8
Kalaisiꞌa kefo yatia alineꞌataleno Alu Aotage Avamu tamine.
Yisasi Kalaisiꞌene ailokaeta mainona veaꞌmogata Anumaya Kotiꞌa nagola kaiyekea hulateno kefo yama humainona anonaꞌa otamigahie. Kefo yama huꞌna falisua yamo nofipi mainogeno Yisasi Kalaisiꞌa falimainea yateti haimu hanea Alu Aotage Avamuꞌmo tokiyaleti ali kalu heno natalene. Kahegi kemoꞌa “Fatago veaꞌne mainae.” huno hulatesia tokiyaꞌa atafa tagu tagesamoꞌa ani kahegi kea akave malesia tokiyamoꞌa omalegeno ani kahegi kemoꞌa tagaila alino kanale kavala hu otategahigi Anumaya Kotiꞌa nafaꞌneꞌa hutegeno tagaya kefo veaꞌmogata mauna augafa avamete augafa kalimai kano emainegeno tagayama kefo yama humainona yateti tagata aisia yana anonatia Yisasina amigeno alino faligeno Anumaya Kotiꞌa kefo yatimo tokiyaꞌa alitalene. Alitalegeta menia tagaya atafa lagu tagesalela tahanepaiya kavala huta vainoꞌayonagi Alu Aotage Avamuꞌmo tahapaiya kava huta vaiyatete nehuta kahegi kemo fatago auꞌava ya huta kaana vaineꞌayone. Veaꞌmoꞌya atafa amaku amakesaleꞌma vaiyayana amaugafa age hamaꞌye hisaya yate amakesa havi havi huꞌya ani katega neꞌvayanagi nagoꞌa veaꞌmoꞌya Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa “Vaiyeho.” huno hia kate vaiyatetema hayana Alu Aotage Avamuꞌmona haiya amakesa havi havi huꞌya mainae. Veaꞌmoꞌya atafa amaku amakesale amaugafa age hamahaꞌye hisayana faligahagi veaꞌmoꞌya Alu Aotage Avamuꞌmo haisia yafema amakesa havi havi hisayana amaipamoꞌa falu higeꞌya agola maige maige hisaya hamaimula alimainae. Atafa amaku amakesale amaugafa age hamaꞌye hisaya veaꞌmoꞌya Anumaya Kotina kame tagiꞌya kaeneꞌateꞌya Anumaya Koti kahegi kemona akave omaleꞌya ani kea akave malesaya tokiyaꞌamia omaletafa huno omalene.
8-9 Veaꞌmoꞌya atafa amaku amakesa akave malesayana Anumaya Kotima haiya kavala ohaleꞌasinagi tamakaya atafa tamaku tamakesa akave nomalagi Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa tamakupi maineafe agai kea akave nemalae. Nagoꞌa veaꞌmoꞌya Kalaisina Alu Aotage Avamuꞌamoꞌma amakupinaga omainesiana Kalaisi nafaꞌnea omainae. 10 Kefo yama humainayafe tamaugafamoꞌa ago falimainegi Kalaisiꞌa tamakupi mainenageno Anumaya Kotiꞌa “Fatago veaꞌne mainae.” huno hulamateneafe tamaku tamamemoꞌa agola maige maige huno maine. 11 Anumaya Kotiꞌa, Yisasina fali-mainefiti ali hetitenea kanomo, Avamuꞌmoꞌa tamakai tamakupima mainesiana Yisasi Kalaisina fali-mainefiti ali hetitenea kanomoꞌa tamakupi mainea Avamuteti manima falisaya tamaugafa ali hetilamateno tamahaimula tamamigahie.
Alu Aotage Avamuꞌmo kema akave malesunana Anumaya Koti nafaꞌne mainone.
