5
Yisasia mono notela hagote kava kanogino tagu tamema aligatisia himamua tamage huno hane.
Mono notela hagote kava vayala maa huya ali hetimatae. Ani kanoa afa kano vayaamoyaene mainegeya veama hamamaesiafene huya ali hetitageno Anumaya Kotiene veanene amunoamifi maineno Anumaya Kotina muse yamaa neamino veamoya kefo yama hagenoa sipi sipi heno Anumaya Kotitega kae-salamana hu neateane. Ani kanomoa kefo yama hisia tokiyaa omale kano maineno kema ohaviya veanene Anumaya Koti katema neatalaya veanenefena kea oamama-kino ako huno kea hamanepaiyane. Agaia kefo yamaahe huno Anumaya Kotima ali-talesiafe sipi sipia heno kae-salamana huteteno anile mukia veamoya nehaya kefo yama alitalesiafene huno Anumaya Kotitega sipi sipia heno kae-salamana hu neateane. Mono note hagote kava kanomona agi hanea aliyanagiya veamoya amakaiamige Ani aliyana aligahune. huya ohunagi nayona Anumaya Kotia hagoteno Elonina mono note kava aliya alisia yafe alino hetitenea avamete huno meni kanafima mainaya vayapitila alino heti neamate.
Alino hetineamatea kava huno Kalaisienena agaia Nagia anale hanea kano mainoanagina mono notela hagote kava kano maigahue. huno ohunegi Anumaya Kotia agaia Mono notela kava kano maiyo. huno ani aliyate aliheti neateno Anumaya Kotia mage huno hapaiye
Kagaya nagai nafane mainanagena menia nagaya Negafana mainoe. huno humaineane.
Nagoene Anumaya Koti avopina mage huno hu-maineane
Kagaya mono note kava kanoa, Melikisetekia nayona mono note kava kanomo hu-mainea avamete huka agola ani aliyate maige maige hugane. huno hu-maineane.
Yisasia ma mopafi maineno Anumaya Kotitega ke huno havige-maine. Augafama aligatisia tokiyaama hanea Anumaya Kotitega ala kefiti ke huno falisia yafena havinegeno tusiya avia neategeno aunumoa hu-maineanagi agaia haiya avamete kavala ohunegi Anumaya Kotina haisia kemona havina akave maletena aiyafinaga maigahue. huno hu-maineafe Anumaya Kotia havigea kea havimaine. Havitegeno Yisasia Anumaya Koti nafane maineanagi augafa agatama aiya yateti Anumaya Koti kema akave malesia yana age-maine. Ageteno akave malelea yamo ala kanoa hapae-maineanagiya agai kema akave maleya ali hipoya hisaya veamogamina agola maige maige hisaya yamoene amaugafa aligatisia yamoene aepaa maine. 10 Anumaya Kotia mage huno hutene Kagaya Melikisetekima humainea avamete huka mono notela hagote kava kano maigane. huno hutene.
Nute nafanemo avametela huta omaisune.
11 Kasagoya kea haneanagi hanaa huta tamahapaisune? Tamakaila tamaku tamakesamoa havilama nohigetama none nane nehageta tagaya ya humaita humaita tamave-nelune. 12 Tamakaya huge amavelige hisaya veanema maisaya kanatamia ago falote hu-maineanagi tamaku tamakesamoa havilama ohia yafe nago kanomoa eteno nagoene Anumaya Kotifena avoya kea hagotetama tamakupi malenaya kea eteno huge tamave-lige hugahie. Tamakaya tokiya kavela onenagi numaage nenae. 13 Mukia veamoya numaage nesayana osi nafane kana huya maineya fatago kavama hisuna yafema tamahapauna kea nohaviye. 14 Nohavigi tokiyaage kavela ala veamogami kavele. Ani veamoya amakaiami kefo auava yafeene fatago auava yafeenena fako huya ageteya kanale auava yana akave nemalae.