Yemesi
Yemesia Yisasina aganaamo mani avona kae-malene. Yemesia Yelusalemu maineya Yisasina amakua aminaya veate kava kano maineanagino nepuamoa Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Yemesia sevetinia (17) kafu agava maineno Yemesi kea kae-malene.
1
Nagaya Yemesinae Anumaya Kotiene Anumayati Yisasi Kalaisiene aliya kanoanimona mani autama kaena kuma aepatamima ataletamama alu mopalega umainaya Isaleli veamogatamihe mani avona kaena nelamamina kanale mainafio huna hu falu fala hu nelamatoe.
Aye lamavataga hisia yamoa tamakaila alino lokiya vai-lamategahie.
Nafunagana-gatamae nagoa kana yama tamakaitema falote hisigetamahena ma lamakesa haviho Inamona musekase hisuna yane. hutama hiho. Kana yama falote hulamateana Anumaya Kotia Tamametitima nehaya yana agola nehafi havige nehafi? huno tamakegahe ani kana yana tamakaitela falote hu nelamateafe tokiya vaisaya yamoa anifiti falote hugahie. Mukia kanafina tokiya vaisaya yamoa tokiyaagema hisiana Anumaya Koti aufina Kosa helamatene. huno hinagetama ala veanegeya maigahae.
Nago kanomoa agaia kanale agu agesa havisia yama omalesigenoa Anumaymotega havigesigeno amino.
Nago kanomoa amunotamifitima kanale agu agesa havisia yafema ati yenunofena Anumaya Kotitega havigesigeno amino. Anumaya Kotia ayaaya ayaene kano maineanagino mukia veamogaminakea oamama-kigahianagino afaa mukia yana amamigahie. Amamigahigi Anumaya Kotia agu agesamoma havisia kavala tamage huno hugahie. huno havino agupi maleneno havigesie. Maa agesa ohavisie Kema hisua yana namigahifi onamigahie? huno tolefina agesa ohavino. Tole agesama havisia kanomoa yasimoma hage lima alino vai-lagaitalea augafa kava humaine. 7-8 Tole agu agesama hanesia kanomoa nagoke katela novigi alu kapi alu kapi agoya mo vaige me vaige huno vai neayeno Afaa namigahie. huno agesa nehavianagi Anumaya Kotia naa veamogamina nagola osi ya kanoa oamamigahie.
Yemesia afenoamima omalenea veanene afenoamima hanea veanenefe kea humaine.
Mone afenoamima omale veamoya Anumaya Kotifena haviya amakupi malenayafenagiya mage huya hisae Anumaya Kotia tavalesaga huno Nagai nafaneyagae. huno humaine. huya tusi muse hisae. 10 Muse hugahagi kasagoya moneamima hanesia veamoya yosa ausemoma heno hali hulavia ya kana huya aletesayafe Anumaya Kotia alime tavino amatesigeya afa vea kana huya maisayafe musena hisae. 11 Yagemoa evayi huno tokiyaage yagema leana ani tala yana leno mukia fayotegeno auseamoa asaga hu lavino haviya nehia avamete huya mukia moneamima nemalesaya veala ani mone alisaya yaamimo amunopi maineya faligahae.
Anumaya Kotia kanale kava hulateno lavaleno kefo yapina notate.
12 Nagoa veamogamitema kana yama falote hisigeya tokiyama vaisayana anonaamia Anumaya Kotia hano ohuno agola maige maige hisaya hamaimula amamigahie. Ani muse yana Anumaya Kotia agaifema hamau ayamopafi nehamaiya veamogamina Amamigahue. huno hu lokiya vai-maleneafe musena hisae. 13 Havi kavala hiho. hunoma nagoa veamogamina amavayu hisigeyahena ani veamoya Anumaya Kotia aye lavataka higeta mani kavala nehune. huya ohiho. Kefo yamoa Anumaya Kotina avayu nohie. Anumaya Kotia nagoa veala avayu huno Kefo kavala hiho. huno nohie. 14 Nohianagi tagaiti nagoke nagokemogata age lahaye hu yana taipafiti falote huteno aye lavataga huno tavayu nehie. 15 Age lahaye hu yamoa amu maleteno aihefa nehea avamete humaine. Amu maleteno kefo yamoa falote huteno ala higeno kefo yama huge huge nehaya veamogamitela fali yana falote hu neamate.
16 Nahau nayamopafi nahau-mainea nafunagana-gatama havigu Anumaya Kotia aye lavataga higeta kefo yana nehune. hutama hisagi. 17 Mukia kanale yana hale yamona Nefaa ikapinagati nelamie. Yagemo amemoa molino ayaaya huteno melino aupa huteno nehia kavala Nelafa ohune. Alu kava alu kavaenena nohie. Nagoke avamete kavakeya nehia kano maine. 18 Anumaya Kotia mukia yama talo hu-malenea yapi uhagoteta maisunafe Anumayamoa agaia haiya kava huno kelamage kealeti tagaila agaia nafaneyaga ago alino latene.
Tagaya kea nehavita akave malesune.
19 Nahau nayamopafi nahau-mainea nafunagana-gatama kema hisaya kea aupaa haviho. Ke ohutama mainetama aupaa tamahaiya ovaino. 20 Veamogatama tamahaima vaisaya yatetila Anumaya Kotina aufina fatago ohugahie. 21 Ani yafe mukia kefo yana tamakaveno hutetama tamaugafa alitama ohaitama Anumaya Kotia kema tamakupima fai-malenea kea havilama hutama haviho. Ani kemoa tamaku tamamena aligatisia ke hane. 22 Kanale kema havitetama akave omalesayana afa ya kana nehagi afaama havitetama atalesayana tamakaitami tamaku nafanemona aye vataga nehae.
23-24 Nagoa veamoya Anumaya Koti kea haviteya akave omaleya atalesageya nagoa veamoyama galasifima amaugosa ageteyagi ago neataleya age hatayo hatayama nehaya avamete kava nehae. 25 Nehayanagi nagoa veamoya Anumaya Kotina kanale kealegama ageke huya nemaiya veamoya ani kea havigeya oataleya akave nemalaya veala naama haya yafe Anumaya Kotia musema hisaya amaku amakesa amamigahie. Ani kemoa fatago huno kefo yamoma haya kimainea yana ali kalu hetalenea ke hane.
26 Haneanagi Tagaya kanaleya huta tametitia nehune. huya hisayana veamoya amavefunamona kava oyagaiya amakaiami amakuamona havige ayevataga nehayanagino amametiti nehaya yamoa afa ya kana humaine. 27 Nehigi Anumaya Kotia Nelafa aufina nagola tusia kanale tametiti hisuna yana mage huno hane. Megusa anagala havi no nemaiyafe amaya nehuta kama vaiyesuna yatela kava yagaisune. Havigu ma mopafi kefo yama hisunana Anumayamo aufina taguamoa oniyaage hugahie.