Yisasiꞌa tokiya vaitama maisaya yana tamamisigetama tokiya vaitama mainetama ma mopama haꞌno hisia yupa kefo yatamia omalenageno Anumayatimoꞌa Yisasi Kalaisiꞌma kaiyeke hulamatesia yupa kanaleꞌya hutama hetigahae. Anumaya Kotina nafaꞌneꞌamoꞌa Yisasi Kalaisiꞌe Alatimoꞌene nagoke tamaipale maisayafe tamakaila ke huno “Naꞌa hugahue.” huno hulamatenea kea oꞌatalegahianagino ani kavala hugahie.
Yisasifema haviꞌya amakupi malenaya veaꞌmoꞌya apaseꞌya mainae.
10 Nafuꞌnagana-gatama Alatimoꞌa Yisasi Kalaisi agile tokiyaꞌage kea tamahanepauve. Nagoꞌa tamakesa havitama alu ke alu kea ohutama apaohetama mainetama nagoke tamaku tamakesale maiho huꞌna tamahanepauve. 11 Nafuꞌnagana-gatama Koloe anagaꞌmoꞌya tamakaifena mage huꞌya nahapaiye “Amakaya ke vaige vaige yate nemaiye.” huꞌya nahapaiye. 12 Tamakaya ani kema neꞌvaiya yana nagokeꞌmogatama “Tagaya Polo veaꞌne mainone.” hutama hageꞌya nagoꞌamogatama “Tagaya Apolosi veaꞌne mainone.” hutama hageꞌya nagoꞌamogatama “Tagaya Pita veaꞌne mainone.” hutama hageꞌya nagoꞌamogatama “Tagaya Kalaisi veaꞌne mainone.” hutama nehae. 13 Naꞌa higetama ani kea nehae? Kalaisi augafamoꞌa akalu kale-peno haote haote humaineo? Nagaila Polonina tamakaife huꞌna yafaga yosale nahaeꞌya asaigeꞌna fali-maino? Ifi nagaila Poloni nagile tina fale-lamatenao? Aꞌao tamakaya “Ma kanomo mono ke nehavuna veaꞌne mainone.” hutama ohiho.
14 Tamakai amuꞌnopina Kalisipusiꞌene Kaiyusiꞌene tina falenatenoe. Nagoꞌamogamina fale oꞌamatenoa yafena muse nehue. 15 Havigu nagoꞌa veaꞌmoꞌya “Polo agile tina falelatenae.” huꞌya hisagi. 16 Tamage nagaya Setefanasi nofi anagaꞌene tina falematenoe. Nagoꞌa veaꞌnenena falematenesuo fale oꞌamatenesuo nagesa ohavinoe. 17 Kalaisiꞌa tina falelamatesuafene huno hunategeꞌna omenogi agaiꞌa hulatenea yafe kanale mono kema huhaleꞌna tamahapaisuafene huno hunatene. Mani kea ma mopafima kanalehaviꞌyaꞌami hanea vayaꞌmoꞌya nehaya augafa kema hisuana Yisasi Kalaisiꞌa yafaga yosaleꞌma fali-mainea kemoꞌa afa ya kana hu yafenagiꞌna naꞌa augafa kea ohugahue.
Kalaisiꞌa Anumaya Kotina tokiyaꞌa maine.
18 Hani yapi, tegelege nehia atafi, visaya veaꞌmoꞌya Yisasiꞌa yafaga yosaleꞌma fali-mainea kehena “Havigu-nagu ke nehae.” huꞌya nehayanagi tagaya Anumaya Kotiꞌa tagu tamema ali negatea veaꞌmogata Yisasiꞌa yafaga yosaleꞌma fali-mainea kemoꞌa “Anumaya Kotina tokiyaꞌae.” huta nehune. 19 Anumaya Koti avopina mage huno kae-maleneane
“Nagaya mukiꞌa kanale haviꞌyaꞌami hanea veaꞌmogamina havilinaya yana alitalesugeno fanane hugahie. Kanale amaku amakesama hanesia veaꞌmogamina amaku amakesa ali haꞌno hutalegahue.” huno Anumayamoꞌa humaineane.
20 Kanale haviꞌyaꞌamima hanea veafena naꞌane hisune? Kahegi kema havilinaya veafena naꞌane hisune? Ma mopale yafema amakemoꞌma nehaya veafena naꞌane hisune? Anumaya Kotiꞌa ma mopale yafe kanale haviꞌyaꞌamima hanea veaꞌmogamifena “Havigu-nagu ke nehae.” huno humaine.
