4
Yisasiꞌa Samelia aꞌene kea kea nehie.
1-2 “Yisasiꞌa Yonina agaseno mukiꞌa veaꞌmogamina tina fale-ma-teno hai-maine.” huꞌya haya ke Falasia vayaꞌmoꞌya havimainae. Yisasiꞌa agaiꞌa tina fale oꞌama-tenegi agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌamoꞌya fale-ma-tenae. 3-4 Falasia vayaꞌmoꞌya ago ani kea haviya yafe Yisasiꞌa haviteno Yutia neꞌataleno Kalili eteno ugahe amuꞌno kola mogaseno via kotega Samelia mo vaiyatete hu-maine.
Nago Samelia kumaꞌmo agia Sika. Ani kumala Yekopuꞌa Yuta vayaꞌmogami amakinagomoꞌa nafaꞌneꞌamona Yosefe aminea hoya hanelega hane. Yisasiꞌa ani kumate evaꞌyi hu-maine. Yekopuꞌa ti he-nefia kagemuyola hanegeno yagemoꞌa amuꞌno-kaꞌno higeno Yisasiꞌa kama vaiye-mainea yafe kasalo haegeno ani kagemuyo ti avayale eno mopale maine.
Mopale emainegeno nago Samelia aꞌmoꞌa ti he-figahe neꞌegeno Yisasiꞌa mage hie “Tina namigeꞌna nano.” huno hie. (Yisasienema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌmoꞌya anile omainagi kave miya hugahe ala kumatega umainae.) Yuta vayaꞌene Samelia vayaꞌene amakoꞌya huꞌya amahaote amahaote huꞌya nemaiya yafe ani Samelia aꞌmoꞌa mage huno hie “Kagaya Yuta kano mainanagi nagaya Samelia a mainogi naꞌa higeka nagaifena tina namigeꞌna nano huka nehane?” huno havinege 10 Higeno Yisasiꞌa mage huno hie “Kagaya Anumaya Kotiꞌma amuse yama kamisia yafema havimainateꞌasina tifena nagaila nahavi-gateꞌasine. Tima namio hia kanoma nagemainateꞌasina tifena nahaviganageꞌna maige maige hisana tina kamuleꞌasine.” huno hie. 11 Higeno ani aꞌmoꞌa mage huno hie “Ala kanomoga ani li komua afe yapi hanegi tima he-fisana keꞌayola omalegi hanateti ani maige maige hisua tina he-fika namigane? 12 Yekopuꞌa, taginagomo ani kagemuyola tamineane. Yekopuꞌa nafaꞌneyagaꞌaene agaiꞌa afuyagaene ani komufitila ne-mainae. ‘Agaila agase-mainoe.’ huka nehapio?” huno hie.
13-14 Higeno Yisasiꞌa mage huno hie “Mukiꞌa veala ma lipiti nesayana eteꞌya lifena amakegahianagi nagoke nagoke veaꞌmogamima amamisua timoꞌa amakusafinaga kapae nehagea ti kana huno lavige lavige hisigeꞌya maige maige hisaya hamaimula amamigahie.” huno hie. 15 Higeno ani aꞌmoꞌa mage huno hie “Ala kanomogae ani lina namigeꞌna nano. Namisanageꞌna nagoꞌene onahaugahianagiꞌna malela tima he-figahena eteꞌna omano.” huno hie.
16 Higeno Yisasiꞌa mage huno hie “Negavena mo ke hu-lika male eno.” huno hie. 17 Higeno ani aꞌmoꞌa mage hie “Nenaveꞌa omaiye.” huno higeno Yisasiꞌa “Nenaveꞌma omaiyema hanana tamage nehane.” 18 “Kagaya faefuꞌa (5) negaveꞌya mainayane meni kanafina nago vene mainananagi miya hu-ga-tenaya negaveꞌa omaine. Mani kea tamage huka naha-nepaine.” huno hie. 19 Higeno ani aꞌmoꞌa mage huno hie “Ala kanomogae nagaya ago havimainoe kagaya Anumaya Kotina aune kanoꞌa mainane. 20 Taginagomoꞌya ma agoꞌyale* Anumaya Koti agia alisaga nehayanagi tamakaya Yuta vayaꞌmogatama ‘Yelusalemu Anumaya Koti agia alisaga nehaya kumala hane.’ hutama nehae.” huno hie. 21 Higeno Yisasiꞌa mage huno hie “Ma aꞌmoga nagayama tamage huꞌna kaha-paisua ke havika kagupi ai-maleteka kametiti huo. Nago kana falote hinageno ma agoꞌyaleꞌene Yelusalemuene Anumaya Koti agia alisaga ohugahagi alu kumateti kumateti agia alisaga hugahae. 22 Tamakaya Samelia veaꞌmogatama agima alisaga nehaya kanomona age-lama hutama oꞌagenae. Tagaya Yuta veaꞌmogata agima alisaga nehuna kanomofe havilama hu-mainona yafe agia alisaga nehune. Tamaugafa ali-gatisia kanoa Yuta vayapiti falote nehie. 23 Nago kana falote hugahie. Ani kana ago falote hu-maine. Nenafa agima alisaga hisaya veaꞌmoya tamage huꞌya amaku amamemaꞌafiti Nenafa agi alisaga hisaya kanamoꞌa ago falote hu-maine. Nenafana amaku amamemaꞌafiti agima alisaga hisaya veaꞌnehe ati neꞌaye. 24 Anumaya Kotiꞌa augafa omalenea avamula mainea yafe agai agima alisaga hugahena veaꞌmoya amaku amamemaꞌaleti tamage huꞌya agia alisaga hiho.” huno hie.
