5
Anumayamo elavisia kanahe talo tala huta maisune.
Nafunagana-gatama Anumayamoa elavisia kanahena Na kanafine ma kanafi elavigahie. huta kanaa maleta tamaha-opaigahune. Tamakaitamia ago havimainae Anumayamoa enunofena kesima musufa kanoma ako huno hanipinaga kesima evayi nehia kava huno egahie. Veamoyama Menia kanale yupagita ako huta maigahune. huya hisaya kana kanoafi aupaa amakata aino ali haviya humatesia yana vayi hugahie. Anemoya nafanema ategahe hageno aupaa amakata neaiya kava huno ani kana aupaa vayi hugahianagiya veamoya faleya falakiyama maisaya kaamia omalegahie. Omalegahigi tamakaya nafunagana-gatama haniki-mainea yapina omainaya yafe ani kanafina musufa kanomo nehia kava huno esigetama atili-talua ohugahae. Tamakaya mukiamogatama hale mainea yapiene yagele mainea yapiene mainaya veane mainagi tagaya kegepi haniki-mainea yapi mainaya veala omainone. Nagoa kefo kava nehaya veamoya nehaya kavala huta havigua taula faeta omaigetao. Taulaga agegali huta ageta tagu tagesamona yagai lokiya vaita maisune. Amauma nefayaya veala hanimo aguafi nefayae. Havilima neya aneginagi nehisaya veala hanimo aguafi maineya ani kavala nehae. Nehagi tagayama yagelema mainona veala tagu tagesale kava yagaisune. Yisasife havita tagupi maleneta tametiti nehuna yaene nagoa anagatimogamife tahau tayamopafi nelahaisia yaene auvai-latesia yana alita aye hailita maisune. Anumaya Kotia tagu tamema aligatisia yafe tametiti huta tanutela tokiyaage tumano ku vailisune. Tagaya Anumaya Kotia hai vaisia ya alisuna yafene huno huyo okinegi Yisasi Kalaisia tagu tamema aligatisia yafene huno Anumaya Kotia tagaila huyogi-malene. 10 Yisasi Kalaisia tagaifene huno fali-maineafe tahaimuene mainesuno fali-mainesuno agaienekeya tahaimula hanesigeta agola maige maige huta maigahune. 11 Ani yafe nagoke nagokemogatama nehaya auava kavala nagoene hutama tamafu-tamakana-gamina kanale fatago amaku amakesale maisaya kea hamapaiho.
Anumayamoa amaya hinageya kanale auava yana aligahae.
12 Anumaya Kotia tamakaipina mono kava vayala amatete amatete higeya mainagi ani kava vayamoya ke huya fatago tamaku tamakesa alisagetama amaiyaafi mainetama keamia haviho. 13 Amaiyaafi mainetama aliyaamihena tamakesa havitama amamitetama Kanale kava nehae. hutama tamahau tamayamopafi aluya huno tama-hainagetama tamafu-tamakana-gamiene nagoke avamete tamaipa falu hutama maiho.
14 Nafunagana-gatama nagaya tamakaifena hu lokiya vaina tamahapauve aliyama oaliya haviguma nemaiya veafena tamakaya Naa hutama aliyana aliho. hutama humateho. Kolima nehaya veala Kolia ohiho. hutama amakua alitama oya humateho. Lokiyaamima omalesia veala amaya hiho. Mukia veamogamina ako hutama alilava hutama amateho. 15 Nagoa veamoya kefo kavama hulamatesagetama anonaamia etetama kefo kavala hu oamateho. Mukia yupa tamafu-tamakana-gamifeene mukia veamogamifeene kayone kavaage humateho.
16 Mukia kanafina muse hutama kigi yokalo hutama maiho. 17 Mukia kanafina nunamuna huge huge hutama maiho. 18 Mukia kanale yaene havi yaenema tamakaitema falote hulamatesigetama Anumayamotega muse hutama havigeho. Tamakayama Yisasi Kalaisiene tokaetama mainetama mani kavama hisaya yafena Anumaya Kotina nehaiye.
19 Anumaya Kotina Alu Aotage Avamuamoa tamakupima nelea ata tamakaya ayesua ohiho. 20 Anumayamo avayafiti amaune kema tamahanepaiya kemona tamakaya tamakavenona hu oateho. 21-22 Tamakaveno hu oategahagi mukia yana ali fako hutetama Kanale yapi havi yapi? hutama tamakesa havilama hutetama kanale yamaage tamakoya amupi ali-maletama mukia kefo yana tamakaveno huteho.
23 Anumaya Kotia taipamo falu hisia yamona aepaa agaiage mainea kanogino alu aotage auava kava hutama mai fatago hisaya tokiya tamamisie. Agaya mukia tamaku tamakesaene tamaugafaene kava yagai-lamatesigetama haenagaa Anumayatimoa Yisasi Kalaisima elavisia kanafina kefo yatamia omalesie huna Anumayamotega havinegoe. 24 Anumaya Kotia tamakaifema ke higetama agaialegama ageno fatago kanoma maineafe Naa hugahue. hunoma mukia humainea keamona fatago huno akave maleno hugahie.
25 Tafu-tagana-gatama tamakaya nunamuna hutama tagaila laya hiho. 26 Mukia tafutagana-gamina tamayana amamitama ali falu fala humateho. 27 Nagaya Anumayamo agile tokiyaage kea mage nehue Tamakaya ma avona hapalitama hamapaigeya mukia tafu-taganaya haviho.
28 Anumayatimoa Yisasi Kalaisia agaia ali kayone hulamatesia yana tamamisie.
 
Kenia male hano hie.
 
Nagaini nagia Polonae.