18
Papiloni kumaꞌmoꞌa ago haviya humaine.
Ikapinagati nago ensole kanoa elavigeꞌna nagaya Yoniꞌna agogeno ani ensole kanomoꞌa tusiꞌa tokiyaꞌa hanegeno elavinoꞌma eana yagemoꞌma aivasa nehia avamete huno konagali yamaꞌamoꞌa mopamona aivasa humaine. Hu-malegeno ani ensole kanomoꞌa ala kegefafiti mage huno hie “Papilonia ala kumakefamoꞌa tusiya huno ago haviya hu-mainegeꞌya menia Kefo Avamuꞌyagaene nagoꞌa fali-mai afuyaga aye laga-feꞌya neꞌvaiya namayagaene ani kumapina ali vai-mainae. Ani Papiloni veaꞌmoꞌya mukiꞌa kotega veafena ‘Tagayama nehuna kava hutama kumaima he auꞌava yamoꞌa hagaꞌage ti kana hu-mainegi neho.’ huꞌya hageꞌya ani kavaꞌma haya yamo ani kumala agola ali haviya humaine. Mukiꞌa ma mopafi Sauve vayaꞌene aniꞌa huꞌya agaiꞌene kumai yana hu-mainayagiꞌya ma mopafi miyana tusiꞌa miya alisaya aliꞌya neꞌaliya veaꞌmoꞌya tusiya huꞌya kumai yana hu-liteꞌya haya yateti ala miyakefa ali-mainaya yafe ani kumala agola ali haviya hu-talenae.” huno humaine.
Nagaya havugeno nago kemoꞌa ikapinagati mage huno humaine “Mukiꞌa veaꞌnimogatama ani kumapitila neꞌataletama hati-lavitama malaga eviho. Havigu nagopi tamakaya afalu falu hutama mainesageno ani veaꞌmogami kefo yaꞌamimoꞌene huyafenagi ailokaetama ani veaꞌmogami kefo yamo anonaꞌami aliyafenagi hati-lavitama eviho. Ani veaꞌmoꞌyama humainaya kefo yaꞌamimoꞌa ala itugefamoꞌma hia kava huno maleme maleme ikapi nehaiyanagino Anumaya Kotiꞌa mukiꞌa ani kumate veaꞌmoꞌyama hu-mainaya kefo yafena agesa havino maine. Anumaya Kotigae neꞌaganageno agoꞌma kefo yama humainea yamaꞌamona alika tolegeꞌya ali lokaeka hu-mainea avamete masufina takika amigeno neno. Ani kumai aꞌmoꞌa agaiꞌa augafa alino nehaino ageno haꞌyema hia kavaꞌma hu-mainea yatetila kagaya aniꞌa huka augafa agata aisia yaꞌene tusiꞌa aviteno augafahema kalagi aisia yaꞌene amio. Ani aꞌmoꞌa agupinaga mage huno nehavie ‘Nagaya ala Sauve aꞌnemo siale mainoanagiꞌna megusa akefa omainoanagino nagaitela kana yamoꞌa falote hisigeꞌna nagaya avia oꞌategahue.’ huno agesa havimaine. Havianagi ani kefo yama humainea yateti aupaꞌa nagoke yupa anonaꞌa agata aisia yana falote hugahie. Ani kumate mainaya veaꞌmoꞌya kasagoꞌya kaliene amaka tesia yaꞌene aliteꞌya falisageꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya amahau huꞌya avi tegahae. Atamoꞌa Papiloni kumala tesagali-talegahie. E, tusiꞌa tokiyaꞌa hanea Anumaya Kotiꞌa havino kaiyekea humateteno anima amaugafa amakata aisia yana tusi yate amamigahie.
