2
Tagaya fali-mainaya veane Anumaya Kotia Kalaisiene alihetilateteno haegafa tahaimula lamine.
Nayona kefo kava huge huge hutama mainaya yamoa tamahaegetama fali-mainageno Kalaisia ago fali-mainafiti ali hetilamatene. Nayo kanafina tamakaya ma mopafi kefo auava kava hutama Satani* akave maletama vai neayageno ani Satania menia Anumaya Koti kema neatagayaya veamogami amakupi maineno aliyamaa nealie. Nayo kanafina tagaya ani veanene tokaeta maineta atafa lagu tagesamo taugafa age lahaye hisuna kavafekeya akave maleta mainonageya mukia veama kefo kava humainayafe anonaamia amakata aisia yana alisaya kava huta mani anonaa aligahe hunanagi Anumaya Kotia laya humaine.
4-5 Tamage tagaitima kefo kavama huna yamo tahaegeta ago fali-mai veanelafa mainonageno Anumaya Kotia tusiya huno kalagi ailateteno tagaifena hau ayamopafi haigeno Kalaisia fali-mainefiti alino hetitenea kava huno tagaila agaiene alihetilateno haegafa tahaimula lamine. E, Anumaya Kotia kayone hulatenea yateti ago lagu tamena alino katimaine. Alino katilateteno tavalesaga huno ikapinaga Yisasi Kalaisiene tokaetama siale maiho. huno alino ailokaelatene. Alino ailokaelateteno haenagama mukia vea amaufi agaia tusiya huno kayone hulateneanagino Yisasi Kalaisia kefo yatimo anonaa alino fali-mainea yana ali fufute huno amave-lisiafene huno ani kavala humaine. Anumaya Kotia kayone hulamatenea yateti tamakaya Yisasife havitama tamakupi maletama tamametiti hageno Anumaya Kotia tamaku tamamena aligati-maine. Tamakaitami kanale kava haya yateti aliokatinegi Anumaya Kotia agaia afaa lamamine. Tamakaya kanale aliyama ali-mainaya anonaa tamaku tamamena aligati-mainea yana omaletafa huno omalegi havigu nago kanomoa Nagainige alimainoa aliyatetile. huno huyafenagi Anumaya Kotia agaia tamaku tamamena aligati-mainea yana afaa lamamine. 10 Kanale kava haenagaa hisunafene huno Anumaya Kotia tagaila Yisasi Kalaisiene alino ailokaelateneno haegafa veane alino hapae-latene.
Kalaisia tole nofi vayala alitalu hulategeta nagoke nofi vaya mainone.
11 Yuta veamoya amayateti amaugafa laga humalenaya yafena lamakaya Yuta vea omainaya veafe mage humainae Amaugafa laga ohunaya vayala, afa vaya, mainae. huya humainayane. 12 Ani kanafina tamakaya Kalaisi avatela omainagi aluale mainetama Yuta veanea omainageno Anumaya Kotia Isaleli vayala alino hagelafi-mateno Nago ya hu-lamategahue. huno hulokiya vaimalenea yana tamakaifena ani kea ohune. Tamakaya ma mopale mainetama Anumaya Kotifena ohavitama Haenagama kanale yana falote hugahie. hutama lamametiti hisaya yana omaletafa huno omalene. Nayoma mainaya yafe tamakesa alikalo hulinetama havi havi hiho. 13 Nayona tamakaya aluafinaga mainayanagino menia Kalaisia kolamaaleti tamavayu higetama Yisasi Kalaisiene ailokaetama Anumaya Koti avate mainae. 14-15 Kalaisia taipa falu huta maisuna yamona aepaa maine. Nayona Yuta veamoyaene Yuta vea omainaya veanene kame huya mainaya yamoa amunoamifina kegiya lafigefa humaleteya mainageno Kalaisia Mosesi kahegi kea agaia augafale aliteno fali-mainea yamo mani kahegi kea alino hano hutaleteno anima amunoamifima hanea kegiya lafia ago aye lagape aitalene. Aitaleteno tole nofi veanea ago alitalu humateteno Kalaisiene alino ailokaemategeya haegafa veane mainayafe nagoke amaku amakesale mainae. 16 Nayona tagaya Anumaya Kotiene kame huta mainonageno Yisasia yafaga yosale fali-mainea yateti kamema huta mainona yatia heno faliteteno Nagoke nofi veane maiho. huno hulatene. 17 Hu-lateneanagino Yisasia eaamo anima taipa falu lahaisia kea alino aluafima mainaya veaenefe agaia avatema mainaya Yuta veanenefe tahapai-maine. 18 Kalaisia hulatenea yateti tagaya tole nofi veanea mainonageno Alu Aotage Avamumoa Nelafatega visuna katia ago vali-latene.
Tagaya Anumayamona taguama aminona anagamogata Anumaya Kotina nomaa mainone.
19 Menia tamakaya nagoene mopatamia omalenea natu veane kana huta omainagi tamakaya Anumaya Koti nofi anaga mainetama Yisasina amakua aminaya veanene ailokaetama agaia nafaneyaga-lafamaa mainae. 20 Tamakaya Anumaya Koti kimalenea no kana hutama mainae. Hagoteno Anumaya Kotia Yisasi Kalaisina tokiyaage anumaya yosa aye-maleteno anile Aposolo vayamogatiene agaia amaune vayaene ani nomo no yosa kana huno latene. 21-22 Lateteno tamakaila ani nomo ayamufa kana alino hu-lamateteno Kalaisiene alino aigamae-lamategetama mukiamogatama tokiyaage hutama mainageno Anumaya Kotia ani nona tusiya huno alino ala hume hume nevigetama alu aotage nomaa mainae. Anumaya Koti Alu Aotage Avamumoa ani nopi maine. Ani nona tamakayae.