5
Polote Kolini Sose Tawakalubi Da:kiyahalamiya:, Iba:te Konomo Kuba Ododidawa Dito Konoemema:
Ba: hibila, la: ipuwalo eta konomo kubate duluhukui, komo hiya:hiya: tawakaluba:te ba:be komoma: tabo a:ga:lanaka, iyo, la:eno sose kapiyuimidawa etate ebeno nabiwino kamenago kapiyama: eda:nako. A:iye! Godoko iya:tawaha:pi ipuwalo ba:bako kubate a:kuluhukale, mabu ibi iya:tawahala ba:be hilopo ododi komo kubanomoma: eda:na! Huiyatiya la: koko daedaepi huiyama: ba eda:hana, ba:be kuba ododidawatamo la:le eta komo kododiha:! A:iye! Mabu keka: la:le la:eno sose komoma: dawagahanama? Wadiyala la: huiyatiya la: ipuwalo ditana ba:be kuba mabuma: tepo temetema:go nihimiya:la:, ba:gala wadiyala la: kuba ododidawatamo talona nihatemiya:la: ebete la:eno kapiyuimi ipuwamo gala akapa:la:.
3-4 Numa:la:, nale muhulunomolo ba emedena, huiyatiya Kelisoko ipuwalo nale naeno gobogoboeno ukui komamo la:go kapimilo bemedenamo. Ba: hibila, nale galane la:eno Kolini habamo puluhukuti kuba ododidawoeno komoma: keba ka:na da:pododimo, na huiyatiya la:tamo puluhukuhino dopamo ba: ba:ba ka:na nale ba:be dubuino komo Kodawa Ya:sukunu mahilamo anagiya:midamete kuba huiya ihatemimo. Ba:bema: nale lutaha: tetelo la:le gala da:kakapiyuimima, wadiyala naeno gobogoboeno ukui komamo papamila:hate Kodawa Ya:sukunu heloamo ba:be dubu Saitanatamo dito nikamiya:la:. Numa:la:, la: ba:ba ka:na dododima, Saitanate ba:ma tetelo ebeno ape kokubahimima:ne, huiyatiya aeno Kodawate ebeno Ko Hegelalo ba:be dubuino gobogobo hapuino ka:ka: dito komula:mema:ne.
Ba: hibila, la:le dawagahanama ba:be komo ba: hido komoha:. La: iya:tawahala, tawakaluba:te ba:ma ka:na ga:lana, “Palawa baa: kokalimima: kamenate huhuimino puhulu ilina nanekelenomo palawago da:kapiyuimimini, baa:te ha:kiya ba:bo kohuhuma:ne.” Ba: ba:ba ka:na la:eno kapiyuimi ipuwalo awagaha komo deha:potonomote ditana, ba:be kubate ha:kiya koma: keda:ma:ne, aba: hibila:ka:? Ba:bema: wadiyala la:le pakala emede komoeno awagaha komo hiliyonomo la:eno kapiyuimi ipuwane nuluhukulatela:la:, la: ipuwalo eta kuba deha:potonomote itanaheno Godokono umi ipuwalo la:le uliulinoma: keda:hanama:.
