23
Poloꞌa Kanisole vaya amaulagafi agesagali-maineno mage huno humaine “Nafuꞌnaganagatamae nagaya kanale ka vai neꞌayeꞌna mukiꞌa kanafiꞌene meni kanafiꞌene Anumaya Koti aulagafina naguꞌamoꞌa nagola havi kavala ohune huꞌna nehue.” huno humaine. Higeno mono noteꞌma uhagote mainea kava kanomo agia Ananaiyasiꞌe avateꞌma hetiꞌya maiya vayafena mage hie “Avayale kaꞌyo aikoliho.” huno humaine. Higeno Poloꞌa agaifena mage huno hapaiye “Kagaya nagaifena ‘Haeho.’ huka nehananagi Anumaya Kotiꞌa kagaila kahaegahie. Kagaya haviya hia kegiꞌyamo agupile efe peni fale-malenea kana augafa kava nehuka kaguꞌafina havi omaleka amegati savale kanomogae. Kagaya kahegi kefiti kaiyeke hunategahe nehuka ‘Haehoꞌ huka nehananagi ani kea ali neꞌatagayane.” huno humaine. Huno higeꞌya Polo avate hetiꞌya mainaya vayaꞌmoꞌya mage hae “Kagaya Anumaya Koti mono note uhagote mainea kava kanomofena kanale ohunea kea nehano?” huꞌya humainae. Hageno Poloꞌa mage hie “Nafuꞌnaganagatama musetami nehugi nagaya havi kava hue. Agayama mono note hagote kava kano maine kema havimainoleꞌasina mani kea ohuleꞌasinagi. Anumaya Koti autaꞌmafina mage huno kae-maleneane ‘Kava kanotamimofena kanale ohunesia kea ohiho.’ huꞌya kae-malenageꞌna age-mainoane.” huno nehie.
Huteno Poloꞌa haviana nagoꞌa Kanisole vayala Satiusi* vayalagi nagoꞌa Kanisole vayala Falasia vayalagi huꞌya mainageno haviafene huno mage huno hamapaiye “Nagaya Falasia kanogiꞌna nenafaꞌa Falasia kanomo nateneanagiꞌna nagaya ‘Fali-mainaya vayala hetigahae.’ huꞌna nametiti nehua yateti kaiyekea hunategahe nehae.” huno humaine. Mani kema higeꞌya haviteꞌya Falasia vayaꞌene Satiusi vayaꞌene amuꞌnoꞌamifi tusiꞌa ke vaiteꞌya ani Kanisolefitila tolefi ali fako faka humainae. Naꞌafene? Satiusi vayaꞌmoꞌya mage huꞌya nehae “Vayaꞌyagama fali-mainesafitila heꞌotigahae.” huꞌya nehuꞌya “Ensole vayaꞌene avamuꞌene omainae.” huꞌya nehayangiꞌya Falasia vayaꞌmoꞌya ani yaꞌyagahena “Lamage mainae.” huꞌya nehayane. Anileti ala kefiti tusiꞌa ke neꞌvaiꞌya nagoꞌa Falasia vayapiti nagoꞌa kahegi kema havilinaya vayaꞌmoꞌya hetiꞌya mage hae “Ma kanoma agonana havi kavaꞌma nehia yana omalene. Ensole kanofi avamuꞌmoꞌafi hapai-mainesia kea havigu Anumaya Kotiꞌene tu huyafenagita afaꞌa atalesune.” huꞌya humainae.
10 Nehageꞌya kasagoꞌya kema vaiya yateti ati vayate ala kava kanomoꞌa Polona aluga alugati avayu hisalega amuꞌnopiti aiya aya ali akalupeyafene huno ati vayaꞌmogamife “Lavitama amuꞌnoꞌamifiti Polona avalesaga hutama tokiyaꞌage notifinaga avaletama moteho.” huno higeꞌya movaleꞌya umainae.
11 Ani kegela Anumayamoꞌa Polo avate me heti-maineno Polofe mage huno hapaiye “Kolia ohuka kagu kamena ali lokiya vaika maiyo. Kagaya Yelusalemuma maineka nagaifema hamapai-mainana kava huka Lomua mo huhaleka hamapaigane.” huno humaine.
Yuta vayaꞌmoꞌya ke huhaꞌyagiꞌya “Polona haesunageno faligahie.” huꞌya humainae.
12 Faeteꞌya koꞌma neliana nagoꞌa Yuta vayaꞌmoꞌya alitalu huꞌya mage hae “Polona haesunageno falisie. Anumaya Koti aulagafina tamagelafa nehune menia tiꞌene kaveꞌene mosita maineta falisia yupa hataka huta negahune. Haesunagenoꞌma ofalisiana Anumaya Kotiꞌa ali-haviya hulatesie huꞌya hulokiya vai-mainae.” 13 Ani kema hulokiya vai-mainaya vayala fotiꞌa (40) vayaꞌmoꞌya humainae. 14 Ani vayaꞌyagamoꞌya mono note kava vayateꞌene soka vayateꞌene uꞌya mage huꞌya mo hamapaiye “Lagaya Polona haesunageno falisie huta menia tiꞌene kaveꞌene mosita maineta falisia yupa hataka huta negahune huta Anumaya Koti aufina hulokiya neꞌvaune. 15 Neꞌvaunafe menia tamakayaene Kanisole vayaꞌene ati vayate kava kanomofe ke hutama mage hutama hiho ‘Kaiyeke hutegahunagi Polona tagaite avaletama eho.’ hutama higeꞌya yaufa tamakaitega evaꞌyi ohuneꞌya katega avaleꞌya neꞌesageta hayamano.” huꞌya humainae.
