15
Fanane humainea afule huvame humaleno humainea ke.
Vaya amaugafaleti takisi mone huhatiꞌya aliliteꞌya huꞌya musufayama nehaya vayaꞌene kefo yama hume hume nehaiya veaꞌnene Yisasi ke havigahe avate emainae. Emainageꞌya Falasia vayaꞌmoꞌyaene kahegi kema havilinaya anagaꞌmoꞌyaene ageteꞌya mage huꞌya ke vaimainae “Ma kanomoꞌa kefo ya nehaya vayaꞌene tokaeno maineno kavela nene.” huꞌya hae. 3-4 Nehageno Yisasiꞌa avame kea mage huno hamapaiye “Hana kanomoga tamakaipitila vani hataletiꞌa (100) afua mainefiti nagola fanane higeno ani afumona nefaꞌa mukiꞌa afuꞌa talapinaga amataleno viaꞌyamo nagokeꞌma fanane humainea afuꞌahe atiyeno yeno ageno ali falote hisifi? E, fananema hisigeno aniꞌa huno ati ayegahae. Atiyeno agefalote huteno tusiꞌa muse huno ageꞌyafi aigagino avaleno umaine. Kumate uvaꞌyi huteno vayaꞌahe ke higeꞌya melitalu hageno mage hie ‘Fananema humainea afua ago agefalote huafe tamakaiꞌene nagaiꞌene muse hisune.’ huno humaine.”
Yisasiꞌa hufalote huno mage hie “Ani kava huno mukiꞌa vani hataletiꞌa (100) veaꞌmoꞌya kefo yafe amakuꞌa aiyahae huꞌya fatago kava nehaya veafena Anumaya Kotiꞌa muse hugahianagi nagoke kanomoꞌa kefo yama hume hume nehaisiletiꞌma ‘Kefo yaniꞌa ataleꞌna nagaye higeꞌna aigagiꞌna Anumaya Kotitega eteꞌna naguꞌa amigahue.’ hunoꞌma hisigenofena Anumaya Kotiꞌa tusiꞌa muse hutegahie.”
Fanane humainea monele huvame humaleno humainea ke.
Nago aꞌmoꞌa teni (10) kina malenefiti nagola fanane higeno lamua hanagaliteno nomaꞌafina halafi huno atiyeno yeno ali falote humaine. Ali falote huteno vayaꞌahe ke higeꞌya melitalu hageno mage hie “Tamakaiꞌene nagaiꞌene muse hisune. Moneꞌnima fanane humainea monea ago atiyeꞌna yeꞌna ali falote hue.” huno humaine. 10 Yisasiꞌa hufalote huno mage hie “Nagaya tamahanepauve ani kava huꞌya Anumaya Kotina ensole vayaꞌamoꞌya nagoke kanomoꞌma kefo yama hume hume nehaisiletiꞌma ‘Kefo yaniꞌahena nagaye higeꞌna aigagiꞌna Anumaya Kotitega eteꞌna naguꞌa neꞌamue.’ hunoꞌma hisigenofena ensole anagaꞌmoꞌya tusiꞌa muse hutegahae.”
Tole nafaꞌneꞌa mainea kanomofe huvame humaleno humainea ke.
11 Yisasiꞌa amakaifena mage huno hie nago kanomoꞌa nafaꞌnelatamaꞌa tole mainaꞌe. 12 Mainaꞌanagino haenaga nafaꞌnemoꞌa nefafe mage huno hapaiye “Nenafagae falisanana nagai ya hapaegahie huka hunatenana yana ago namio.” huno higeno nefaꞌa mukiꞌa yamaꞌa alino fako huno tole nafaꞌnelatamaꞌamokani anamine.
13 Anamitegeno haenaga nafaꞌneꞌamoꞌa osi kana kanoꞌa maiteno mukiꞌa mone afenoꞌyamaꞌa alino ayaꞌaya kotega umaineno hu osuꞌyate mone afenomaꞌa motale metale huno age haꞌye hu yateꞌene mone afenomaꞌa mukiꞌa atale haꞌno humaine. 14 Mukiꞌa yamaꞌa haꞌno higeno ani kumatega ala kafu haya kanamoꞌa falote higeno nagoꞌa nesia yana omalegeno tusiꞌa agatemaine.
