Yuti
Yutia Yisasina aganaamo maineanagino mani avona kae-malene. Nepuamoa Yisasia faliteno hetino ikapinaga haitegeno Yutia foti sevenia (47) kafu agava maineno Yuti kea kae-malene.
1
Nagaya Yutinae Yisasi Kalaisi aliya kanomona Yemesina aganaamona mani avona kaena nelamamue.
Tamakaya Anumaya Koti kema havitama agaitegama nevaya veamogatama Anumaya Koti, Nelafaa agua tamakaila nelamamigeno Yisasi Kalaisia kava hu nelamatea veamogatamale mani avona kaena nelamamue.
Anumayamoa kalagi ainelamatea yaene tamaipa falu hutama maisaya yaene nagoamogamifema tamaipa amamisaya yaene tamakaipi ala hisia yafe aluya huno nenahaiye.
Yisasi kemona kame vayaa ago monopina efale-mainae.
Nenahaiya nafunagana-gatama Anumaya Kotia tamakaiene tagaiene tagu tamema ali negatia yafena mani avona kaena tamamisue huanagi nago yamoa falote higeno Anumaya Kotia alu nagesa namigena mage nehue. Yisasima hu-latenea yafena mukia kea ago tahapaigeta havimainona kanale mono kehena nagoa veamoya Ohaviho. huya nehagena ani kema hisaya vayaene Ke nevaitama maiho. huna mani avona negaove. Nagoa Yisasi kema nohaviya vayamoya kesi ako huya tagaipima emaiya vayamoya mage huya hae Anumaya Kotia kayone hu-lateno kefo yatia aye hamigahigi afaa molia hu-liteta higetao. huya nehayanagi Anumayatimoa agaiage kava kanotia mainegeya Yisasi Kalaisina amakavenona hu neatae. Hu neatayanagino Anumaya Kotia kaiyekema humateteno kefo yamo anonaamima amamisia yafena nayona agaia avopina ago kae-maleneanagita havimainone.
Nayona ago tamahapaigetama ago havilinaya keagi menia huna lamakesa hao hisue huna nehue. Anumaya Kotia Isipi vea mopaleti mukia Isaleli veala hamamaeno amaugafa aligati-maineanagi haenaga Anumayamoa humatenea yafema haviya amakupi omalaya veala Anumaya Kotia hamaegeya fali-mainae. Nagi Anumaya Kotia ensole vayafena Kava hiho. huno aliyana amamianagi ani aliyatela mailama huya omaigeno amatenea yapitila ataleya vageno Anumayamoa amavaleno seni nofiteti agola kimatafa hu-mategeya afepinaga haniki-mainea kumate maineya Anumaya Kotia tusiya huno kaiyekema humatesia yafena agava mainae. Nagi Sotomu kumaene Komola kumaene aupatema hanea kumateene mainaya veamoya ani kava huya kumai kavala nehuya vemoya ve amafaluyaenena moli hu-liteya hu-liteya huya maiya hageno Anumaya Kotia kefo yamo anonaamia neamamino asua ohuno tegelege nehia atafi amatalegeno ani atamoa amaugafa tege sagalige nehigeya anifi agola mainayanagita ani yafena tagesa havi havi huta havisune. Nehavita Yisasi kehena havigema nehaya vayala tagaiene maineya ani kavakeya nehageno himonama agaya yamoa amavaleno anegi-nagi yapi amategeya kumai yate nehuya kava vayamogami kea ohaviya ensole vayamo-gamifena hu-haviya hu neamatae.
Hu neamatayanagi Mosesema faligenoa hagote ensole kanomo agia Maikoloa Satanienena Mosesema falia augafaaletila Ta alisie. Ta alisie. huana kea vaianagi Maikoloa Satanina hu-haviya hute kea ohunegi Anumayamoa agaia kea kama-kisie. huno hu-maineane. 10 Naa hu-maineanagi Yisasi kehena havigegeyama nehaya vayamoya ani kavala nohagi amakesamoa havilama ohunea yamofena hu-haviya hu neamatae. Afu kalamoya amaku amakesa nohaviya avamete kava nehageno ani kavama haya yamo amaugafamona ali haviya hu-matene. 11 Avonio amaugafama alino haviya humatesia yafena kayeya maisae. Kenia havi kavama huno aganaamona Epolona haegeno fali-mainea kava huya tamakaienema nemaiya vayamoya ani kava maiya nehuya hilato ohunea katela nevae. Nevagi nago kanomo agia Palamue mone alisia yafe havigea maino nehianagiya ani vayamoya ani augafa kava huya mone alisaya yafe havigegeyana maiya nehae. Nehageno nago kanomo agia Kolae Anumayamona veganokano hutegeno Anumayamoa fali hano hutenea yafena nohaviyanagiya ani vayamoya ani kavakeya maiya nehuya Anumaya Koti kemona amakavenona hu neatayafe Anumayamoa Faliho. huno hinageya fali hano hugahae. 12 Tamakaya Yisasina tamakuama aminaya veamogatama agaife nehavitama kave negahema melitalu nehayana ani kefo vayamoya emaineya osagopu vayalagiya amakaiamihekeya amakesa havi havi huya neneya tamakaye hisifa kava huya ani kavema naya kavela ali haviya nehae. Naa vayamoya siamoma aye hani huteno kola oaino laga hulino ute ete higeno afa koma titalea kava higeya ani vayala afa ya kana vaya mainae. Yosamoa alagama ayesia kanamoa falote hianagi alagama noayea yosamoma hia avamete huya mainageno amakaipina nagola kanale yana falote ohune. Avinamoa omalegeya hafuyaene tagasi huya vakai-talageno fayote-mainea yosa kana huya maineya kanale kema tamaya hisaya kea omalegeya havi kavala maiya nehae. 13 Nehageno kefo yama nehaya yamoa timoma tusiya huno hogiteno ti valufama alino ti agegayalega mo talia kava huno kefo yaamimoa ania augafa kava hu-mainegeta neamakone. Kanefimoma ikatela alu katete katetema ute ete nehia avamete huya havige huya mainagi kanaleya huno fatago humainea kana tamave-notiye. Tamave-notigeno Anumaya Kotia kumayu haniki-mainea kumala afepinaga hanea kumate maisaya yafe kumaamia ago talo tala humateneanagiya agola anifinaga maigahae.
