15
Godote Kelisoko Hoe Ipuwane Dadipatiya꞉ Ba꞉be Komo Ba꞉ Hido Tabo Olamagi Komoeno Ko Komonomola
Ba꞉bema꞉ naeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, dopamo nale Godokono Hido Taboeno komokomo la꞉tamo dolamagimo, na ubila ba꞉ma tetelo ba꞉bi atu komo la꞉ gala kakakiyalamema꞉nemata. Ba꞉ hibila, la꞉le nagodone Hido Taboeno koko komo dopamo hibinomolo uwatimata, ba꞉bene ba꞉ma tetelo la꞉ hibima꞉ midi ipuwalo la꞉mota꞉hanamata. Ba꞉be mabuma꞉ la꞉ la꞉eno hibima꞉ midi komo kuititi teta꞉mo kodakodalo datila꞉nama, Godote la꞉eno ka꞉ka꞉ hibinomolo komula꞉lelamema꞉na꞉ta. Numa꞉la꞉, la꞉ ba꞉ma teta꞉mo modobolo a꞉pikulimata, ba꞉bema꞉ modoboha꞉ la꞉ ba꞉ma tetelo hibima꞉ midi komo miya꞉pate la꞉eno ka꞉ka꞉ mula꞉ komote dito alatidi.
Ba꞉ hibila, nale komopa꞉godone Hido Taboeno ko komonomo keba ka꞉na ka꞉lawiya꞉mo, ba꞉be atu komo la꞉tamo ba꞉ma ka꞉na olamagimo, Godote ebeno Bukamo Kelisokono komoma꞉ kebe komokomo dopamo da꞉miya꞉tiya꞉ ba꞉bi komate hibinomolo ikulihuya꞉. Ba꞉ ba꞉ma ka꞉na Kelisote aeno kuba ododili komoma꞉ da꞉hoiya꞉, tawakaluba꞉te ebeno ape bobamo ba꞉bo ihatiya꞉, huiyatiya netewa-kapiya hegelalo Godote ebe hoe ipuwane ka꞉ka꞉mo gala a꞉kadipatiya꞉, iyo, ba꞉bi komate ebetamo ikulihuya꞉ Godokono Buka tabo komate hibima꞉ keda꞉hama꞉. Ba꞉gala Kelisokono hoe ipuwane mahiga komo gala hapuni ebete Pitatamo*Buka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ niya꞉tawa Pitakono eta mahilo ba꞉ Kipasetela. dopamo ka꞉ka꞉lo uluhukuti, ba꞉bene ebeno 12 oelamepi dubate kapiya habalo ba pola꞉na ibi hiliyonomatamo ba꞉bo kuluhukuya꞉. Ba꞉gala eta tetelo ebeno komo ta꞉matapa꞉te kapiya habalo ba pola꞉na Kelisote iba꞉tamo atumu ba꞉bo kuluhukuya꞉. Ba꞉ hibila, ba꞉ba tetelo ba꞉bi ta꞉matapino kuitititi 500 a꞉gogoluya꞉, ba꞉bene ibi ipuwalo komo hiliyonomate ba꞉ma tetelo bemedena huiyatiya komo iba꞉te ya꞉lo a꞉ha꞉lahuya꞉. Ba꞉gala eta tetelo gala hapuni Kelisote ebeno ekawi Ya꞉imesitamo kuluhukuti, ba꞉bene ebete ebeno sose tupuimima꞉ hiya꞉hiya꞉ hopamo pui da꞉ka꞉lamiya꞉ ba꞉bi komo oelamepi hiliyonomatamo atumu a꞉kuluhukuya꞉.