15 Agategeno nagola ani kumate kanomotega viaꞌyamo “Aliꞌyakaꞌa alisue.” huno havigegeno “E.” huteno talapinaga hutegeno viaꞌyamo afuꞌale kava yagaino maineno kaveꞌamia amamine. 16 Neꞌamamino mage hie “Vae nesua kavela omaleanagiꞌna afumo kavepiti haletiꞌnaꞌa nesue.” huno humaine. Hianagi nago kanomoꞌa nesia yana oꞌamine. 17 Oꞌamigeno agesamoꞌa hao higeno agesafinaga mage huno hie “Mukiꞌa nenafa aliꞌya veaꞌmoꞌya amamu hia no maineꞌya kasagoꞌya kavela nenageꞌna nagaya nagala legeꞌna maꞌa huꞌna falisua kavala nehue. 18 Nehuafe hetiꞌna nenafatega uꞌna mage huꞌna hapaigahue ‘Nenafagae nagaya kefo ya hugatenoe. Kagaiꞌene Anumaya Kotiꞌene kefo ya hulanatoe. 19 Nagaila natenana nafaꞌnekamoꞌnae huꞌna hisuana onategahianagiꞌna musekaꞌa nehugi aliꞌya kanokaꞌa maisua yafe navalo.’ huꞌna hugahue.” huno agesa havimaine.
20 Haviteno nefatega neꞌeno aluꞌale neꞌegeno nefaꞌa ageteno kalagi aino aiyayeno monukino atako humaine. 21 Atako nehigeno nafaꞌneꞌamoꞌa agaifena mage huno hie “Nenafagae nagaya kefo ya hugatoe. Kagaiꞌene Anumaya Kotiꞌene kefo ya hulanatoe. Nagaya natenana nafaꞌnekamoꞌnae huꞌna hisuana onategahie.” huno hie. 22 Higeno nefaꞌa aliꞌya veaꞌamofena mage huno hie “Aupaꞌa utama kanaleꞌyama humainea kukena alitama me vaiteho. Ayapi vaisia kihana vaitetama aiya noꞌene vaiteho. 23 Ala pulumaka afovaꞌageꞌma humainesia afua hetama kisageta neneta musekase hutesune. 24 Ma ma mainea nafaꞌneꞌnimoꞌa fali-mainefiti hetia yafeꞌene fananema hu-mainefiti efalote hia yafeꞌene musena hutesune.” huno higeꞌya aepa heꞌya tusi muse hutenae.
25-26 Huneꞌatageno yage nafaꞌneꞌamoꞌa hoyafinagati eno note evaꞌyi nehuno haviana yagame haya yaꞌene amo ayaya kene me haviteno aliꞌya kanomofena ke higeno egeno mage huno havige “Na kava nehae?” huno havigemaine. 27 Havigegeno mage hie “Kaganakamoꞌa ago emaine. Augafamoꞌa kanaleꞌya higeno ea yafe negafaꞌa afovaꞌage afua hegeꞌya neneꞌya hafali ateꞌya mainae.” huno hie. 28-29 Higeno nepuꞌamoꞌa aipa haviya higeno “Nagaya nopinaga ohaigahue.” huno higeno nefaꞌa nopinagati eno mage hie “Musekaꞌa nehugi ehaiyo.” huno tutu higeno nefafe mage huno hapaiye “Havio nagaya kasagoꞌya kafua kagai aliꞌya alige-lige huꞌna kekaꞌa nago kanafina ‘Aꞌao.’ huꞌna ohunuanagika vayaꞌniꞌamogamiꞌene muse hisuna yana nagoke meme ataꞌauꞌa heka onamitafa hu-mainanane. 30 Onaminana yana ma nafaꞌnekamoꞌa mone fenoꞌyagakaꞌa alino kumai aꞌnele momi memi higeno monekaꞌa haꞌno higeno emainegeka afovaꞌage afua heka musekase huneꞌatane.” huno hapaiye.
31-32 Higeno nefaꞌa mage huno hie “Nafaꞌneꞌnimogae mukiꞌa kanafina nagaiꞌene nemainanagino mukiꞌa yaniꞌa kagai ya hanegi kaganakamoꞌa falino fanane humainefiti evaꞌyi hianagita muse huta taipamoꞌa kanale hinageta maisunana ani yamoꞌa kanale hulatesie.” huno hapaimaine.