12 Nafuꞌnaganagatama Yisasiꞌa hulatenea yafena anonaꞌa amisuna yana hane. Atafa lagu tagesamoꞌa kanale yana huotateneanagino agaila amisuna anonaꞌa omaleanagita atafa lagu tagesa akave maleta taugafamoꞌa age haꞌye hisia kavala ohisune. 13 Aꞌao atafa lamaku tamakesaleꞌma vaiyesayana faligahagi Alu Aotage Avamuꞌmo tokiyaleti tamaugafa age haꞌye hisia yama hae falisayana agola maige maige hisaya tamahaimuꞌene maigahae. 14 Anumaya Koti Avamuꞌmo kema akave maleꞌya vaiyayana Anumaya Koti nafaꞌneyaga mainae. 15 Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa etetama koli hisaya nofipina hulamatesiafe tamakupina omenegi tamakaila “Anumaya Koti nafaꞌneyaga maiho.” huno hulamatesiafe tamakupi emainegetama Anumaya Kotife “Tatao, Nelafao.” hutama nehae. 16 Nehageno Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa agaiꞌa “Tamakaya Anumaya Koti nafaꞌne mainae.” huno lagupina tahanepaiye. 17 Tahapaigeta tagaya Anumaya Koti nafaꞌnema mainonana Nelafa yana Kalaisiꞌene tagai yatafa hapaegahie. He Kalaisiꞌene kana yama alisunana aniꞌa huta agaiꞌene tokiya haleꞌyamaꞌaene ala agiene aligahune.
Haenagaꞌa ikapinaga kanale no maisuna yana aligahune.
18 Nagaya nagesa havuana haenagama Anumaya Kotiꞌa tokiya hale yamaꞌa fufu yate ali falote hinageno tavelisigeta agesuna yafe tagesa haviteta “Meni kanafima tagata aiya yama neꞌaluna yana afa ya kana humaine.” huta hugahune. 19 Mukiꞌa Anumaya Kotiꞌma talo humalenea yana agesaga huꞌya Anumaya Koti nafaꞌnemoꞌya falote hisigeꞌya agesaya yafe ageke huꞌya agava mainae. 20 Mukiꞌa Anumaya Koti talo humalenea yana kasaliꞌya haviya nehae. Amakaya hamaiya yateti ani kavala nohagi Anumaya Kotiꞌa “Haenagaꞌa kanale yama falote hugahie.” huno agaiꞌa anima kasalisaya nofipina humategeꞌya mainae. 21 Mainagi haenagaꞌa Anumaya Kotiꞌa kasalino haviya hisia nofipima mainaya yana ali-talesigeta tagaya, Anumaya Koti anagaꞌmogatina, nofipiti tavayu hinageta ali-mainona tokiya hale yapi tagima hanea yana aligahune. 22 Tagaya ago nehavune meni kanafina mukiꞌa Anumaya Koti talo humalenea yamoꞌya amakatama aiyana aꞌnemoꞌya nafaꞌnema ategahe hageno inamu yama alimatea augafa kava huꞌya hume hume haiꞌya meni kanafina neꞌae. 23 Neꞌagi amakaiꞌamigela ani kavala nohagi Anumaya Kotiꞌa tagaifena “Haenagaꞌa mukiꞌa yama tamamigahue.” huno hagoteno Alu Aotage Avamula ago tamigeta avale-mainonanagi aniꞌa huta tagupi “Avoꞌnio.” huta kasalisia taugafa aligatisigeno haegafa taugafa falote hisigeno Anumaya Kotiꞌa agaiꞌa “Nafaꞌneyagaꞌni mainae.” huno hulatesiafe tametitia nehuta agava mainone. 24 Anumaya Kotiꞌa tagu tamema aligati-mainea kanafina mage huno humaine “Tamaugafa aligatisuafe tamametiti hutama nagava maiho.” huno higeta agava mainone. Nagola veaꞌmoꞌya agoꞌma alimainaya yafena agava ohugahae. 25 Oꞌagenona yama “Aligahune.” huta tametitilafama hisunana tamena malelava huta agava maigahune.
26 Maigahunanagi fulu fulu veaꞌne mainonafe “Naꞌafe Anumayamotega nunamuna huta havigesune?” huta nehunanagi Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa “Vaeha.” huno ohavunamaꞌa kea Anumayamotega taya huno havinege. 27 Nehigeno Anumaya Kotiꞌa veaꞌmogatina taguꞌafima hanea yana agelama huno neꞌageno Alu Aotage Avamuꞌmona agu agesafima hanea yaꞌene agemaine. Ani Avamuꞌmoꞌa Anumaya Kotima haiya yafena ago haviteno Yisasi anagala amaya hugahe nunamuna huno havinege.