Mukiꞌa Sauve vayaꞌmoꞌya ani kumai akefaenena kumaima heꞌya mukiꞌa kefo yaꞌenema humainaya Sauve vayaꞌmoꞌyama ani kumateꞌma kae-malesageno ata halinamoꞌma ageteꞌya tusiya huꞌya hamauna huteꞌya avia ategahae. 10 Ani veaꞌmoꞌya agatama aiya yama alia yafena tusiꞌa koli huteꞌya aluꞌale hetiꞌya maineꞌya mage huꞌya hugahae ‘Vaeha tahau hane tahau hane Papilonia ala kumala tokiyaꞌage kumaꞌmogagi nagoke yagefi kaugafa kagata yana anonakaꞌa ago ali-mainane.’ huꞌya hutegahae.
11 Ma mopafima tusiꞌa miyama alisaya aliꞌya neꞌaliya veaꞌmoꞌya afeno yaꞌamima miya hisaya veaꞌnea omaigeꞌya ani kumafena amakesa havi havi huꞌya avia neꞌateꞌya amaipamoꞌa kanaꞌage hia yapi maigahae. 12-13 Ani afeno yama miya hisageꞌya monea alisia afeno yana kanileta yafateti talo humale yaꞌene efe yoleti talo humale yaꞌene miyamaꞌamoꞌa hai-mainea seveliyaꞌene sesuyagaene haesa ohaesa kenaene kaꞌyogaꞌyo humainea kenaene oko kenaene mukiꞌa kanale manaꞌage yosaene afumo avete talo humale yaꞌene miyamaꞌamoꞌa hai-mainea yosale talo humale yaꞌene haesa yafateti talo humale yaꞌene kapaleti talo humale yaꞌene tokiyaꞌage yafaꞌene manaꞌage kimamufaene hagaꞌage higeꞌya nenaya yamoꞌene manaꞌage halinama nehia yaꞌene manaꞌage masaveꞌene vaini tiꞌene atafi negayaya masaveꞌene taꞌnefa falauvaꞌene vitimo alagaene pulamakaene sipi sipiene hosi afuene hosimo avayuma nehia kalene veaꞌmogami amaugafa mukiꞌa miya higeꞌya nofipi maineꞌya miya oꞌali aliꞌyama neꞌaliya veaꞌnene, aliꞌya vaiyatete nehaya afenoꞌami miya hisaya veaꞌnea omaigeꞌya avia neꞌateꞌya amaipamoꞌa kanaꞌage humainae. 14 Humainageꞌya ani ala kumafena mage huꞌya hugahae ‘Mukiꞌa tamahaꞌyema higetamama neꞌaliya afenoꞌyana ago tamahafaleꞌya haꞌno hutalae. Kanale miya afenotamiene konagali yatamiene ago haꞌno hianagitama nagoꞌene oꞌaligahae.’ huꞌya hugahae.
15 Huteꞌya ani veaꞌmoꞌya ani ala kumapitiꞌma afenoꞌyaꞌamileti monema hu-hatiꞌyama neꞌaliya veaꞌmoꞌya ani ala kumateꞌma mainaya veaꞌmoꞌya kefo yamo anonaꞌamia amakatama aiya yana aliya yafe tusiꞌa koli huteꞌya aluꞌale hetiꞌya maineꞌya avia neꞌateꞌya kalagila neꞌaiꞌya hamauna hugahae. 16 Nehuꞌya mage huꞌya hugahae ‘Vaeha tusiꞌa tahau nehane tahau nehane. Nayona kanale kenakaꞌa haesa ohaesa kenaene oko kenaene fai-lineka konagalima ali-maleneka kanileta yafateti talo humale yaꞌene kanale miyamaꞌamo hai-mainea seveliyaꞌene kaugafale vai-lineka konagalia ali-maleka nemainane. 17 Nemainanagi nagoke yagefi mukiꞌa ani ala mone afeno yakaꞌa mukiꞌa ali haviya hugatae.’ huꞌya hugahae.