8-9 Ba꞉bene tete ga꞉ga꞉nomo da꞉petuya꞉ ebete atumu natamo ba꞉bo kuluhukuya꞉, iyo, ebete hoe ipuwane mahigate puya꞉tamo ka꞉ka꞉lo duluhukunakui ibi hiliyonomo ipuwalo na ba꞉ kuititidawama꞉ ediya꞉mo. Numa꞉la꞉, eta guduti menokoeno tepo ipuwane hibi tetelo hawakalaheno, na ba꞉ ba꞉bako guduma꞉ eda꞉namo, mabu wadiyala na naeno koko kuba ododili mabuma꞉ dito ba꞉hoiya꞉na꞉, huiyatiya Godokono malemale komodo na ka꞉ka꞉lo bemedenamo. Iyo, nale Godokono sose tawakalubi ba kubahilame iba꞉tamo koko temeteme dito ikalamenakuimo, ba꞉be mabuma꞉ Kelisote ba꞉be sose hiya꞉hiya꞉ hopolo tupuimima꞉ pui doelamiya꞉, ba꞉bi okopi hiliyonomoeno hido komote naeno hido komo na꞉gogolona, ba꞉gala ibi ipuwalo na kapiyate modoboha꞉ma꞉ eda꞉namo tawakaluba꞉te na Kelisokono eta oemedawama꞉ ka꞉nami. 10 Ba꞉bema꞉ hibila, ka꞉lo na kebe oko ipuwalo kemedenamo, Godote ba꞉be oko ebeno malemalelo natamo dito ikanamiya꞉, ba꞉bene ba꞉be malemale hawakalimi komodo hidohido gaote naeno oko ipuwane ba꞉bo ikulihuya꞉. Ba꞉bema꞉ hibila, na tete ga꞉ga꞉nomolo oko ba owatina, naeno helote komo oelamepi hiliyonomoeno helo ba꞉bo gogoli, huiyatiya na iya꞉tawala kebe gaote dikulihui ba꞉bi hidohido komo ba꞉ Godokono malemale ododili komola, naeno ododili komoha꞉.
11 Ba꞉be mabuma꞉ Kolini sose tawakaluba꞉la꞉, ko komo ba꞉ a oelamepa꞉te Hido Taboeno hiya꞉hiya꞉ komo ba꞉ba ka꞉na ba olamagimi la꞉le hibima꞉ da꞉midima ba꞉be komola. Huiyatiya numa꞉la꞉, na ba꞉gala komo oelamepi a hiliyonomo ipuwalo pote ba꞉bi komokomo la꞉ diya꞉tulami, ba꞉be komo ba꞉ ko komoha꞉.
Godote Hibima꞉ Midipi Hoe Ipuwane Ka꞉ka꞉mo Kowadiya꞉paa꞉latelema꞉ne
12 Ba꞉ hibila, Godote Kelisoko hoe ipuwane dadipatiya꞉, a oelamepi hiliyonomate ba꞉be tabo hiya꞉hiya꞉ hopolo olamagiminakoma꞉, ba꞉bema꞉ mabu keka꞉ la꞉ komopa꞉te ba꞉ma ka꞉na da꞉ga꞉lanama, galane tetelo Godote ha꞉lahapi ka꞉ka꞉mo a꞉kawadiya꞉paa꞉latela꞉mene? 13 A꞉iye! La꞉eno daedae ukui komote hibima꞉ neda꞉tale, Godote Kelisoko hoe ipuwane hibilo ba꞉ka꞉-adipatiya꞉na꞉! 14 Ba꞉bema꞉ Godote Kelisoko hoe ipuwane hibilo adipateha꞉tale, Hido Tabo olamagimi komodo eta hido komote ba꞉ka꞉-itanana꞉, iyo, la꞉eno hibima꞉ midi komodo la꞉le eta hido komo a꞉kuma꞉mata. 15 Numa꞉la꞉, Kelisote hoe ipuwane mahigaha꞉tale, ale Godokono ododi komoma꞉ ha꞉da tabo ba꞉ga꞉lana꞉, mabu Hido Tabo olamagi oko ipuwalo ale ba꞉ma ka꞉na olamagiminakoma꞉, ebete Kelisoko hoe ipuwane hibilo adipatiya꞉.
