28
Yisasiꞌa faliteno komufitila he-ti-maine.
Sapati kanamoꞌa haꞌno hu-tegeno Sota yupa kola otinegeꞌya Magatala Maliaꞌene hamoꞌamoꞌene he-vai-taya komulega agegahe umainaꞌe. Neꞌvaꞌageno tusiꞌa imi aligeno Anumayamo ensole kanoa ikapinagati elavino ani yafakefa ayetu-fe-neꞌataleno agupile mopale maine. Mainegeno augosamoꞌa aulumayaꞌma alia kava huno aye-vasa higeno kenaꞌamoꞌa efeꞌage huno alave alave hu-maine. Higeꞌya he-vai-taya yafakateꞌma yagaiꞌya maiya ati vayaꞌmoꞌya ani ensole kanoa ageteꞌya atili huꞌya amakoꞌya faiteꞌya fali-mainaya vaya kana hu-mainae.
Hageno ensole kanomoꞌa ani atalafena mage huno hie “Tanakaila tanamaꞌyoa oꞌaino. Nagaya ago havimainoe tanakaya Yisasina, yafaga yosale nilima heꞌya asai-malenaya kanohe ati-neꞌayaꞌe. Mafina omainegi fali-mainefitila ago heti-maine. Tamaha-pai-mainea kemoꞌa falote higeno ago he-ti-mainegi etana malenaya kumala ma hanegi megeꞌo. Megetetana tanaiyayetana agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagala mage hutana mo hama-paiꞌo ‘Yisasiꞌa ofalino afaꞌama maineno tamaha-pai-mainea kea haviho. Uhagotela-mateno Kalili ago umainegi anilega neꞌutama Yisasina mogeho.’ hutana hiꞌo. Hai tanaha-pauve.” huno hie. Higeꞌana tolemogania anamaꞌyoa neꞌaiꞌana musena nehuꞌana anaiyayeꞌana agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anaga mo hama-paigahe umainaꞌe.
Neꞌvaꞌageno anile aupaꞌa Yisasiꞌene fotu mo haꞌageno Yisasiꞌa mage huno hanapaiye “Neꞌaꞌo?” huno higeꞌana eꞌana aiyale metafa huꞌana ali soso haꞌe. 10 Haꞌageno Yisasiꞌa mage huno hie “Tanamaꞌyoa oꞌaitana mage hutana nafuꞌnaganagamina mo hama-paiꞌo ‘Kalili neꞌutama anilega mo nagegahae.’ hutana hama-paiꞌo.” huno hie.
Ati vayaꞌmogami ke.
11 Tole atalana yaufa neꞌvaꞌageꞌya nagoꞌa komuleꞌma yagai-maiya ati vayala ala kumate uꞌya ala mono note kava vayafena mukiꞌa yama faloteꞌma hia yafena mo hama-paiye. 12 Mo hageꞌya ala mono note kava vayaꞌene Yuta vayatamaene melitalu huꞌya huge havige huteꞌya hu-haꞌya kiteꞌya ani ati vayaꞌmogamina ala mone hageꞌya neꞌamamiꞌya “Mani kea hutama falote ohisaya yafe ma monea negeno haꞌno hino.” huꞌya hae. 13 Huteꞌya mage huꞌya hae “Tamakaya veafena mage hutama hiho ‘Yisasiꞌene tokaeꞌya nemaiya anagaꞌmoꞌya kege ayaꞌamoꞌya faeta mainonageꞌya augafa musufaya huꞌya aliꞌya vae.’ hutama hiho. 14 Ala kamani kanomoꞌa mani kema haya kea haviteno kema tamama-kisiana tagaya ali fala-ki-lama-teta ‘Amakaipina kea omale.’ huta alu kema hapaisunanagenoꞌa kea-otamama-kigahie.” huꞌya hae. 15 Hageꞌya ati vayaꞌmoꞌya ani monea aliteꞌya ma ma hama-paiya kemo akave malageno mukiꞌa Yuta vea mainalega mani kemoꞌa ute ete huno menia aniꞌa huno hane.
Yisasiꞌa agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagafena “Mono keꞌnia alu kumate kumate alitama viho.” huno hie.
16 Yisasina aleveniꞌa (11) anagaꞌmoꞌya Kalili agoꞌyalega umainae. 17 Valegati Yisasina mogeteꞌya agia alisaga hayanagi nagoꞌamoꞌya tole amakesa havimainae. 18-19 Yisasiꞌa ani vaya mainale emaineno mage huno hie “Anumaya Kotiꞌa ikategaene mopafiꞌene tusiꞌa kava yagaisua tokiya yana ago namiafe tamakaya mukiꞌa ma mopaene mopaene neꞌutama nagai kea hama-paigeꞌya amakuꞌa namisagetamahena Nenafa agileꞌene nafaꞌneꞌamoni nagileꞌene Alu Aotage Avamumo agileꞌene tina fale-ma-teho. 20 Tina fale-ma-tetama nagayama tamaha-pai-mainoa kea ‘Akave maleho.’ hutama huge hama-velige hiho. Tamage nagaya tamakaiꞌene mukiꞌa kanafina maime maime neꞌvisugeno ma mopama haꞌno hisia kanamoꞌa falote hugahianagiꞌna otama-talegahue.” huno Yisasiꞌa hu-maine.