Nehisageꞌya ‘Mukiꞌa tipi kalefi kava vayaꞌene tipi kalema aliꞌya vai neꞌayaya vayaꞌmoꞌyaene ani tipi kalefima aliꞌya neꞌaliya yapiti miyamaꞌa ali-mainaya veaꞌnene aluꞌale heti-maineꞌya Papiloni kumala agegahae. 18 Neꞌageꞌya Papiloni kumala atamoꞌma teno asagaligeno halinamoꞌma muti muti hia yana neꞌageꞌya mage huꞌya hugahae ‘Ani kumala mukiꞌa kumala agase-mainea kumalageno teno ali haviya nehie.’ huꞌya hugahae. 19 Nehuꞌya taꞌnefa kateꞌya amanupi aiteꞌya avia neꞌateꞌya hamauna nehuꞌya mage huꞌya hugahae ‘Vaeha ala kumaꞌmogae tusiꞌa lahau nehane.’ Mukiꞌa tipi kaleyagamona amafaheꞌya anile visayaꞌamoꞌya miyaꞌamima ani kumategatila ala huꞌya neꞌaliyanagi nagoke yagefi haviya-tafana hane.’ huꞌya hugahae.
20 Hugahayanagi tamakaya ikapinaga mainaya veaꞌmo-gatamaene Yisasina tamakuꞌa aminaya veaꞌmo-gatamaene Aposolo vayaꞌmo-gatamaene Anumaya Koti aune veaꞌmogatamaene ani kumaꞌma ali haviya hutalea yafena muse hiho. Ani ala kumaꞌmo tamakaila ali haviya hu nelamatea yafenagino Anumaya Kotiꞌa kefo yamaꞌamo anonaꞌa ago amine hutama hiho.” huno humaine.
21 Higeno nagola tokiyaꞌage ensole kanomoꞌa nagola tusiꞌa yafakefa alisaga huteno hagelipi hagaꞌyu hu neꞌataleno mage huno hie ani ala yafakefama hagaꞌyu hutaloa yamoꞌa Anumaya Kotiꞌa ani avamete huno ani Papilonia ala kumala, alino tusiya huno ali haviya huteno alino hagaꞌyu hu-talenageno fanane hinageꞌya nagoꞌene veaꞌmoꞌya oꞌagegahae. 22 Yaveꞌyamoꞌma agema neꞌaiya yaꞌene aluꞌa aluꞌa yagamema nehaya yaꞌene kapufama nehaya yaꞌene ufema nehaya yamoꞌenena nagoꞌenena agea aisigeꞌya ohavigahae. Veaꞌmoꞌya kagaipina nagoꞌene aliꞌyana oꞌaligahae. Talo tala huꞌya imuma kiya kanafima kema yeso nehisaya kea nagoꞌene ohavigahae. 23 Nayona kagai veaꞌmoꞌya miyana hu hatisaya aliꞌyama neꞌaliya veaꞌmoꞌya ma mopafina ala veaꞌne mainagetama tamakaya aluꞌa aluꞌa hanageke yama humatenaya yamoꞌa mukiꞌa veala ayemavataga hu-mainayafe Anumaya Kotiꞌa tamakai kumala ali haviya hu-taleneanagino tamakai kumatela kaꞌniꞌmoꞌa nagoꞌene aivasa ohugahie. Aꞌnema aligahe hageno aꞌmoꞌa vema aligahe higeꞌya musema nehaya kemoꞌa tamakaipina nagoꞌene falote ohugahie.
24 Anumaya Kotiꞌa ageana ani kumate mainaya veaꞌmoꞌya Anumaya Kotina amakuꞌa aminaya veaꞌnene agai amaune veaꞌnenena ma mopafina kasagoꞌya veaꞌnenena hamaeꞌya falimatenaya kolamoꞌa ani kumapina hanea yafe auhanageke yamaꞌamoꞌene hanea yateti Anumaya Kotiꞌa ali haviya hutegahie.