Huiyatiya la꞉ komopa꞉te na꞉ga꞉lanamata Godote ha꞉lahapi ka꞉ka꞉mo a꞉kawadiya꞉paa꞉latela꞉mene. A꞉iye, ba꞉be komote hibima꞉ neda꞉tale, Godote Kelisoko hoe ipuwane hibilo ba꞉ka꞉-adipatiya꞉na꞉! 16 Ba꞉be mabuma꞉ nale atu tabo ba꞉ma ka꞉na kagoemo, Godote tawakalubi hoe ipuwane wadiya꞉paa꞉lateleha꞉tale, a ba꞉moe komone biya꞉tawahana꞉ ebete Kelisoko hoe ipuwane kadipatiya꞉ha꞉. 17 Ba꞉bema꞉ Godote Kelisoko hoe ipuwane adipateha꞉tale, ebete la꞉eno kuba ododili komokomo hibilo ba꞉ka꞉-egebolelametana꞉, iyo, la꞉eno kuba ododili komo hiliyonomate la꞉godolo ba pola꞉na la꞉eno hibima꞉ midi komodo Godokono eta hido komote la꞉tamo a꞉kuluhukamene.
18 A꞉iye! La꞉ komopino ukui komote hibima꞉ neda꞉tale, dopamo puya꞉te Kelisoko hibima꞉ midi ipuwalo da꞉ha꞉lahuya꞉, ibi niliya, ibino ka꞉ka꞉ komote alatidinomo balatidiholelamiya꞉na꞉! 19 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, ale aeno hibima꞉ midi komo Kelisotamo ba ihatena ba꞉ma ka꞉na demalagidolonama꞉, ba꞉moe hopolo ba emedena ale hegehege owalubi komo ebegodone kuwatema꞉nema꞉, huiyatiya ale da꞉ha꞉lahama꞉ eta hido komote uluhukuhino aeno ka꞉ka꞉te dito kalatidihoma꞉na꞉, ba꞉be mabuma꞉ wadiyala hibima꞉ midiha꞉pa꞉te a awaepima꞉ na꞉ka꞉ma꞉mena꞉. Iyo, iba꞉te tabo ba꞉ma ka꞉na na꞉ga꞉lamena꞉, Kelisoko hibima꞉ midipa꞉te ebegodone hido owalubi komo hibilo a꞉kalawa꞉mena꞉, ba꞉bema꞉ ebe ta꞉matapino modoboha꞉ komote komo hopo habanapi hiliyonomoeno modoboha꞉ komokomo na꞉gogolena.
20 Huiyatiya kalakala konomola, Godote Kelisoko hoe ipuwane hibinomolo adipatiya꞉. Numa꞉la꞉, lumagino pali ipuwane dikulihomena꞉ ba꞉bi ilina hiliyonomo ipuwalo ebete doponomo ilina Godotamo kalakalago dito kikamema꞉ne, mabu ebe iya꞉tawala galane tetelo Godokono owalubi komodo komo hidohido ilinate ba꞉be pali ipuwalo bapepehonakomena꞉. Ba꞉bema꞉ Kelisoko ba꞉ pali ilinoeno dito ikame komoeno dopo ilina huiyala, mabu ebete dopamo hoe ipuwane mahigate Godotamo ba꞉bo tuya꞉. Ba꞉be komone a hibima꞉ midipi iya꞉tawahala, galane tetelo a ba꞉ atumu hoe ipuwane komahila꞉halema꞉nema꞉!
21 Numa꞉la꞉, hoe komote kapiya dubuino ododi komodo a hopo habanapi hiliyonomatamo uluhukuya꞉, ba꞉bema꞉ eta dubuino ododi komodo aeno ha꞉laha ipuwane mahila꞉hale komote atumu kuluhukuya꞉. 22 Iyo, a ba꞉moe hopolo A꞉da꞉mekono ka꞉ka꞉ ipuwalo ba emedena, a iya꞉tawahala tete ba꞉ na꞉pe ale ba꞉ dito koha꞉lahama꞉nema꞉, ba꞉bema꞉ a atumu iya꞉tawahala a Kelisokono ka꞉ka꞉ ipuwalo demedenama꞉, galane tetelo Godote a hiliyonomo aeno ha꞉laha ipuwane hibilo kowadiya꞉paa꞉tema꞉ne.