25 Higeno ani aꞌmoꞌa kenonaꞌa mage huno hie “Kalaisiꞌa, Anumaya Kotiꞌma taugafa ali-gatigahie huno hu-tesia kanoma esia kea nagaya ago havimainoe. Esiana mukiꞌa yafena taha-paigahie.” huno hie. 26 Higeno Yisasiꞌa kenonaꞌa mage hie “Nagaya nevayaꞌna kakaiꞌenema maineꞌna kema nehua kanoa mani kano mainoe.” huno hie.
27 Mani kea nehigeꞌya agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagala eteꞌya neꞌeꞌya Yisasiꞌma aꞌmoꞌenema kea kea haꞌaꞌyafe ageteꞌya tusi amakesa havi havi hayanagi nagoꞌamoꞌya “Naꞌafe nehane?” huꞌya aꞌmofena haviokenae. “Naꞌa higeka ma aꞌene kea kea nehane?” huꞌya Yisasina haviokenae.
28-29 Ani aꞌmoꞌa ti kena neꞌataleno ala kumatega uno anifima mainaya veaꞌnehe mage huno hama-paiye “Mukiꞌa nayoma hu-mainoa yama naha-paiya kanoa etama megeho. Ani kanoa Anumaya Kotiꞌma taugafa ali-gatigahema hu-tenea kanofi?” huno hie. 30 Higeꞌya kumala neꞌataleꞌya Yisasitega emainae.
31 Yaufa neꞌageꞌya Yisasiꞌenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌamoꞌya Yisasifena mage hae “Hulave-nelina kanomoga nesana yana hanegi no.” huꞌya nehae. 32 Nehageno Yisasiꞌa mage huno hie “Nagaya oꞌagenaya kaveꞌnia hane.” huno hie. 33 Higeꞌya ani anagaꞌamoꞌya amakaiꞌami huge havige huꞌya mage hu-mainae “Nago kanomo nesia kavela ago alino me mainefi?” huꞌya hae. 34 Hageno Yisasiꞌa mage huno hie “Nesua kavela ma hane hu-na-tenea kanomoꞌma haisia kavaꞌma huꞌna naminea aliꞌyana alivaya ayesua yana kaveꞌniꞌa hane.
35 Veaꞌmoꞌya nehaya ke mage hutama nehae ‘Foꞌa (4) ika maitesunageno afuma nelea kana falote hugahie.’ hutama nehafi? Nagaya tamaha-nepauve tamakaya hoyafina age-lama hutama ageho. Ani hoyafina ago afu-le-maine. Anima hia kava huꞌya veaꞌmoꞌya nagai kema haviꞌyama amakupi maleꞌya anametiti hisaya yafe ago afu-le-mainae. 36 Afuma leana Anumaya Koti kema havisaya yafe ayama hisia kanomoꞌa anonaꞌa aligahianagi aya hu-mainaya vayala amakupi maleꞌya amametiti hisayana agola maige maige hisaya hamaimula aligahae. Aligahayanagi ani hoyafima avina yama negalia kanomoꞌene afumalegeno ayama huno neꞌalia kanomoꞌene nagoꞌya huꞌana musena hugaꞌe. 37 Manima agoꞌma hu-mainaya kea ‘Nago kanomoꞌa kali-malegeno nago kanomoꞌa nenaꞌa neꞌalie.’ huꞌya haya kea tamage nehae. 38 Nehagi nagoꞌa veaꞌmoꞌya kasageke huꞌya anima nagai kema ohavinaya veaꞌmogamina Anumaya Koti ke ago hama-pai-mainagi tamakaya ayama hugahena ani vayate ago hu-lama-togetama hama-pai-mainayanagiꞌya amakupi malesagetama afaꞌa nenaꞌage aligahae.” huno hie.
