14
Kasagoꞌya Sipi sipi nafaꞌnemo veaꞌmoꞌya haegafa yagame humainae.
Nagaya Yoniꞌna agogeno Anumaya Koti Sipi sipi nafaꞌnea Saiyoni* agoꞌyale hetino mainegeꞌya kasagoꞌya veaꞌmoꞌya vani hataleti foti fo tauseniꞌa (144,000) veaꞌmoꞌya agaiꞌenena ani agoꞌyale hetiꞌya mainae. Ani veaꞌmogami hamanilela Sipi sipi nafaꞌnemo agiene agaiꞌa Nefa agiene kae-malenae. Nagaya ikapinagati kanale age aiya agea havugeno ti anamoꞌma asaga hu-lavino nelavino agema neꞌaiya kava huno neꞌaino monagemoꞌma hia kava higeꞌna havimainogeno kasagoꞌya veaꞌmoꞌya gitama neꞌaigeno agema neꞌaiya kava higeꞌna havimainoe. Havugeꞌya ani veaꞌmoꞌya Anumaya Kotiꞌma mainea siamo auleꞌene foꞌa (4) hamaimuꞌene anagaꞌmo-gami amauleꞌene kava vayaꞌmo-gami amauleꞌene hetiꞌya maineꞌya haya yagamea nagoꞌa veaꞌmoꞌya ohavinaya yagamea, haegafa yagame humainae. Ani yagame haya veaꞌnea ma mopafi mainageno Anumaya Kotiꞌa amaku amamema aligati-mainea veala vani hataleti foti fo tauseniꞌa (144,000) veaꞌmoꞌya amakaiꞌamige ani yagame havimainae. Ani veaꞌmoꞌya aꞌnea amavayu huꞌya ofaeyageno amakuꞌamoꞌa oniꞌyaꞌagela ohigeno Sipi sipi nafaꞌnemoꞌa vai neꞌyageꞌya ani veaꞌamoꞌya akavela vai neꞌayaye. Anumaya Koti Sipi sipi nafaꞌnemoꞌa faliteno kefo yaꞌamimo aigagimatenea yapiti miya humateteno ma mopafi veaꞌmogami amuꞌnopiti hagoteno amaugafa aligati-mainegeno Anumaya Kotiteꞌene Sipi sipi nafaꞌnemoteꞌene amavaleno amate-maineane. Amategeꞌya ani veaꞌmoꞌya havige ohu vealagiꞌya nagoꞌa kefoꞌamia omaleneane.
Tagufa (3) ensole vayaꞌmoꞌya kanale kea huhaleꞌya humainae.
Nagaya agoana nago ensole kanomoꞌa ikaꞌmo amuꞌnote haleno vai neꞌayeno agola hanege hanege huno nehanea kanale mono kea alino mukiꞌa ma mopafi mainaya veaꞌmogamina alu kote alu kote veaꞌnene, alu make lu make neꞌaiya veaꞌnene, alu maugafa lu maugafa kalimainea veaꞌnene hamapaisia yafe vai neꞌaye. Vai-yeno ala kegefafiti mage huno hie “Anumaya Kotiꞌa veaꞌmogami alino kaiyekema humatesia kanamoꞌa ago falote hu-mainegi tamakaya koli nehutama Anumaya Koti agia alisaga hiho. Anumaya Kotiꞌa ikaꞌene mopaene hageliꞌene mopafitiꞌma kapai nehagea tiꞌene agaiꞌa talo hu-malegetama agai agia alisaga hiho.” huno humaine.
Hume hume neꞌvigeno akavelega nago ensole kanomoꞌa neꞌeno mage huno humaine “Ala kumala Papiloni* kumala tusiya huꞌya ago aliꞌya tagape aitalae. Papiloni veaꞌmoꞌya mukiꞌa kotega veafena mage huꞌya humainae ‘Tagayama huna kava hutama kumai yana hagaꞌage huno havili kana humainegi afaꞌa neho.’ huꞌya hageꞌya ani kumai yana maiꞌya humainae.”
