4
Tagaya atafa tagu tagesafi mainona yana atalesune.
Kalaisia agaia augafale agata yana ali-maineafene hutama Ania hisune. hutama tamaku tamakesa havitama tokiyaage hiho. Nagoa veamoya amaugafa amagata yama alisayana kefo kavama hisaya amaku amakesa ago atalenae. Ago atalenayafe ma mopale mainaya kanafina amakaiami amaugafa age hamaye nehisaya kefo yana ohisaya amakesa haviya Anumaya Kotima nehaiya auava kavaage nehae. Tamakaya nayona Yisasi kema ohavinaya veamoyama nehamaiya auava yana tusiya hutama hu-mainagi menia nagoene ania ohiho. Ani auava yamoya maa hu-mainae, Amaugafa haga neya kumai he kavaene alitalu huya ala kave neneya havili neya aneginagi huya hagifali kema nehatagaya yaene agoma fali-mainaya vayafe Anumayati mainae. huya amakisana nevaiya kavaene neataletama nagoene ohiho. Tamakaya mani kefo kavala amakaienena nakoene ohutama agoma amatalaya yafe mage huya nehae Ohavuna kava nehae. huya amakesa nehaviya tamakaifena kamugea hatageya vai nelamatae. Naa nehayanagi haenagaa ala kaiyekema hu-matesia kanole hetiya amakaiamia kefo kavama hu-mainaya yafena aepaamia hapaigahae. Ani kaiyekema hu-matesia kanomoa hamaimuma hanea veanene fali-mainaya veanene ali fako hisia aguamete maine. Ani yafe Anumaya Kotina kanale mono kea agoma haviteya fali-mainaya veamogamite vigeno Anumaya Kotia ma veamogami kaiyekema hu-matesia kava huno fako hu-mategahie. Anumaya Kotia avamu mainea kava huya amaku amamena ofaligeya afaa mainae.
Anumaya Kotima laminea muse yateti kanale aliya alisune.
Mukia ma mopale yayaga ago hano hugahe nehiafe tamakesa havilama hutama tamaku tamakesale yagai lokiya vaitetama Anumayamotega nunamu hutama havigeho. Uhagote kea mage huno nehie tamakaya tamafu-tamakana-gamina tamakuama amamisaya yana atafa hutama tokiyaage hiho. Kaguama aminesana kanomoma kefo kavama hisigeka aupaa aigeateka kefo yamaa ataletegane. Anumayamo veama emainesageta-mahena kavela afaa amamiho. Ani kavama hisaya yafena tamaipamoa haviyana ohino. 10 Tamakaila nagoke nagokemo-gatamina Anumaya Kotima tamaminea kayone hisaya muse yana ago alimainayanagitama kanale muse aliya alisaya tokiya yamaa ago tamaminea yateti tama-futamakana-gamina alitama kanale hu-matetama hamamaeho. 11 Nago kanomoma Anumaya Koti kema hisia muse yama ali-mainenunofena ani keage hisie. Nago kanomoma veama amaya hisia muse yama ali-mainenunofena Anumaya Kotima aminea himamuleti ani aliyana alino. Yisasi Kalaisima ali-mainea aliyateti Anumaya Koti agimoa ala huno anale haisia yafe mukia ani aliyana alisae. Anumaya Koti agia alisaga nehuta tokiya hale yamaaene kava yagaisia tokiyaaene agaiafikeya mukia kanafina hanege hanege huno hanesie. Tamage.
Kalaisima ali-mainea augafa lagata yana muse nehuta alisune.
12 Nenahaiya nafunagana-gatama Anumaya Kotia tamakaifena Tamakua namitafa hu-mainafi namitafa ohunafi? huno tamake-mainea augafa yana atamoma tamaugafama tesagalia augafa kava huno vayi hu-lamatesia yafena tamakesa kumoa ohino. 13 Ohutama Kalaisima augafa agata yama ali-mainea yana tokaetama nealiyafe muse nehutama agai agima alisaga hisia tokiya hale yamaa tamave-lisia kanama vayi hinagetama tusia muse nehutama tamaipamoa kanaleya hugahie. 14 Tamakaya Kalaisi nafaneyaga mainonema. hutama agima ayesaya yateti tamakaima ali haviya hu-lamatesagetama Anumaya Kotina tokiya hale yamaamoene Alu Aotage Avamuamoene tamakaienema mainea yafena tusia muse hiho. 15 Muse hugahagi havigu tamakaipiti nagoa vayamoya vea hamae-falisafi musufaya hisafi havigu-nagu kefo kava hisafi alu kanomo aliyate ageteno ali haviya hu neateno nehisigeya anonaa agata aisia yana amigahae. Yisasi agia ali haviya huyafenagi ani kavala ohiho. 16 Ohutama Yisasi nafane mainone. huya agai agima amakaite hanesia yateti amagata aisia yama amamisagenoa amakayea ohugahayanagino Yisasi nafanema mainaya yafene huno Anumaya Koti agia alisaga hisae.
17 Anumaya Kotia agaia veapima kaiyekema hu-matesia kanamoa ago aepa he-maine. Tagaima aepa heno kaiyekema fako hu-latetenunoa hanaa huno agai kema amakaveno hutenaya veamogamina kasagekela hu-maino kaiyekea fako hu-mategahie. 18 Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenayane
Anumaya Kotia kasageke humaino fatagoma huya mainesaya veamogami amaku amamena aligatisigeya agai kema amakaveno hutenaya veanene kefo kavama nehaya veanene hanaa hugahae? Havi kapi ugahae. huya kae-malenayane.
19 Ani yafe Anumaya Kotima hau-mainea yamaaletima nagoa veamoya amakata yama alisaya veamoya fatago huya vaiyeya amaku amamemaa Anumaya Koti ayapi kava yagaisia yafe malesae. Agaiama talo hu-latetenoa kanale kavaage efi efi huno yagai nelate.