5
Polote Kolini Sose Tawakalubi Da꞉kiyahalamiya꞉, Iba꞉te Konomo Kuba Ododidawa Dito Konoemema꞉
Ba꞉ hibila, la꞉ ipuwalo eta konomo kubate duluhukui, komo hiya꞉hiya꞉ tawakaluba꞉te ba꞉be komoma꞉ tabo a꞉ga꞉lanaka, iyo, la꞉eno sose kapiyuimidawa etate ebeno nabiwino kamenago kapiyama꞉ eda꞉nako.
A꞉iye! Godoko iya꞉tawaha꞉pi ipuwalo ba꞉bako kubate a꞉kuluhukale, mabu ibi iya꞉tawahala ba꞉be hilopo ododi komo kubanomoma꞉ eda꞉na! Huiyatiya la꞉ koko daedaepi huiyama꞉ ba eda꞉hana, ba꞉be kuba ododidawatamo la꞉le eta komo kododiha꞉! A꞉iye! Mabu keka꞉ la꞉le la꞉eno sose komoma꞉ dawagahanama? Wadiyala la꞉ huiyatiya la꞉ ipuwalo ditana ba꞉be kuba mabuma꞉ tepo temetema꞉go nihimiya꞉la꞉, ba꞉gala wadiyala la꞉ kuba ododidawatamo talona nihatemiya꞉la꞉ ebete la꞉eno kapiyuimi ipuwamo gala akapa꞉la꞉.
3-4 Numa꞉la꞉, nale muhulunomolo ba emedena, huiyatiya Kelisoko ipuwalo nale naeno gobogoboeno ukui komamo la꞉go kapimilo bemedenamo. Ba꞉ hibila, nale galane la꞉eno Kolini habamo puluhukuti kuba ododidawoeno komoma꞉ keba ka꞉na da꞉pododimo, na huiyatiya la꞉tamo puluhukuhino dopamo ba꞉ ba꞉ba ka꞉na nale ba꞉be dubuino komo Kodawa Ya꞉sukunu mahilamo anagiya꞉midamete kuba huiya ihatemimo. Ba꞉bema꞉ nale lutaha꞉ tetelo la꞉le gala da꞉kakapiyuimima, wadiyala naeno gobogoboeno ukui komamo papamila꞉hate Kodawa Ya꞉sukunu heloamo ba꞉be dubu Saitanatamo dito nikamiya꞉la꞉. Numa꞉la꞉, la꞉ ba꞉ba ka꞉na dododima, Saitanate ba꞉ma tetelo ebeno ape kokubahimima꞉ne, huiyatiya aeno Kodawate ebeno Ko Hegelalo ba꞉be dubuino gobogobo hapuino ka꞉ka꞉ dito komula꞉mema꞉ne.
Ba꞉ hibila, la꞉le dawagahanama ba꞉be komo ba꞉ hido komoha꞉. La꞉ iya꞉tawahala, tawakaluba꞉te ba꞉ma ka꞉na ga꞉lana, “Palawa baa꞉ kokalimima꞉ kamenate huhuimino puhulu ilina nanekelenomo palawago da꞉kapiyuimimini, baa꞉te ha꞉kiya ba꞉bo kohuhuma꞉ne.” Ba꞉ ba꞉ba ka꞉na la꞉eno kapiyuimi ipuwalo awagaha komo deha꞉potonomote ditana, ba꞉be kubate ha꞉kiya koma꞉ keda꞉ma꞉ne, aba꞉ hibila꞉ka꞉? Ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉le pakala emede komoeno awagaha komo hiliyonomo la꞉eno kapiyuimi ipuwane nuluhukulatela꞉la꞉, la꞉ ipuwalo eta kuba deha꞉potonomote itanaheno Godokono umi ipuwalo la꞉le uliulinoma꞉ keda꞉hanama꞉.
Numa꞉la꞉, gogo hiliyonomolo Yunapa꞉te ibino Adaguila꞉ Poko*Buka ka꞉lamiholedawa, ama꞉ ba꞉moe Pokoeno ipuwa iya꞉tawama꞉ ubi dihatemena꞉, wadiyala ama꞉ Ma꞉t 26.2 komoeno owalubi tabo numiya꞉. ba ododi iba꞉te ba꞉be Pokoeno palawa baa꞉ ohoma꞉ huhuimino puhulu palawago kapiyuimihino ohonaka, mabu Godote ibi ba꞉be komo kododinakoma꞉ ya꞉lo a꞉tutumulateliya꞉. Iyo, ebete ibi biya꞉tulamiya꞉ huhuimino puhulu ilina ba꞉ gola, tawakaluba꞉te awagaha ipuwalo kebe kuba komo dododilinaka ba꞉bi komo huiyala, ba꞉bema꞉ iba꞉te ebetamo ibino ko poko tupuimihino, iba꞉te dopamo ibino hiliyonomo genamane huhuimino puhulu uluhukulatelenomo nuluhukulatelenakamena꞉. Huiyatiya Kelisote a hibima꞉ midipi mabuma꞉ ebeno ape Adaguila꞉ Pokoeno sipi-goe deha꞉potomo miditi Godotamo ba ikame, ebeno hawi ka꞉ka꞉la꞉ komodo ebete a uliuli tawakalubima꞉ ya꞉lo a꞉midiya꞉ ale aeno kuba ododili komoeno hoe huiya uwatekapoma꞉. Ba꞉bema꞉ a hibima꞉ midipa꞉te Godoko adikumilo eta ko poko ebetamo ododi tupuimihino, wadiyala ale dopamo aeno pakala emede komoeno awagaha komo hiliyonomo a ipuwane kuluhukulatelema꞉nema꞉. Ba꞉ma ka꞉na aeno tepo ipuwalo hiya꞉hiya꞉ kuba ododili ukui komate pola꞉naheno, hibi gaboeno ododili komo ba꞉gala tabo ga꞉la komo kapiyate aeno emede ipuwane bikulihonakomena꞉.