Numa:la:, gogo hiliyonomolo Yunapa:te ibino Adaguila: Poko*Buka ka:lamiholedawa, ama: ba:moe Pokoeno ipuwa iya:tawama: ubi dihatemena:, wadiyala ama: Ma:t 26:2 komoeno owalubi tabo numiya:. ba ododi iba:te ba:be Pokoeno palawa baa: ohoma: huhuimino puhulu palawago kapiyuimihino ohonaka, mabu Godote ibi ba:be komo kododinakoma: ya:lo a:tutumulateliya:. Iyo, ebete ibi biya:tulamiya: huhuimino puhulu ilina ba: gola, tawakaluba:te awagaha ipuwalo kebe kuba komo dododilinaka ba:bi komo huiyala, ba:bema: iba:te ebetamo ibino ko poko tupuimihino, iba:te dopamo ibino hiliyonomo genamane huhuimino puhulu uluhukulatelenomo nuluhukulatelenakamena:. Huiyatiya Kelisote a hibima: midipi mabuma: ebeno ape Adaguila: Pokoeno sipi-goe deha:potomo miditi Godotamo ba ikame, ebeno hawi ka:ka:la: komodo ebete a uliuli tawakalubima: ya:lo a:midiya: ale aeno kuba ododili komoeno hoe huiya uwatekapoma:. Ba:bema: a hibima: midipa:te Godoko adikumilo eta ko poko ebetamo ododi tupuimihino, wadiyala ale dopamo aeno pakala emede komoeno awagaha komo hiliyonomo a ipuwane kuluhukulatelema:nema:. Ba:ma ka:na aeno tepo ipuwalo hiya:hiya: kuba ododili ukui komate pola:naheno, hibi gaboeno ododili komo ba:gala tabo ga:la komo kapiyate aeno emede ipuwane bikulihonakomena:.
Ba:bema: nale la:tamo dopamo da:poemimo, ba:be leta ipuwalo la: ba:ma ka:na kiyalamimata, la: bohelemele pilolo duwatenaka ba:gala kamenakamena pilolo duwatenaka, ba:bako tawakaluba:go akakapiyala:. 10 Huiyatiya modoboha: la: naeno taboeno ipuwa kubamo lawe. Numa:la:, la: sose tawakalubi ipuwalo puya:te ba:bako koko kuba dododilinaka nale ibino komo kapiyama: olamagimo, mabu ibi Godokono hibi komo ya:lo iya:tawahuya:. Huiyatiya hopo habanapi ipuwalo komo hiliyonomate Godokono komo kiya:tawahanaha:, ba:bema: iba:godolo kamenakamena ba:gala bohelemele pilo komate ba:pola:na, ba:gala iba:te dogodogopima: keda:hama: ubi konomamo ba miya:te komo tetelo komopino ilina pilolo uwatenaka, ba:gala iba:te hiya:hiya: ida:da:lino gobogobo akadikulamenaka. Ba:bema: nale la:tamo talona kihateha: ba:bako hibima: midiha:pa:go wapata:lamema:, mabu la: ba:moe hopolo iba:go kapimilo ba emedena gabote a:kitanamene la: ha:kiya la: ibi ipuwane hibinomolo kowatiya:midalema:. 11 Iyo, nale la: sose tawakalubino komo kapiyama: olamagimo. La:le pui la:eno hibima: midipi ekakima: da:ka:laminama, ibi ipuwalo pote bohele pilo o kamena pilo dododinako, pote dogodogodawama: keda:ma: ubi konomamo dihatenako ba:gala pote eta ida:da:lino gobogobo dadikuminako, pote komopino komoma: ha:da amiho gabodo kuba tabo dolamaginako ba:gala pote gamoda da:nihonako, ba:gala pote komopino ilina pilolo duwatenako, nale ba:bako sose lumagino komoma: la: gala na:kakiyalamitamata la: eba:go akakapiyala:, iyo, la: eba:go baa: nahama: la:tamo talona bihatelamemata.
12-13 Ba: hibila, puya:te sose ipuwalo pola:naheno Godote ha:kiya ba:bi hibima: midiha:pino komo kanagilamelelamema:ne, ba:bema: ba:be oko ba: ebenola, na ebe tolemelo a:kowata:lemo. Huiyatiya sose ipuwalo da:pola:na ba:bi tawakalubino komo anagilamelelame oko hiya:la, iyo, Godote ba:be oko a hibima: midipa:tamo ikaa:miya:. Ba:bema: la: ipuwalo puya:te kuba dododilina ibino komo nanagilamelelametota:la:, mabu Godokono Bukalo tabote ba:ma ka:na bitana, “La:le konomo kuba ododidawa la: ipuwane dito noemiya:la:!”

*5:7: Buka ka:lamiholedawa, ama: ba:moe Pokoeno ipuwa iya:tawama: ubi dihatemena:, wadiyala ama: Ma:t 26:2 komoeno owalubi tabo numiya:.