16
Anumayamona haima neꞌvaiya yana seveniꞌa (7) yopafiti aliꞌya aihelafi-talene.
Naꞌa higeꞌna havuana ikapinaga hanea mono nopiti nagola tusiꞌa agegefa aigeꞌna havugeno seveniꞌa (7) ensole vayafe mage huno hie “Tamakaya Anumaya Kotina haima vaigeno aipamoꞌa atama nelea yana seveniꞌa (7) yopafi hanegi alitama mopafi mo aitagu-feho.” huno hie.
Higeno hagote molia ensole kanomoꞌa viaꞌamo ani yopaꞌafima hanea yana alino mopafi mo aitagu-fegeꞌya kefo afai afumo avoma amaugafaleꞌma kae-malenea veaꞌmoꞌya ani kefo afai afumo amefena “Anumayati mainane.” huꞌya agima alisaga nehaya veaꞌmogamina tusiꞌa kele amamu amale-maine.
Amamuna amalegeꞌya mainageno anile molia ensole kanomoꞌa yopaꞌafima hanea yana alino hagelipi mo laki-talegeno ani hagelimoꞌa falimainaya veaꞌmogami kolamoꞌma hia kava huteno mukiꞌa tipima mainaya kafayaga faliꞌya faluti-mainae.
Falutigeno anile tagufa (3) molia ensole kanomoꞌa yopaꞌafima hanea yana ala tima nelavia tipiꞌene kapaiꞌma nehagea tipiꞌene taki-talegeno ani liꞌyagamoꞌa kolamaꞌage ti hapae-maine. Naꞌa higeꞌna havugeno titeꞌma kava yagai-mainea ensole kanomoꞌa mage huno hie “Anumaya Kotiga nayona mainananagika menia aniꞌa huka maineka kefo yana nohana Alu aotage kanogika kaiyekema humateka kefo yamo anonaꞌama hu-matana yana fatago huka nehane. Ani veaꞌmoꞌya kagaikaꞌa alu aotage veaꞌnene amaune veaꞌnekaene hamayageꞌya fali-mainae. Faligeno ani veaꞌmogami kolamoꞌma takilavi-mainea yafe kagaya ani kefo yaꞌamimo anonaꞌamia neꞌamaminanagiꞌya ani kola tima nesayana kagaya kanale kava hu neꞌmatane.” huno humaine. Higeꞌna havugeno afuma heꞌya kae salamanama hu neꞌataya folamoleti nago kemoꞌa falote huno mage hie “E, tamage mukiꞌa tokiyakaꞌa hanea Anumaya Kotiga kaiyekea fatago hulama huka hu neꞌamatana kano mainane.” huno humaine.
Higeꞌna agogeno anile fo (4) molia ensole kanomoꞌa yopaꞌafitila yagefi ailaki-talegeno Anumaya Kotiꞌa atalegeno yagemoꞌa tusiꞌa amukoꞌage huteno mukiꞌa veala teno amasagali-maine. Amasagaligeꞌyagi veaꞌma kefo yamo anonaꞌamima amamisia tokiyaꞌama hanea Anumaya Koti agia aye haviya nehayanagiꞌya amakuꞌa aiyahae huꞌya Anumayamo agia alisaga ohunae.
10 Ohageno faefu (5) molia ensole kanomoꞌa yopaꞌafima hanea yana kefo afai afumo siale taki-talegeno mukiꞌa ani kefo afai afumoꞌma kava humatenea kaiyaga tusiꞌa hani kigeꞌya agai veaꞌmoꞌya amaugafa amakatama aiya yafe amakaiꞌami amavefuꞌnafi hataga hatago huꞌya akafula ani-mainae. 11 Neꞌanigeno amaugafaleꞌenena amamuna amaleno amakatama aiya yafena ikapinaga mainea Anumaya Kotifena kamuge hatageꞌya vaitayanagi kefo yama humainaya yafena amakuꞌa aiyahae ohunae.
12 Aiyahae ohageno sikisi (6) molia ensole kanomoꞌa yopaꞌafima hanea yana tusiꞌa lina Yufaletisi lima nelavia tipi taki-talegeno ani limoꞌa taꞌneno hau huteno ala kakefa falote humaine. Higeno yagema vaꞌyi nehilegati ala Sauve vayaꞌma esaya kamoꞌa falote humaine. 13 Falote higeꞌna nagaya neꞌagogeno tagufa (3) Kefo Avamula utu kana avamula nagola osifaꞌvemo avayafiti vaꞌyi higeno nagola kefo afai afumo avayafiti vaꞌyi higeno nagola havigegeꞌyama nehia aune kanomo* avayafiti vaꞌyi humaine. 14 Vaꞌyi huteꞌya ani taliꞌa (3) Kefo Avamuꞌmoꞌya haiꞌya maineꞌya tokiyaꞌage avame yana nehuꞌya mukiꞌa ma mopafi Sauve vayateꞌma vayana ani vayala amavaleꞌya alitalu humategahe umainae. Tusiꞌa tokiyaꞌama hanea Anumaya Kotiꞌa ala tuma hisia kanafina Anumaya Kotiꞌene tuma hisaya yafe melitalu humatenae.
15 Yisasiꞌa mage huno humaine “Haviho ‘Omegahie.’ hutama nehaya kanafina musufa kanomoꞌa neꞌea avamete kava huꞌna egahue. Egahuanagi ani kanafina kenaꞌamia omalenageꞌya alapaꞌagela maisaya veala amakayea ohisaya yafe menia nagaifema amakesa nehaviꞌya amaula ofaeꞌya kenaꞌamia fai-lisayana musena hugahae huꞌna nehue.” huno humaine.
16 Utu kana Kefo Avamuꞌmoꞌya mukiꞌa kotegati ala Sauve veaꞌmogamina amavaleꞌya ayaꞌamoꞌya Yuta veaꞌmogami kefina Amagetoni huꞌya nehaya kumate melitalu humatene.
17 Aupaꞌa seveni (7) molia ensole kanomoꞌa yopaꞌafima hanea yana ikate hanea yasifi taki neꞌa-talegeno ikapinagama hanea mono nopitila ala kegefa falote huno mage hie “Mukiꞌa yana hai haꞌno hie.” huno humaine. 18 Ani kea nehigeno aulumaya kotino ute ete higeno monagemoꞌa tusiya huno agea neꞌaigeno tusiꞌa imila ali-maine. Veaꞌmoꞌya ma mopafima mainaya kanafina aniꞌa augafa imila aligeꞌya oꞌagenayanagino mukiꞌa imila agaseno tusiꞌa imikefa ali-maine. 19 Aligeno ala kumala Papilonia* ali haviya huno tagufafi (3) ali fako higeno mukiꞌa ma mopafi ala kumaꞌyagaene alino haviya humatene. Anumaya Kotiꞌa Papilonia ala kumapi maineꞌya kefo yama nehaya veafena agela okaninegi agesa havino haima neꞌvaiya yamoꞌa aipafina ata nelegeno kefo yaꞌamimo anonaꞌamia amamigeꞌya alimainae. 20 Ala imikefa aligeno mukiꞌa hagelimo amuꞌnopima hanea mopaene agoꞌyagaene fanane humainae. 21 Tusiꞌa koꞌmopa, yafa ku kana huteno, ala alaisi ku kana huno kanaꞌage huno ikapinagati asaga hulavi hulavi hiaꞌamo veamogami amaugafale taviaꞌamo ali haviya humategeꞌya Anumaya Kotifena “Otahaiya kano mainane.” huꞌya kamugea hatageꞌya vaitenae.