23 Ba꞉ hibila, Godokono ubilo Kelisote hoe ipuwane mahiga komodo dopo lumagima꞉ ediya꞉, huiyatiya a puya꞉te ebeno tawakalubima꞉ deda꞉hanama꞉ a galane tetelo ka꞉ka꞉mo komahila꞉halema꞉nema꞉, Kelisote hopo habamo gala da꞉kapuluhukumini ba꞉ba tetelo. 24-25 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, ba꞉be tetete ba꞉moe hopoeno wibo tetema꞉ ba eda꞉, Kelisote hiya꞉hiya꞉ helohelonomo gobogobo ba꞉gala helohelodopo gobogobago alaholo ipuwalo wato kikipo ba꞉bo kolawema꞉ne, ba꞉gala tawakalubi ipuwalo puya꞉te eba꞉go dalaholohona ebete Godokono heloamo ba꞉bi kokopi hiliyonomo atumu hibilo komikimoelema꞉ne. Kalakala konomola, ebete ba꞉be wato kikipo lawe teta꞉mo ebeno Ko Gawadubu emede bahilo na꞉lutamene, ba꞉bene ebete ba꞉be Ko Gawadubu emede bahi Nabiwi Godotamo kalakalago dito kikamema꞉ne.
26 Ba꞉ hibila, Kelisokoba꞉ dalaholohona ibi ipuwalo hoe komote kuititidawama꞉ ba eda꞉na Kelisote ebe atumu kubahiminomo ba꞉bo kokubahimima꞉ne. 27 Iyo, ba꞉be komo hawakalimima꞉ Godokono Bukalo tabote ba꞉ma ka꞉na goena, “Kelisokoba꞉ dalaholohona ebete Godokono heloamo ibi hiliyonomo komikimoelema꞉ne.” Ba꞉bema꞉ ale ba꞉moe taboeno ipuwa iya꞉tawahala, Kelisote alaholoho ipuwalo helonomoma꞉ deda꞉mene, ba꞉ba tetelo hiya꞉hiya꞉ gobogobo ba꞉gala hiya꞉hiya꞉ tawakalubi ba꞉gala kebe hiya꞉hiya꞉ komate Hunu Habalo ba꞉gala hopo habalo da꞉pola꞉na, ibi hiliyonomate ebetamo hibinomolo kopapamila꞉halema꞉na꞉. Huiyatiya numa꞉la꞉, ba꞉ba tetelo Godoko kapiyate Kelisotamo a꞉kapapamiwatamene, mabu ebe ba꞉ pote Kelisotamo wato kikipo lawe helo dikamiya꞉ ba꞉be Kodawala. 28 Ba꞉bema꞉ hibila, hiya꞉hiya꞉ komo hiliyonomate Godokono Gudu Kelisotamo ba꞉ba ka꞉na da꞉papamila꞉halemena꞉, ba꞉ba tetelo Guduti ha꞉kiya ebeno ubilo Nabiwitamo kopapamiwatama꞉ne, mabu ebe iya꞉tawala ebete Nabiwino ubilo ba꞉gala ebeno heloamo wato kikipo ba꞉ a꞉lawe. Iyo, Guduti ebeno ubi ba꞉bema꞉ kihatema꞉ne, ebeno Ko Gawadubu haba Nabiwiti hibinomolo lawete hiya꞉hiya꞉ hiliyonomo komate ebe kapiyatamo emedena emedena tetelo ba꞉papamila꞉halenakomena꞉.
29 Ba꞉bema꞉ wadiyala a ba꞉moe eta komo atumu kakemalagidoluya꞉. Komopa꞉te ibino mabulubino ha꞉laha tawakalubi mabuma꞉ ibi beyamo da꞉wadulatelenaka, iba꞉te ba꞉be komo bada mabuma꞉ kododinaka? Numa꞉la꞉, ibi iya꞉tawahala hoe ipuwane mahiga komote hibima꞉ eda꞉ha꞉tale, iba꞉te ibino ododi komodo eta hido komo a꞉kuma꞉mena꞉, huiyatiya iba꞉te Godoko hibima꞉ ba midina konomamo ga꞉lana ebete ibino ha꞉lahapi ka꞉ka꞉mo hibinomolo kowadiya꞉paa꞉latelema꞉ne.
