3
Pitaꞌene Yoniꞌene nago aiya haviya humainea kanomona aliꞌana kanale hutenaꞌe.
Nago yupa une kanalega tali (3) kiloki Pitaꞌene Yoniꞌene nunamu hisaya kanamoꞌa aupa higeꞌana ala mono notega umainaꞌe. Neꞌvaꞌageꞌya vayaꞌmoꞌya nagola kali kanoa, atenelegati aiyamoꞌa haviya humainea kanoa, avaleꞌya emainae. Mukiꞌa kanafina anima aiyama haviya humainea kanomoꞌa ala mono nomo fiate mopale nemaiyane. Ani fiamo agia koganali fiane huꞌya agia neꞌayaya fiate maineno ala mono nopima vaya veafena “Monea namiho.” huno ayana haꞌya hulineno aukaꞌya nehia kanoe. Ani kanomoꞌa ageana Pitaꞌene Yoniꞌene ala mono nopi haigahe nehaꞌageno “Monea namitetanao.” huno aukaꞌya hunatene. Hunategeꞌana Pitaꞌene Yoniꞌene tokiyaꞌage aulu hemaineꞌana Pitaꞌa mage hie “Taꞌagaila taꞌago.” huno humaine. 5-7 Higeno ani kanomoꞌa “Nago ya namigahe nehaꞌe.” huno anakaila anakeke huno anake-mainegeno Pitaꞌa mage huno hie “Moneꞌniꞌa omalegi nagaipima hanea yana kamigahue Nasaleti Yisasi Kalaisi agile kahanepauve hetika ute ete huo.” huno nehuno tamaga ayate alino hetitegeno aupaꞌa aiyamoꞌene aleꞌyamoꞌene kanale hutegeno tokiya hau-maine. Tokiyaꞌage hautegeno hetino ute ete nehuno anakaiꞌene ala mono nopinaga nehaino haite asaga hulavite nehuno Anumaya Koti agia alisaga hume hume nehaiye. 9-10 Anumaya Koti agia alisaga huno haigeꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya agayana higeꞌya “Vae mani kanoa mukiꞌa yupa ala mono nomona koganali fiate maineno aukaꞌya nehia kanogi.” huꞌya nehuꞌya alino kanaleꞌma hutenea yafena tusiꞌa amamaꞌyo aimainae.
Pitaꞌa ala mono nopi maineno Yisasi kea hufalote humaine.
11 Veaꞌmoꞌya amamaꞌyo neꞌaigeno ani kanomoꞌa Pitaꞌene Yoniꞌene anatafa huno ananukigeꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya ala mono nomo haupale yasi alisia ya ayekalo humalenea nomo, agia Solomoni none huꞌya nehaya yate, amakaitega umainae. 12 Vageno Pitaꞌa ageteno mage huno humaine “Isaleli kumate vayaꞌmogatama naꞌa higetama atali talua nehae? Taꞌagaya taꞌagaitiꞌa tokiyaletiꞌene fatago humainoꞌa auꞌava yatetiꞌene ani kanoa alitaꞌa kanale hutoꞌageno ute ete nehie hutama taꞌagaila taꞌageneꞌasagalifi? 13 Aꞌao. Taginagomogami Anumaya Kotiꞌa, Apalahamuꞌene Aisakiꞌene Yekopuene Anumaya Kotiꞌamimoꞌa, agaiꞌa aliꞌya kanoꞌamona, Yisasi, tokiya hale ya amigahe ani kanomona alino kanale hutenegi tamakaya ani Yisasina avaletama kame vayaꞌmogami amayapi atageno Pailatiꞌa Yisasife ‘Afaꞌa atalegahue.’ huno nehiana tamakaya Pailati aulagafi ‘Tagai kava kanoa omaigi agaya falisie.’ hutama tamakaveꞌno hutenae. 