6
Hanaa augafa kavema kali-malesunana ani augafa kaveage aligahune.
Nafunagana-gatama nago kanomoma kefo kava huno asaga hu-lavisigetama agegetama tamakaya Alu Aotage Avamumo kea akave nemalaya veane kea oamakitama ako hutama ali hetigeno kanaleya huno maino. Ali hetitegahagi tamakaienena Satania tamavayu huno havi kapi tamateyafe aluya hutama tamaugafa kayetama maiho. Kana yama alisia kanomona aya hutama aliho. Ani kavama hisayana Yisasi Kalaisina haegafa kahegi kea ali hipoya hugahae. Afaa havigu nemaisia kanomoa Nagaya ala kano mainoe. huno hisia kanomoa agaia agua ayevataga nehuno augafa alino haisiafe agaiahe havige nehie. Alu veala neamaketama Amakaila ago amakase-mainone. hutama ohutama mukiamogatama aliyatamia fako hutama Kanale yapi havi yapi? hutama agetetama kanale yama hanesigetamahena ani yafekeya muse hiho. Muse hugahagi tagaya mukiamogata tahaote tahaote kana yama hane-latesigeta tagaiti alita vaiyesune.
Yisasi mono kema tamahapaisia kanomona kanale yama tamamefe malenesaya yapiti aye fako hutama amiho.
Avina yama kalunagenoa ani augafa avinaage falote humaine. Tagaya mukia yupa nehuna kavamoa ania augafa kavea falote hu lamisigeta agegahune. Tamakaitami tamaugafa havige hutama Anumaya Kotina ayevataga hugahune. hutama ohiho. Anumaya Kotina ayevataga hisuna kanoa omaine. Mukia kanafina atafa agu agesahekeya nehuno age haye hisia kavafekeya hoyaafima nehakalesia kanomoa agaia ali nena hisia kavemo avaleno haniki-mainesia yapi tegelege nehia atafi atenageno agola maigahianagi Alu Aotage Avamumo kema haviya akave malesaya veamoya ani avinama hakale-malesageno nenama hisia kavemoa alino falote hisigeya maige maige hisaya hamaimula aliteya agola maigahae. Naama hisiafe nagoa kefo kavala ohuta kanale kavakeya kasalola otahaesigeta oataleta nago kanama vayi hisigeta kanaleya huta ali nena hisunageno ala hinageta anonaa aligahune. 10 Aligahunagi menia kanale auava kavala hisuna katia hanegeta Yisasife haviya amakupi maleya amametiti nehaya anagala hagoteta kanaleya huta amaya huteta mukia veanene amaya hisune.
Poloa Yisasi Kalaisi yafaga yosale fali-mainea yafe tusiya huno musena humaine.
11 Nagi ageho. Menia atupale kea nakainia nayapiti ala avopitila mani avopi kaena nelamamue. 12 Nagoa veamoya amakaiami amaugafa aliya nehaiya Yisasia yafaga yosale tagai kefo yamo anonatia aliteno fali-maine huta hisunana Yuta veamogami amaipamoa haviya hisigeya hu-haviya hu-lategahae. huya haviya yafe mage huya mono kea tamahanepaiye Tamakoya anoya laga hiho. huya nehae. 13 Mosese kahegi kea ali hipoya huya amaugafama laga nehaya vayala amakaienena mani kea mukiamoya ali hipoya ohunagi. Amakaiami amaugafa aliya haigahe tamakaifena Tagai kema ali hipoya hisayafene huya amakoya anoya laga humainae. huya hisayafene mani kea humainae. 14 Nagaya nago yafena naugafa alina nohauvanagi Anumayatimoa Yisasi Kalaisi nagaifene huno yafaga yosale fali-maineafene huna nagaya agai agigeya alisaga nehue. Yafaga yosale fali-maineafe nagaya agaiene ania huna yafaga yosale fali-mainoanagina ma mopale veamoya haya yafena nagesa havina nagoene akave ohugahue. 15 Yuta vayamoya amaugafa laga nehaya yana afa yane. Amaugafa laga ohunaya yana afa yakeya hanegi Anumaya Kotia haegafa lagu tagesa laminea yana tusia tokiyaage kanale ya hane. 16 Ani kema ali hipoya hisaya veala Isaleli veanelafa mainageno Anumaya Kotia amaipa falu hisia yaene kayone humatesia yaene amamisie huna nehue.
17 Nagaya Yisasi aliya nealugeya nagoa veamoya nagaima nahae-mainaya nafugula hanegi menia nago kanomoa kana yana onamisie huna nehue.
18 Nafunagana-gatama Anumayati Yisasi Kalaisia kayone yamaa tamaminageno tamaku nafanene maisie huna Anumayamotega nunamuna huna havinegoe. Tamage.
 
Kenia male hano hie.
 
Nagaini nagia Polonae.