30 Ba꞉gala eta komo. Ha꞉lahapino ka꞉ka꞉mo mahila꞉hale komote hibima꞉ eda꞉ha꞉tale, mabu keka꞉ ale hegela ba꞉gala du hiliyonomolo komo hiya꞉hiya꞉ tetelo aeno ka꞉ka꞉ emalagidoleheno Hido Tabo mabuma꞉ hiya꞉hiya꞉ hoe olalati komamo dito da꞉na꞉pa꞉la꞉hanakoma꞉? 31 O naeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, ale aeno Kodawa Ya꞉su Kelisoko ipuwalo ba emedena, na la꞉ mabuma꞉ awagahalo la꞉tamo hibinomolo olamagimo, hegela hiliyonomolo nale naeno ka꞉ka꞉ gobogobamo ihatenakomo! 32 Ba꞉bema꞉ la꞉eno ukui keba ka꞉nala꞉ka꞉? Na Epesese ko habalo helohelonomo goegoe huiya dubago dalaholohuimo, nale ba꞉be komo tawakalubino holoholo hapulu awagahalo kododimo? Ao, nale ba꞉moe hopoeno ka꞉ka꞉ emalagidoloheno Hunu Haboeno hido ka꞉ka꞉ Godogodone lawema꞉ ododimo. Huiyatiya numa꞉la꞉, ha꞉lahapino ka꞉ka꞉mo mahila꞉hale komote hibima꞉ eda꞉ha꞉tale, nale hibima꞉ midiha꞉pino kuba ukui kota꞉matama꞉ ba꞉modobona꞉, mabu iba꞉te ba꞉moe hopo haboeno ka꞉ka꞉ kapiya ba emalagidolona tabo ba꞉ma ka꞉na ga꞉lana,
 
“Diyala, dumutu ale da꞉ ha꞉lahama꞉,
ba꞉bema꞉ wadiyala a ka꞉lo
a ha꞉kiya a ba kalakaluia꞉me,
baa꞉ konomamo nahate
helonomo gao beya koamo
ba꞉bo konihoma꞉nema꞉!”
 
33 Diyala, komopa꞉te la꞉ ha꞉da da꞉ amiholametamena꞉, ba꞉bema꞉ hidamo! Ba꞉ hibila, ba꞉bi ha꞉da amihopino komoma꞉ mulu ukuipa꞉te tabo ba꞉ma ka꞉na ga꞉lanaka,
 
“Ama꞉ kuba ododilipa꞉go da꞉pata꞉naka,
iba꞉te amia꞉no tepo ipuwoeno hidohido ukui
kokubahilamema꞉na꞉.”
 
34 Ba꞉bema꞉ naeno Kolini sose tawakaluba꞉la꞉, wadiyala la꞉ hidohido ukui komamo gala na꞉kohobila꞉la꞉, iyo, la꞉eno kuba ododili komate nekelalama꞉mena꞉ta. A꞉iye! Nale hilopo la꞉tamo kikalamema꞉ ba꞉moe kodakoda tabo ba꞉bema꞉ olamagimo, mabu la꞉ komopa꞉te Godokono komo hibilo kiya꞉tawahanaha꞉!
Godote Hibima꞉ Midipi Hoe Ipuwane Ka꞉ka꞉mo Da꞉wadiya꞉paa꞉latelemene, Ibino Uli Emede Komoeno Ape Hunu Habanapino Apema꞉ Keda꞉hama꞉na꞉
35 Ba꞉bema꞉ diyala, la꞉ ipuwalo etate na ba꞉ma ka꞉na da꞉ kiyanamemene, “Godote ha꞉lahapi ka꞉ka꞉mo keba ka꞉na na꞉ka꞉wadiya꞉paa꞉latelemene? Ba꞉gala lumagiti ka꞉ka꞉mo hibinomolo da꞉mahigamene, ebeno uli emede komoeno apete keba ka꞉na na꞉kitanamene? Naeno ukui ba꞉ nitana ba꞉be komote a꞉kuluhukamene!”