14 Maigahagi ani vayafena Atamupiti avinama huya maime emainaya vayapitila Inokue Atamupitila seveni (7) molia aginagomoagino falote huno mainea kanomoa anima kefo yama nehaya vayafena Anumaya Koti aune kea hamapaino mage huno hu-maineane
Mama hisua kea haviho. Anumayamoa kasagoya tausenia ensole vayaaene elavino egahie. 15 Esiana mukia veanea kaiyekea humateteno agai kema neatagaeya kefo yama maiya nehaya veanene Anumaya Kotina kamugema hatageya vaiteya hu-haviya hu neataya veamogamina Anumaya Kotia tusia kefo yamo anonaamia amamigahie. huno hu-maineane.
16 Anima Anumayamo kehena havigegeyama nehaya vayamoya mukia yafe Otahaiya yane. huya kalu kalu kea nevaigeno amaipamoa haviya nehigeya amakaiami amaugafa age hamaye nehaya yaamihena maiya huge huge nehuya ala kenake nehuya amakaiami amakia alisaga nehuya tamakaiteti nagoa yama alisaya yafena tamakaifena Tahaiya veane mainae. huya tamaipafi ayegegahe nehae.
Tamakaya atalegeno tametiti yamoa tamaipamona ali lokiya vaino.
17 Tamakaya nahau nayamopafi nenahaiya veamogatama Aposolo vayamoya haenagama falote hisia yafema tamahapai-mainaya kehena tamakesamoa hao hinagetama haviho. 18 Mage huya tamahapai-mainayane Anumayamo esia kanamoa ago aupa nehisigeya nagoa veamoya Yisasima hulatenea yafe huya kigi huteteya amakaiamia amaugafamo age haye nehia kavakeya huya maigahae. huya hu-mainayane. 19 Hu-mainayanagi anima Yisasi kehena havigegeyama nehaya vayamoya Yisasina amakuama aminaya veamogamina ali-pasema-talageya mopafi yafekeya amakesa nehavigeno Alu Aotage Avamumoa amakaienena nomaiye. 20 Naa huya mainagi tamakaya nahau nayamopafi nenahaiya nafunagana-gatama naa kavala ohutama Yisasima hulatenea yafe tusiya huno alu aotage ke hanegi tamakupima malenaya kea atafa hutama tokiyaage higeno Alu Aotage Avamumoa tokiya tamamisigetama Anumayamotega kea hutama havigeho. 21 Anumaya Kotia tamakaifema huno aguama lamaminea yapi mainetama Anumayati Yisasi Kalaisia tamakaifema kalagima ainelamatea yafena kanaleya hutama agola maige maige hisaya tahaimu tamamisia yafena tamametitia hutama agava maiho.
22 Mainetama Yisasifema tole amakesa nehaviya veala tamahau humatetama alitama kanale humateho. 23 Ani veamoya nomoa atama nelea yapi mainaya veane kana huya havi kate uyafenagi ani veala amavayu hutama amaugafa aligatiho. Aligatitama nagoa vayamoya kefo yama nehaya kavafena Otahaiya kavale. hutama koli hutama kayetama mainetama tamahauna humateho.
Tagaya Anumaya Koti agia alisaga hisune.
24 Havigu kefo yapi asaga hu-lavi yafenagi Anumaya Kotia agaia tamau vaino tamavalesaga huno tamanu kisia kano maineanagitama asaga hu otavitama kefo yatamia omale veane mainesageno tusia muse huno tamavalesaga huno agaia tokiyaage hale yapina Anumaya Koti mainesilega tamategahie. 25 Anumaya Kotia agaiage tusia tokiyaa hanea Anumayati maineanagino Yisasi Kalaisi Anumayatimoa hulatenea yafe Anumaya Kotia tagu tamena ago aligati-maine. Naama hulatenea yafena tusiya huta tokiyaage hale yamaaene agia alisaga hisune. Agaya hagote ala kava kano maineanagino mukia yana kava yagaisia tokiyaa hanegeno yagaino maine. Agaya ehema ma mopama talo ohunea kanafina aepa heno ania hume hume eaamo menienena ani yakeya huno maine. Haenagaama maisuna kanaene menima mainona kanaene kava yagaimainea yana oataleno ani ya atafa hu-ligahianagiya mukia veamoya havilama huteya agia alisaga hisae. Mani kea tamage.
 
Kenia male hano hie.
 
Nagaini nagia Yutinae.