21 Anumaya Kotiꞌa tusiꞌa kanale haviꞌyaꞌa hanea kanogino agaiꞌa haiya kava huno “Ma mopafi veaꞌmoꞌya amakaiꞌami haviꞌyaꞌamima hanea yateti nagaila nagelama huꞌya onagegahae.” huno huteno haiya agesa mage huno havimaine “Yisasiꞌa hulatenea yafena kanale mono kea, huhaletama hamapaiya kema haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti humainaya veaꞌmogamina amaku amamena aligatigahue.” huno humaine. 22 Yuta veaꞌmoꞌya “Tokiyaꞌage avame yana hisanageta ageteta Kalaisife havita lagupina malegahune.” huꞌya hageꞌya Kaliki veaꞌmoꞌya “Mukiꞌa yana havita kanale haviꞌyatiene veaꞌne maisune.” huꞌya hae. 23 Hayanagi tagaya Kalaisiꞌa yafaga yosaleꞌma fali-mainea kema huhaleta hamanepaunana Yuta veaꞌmoꞌya tagaifena “Tayo hia ke nehae.” huꞌya amakaveꞌno hutageꞌya Yuta vea omainaya veaꞌmoꞌya “Ani kea havigu-nagu ke nehae.” huꞌya humainae. 24 Hayanagi tagaila Anumaya Kotiꞌma hapalilatenea veaꞌmogata, Yuta veaꞌnene Yuta vea omainaya veaꞌnenena, ago havimainone Kalaisiꞌa Anumaya Kotina tokiyaꞌagino kanale haviꞌyaꞌa hanea kano maine. 25 Anumaya Kotifena “Havigu-nagu agu agesa hane.” huꞌya nehayanagi mukiꞌa mopale veaꞌmogamina haviꞌyaꞌami amakase-maine. Anumaya Kotifena “Nagoꞌa fulu fulu yamaꞌa hane.” huꞌya nehayanagi ani fulu fulu yamaꞌamoꞌa ma mopafi veaꞌmogami tokiyaꞌamimona amakase-maine.
26 Nafuꞌnagana-gatama Anumaya Kotiꞌa tamakaila hapalilamatenea yupahe tamakesa havi havi hutama haviho. Tamakai amuꞌnopina ma mopale kanale haviꞌyaꞌami hanea veaꞌnene mopale tokiyaꞌamima hanea veaꞌnene amakima hanea veaꞌmogami nafaꞌneyagaene kasagoꞌya omainayane. 27 Omainagi haviꞌyaꞌami hanea veala amakaye hisiafe Anumaya Kotiꞌa ma mopale yafe haviꞌyaꞌami omalenea veaꞌnea hapalimatene. Tokiyaꞌamima hanea veaꞌmogamina amakaye hisiafe ma mopale fulu fulu nehaya veaꞌnea hapalimatene. 28 Ma mopafina amaki hanea veaꞌmogami tokiyaꞌamia heno fanane hugahe ma mopafina amaki omale veaꞌnene “Afa veaꞌne mainae.” huꞌya haya veaꞌnene hapalimatene. 29 Nago kanomoꞌa Anumaya Koti aufina augafa alino nehaino agaiꞌahena “Nagaya nagi hanea kano mainoe.” huno ohisiafene huno Anumaya Kotiꞌa aniꞌa augafa veala hapalimatene. 30 Anumaya Kotiꞌa agaiꞌa “Yisasi Kalaisiꞌene ailokaetama maiho.” huno nagopi alino ailokaelateneafe Yisasi Kalaisiꞌa tagaya havisuna tagu tagesamona aepaꞌa maine. Yisasiꞌa hulatenea yateti Anumaya Kotiꞌa havi yapitila ago miya hulateneno tagaifena “Fatago veaꞌne mainae.” huno hulateteno alu aotage auꞌava yama hisuna tokiyaꞌa tamine. 31 Ani yama hulatenea yafena Anumaya Koti avopina mage huno kae-maleneane
“Nago kanomoꞌa agaiꞌa agima alisaga hisia agesama havinunoꞌa neꞌataleno Anumayamo agi alisaga huno musena hino.” huno humaineane.