36 Huiyatiya nale tabo ba꞉ma ka꞉na kogoema꞉nemo, “Ama꞉ daedae ukuidawalata! Numa꞉, ama꞉ kikipo haka ipuwamo damimina꞉, ba꞉be kikipote da꞉hoemene ebeno ka꞉ka꞉te hibilo a꞉kawibamene, iyo, ebegodone uli huhiti kuluhukuma꞉ne. 37 Ba꞉gala ama꞉ kona pali ododi tetelo ama꞉ kona kehoeno ape pahago haka ipuwamo a꞉kamihala꞉ta, ao, ama꞉ huiyatiya kikiponomo bamihonakata. Numa꞉, ama꞉ ba꞉ba ka꞉na kona kikipo ba꞉gala komo ba꞉bakobako hiya꞉hiya꞉ kikipo damihomena꞉, galane tetelo ba꞉bi kikiponomo ipuwane kokonomo ilinate hiya꞉ holoholamo kikulihoma꞉na꞉.”
38 Ba꞉bema꞉ hibila, Godokono ubilo ebete eta pali ilinatamo ba꞉be ilinoeno holoholonomo bikamenako, ba꞉gala ebete ba꞉ atumu hiya꞉hiya꞉ kikipatamo ibino hiya꞉hiya꞉ holoholonomo a꞉kikalamenako. 39 Ba꞉bene ka꞉ka꞉go da꞉wapata꞉lamena ba꞉bi hiya꞉hiya꞉ ilinate ba꞉ atumu ibino hiya꞉hiya꞉ holoholonomago bemedehona, iyo, tawakalubino eta holoholo bitalama꞉na, ba꞉gala hakalo da꞉wapata꞉lamena ba꞉bi ilinoeno eta holoholo ba꞉ka-italama꞉na, ba꞉gala holaholoeno eta holoholo bitalama꞉na, ba꞉gala beya ipuwado da꞉wapata꞉lamena ba꞉bi ilinoeno eta holoholo bitalama꞉na. 40 Ba꞉bema꞉ ba꞉moi ilinate hopo habalo ba pola꞉na, ale ibi hiliyonomoeno holoholo iya꞉tawahala, ba꞉gala ale atumu alomo hunulu da꞉pola꞉na ba꞉bi ilinoeno hiya꞉hiya꞉ holoholo iya꞉tawahala. Iyo, ale ba꞉moe hopoeno ilina ba꞉gala alomoeno ilina ba꞉ma ka꞉na ulamenakoma꞉, ibino hido a꞉la꞉mina komo kapiyaha꞉, ao, hiya꞉hiya꞉ ba꞉pola꞉lama꞉na. 41 Ba꞉ma ka꞉na hegeloeno hido a꞉la꞉mina komo ba꞉gala manomeno hido a꞉la꞉mina komo ba꞉gala olokino hido a꞉la꞉mina komo iba꞉te hiya꞉hiya꞉ma꞉ eda꞉hana, iyo, oloki hiliyonomo ipuwalo ibi ba꞉ atumu hiya꞉hiya꞉ hido a꞉la꞉mina komago ba꞉pola꞉na.
42 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, Godote ha꞉lahapi ka꞉ka꞉mo da꞉wadiya꞉paa꞉latelemene ibino komote ba꞉ ba꞉ba ka꞉na kitanama꞉ne. Lumagiti ba꞉moe hopolo ba emedena ebeno apete ba꞉ hoe apema꞉ eda꞉na, ba꞉bema꞉ ebete da꞉hoemene tawakaluba꞉te ba꞉be ape bobo ipuwamo dito kihatema꞉na꞉. Huiyatiya Godote kebe ape hoe ipuwane dadipatemene, ba꞉ba tetelo ba꞉be apete ulinoma꞉ eda꞉te lumagiti ba꞉be apa꞉go emedena emedena tetelo bemedenamene. 43 Ba꞉ hibila, lumagiti kebe apa꞉go hopo habalo demedena, ba꞉be ape ba꞉ kubadopoma꞉ eda꞉na ba꞉gala heloha꞉ma꞉ keda꞉na, ba꞉bema꞉ ebete da꞉hoemene tawakaluba꞉te ba꞉be ape bobamo dito kihatema꞉na꞉. Huiyatiya numa꞉la꞉, Godote ba꞉be lumagino ape hoe ipuwane dadipatemene, ba꞉be apete hido a꞉la꞉minama꞉ ba꞉gala helonomoma꞉ ba꞉bo keda꞉ma꞉ne.