9-10 Ani lole ensole kanolaꞌmogani anakavela nago ensole kanomoꞌa neꞌeno ala kegefafiti mage huno hie “Nagoꞌa veaꞌmoꞌya kefo afai afuene amayateti avave-name huꞌya talo hu-malenaya ameꞌeneꞌma agima alisagama nehuꞌya ‘Ani kanomo agia nayatelo nahanilelo agia aigaꞌmaelato.’ huꞌyama hu-mainaya veaꞌmogamina Anumaya Kotiꞌa haima neꞌvaiya yana aligahae. Anumaya Koti aipamoꞌa haviya hinageno hai vaimateno ata nelenageno atuꞌage huno havili kana higeno takino amamisigeꞌya ani veaꞌmoꞌya ani havilina negahae. Nesayana alu aotage ensole veaꞌmogami amauleꞌene Sipi sipi nafaꞌnemo auleꞌene hiꞌmanaꞌage ata nelea yafaꞌyaga hanea atafi mainesageno amaleno asagalisigeꞌya tusiya huꞌya amakata aigahie. 11 Mukiꞌa kanafina ani amakatama aige aige hisia atamo halinamoꞌa taga ohugahianagino agola haige haige huno haigahie. Haigeꞌya ani veaꞌmoꞌya kefo afai afuleꞌene amayateti avame-name huꞌya talo hu-malenaya amemaꞌaene agia alisaga nehuꞌyama ani kanomo agima amaugafale hanesia veaꞌmoꞌya mukiꞌa kanafina agola kegeꞌene felugaene amaugafa amakata aige aige hinageꞌya haꞌno ohugahie.” huno humaine.
12 Havisayana tamakaya Yisasina tamakuꞌama aminaya veaꞌmogatama Yisasife havitama tamakupi malenaya kea atafa hu-linetama Anumaya Koti kahegi kema akave maletama mailokiya vaitama maiho.
13 Nagaya Yoniꞌna ikapinagati nago kea havugeno mage huno hie “Kagaya kea maꞌa huka kao mukiꞌa Anumayamoꞌene ailokaeꞌya nemaiya veaꞌmoꞌya menima aepa heꞌya falisaya veaꞌmoꞌya tusiꞌa muse hugahae.” huno humaine. Higeno Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa mage hie “E, aliꞌya ali-mainaya yana neꞌataleꞌya maifalu hisageꞌya kanale kavaꞌma hu-mainaya yamoꞌa amakaiꞌene ugahae.” huno humaine.
Anumaya Kotiꞌa ma mopafima afule-mainea kaveꞌma hataka hisia kanamoꞌa ago falote humaine.
14 Nagaya agogeno nago efeꞌage siatela nago vemoꞌa ikapinagati emainea kanoa vayaꞌmo atenea kano avamete hia kanoa siate maineno anute kava vayaꞌmogami tumano kula, kanileta yafateti talo humale tumano kula vaiteno ayapina aveꞌneꞌne huno fagagi-mainea naepe kaꞌyona ali-line. 15 Ali-linegeno nago ensole kanomoꞌa Anumaya Koti nopiti hati-lavino neꞌeno ani siateꞌma maiya kanohena ala kegefafiti mage huno hapaiye “Mukiꞌa ma mopafi kaveꞌmoꞌa afule-mainegeno ani kave alisuna kana haneanagika kagayama ali-linana naepe fagagi humainea naepe kaꞌyotetila nesateꞌma humainea kavela alio.” huno hie. 16 Higeno siateꞌma maiya kanomoꞌa fagagi-mainea naepe kaꞌyotetila mukiꞌa ma mopafima afule-mainea kavela hataga humaine.
17 Nehigeno nago ensole kanomoꞌa ikapinaga hanea mono nopiti hati-lavino elaviaꞌamo agaiꞌenena aniꞌa huno tusiꞌa kaꞌyona fagagino aveꞌneꞌne huno naepe kaꞌyona ali-lino emaine.
18 Neꞌegeno nago ensole kanoa ataleꞌma kava nehia kanogino afuma heꞌya negaeyaya folamole maineleti neꞌataleno emaine. Eaꞌamo fagagino aveꞌneꞌnea naepe kaꞌyoma ali-lia kanomofena ala kegefafiti mage huno hie “Mukiꞌa mopafi nofi alagayagamoꞌa ago afule-maineafe kagaya ani naepe kaꞌyokaꞌa alika ani nofi alagayaga mo hataga huka halaꞌya huo.” huno humaine. 19 Higeno ani ensole kanomoꞌa naepe kaꞌyomaꞌa ali-lino ape huno mukiꞌa mopafima hanea nofi alagayaga hataga huno helafi-lino viaꞌamo veaꞌmoꞌya amaiyaletiꞌma aye lata-pageno timaꞌamoꞌma nelavia yafa yopa, Anumaya Kotiꞌa kefo yafena tusiya huno aipa kafa huteno kefo yama nehaya veaꞌmogamina anonaꞌamima amamisia ala yafa yopafi mo malene. 20 Mo malegeno ala kumaꞌmona malaga ani nofi alagama aye lata-pegenoꞌa anima aye latapea kolamoꞌa tusiya huno lavino lavino laviaꞌamo timoꞌa hogino veaꞌmogami amayoꞌnaleꞌma nehaiya avamete huno hogino ayaꞌaya kotega tali hataleti (300) kilomita tavigeꞌna age-mainoe.