14-15 Alu aotage kanoa fatago kavaꞌage nehia kanomona tamakaveꞌno huneꞌatetama vayaꞌma hamaeno fali neꞌamatea kanohe ‘Atalegeno eno.’ hutetama mukiꞌa veaꞌmogami hamaimuꞌmona aepaꞌa mainea kanomona hayageno falianagi Anumaya Kotiꞌa fali-mainefiti alino hetitegetaꞌa ago agetetaꞌa mani kea tamahanepauꞌe. 16 ‘Yisasiꞌa kanale hulaꞌatesia tokiya hane.’ hutaꞌa taꞌagupi malenoꞌa yafe manima neꞌagaya kanomona ago kanale hutetegeno aiyamoꞌa tokiya vaimaine. ‘Yisasiꞌa kanale hutesia tokiyaꞌa hane.’ hutaꞌa taꞌagupi malenoꞌa yateti tamakai tamaulagafi ago kanale hutegeno kanale huno maine. 17 Tamage nenafugatama nagaya havuana tamakai kava vayatamimoꞌyaene Yisasiꞌma emainea aepaꞌaene havilama ohunetama Yisasina hae-mainae. 18 Hae-mainaya yafe Anumaya Koti aune vayamogami amavayafitiꞌma humainaya kea mage humainayane ‘Nagaya tamaugafa aligatigahe hutenoa kanomoꞌa tusiꞌa agataya aliteno faligahie.’ huꞌya humainaya kemoꞌa efalote huno tamage humaine. 19 Ani yafe kefo yatamia neꞌataletama tamakuꞌa aiyahae hisageno Anumaya Kotiꞌa kefo yatamia aye haꞌmi-talegahie. 20 Aye haꞌmiteno agaiꞌalegati kanaleꞌma humatesia yana nelamamino Yisasina tamakaifema tamaugafa aligatigahie huno hutenea kanoa eteno tamakaitega hutenageno egahie. 21 Hutegahianagi meni kanafina Yisasiꞌa ikapinaga maineno Anumaya Kotiꞌma mukiꞌa yana eteno haegafa yamaꞌage talo hisia yafe agava-maine. Mukiꞌa Anumaya Kotiꞌma nayoma mainaya amaune vayaꞌmoꞌya humainaya kemoꞌa efalote huno tamage humaineafe Yisasiꞌa eteno egahie. 22 Moseseꞌa mage huno kaemaleneane ‘Anumaya Kotiꞌa tamakaipiti nagola aune laga hisia kanoa nagayama huaꞌya huno hisia kanoa ali hetitegahie. Hetitetenagenoꞌma agayama hisia kea haviho. 23 Ani aune kanomo kema ohavisaya veaꞌmogamina Anumaya Kotiꞌa hamaeno fali haꞌno hinageꞌya Isaleli veapina omaigahae.’ huno humaineane. 24 Mukiꞌa Anumaya Koti amaune vayaꞌmoꞌya Samueliꞌene agai akavelegatiꞌma falote humainaya amaune vayaꞌyagaene menima mainona kanahe haviꞌya kae-malenayane. 25 Tamakaya Anumaya Koti amaune laga nehaya vayaꞌmogami amakinagomogatama mainae. Anumaya Kotiꞌma Apalahamufe hulokiya vaino alino hagelafi lamatenea kea* huno tamakaiꞌenefe mani kea humaine. Anima hulokiya vaimalenea kemoꞌa mage huno humaineane ‘Nago tamakinagomoꞌa esiana mukiꞌa ma mopafi veaꞌmogamina kanale manua amamigahie.’ huno humaineane. 26 Mukiꞌa manima humainaya kemoꞌa falote huno tamage hisia yafe Anumaya Kotiꞌa agaiꞌa aliꞌya nafaꞌneꞌamona alino hetitegetama tamakaya kefo yatamihe tamakuꞌa aiyahae hisageno tamaya huno kanale manua tamamisia yafe hagoteno tamakaitela hutegeno emaine.” Pitaꞌa mage huno humaine.