44 Iyo, ba꞉moe hopolo lumagiti ba꞉moe hopoeno apa꞉mo pata꞉na, ba꞉bema꞉ ebete da꞉hoemene tawakaluba꞉te ebeno ape bobamo dito kihatema꞉na꞉, huiyatiya Godote ebe hoe ipuwane dadipatemene, ba꞉ba tetelo ebeno apete ulinoma꞉ keda꞉ma꞉ne mabu Godokono Gobogobote ebeno apetamo hibi ka꞉ka꞉ kikamema꞉ne. Ba꞉bema꞉ hibila, lumagino ape netewate ba꞉pola꞉ma꞉na, iyo, eta apete ba꞉ ba꞉moe hopoeno apema꞉ eda꞉na ba꞉gala eta ape ba꞉ Hunu Haboeno apema꞉ keda꞉na, ba꞉be apa꞉tamo Godokono Gobogobote hibi ka꞉ka꞉ kikamema꞉ne.
45 Ba꞉be mabuma꞉ Godokono Bukalo eta tabote ba꞉ma ka꞉na bitana, “Godote dopo dubu A꞉da꞉meko ododiti ka꞉ka꞉ dikamiya꞉, dubuti ba꞉bo iwigiluya꞉.” Iyo, ba꞉be dopo dubuti hopo habalo ba꞉bema꞉ emedenami, huiyatiya a tetelo da꞉puluhukuya꞉ ba꞉be gala hapu A꞉da꞉me ebeno komo hiya꞉la, mabu ebe tawakaluba꞉tamo hibi ka꞉ka꞉ ikalame gobogoboma꞉ ediya꞉. 46 Numa꞉la꞉, a ba꞉moe komone iya꞉tawahanama꞉, dopamo hopo haboeno komote uluhukuti, ba꞉bene galane tetelo uli komote kakuluhukuma꞉ne, ba꞉be uli komo ba꞉ Godokono Gobogobote hibi ka꞉ka꞉ atamo dikaa꞉memene ba꞉be komola.
47 Iyo, dopo dubu A꞉da꞉mete ba꞉moe hopo ipuwane uluhukuya꞉ mabu Godote ebe haka puhulamo ododiya꞉, huiyatiya a tetelo duluhukuya꞉ ba꞉be gala hapu A꞉da꞉mete Hunu Habane piya꞉. 48 Ba꞉bema꞉ Godote haka puhulamo poko kododiya꞉, ba꞉be dubuti kebako dawama꞉ keda꞉nami ba꞉moe hopo habanapa꞉te ba꞉ba ka꞉na haka puhulamo ododilipima꞉ keda꞉hana, huiyatiya kalakala konomola, a puya꞉te Hunu Habanapima꞉ deda꞉hanama꞉, ale Hunu Habane ba꞉moe hopamo da꞉piya꞉ ba꞉be dubu huiyama꞉ hibilo keda꞉hama꞉nema꞉. 49 Iyo, ba꞉ma tetelo a hibima꞉ midipa꞉te haka puhulamo ododi dubuino holoholamo keba ka꞉na kemedehonama꞉, galane tetelo a ba꞉ba ka꞉na Hunu Habane da꞉piya꞉ ba꞉be dubuino holoholamo bemedehonama꞉.
Godote Hibima꞉ Midipino Ha꞉laha Ape Hiya꞉nomoma꞉ Komidililamema꞉ne Iba꞉te Ebeno Emedena Emedena Teteno Ka꞉ka꞉go Kemedehonama꞉
50 Naeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, naeno iya꞉tulame taboeno ipuwa ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala. Lumagiti ba꞉moe hopolo ba emedena ebeno apete kamodobonaha꞉ Godokono Ko Gawadubu haboeno hidohido komo hibinomolo kuwatema꞉, iyo, lumagiti ebeno hoe apa꞉mo ba emedena ebete kamodobonaha꞉ emedena emedena teteno ka꞉ka꞉ kolawema꞉.