28 Tagaya ago havimainone Anumaya Kotife hamau amayamopafi nehamaiya veaꞌmoꞌya, Anumaya Kotina agaiꞌma haisia kava hisayafe ke huno agaiꞌalega amavaleno amatenea veaꞌmogamite, mukiꞌa falote hisia yana kanale yaꞌene kana yaꞌene Anumaya Kotiꞌa alino kanale huneꞌamate. 29 Anumaya Kotiꞌa nayona ago amaketeno hapalimatenea veala agaiꞌa nafaꞌnemo avamete veaꞌne maisae huno amategeꞌya mukiꞌa veala mainagi Kalaisina nafaꞌneꞌa hagoteno* ategeno “Ala nepuꞌamimo maisiafene.” huno hutene. 30 Anima hapalimatenea veafena ke huno agaiꞌalega amateteno kefo yamaꞌage nehaya veaꞌne mainagi Yisasi humatenea yateti “Fatago veaꞌne mainae.” huno humateteno tokiya hale yamaꞌa amamine.
Nago yamoꞌa Anumaya Kotima nehaiya yamaꞌa tileꞌoꞌategahie.
31 Naꞌa humaineafe tagaya naꞌane huta hisune? Anumaya Kotiꞌa tagaiꞌma laya hisiana ta tagaila kamea hulategahie? 32 Anumaya Kotiꞌa “Nafaꞌneꞌnia otamamigahue.” ohutafa huno ohunegi afaꞌa lagaife huno hutegeno emaineanagino mukiꞌa yama laya hisia yaꞌene tamigahie. 33 Anumaya Kotiꞌma hapali-malenea veaꞌnea ta kaiyekea humategahie? Anumaya Kotiꞌa agaiꞌa “Ago fatago veaꞌne mainae.” huno hulatene. 34 Hana kanomo kaiyekea hulateno “Tagata aisia yana aligahae.” huno hulategahie? Yisasi Kalaisiꞌa faliteno hetino haino Anumaya Kotina tamaga ayatega maineno taya hisia yafena Nefatega ke huno nunamupiti havinegeafe nago kanomoꞌa kaiyekea hulateno ali haviyana huotategahie. 35 Kalaisiꞌa tagaifena tusiya huno hau ayamopafi nehaiya yamaꞌa ta tahafalegahie? Tagaya kana yapi maisunano tusi lagata aisia yapino, veaꞌmoꞌya havi kavaꞌma hulatesaya yapino, kafu kana falote hisigeno tagatesia yapino, mukiꞌa yatima omalesia yapino, nagoꞌa havi kavaꞌmo tagaila alino haviya hisia yapino, tahaesageta falisuna yama falote hisia yapino? Ani yaꞌyaga hau ayamopafi nehaiya yana alino tahaofalegahianagino Kalaisiꞌa tagaifema hau ayamopafi nehaiya yamaꞌamoꞌa hanege hanege huno hanegahie. 36 Anima havi yaꞌyagama falote hisia yafena Anumaya Koti autaꞌmafina mage huꞌya kae-malenayane
“Kagai nafaꞌneyaga mainonafe mukiꞌa yagefina tagaila tahaeꞌya fali haꞌno nehae. Tagaya sipi sipi afu kana huta mainonageꞌya tagaifena ‘Hamaesuna veaꞌne mainae.’ huꞌya nehae.” huꞌya kae-malenayane.
37 Mukiꞌa mani havi yaꞌyagahema “Aoteꞌyamaꞌae.” huta hisune. Kalaisiꞌa tagaifema hau ayamopafi haumainea kanomo tokiyaleti mukiꞌa ani yaꞌyaga amakaseta mainone. 38 Nagaya ani yafena havilama huꞌna nagupi malenoe. Anumaya Kotiꞌa tagaifena hau ayamopafi nehaiya yana nago yamoꞌa tahaofalegahie. Falisunano, mainesunano, ensole vayalo, Satani Avamulo, menima hanea yano, haenagama falote hisia yano Anumaya Kotiꞌa tagaifema hau ayamopafi nehaiya yana tahaofaletafa hugahae. 39 Ikate yano mopamona afete hanea yano nagoꞌa mukiꞌa Anumaya Koti talo humalenea yano Anumaya Kotina hau ayamopafima nehaiya yamaꞌa tahaofaletafa hugahae. Anumayatimoꞌa Yisasi Kalaisi hulatenea yateti agaiꞌene ailokaeta mainonafe Anumaya Kotiꞌa lagaifena hau ayamopafi agola hauge hauge huno nehaiye.