Yisasife huno Kanale Kea
Matiu
Kae-malenea Ke.
1
Yisasina aginago-mogami amakia.
Mamona Yisasi Kalaisina aginagomogami amaki hane. Yisasiꞌa Teviti nofipiti kano maineanagino Tevitiꞌa Apalahamu nofipiti kanoe. Apalahamuꞌa Yisasina aginagomo maine.
Apalahamuꞌa Aisakina nefaꞌe.
Aisakiꞌa Yekopuna nefaꞌe.
Yekopuꞌa Yutagami konagamogami neꞌamafaꞌe.
Yutaꞌa Pelesigani Silagani neꞌanafa maineanagino itaꞌanimo agia Tamaꞌe.
Pelesiꞌa Hesalonina nefaꞌe.
Hesaloniꞌa Lamana nefaꞌe.
Lamaꞌa Aminatapina nefaꞌe.
Aminatamiꞌa Nasonina nefaꞌe.
Nasoniꞌa Salamonina nefaꞌe.
Salamoniꞌa Poasina nefa maineanagino itaꞌamo agia Lahapuꞌe.
Poasiꞌa Opetina nefa maineanagino itaꞌamo agia Lutiꞌe.
Opetiꞌa Yesina nefaꞌe.
Yesiꞌa Tevitina nefa maineanagino Tevitiꞌa Isaleli veaꞌmogami ala sauve kanoꞌami maineane.
Tevitiꞌa Solomonina nefa maineanagino itaꞌamoꞌa hagoteno Yulia a maineane.
Solomoniꞌa Lehopoamina nefaꞌe.
Lehopoamiꞌa Apiana nefaꞌe.
Apiaꞌa Asana nefaꞌe.
Asaꞌa Yehosafatina nefaꞌe.
Yehosafatiꞌa Yeholamina nefaꞌe.
Yeholamiꞌa Usiana nefaꞌe.
Usiaꞌa Yotamina nefaꞌe.
Yotamiꞌa Ahasina nefaꞌe.
Ahasiꞌa Hesekiana nefaꞌe.
10 Hesekiaꞌa Manasena nefaꞌe.
Manaseꞌa Emonina nefaꞌe.
Emoniꞌa Yosaiyana nefaꞌe.
11 Yosaiyaꞌa Yehoiyakiniꞌene ani koganamogami neꞌamafaꞌe. Ani kanafina Papiloni kotega vayaꞌmoꞌya tu huteꞌya Isaleli veala amavaleꞌya Papiloni kotega nofi mo hu-ma-tageꞌya miya oꞌali aliꞌya ali-mainae.
12 Ani veaꞌmoꞌya Papiloni kotega nofi huma-tageꞌya miya oꞌali aliꞌyana aliꞌya mainayanagino Yehoiyakinina Sealitielona nefaꞌe.
Sealitieloꞌa Selapapelina nefaꞌe.
13 Selapapeliꞌa Apiutana nefaꞌe.
Apiutaꞌa Eliakimana nefaꞌe.
Eliakimaꞌa Asolana nefaꞌe.
14 Asolaꞌa Satokina nefaꞌe.
Satokiꞌa Akimina nefaꞌe.
Akimiꞌa Eliutina nefaꞌe.
15 Eliutiꞌa Eleasana nefaꞌe.
Eleasaꞌa Matanana nefaꞌe.
Matanaꞌa Yekopuna nefaꞌe.
16 Yekopuꞌa Yosefena nefa maineanagino Yosefeꞌa Maliana anauꞌamoꞌagino ani aꞌmoꞌa Yisasina ategeꞌya agaifena Kalaisiꞌe* huꞌya Anumaya Kotiꞌa taugafa aligatigahe hu-tenea kanoe huꞌya hu-mainae.
17 Apalahamuꞌa hagoteno maineno falitegeꞌya haenagaꞌa fotiniꞌa (14) aginagomoꞌya maime maime haiꞌya mo falitageno anile Tevitiꞌa evaꞌyi huno maineno falitegeꞌya haenagaꞌa fotiniꞌa (14) aginagomoꞌya maime maime haigeꞌya Papiloni vayaꞌmoꞌya eꞌya Isaleli veaꞌmogamina nofi hu-ma-tageꞌya miya oꞌali aliꞌyana aliꞌya mainageno haenagaꞌa fotiniꞌa (14) aginagomoꞌya maime maime haigeno Kalaisiꞌa falote hu-maine.
Maliaꞌa Yisasina atene.
18 Yisasi Kalaisima atenea kea mage huno hu-maine itaꞌamo agia Maliaꞌe Yosefete ago hage-malenaya munalagino nagola vene ofaenea munaꞌmoꞌa aipaene maine. Anumaya Kotina Alu Aotage Avamuꞌaleti aipaene hu-maine. 19 Yosefeteꞌma, hage-malenaya kanoa, fatago kano maineanagino havigu Maliaꞌa agaye huyafenagiꞌna kesi atalesue agesa havimaine. 20-21 Ani kehena agesa havige havigeteno faeno maineno himona ageana Anumayamo ensole kanoa evaꞌyi huno mage huno hie “Yosefegae, Tevitina neꞌamogae, kolia ohuka Maliaꞌa akamoꞌagi afaꞌa avalo. Anumaya Kotina Alu Aotage Avamuꞌaleti aipaene maineanagino neꞌnafaꞌne ategahie. Ani nafaꞌneꞌmoꞌa agaiꞌa veaꞌmogamina kefo yaꞌamimo nofi hu-matenea veala ali kalu heno amaugafa ali-gatisiafe agia Yisasiꞌe huka malegane.” huno hu-maine.
22-23 Nayona Anumayamo aune kanomo avayafiti mage huno hama-pai-maineane
“Haviho nagola vene ofaenesia munaꞌmoꞌa aipaene huteno neꞌnafaꞌne ategahie. Ani nafaꞌnemo agia mage huꞌya ayegahae Imanueliꞌe huꞌya ayegahae.” huno hu-maineane.
“Tagai kefina ani agimoꞌa Anumaya Kotiꞌa tagaiꞌene maine.” huno hu-maine. Yisasina atenea yupa ani kemoꞌa ago falote huno tamage hu-maineane.
24 Yosefeꞌa ani himona ageteno aupiti hetino Anumayamo ensole kanomoꞌma hapaiya kea havino akave maleteno “Maliaga aꞌnimogae.” huno ali-tene. 25 Yosefeꞌa ani afena “Aꞌnimogae” huteno alave yana ohuno afaꞌa maineꞌana ani nafaꞌnea ategeno Yosefeꞌa agia Yisasiꞌe huno malene.