16 Hageno Polona asaꞌamo nafaꞌnemoꞌa ani kea haviteno ati vayaꞌmogami nopinaga haino Polona hapai-maine. 17 Hapaigeno Poloꞌa nagoꞌa ati vayate kava kanomofena ke higeno egeno mage huno hapaiye “Ma nafaꞌnea mukiꞌa ati vayate kava kanomotega avaleka visanageno nago ke hapaisie huꞌna nehue.” huno humaine. 18 Hapaigeno mukiꞌa ati vayate kava kanomote avaleno vigeno mage huno mo hie “Nofipi kanoa, Poloꞌa, ke higeꞌna ugeno ‘Ma nafaꞌnehe nago ke kahapaigahigi kagaitefe avaleka vuo.’ huno higeꞌna avaleꞌna eneꞌoe.” huno hapai-maine. 19 Hapaigeno mukiꞌa ati vayate kava kanomoꞌa ani nafaꞌnea ayate alilino avaleno agegayalega anakaiꞌanige umaineꞌana mage huno havige “Naꞌane ke nahapaigahe emainane?” huno havige. 20 Havigegeno ani nafaꞌnemoꞌa mage huno hapaiye “Yuta vayaꞌmoꞌya ke huꞌya haꞌya kiteꞌya kagaifena mage huꞌya kahavi-gegahe nehae ‘Ega Polona Kanisolete avaleka esanageta nagoꞌene kemo aepaꞌa havisune.’ huꞌya kahavi-gegahe nehae. 21 Huꞌya hugahagi amakai kea havika akave omalo. Ani vayapiti fotiꞌa (40) vayaꞌene nagoꞌa vayaꞌene Polona haekahe kafo maleneꞌya mage huꞌya hae ‘Menia tiꞌene kaveꞌene mosita maineta falisia yupa hataka huta negahune. Haesunageno ofalisigenoꞌa Anumaya Kotiꞌa ali-haviya hulatesie.’ huꞌya Anumaya Koti aulagafina hulokiya vaiteꞌya menima kagaya avalekama visanafene huꞌya kagava mainae.” huno humaine. 22 Higeno mukiꞌa ati vayate kava kanomoꞌa ani nafaꞌnemofena mage huno hapaiye “Manima nagaiꞌma hufalote huka nahapaina kea nagoꞌa vayala hamaꞌopaiyo. Nagi kagaya nagaitegatila ago vuo.” huno hutegeno umaine.
Polona hutegeno ala kava kanoa Filikisitega umaine.
23 Tole kanolatana ati vayate kava yagai-mainaꞌa kanolatafe ke higeꞌana aꞌageno mage huno hanapaiye “Talo tala hutana meni kegela naeni (9) kiloki tu hataletiꞌa (200) ati vayaꞌene sevetiꞌa (70) hosi agupifi neꞌvaya ati vayaꞌene tu hataletiꞌa (200) keve nehaya ati vayaꞌene Sisalia ugahae. 24 Poloꞌma maino visia hosi afuene talo tala hutetana aluya hutana kava yagaitana Polona fatago hutana avaletana ala Kamani kava kanomo ayapi moteꞌo. Ani kanomo agia Filikisiꞌe.” huno humaine.
25-26 Huteno avona kaeno mage huno humaine “Nagaila nagia Kolotiusi Lisiasiꞌnae tusi kanale Kamani kava kanomoga Filikisigale mani avona kaeꞌna hu falu fala hunegatoe. 27 Yuta vayaꞌmoꞌya mani kanomona atafa huꞌya hae falisaya kava hayanagi agaya Lomu kanoma mainea ke haviteꞌna ati vayaꞌniene ani vayaꞌmogami amayapitila mo-vale-mainoe. 28 Kaiyeke hutesaya kemo aepaꞌa havigahe Kanisole vayaꞌamile avaleꞌna lavimainoe. 29 Avaleꞌna lavi-maineꞌna havuana amakaiꞌami ‘Kahegi kea atagae-maine.’ huꞌya hayanagi falisia augafa havi kavala ohune. Nofi hutesua augafa kefo yaꞌenena tamage huno ohune. 30 Ohunegi nago kema havuana nagoꞌa vayaꞌmoꞌya ‘Kesi falakita haesunageno falisie.’ huꞌya haya ke me nahapaigeꞌna haviteꞌna aupaꞌa kagaitega hutogeno vie. Vigi kaiyekema hutesaya vayaꞌmoꞌya kagaitega mo hufalote huꞌya hu fatago hisageka havisane huꞌna hamapaugeꞌya neꞌvae. Keꞌnia male haꞌno hie nagaiꞌni nagia Kolotiusi Lisiasiꞌnae.” huno avopina kae-malene.
31 Ati vayaꞌmoꞌya kava kanomo ke akave maleꞌya kege Polona avaleꞌya Atipatalisi kumate umainae. 32 Mo faeteꞌya nagoꞌa ati vayaꞌmoꞌya eteꞌya ageꞌya hosimo agupifi nemaiya ati vayaꞌmoꞌya Polona avaleꞌya umainae. 33 Sisalia uvaꞌyi huꞌya ani avona ala Kamani kava kanomona mo-miteꞌya Polona agai aule avaleꞌya mo hetitenae. 34 Mo heti-mainegeno ala Kamani kava kanomoꞌa ani autaꞌma alino hapalino haviteno Polona mage huno havige “Kagaya hana kotega kano mainane?” huno higeno “Silisia kano mainoe.” huno humaine. 35 Higeno haviteno mage huno hie “Kaiyekema hugatesaya vayaꞌma evaꞌyi hisageꞌna kaiyekekaꞌa havigahue.” huno nehuno ati vayafe “Helotiꞌma kimalenea Kamani nopi avaletama kava mo yagaitegeno maino.” huno humaine.