Ba꞉bema꞉ nale la꞉tamo dopamo da꞉poemimo, ba꞉be leta ipuwalo la꞉ ba꞉ma ka꞉na kiyalamimata, la꞉ bohelemele pilolo duwatenaka ba꞉gala kamenakamena pilolo duwatenaka, ba꞉bako tawakaluba꞉go akakapiyala꞉. 10 Huiyatiya modoboha꞉ la꞉ naeno taboeno ipuwa kubamo lawe. Numa꞉la꞉, la꞉ sose tawakalubi ipuwalo puya꞉te ba꞉bako koko kuba dododilinaka nale ibino komo kapiyama꞉ olamagimo, mabu ibi Godokono hibi komo ya꞉lo iya꞉tawahuya꞉. Huiyatiya hopo habanapi ipuwalo komo hiliyonomate Godokono komo kiya꞉tawahanaha꞉, ba꞉bema꞉ iba꞉godolo kamenakamena ba꞉gala bohelemele pilo komate ba꞉pola꞉na, ba꞉gala iba꞉te dogodogopima꞉ keda꞉hama꞉ ubi konomamo ba miya꞉te komo tetelo komopino ilina pilolo uwatenaka, ba꞉gala iba꞉te hiya꞉hiya꞉ ida꞉da꞉lino gobogobo akadikulamenaka. Ba꞉bema꞉ nale la꞉tamo talona kihateha꞉ ba꞉bako hibima꞉ midiha꞉pa꞉go wapata꞉lamema꞉, mabu la꞉ ba꞉moe hopolo iba꞉go kapimilo ba emedena gabote a꞉kitanamene la꞉ ha꞉kiya la꞉ ibi ipuwane hibinomolo kowatiya꞉midalema꞉. 11 Iyo, nale la꞉ sose tawakalubino komo kapiyama꞉ olamagimo. La꞉le pui la꞉eno hibima꞉ midipi ekakima꞉ da꞉ka꞉laminama, ibi ipuwalo pote bohele pilo o kamena pilo dododinako, pote dogodogodawama꞉ keda꞉ma꞉ ubi konomamo dihatenako ba꞉gala pote eta ida꞉da꞉lino gobogobo dadikuminako, pote komopino komoma꞉ ha꞉da amiho gabodo kuba tabo dolamaginako ba꞉gala pote gamoda da꞉nihonako, ba꞉gala pote komopino ilina pilolo duwatenako, nale ba꞉bako sose lumagino komoma꞉ la꞉ gala na꞉kakiyalamitamata la꞉ eba꞉go akakapiyala꞉, iyo, la꞉ eba꞉go baa꞉ nahama꞉ la꞉tamo talona bihatelamemata.
12-13 Ba꞉ hibila, puya꞉te sose ipuwalo pola꞉naheno Godote ha꞉kiya ba꞉bi hibima꞉ midiha꞉pino komo kanagilamelelamema꞉ne, ba꞉bema꞉ ba꞉be oko ba꞉ ebenola, na ebe tolemelo a꞉kowata꞉lemo. Huiyatiya sose ipuwalo da꞉pola꞉na ba꞉bi tawakalubino komo anagilamelelame oko hiya꞉la, iyo, Godote ba꞉be oko a hibima꞉ midipa꞉tamo ikaa꞉miya꞉. Ba꞉bema꞉ la꞉ ipuwalo puya꞉te kuba dododilina ibino komo nanagilamelelametota꞉la꞉, mabu Godokono Bukalo tabote ba꞉ma ka꞉na bitana, “La꞉le konomo kuba ododidawa la꞉ ipuwane dito noemiya꞉la꞉!”

*5:7: Buka ka꞉lamiholedawa, ama꞉ ba꞉moe Pokoeno ipuwa iya꞉tawama꞉ ubi dihatemena꞉, wadiyala ama꞉ Ma꞉t 26.2 komoeno owalubi tabo numiya꞉.