15
Godote Kelisoko Hoe Ipuwane Dadipatiya: Ba:be Komo Ba: Hido Tabo Olamagi Komoeno Ko Komonomola
Ba:bema: naeno hibima: midipi ekaka:la:, dopamo nale Godokono Hido Taboeno komokomo la:tamo dolamagimo, na ubila ba:ma tetelo ba:bi atu komo la: gala kakakiyalamema:nemata. Ba: hibila, la:le nagodone Hido Taboeno koko komo dopamo hibinomolo uwatimata, ba:bene ba:ma tetelo la: hibima: midi ipuwalo la:mota:hanamata. Ba:be mabuma: la: la:eno hibima: midi komo kuititi teta:mo kodakodalo datila:nama, Godote la:eno ka:ka: hibinomolo komula:lelamema:na:ta. Numa:la:, la: ba:ma teta:mo modobolo a:pikulimata, ba:bema: modoboha: la: ba:ma tetelo hibima: midi komo miya:pate la:eno ka:ka: mula: komote dito alatidi.
Ba: hibila, nale komopa:godone Hido Taboeno ko komonomo keba ka:na ka:lawiya:mo, ba:be atu komo la:tamo ba:ma ka:na olamagimo, Godote ebeno Bukamo Kelisokono komoma: kebe komokomo dopamo da:miya:tiya: ba:bi komate hibinomolo ikulihuya:. Ba: ba:ma ka:na Kelisote aeno kuba ododili komoma: da:hoiya:, tawakaluba:te ebeno ape bobamo ba:bo ihatiya:, huiyatiya netewa-kapiya hegelalo Godote ebe hoe ipuwane ka:ka:mo gala a:kadipatiya:, iyo, ba:bi komate ebetamo ikulihuya: Godokono Buka tabo komate hibima: keda:hama:. Ba:gala Kelisokono hoe ipuwane mahiga komo gala hapuni ebete Pitatamo*Buka ka:lamiholedawa, wadiyala ama: niya:tawa Pitakono eta mahilo ba: Kipasetela. dopamo ka:ka:lo uluhukuti, ba:bene ebeno 12 oelamepi dubate kapiya habalo ba pola:na ibi hiliyonomatamo ba:bo kuluhukuya:. Ba:gala eta tetelo ebeno komo ta:matapa:te kapiya habalo ba pola:na Kelisote iba:tamo atumu ba:bo kuluhukuya:. Ba: hibila, ba:ba tetelo ba:bi ta:matapino kuitititi 500 a:gogoluya:, ba:bene ibi ipuwalo komo hiliyonomate ba:ma tetelo bemedena huiyatiya komo iba:te ya:lo a:