51-52 Ba꞉bema꞉ Godote hibima꞉ midiha꞉pa꞉tamo dugumuina, wadiyala la꞉ ba꞉be komo hidamo niya꞉tawahala꞉. A hibima꞉ midipi hiliyonomate dito a꞉kaha꞉lahama꞉, ao, a ipuwalo komopa꞉te Kuititi Hegelalo ka꞉ka꞉go kopola꞉nama꞉nema꞉. Huiyatiya numa꞉la꞉, tawakaluba꞉te kuititi teteno gebole diyamo dulihomena꞉, ba꞉ba tetenomolo Godote a hibima꞉ midipi hiliyonomoeno ape hiya꞉nomoma꞉ dito komidilia꞉mema꞉ne, iyo, ebete ba꞉be komo tiyonomolo kododima꞉ne, lumagiti ebeno baidi ibubulamete keba ka꞉na ka꞉la꞉minalenako ba꞉ba ka꞉na. Ba꞉bema꞉ hibila, gebole mole tetelo Godote ha꞉lahapi hiliyonomo ka꞉ka꞉mo wadiya꞉paa꞉latelete, ba꞉bene iba꞉te emedena emedena tetelo ba emedehona gala a꞉kaha꞉lahamena꞉, ba꞉gala ba꞉be atu tetelo Godote a hibima꞉ midipino ape hiya꞉nomoma꞉ komidilia꞉mema꞉ne, 53 iyo, ebete tawakalubino ha꞉laha ape hiya꞉nomoma꞉ na꞉midililama꞉mene iba꞉te ebeno emedena emedena teteno ka꞉ka꞉go kemedehonama꞉.
54 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, Godote tawakalubino ha꞉laha ape hiya꞉ma꞉ ba midililame iba꞉tamo emedena emedena teteno ka꞉ka꞉ dikalamemene, ba꞉ba tetelo ebeno Bukalo kebe tabote ditana ba꞉be tabote hibima꞉ ba꞉bo keda꞉ma꞉ne. Iyo, ebete ebeno Bukamo tabo dopamo ba꞉ma ka꞉na miya꞉tiya꞉,
 
“Ba꞉ba tetelo na Godote
hoe komoeno wato kikipo lawete
ebe anakapuminomo kanakapumima꞉nemo!
55 Ba꞉bema꞉ hoe komo,
ama꞉ wato kikipo gala a꞉kalawa꞉mena꞉ta,
iyo, ama꞉le eta dawatamo temeteme
gala a꞉kikamenakamena꞉ta!”
 
56 Ba꞉ hibila, ba꞉ma tetelo hoe komoeno temeteme ikalame helote tawakalubino kuba ododili ipuwado iba꞉tamo a꞉puluhukunako, ba꞉gala Godote dopamo Moseseko ipuwado dikalamiya꞉, ibino kuba ododili komoeno helote ba꞉bi Tutumu Tabo komodo a꞉kapuluhukunako, 57 huiyatiya wadiyala a kalakala konomo Godotamo kadipatiya꞉, mabu ebete aeno Kodawa Ya꞉su Kelisokono ododi komodo wato kikipo lawe helo atamo nikaa꞉mena!
58 Ba꞉bema꞉ naeno hidohido hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, wadiyala la꞉ la꞉eno hibima꞉ midi ipuwalo kodakodalo na꞉la꞉mota꞉hanala꞉, iyo, la꞉ ukui gagagagama꞉ eda꞉haheno aeno Kodawoeno oko owatiho mabuma꞉ la꞉eno ape ebetamo konomamo nikamehonala꞉, mabu a iya꞉tawahala ale ebe ipuwalo ba emedena aeno oko ipuwane hidohido gaote ikulihonaka.

*15:5: Buka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ niya꞉tawa Pitakono eta mahilo ba꞉ Kipasetela.