39 Ani aꞌmoꞌma hu-mainea kehe mukiꞌa Samelia veaꞌmoꞌya Yisasife haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti nehae. Ani aꞌmoꞌa mage huno hu-maine “Mukiꞌa hu-mainoa yana ago naha-pai-maine.” huno hu-mainea kehe haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti hu-mainae. 40 Yisasite evaꞌyi huꞌya mage huꞌya hae “Tagaiꞌene maisane.” huꞌya havigageno Yisasiꞌa amakaiꞌene tole kana maine. 41 Mainegeꞌya kasagoꞌya veaꞌmoꞌya agai kema haviya yafe amakupi maleꞌya amametiti nehae. 42 Amametiti nehuꞌya ani aꞌmofe mage huꞌya hapaiye “Menima kagai kema havuna yafe Yisasina taguꞌa amita tametiti nohunagi tagayama agai kema tagaiti haviteta tagupi maleta tametitia nehune. Menia nehavune mani kanoa ma mopale veaꞌmogati taugafa ali-gatigahe emaine.” huꞌya nehae.
Yisasiꞌa kava kanomona nafaꞌneꞌamona kaliꞌa alino kanale hu-tene.
43 Anile tole kana maiteno Yisasiꞌa ataleno Kalili umaine. 44 Yisasiꞌa agaiꞌa nayona mage huno hu-maineane “Nago mono ke hama-nepaiya kanomoꞌa agaiꞌa vayaꞌamogamipi maineana vayaꞌamoꞌya ‘Ala kanomo kegi havigetao.’ huꞌya nohae.” huno hu-maineane. 45 Hu-maineanagi Kalili evaꞌyi higeꞌya ani kumate veaꞌmoꞌya hu falu fala huteꞌya muse-kase hu-mainae. Naꞌafene ani veaꞌmoꞌya Yelusalemu ala imu ki-mainaya kanale Yisasiꞌma mukiꞌa yama hu-mainea yama moge-mainaya yafe hu falu fala huteꞌya musena hu-tenae.
46 Musena hutetageno Yisasiꞌa eteno Kalili hanea kumala Kena kumate uvaꞌyi hu-maine. Ani kumatela Yisasiꞌa tifena higeno nofi alagamo ti hapae-mainea kumale. Yisasiꞌa anile umainegeno nago kamani kava kanoa, Kapaneamu kumate kanogino, neꞌamoꞌa kali ali-maine. 47 Kali neꞌaligeno nefaꞌa “Yisasiꞌma Yutiati ago Kalili emaine.” huꞌya haya kea haviteno aupaꞌa nafaꞌneꞌa neꞌataleno Yisasite eno mage huno hie “Nafaꞌneꞌniꞌa falisia kava nehigi melika kanale huto.” huno hie.
48 Higeno Yisasiꞌa mage huno hie “Tamakaya tokiya avame yama oꞌagenutamahena nagaifena tamakuꞌa havi onamitama tamametitia ohugahae.” huno hie. 49 Higeno ani kamani kava kanomoꞌa mage huno hie “Ala kanomogae nafaꞌneꞌniꞌa ago faligahe nehigi afaꞌa kaiyayeka nagaiꞌene eno.” huno hie. 50 Higeno Yisasiꞌa mage hie “Kagaya afaꞌa vuo. Nafaꞌnekamoꞌa ofaligahigi afaꞌa maigahie.” huno higeno Yisasiꞌma hia kea havino akuꞌafi maleteno ametiti nehuno umaine.
51 Emainea kate eteno maitagifeno neꞌvigeno aliꞌya nafaꞌneꞌamoꞌya me fotu huteꞌya mage huꞌya hae “Kagaila nafaꞌnekamoꞌa ago kanale hu-tegeno maine.” huꞌya me-hae. 52 Me hageno “Na kanale aepa heno kanale hu-tene?” huno hamavi-gegeꞌya “Ega yagemoꞌa ali tagifeno nagokete evigeno ani amuko-nakoma haiya kalimoꞌa kanale hu-tene.” huꞌya hae. 53 Hageno nefaꞌa agesa haviteno mage hie “Tamage yagemoꞌa ani kanaꞌale eneꞌvigeno Yisasiꞌa ‘Nafaꞌneka ago kanale maine.’ huno naha-pai-maine.” huno nehuno agaiꞌaene mukiꞌa anagaꞌaene Yisasife haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti hu-mainae.
54 Yisasiꞌa Yutiati eteno Kalili emaineno aniꞌama hia kavala napa tu (2) kanale tokiya avame yana hu-maine.