12
Yoniꞌa nago aꞌene ala osifaꞌvene age-maine.
Nagola tusiꞌa tokiyaꞌage avame yana ikapinaga falote hie. Nago aꞌmoꞌa mainegeno kenaꞌamoꞌa yege aumona ayeno auꞌvai-maigeno ikamoꞌa aiyafinaga hanegeno anutela tuelufuꞌa (12) kaꞌnefimoꞌya tumano ku kana huno vai-line. Ani aꞌmoꞌa aipaene maineno inamu ya alitegeno agata aigeno avovo humaine.
Nehigeno nagola tokiyaꞌage avame yana ikapinaga falote hie. Nagola tusiꞌa haesa osifaꞌve mainegeno seveniꞌa (7) anuna hanegeno teniꞌa (10) aveꞌyaga anuꞌyagafina hanegeno seveniꞌa (7) ala sauve kanomo tumano kuꞌyaga ani avetela vai-line. Ani osifaꞌvemoꞌa ikateꞌma hanea kaꞌnefiꞌyaga tagufafi (3) ali fako hu-malageno anifiti nago haupa kaiyaga kaꞌnefiꞌyaga aigoꞌyaleti aye tafai-talegeno mopafi elavi-mainegeno ani osifaꞌvemoꞌa aꞌmo aule hetino nafaꞌneꞌama neꞌatesiana ani havi osifaꞌvemoꞌa haeno nesiafene huno agava maine. Mainegeno ani aꞌmoꞌa ne nafaꞌnema neꞌateana ani nafanemoꞌa haenaga ala kano maiteno aeni ayopaꞌa ali-lineno mukiꞌa ma mopafi veate tokiyaꞌage huno kava yagaisia nafaꞌnema neꞌateana ani nafaꞌnea aupaꞌa hafaleꞌya avalesaga huꞌya anafinaga Anumaya Koti siale atenae. Atageno ani aꞌmoꞌa nafaꞌnema atetenoꞌa faleno vigeno Anumaya Kotiꞌa maisia kumala talo tala hutegeno kaꞌme kotega viaꞌamo tagufa (3) kafuene sikisiꞌa (6) ikaꞌene Anumaya Kotiꞌa yagaitene.
Naꞌa higeno ikatela tusiꞌa tua falote humaine. Ensolemo-gami kava kanoꞌamimo agia Maikoloe ensole vayaꞌyagaene tokaeꞌya havi osifaꞌvene agaiꞌa Kefo Avamuꞌyagaene tusiꞌa tua humainae. Tuma hayanagi havi osifaꞌvemo tokiyaꞌa omalegeꞌya asaga hu-mainageꞌya avaleꞌya ikapinagati avaleꞌya hagaꞌyu hu-talegeno nagoꞌene anile omaigahie. Ani nayoma nemaiya ala osifaꞌvemo agia Sataniꞌe nehaya kanomoꞌa ma mopafi veafena havigegeꞌya huno ayemavataga hugeno omai kanoene agaiꞌa avamuꞌyagaene ikapinagatila amavaleꞌya hagaꞌyu humatalageꞌya ma mopafina elavi-mainae.
10 Elavi-mainageꞌna havugeno ikapinaga ala kegefafiti mage huno hie “Anima avaleꞌya hagaꞌyu hu-talaya kanomoꞌa tafu-tagana-gamina mukiꞌa kanafina humatege humatege huno mage hie ‘Ani kefo yana nehae.’ huno Anumaya Koti aufima hufalote nehia kanomona ikapinagatila ago avaleꞌya hagaꞌyu hu-talenaya yafe Anumayatimoꞌa tagu tamema aligatisia yamoꞌa ago falote humaine. Anumaya Kotiꞌa agaiꞌa tokiyaꞌa mukiꞌa veaꞌnea ago amave-liteno agaya ala sauve kava kano maine. Maineanagino agaiꞌa tamaugafa aligatisiafene huno hutenea kanomo kava yagaisia tokiyaꞌa hane. 11 Haneanagino Sataniꞌa tafu-tagana-gamifena ‘Naꞌa kefo yana nehae.’ huno ali falotela hianagi tafu-taganaꞌya Yisasiꞌa, Sipi sipi nafaꞌnemo kolamoꞌma tavi-mainea kene Anumaya Koti kemoꞌene huhaleꞌya humainaya yateti Satanina agase-mainayanagi amakaiꞌami amaugafahena amakesa ohaviꞌya falisaya yafe kolia nohae. 12 Naꞌa humainaya yafe ikamogaene ikapinaga mainaya veaꞌnene musena hiho. Musena hugahayanagi Satanina ikapinagatila avaleꞌya hagaꞌyu hu-talageno ma mopafina elavi-mainegeno ‘Aupa kana kanoꞌa maigahue.’ huno agesa havimainea yafenagino aipamoꞌa ata neleanagiꞌna avoꞌnio ma mopafiꞌene hagelipiꞌene mainaya yaꞌyagahena nahau hugi kaꞌyeho.”
13 Ala osifaꞌvea ago avaleno hagaꞌyu hu-talegeno ma mopafi elavinoꞌma emainea yana ageteno ani ne nafaꞌnema atenea aꞌmona ali haviya hutesia yafe mo nati-maine. 14 Mo natianagi Anumaya Kotiꞌa ani aꞌmona aluga aluga haopalega ala hakikimo agekoꞌna talo huno ategeno ani aꞌmoꞌa haleno kaꞌme kotega, Anumaya Kotiꞌa talo tala humalenea kumate umainegeno Anumaya Kotiꞌa tagufa (3) kafuene sikisiꞌa (6) ikaꞌene yagai-mainegeno ani havi osifaꞌvemoꞌa ali haviya hutesia tokiyaꞌa omalene. 15 Omaleneno ani osifaꞌvemoꞌa avayafitila muvali-talegeno tavia timoꞌa tusiꞌa ti hogino aiyayeno laviaꞌamo ani aꞌmona asaga huno nakaino ali haviya hisie huno ani kavala humaine. 16 Naꞌa hianagi ani aꞌmona aya hisia yafe mopamoꞌa eko alino avaya aka hu-mainegeno ani osifaꞌvemo avayafitiꞌma lavia timoꞌa ani eko kapi tavi fale haꞌno humaine. 17 Tavi haꞌno hianagi ani osifaꞌvemoꞌa aꞌmofena aipa kafa heteteno ani aꞌmo aginagomoꞌyaene tua hugahe umaine. Ani veaꞌmoꞌya Anumaya Koti kahegi kema haviꞌya akaveꞌma nemaleꞌya Yisasi humainea kema atafa hu-linaya veaꞌnene tua hugahe umaine. 18 Ani osifaꞌvemoꞌa hagelimo agegayalega hetino maine.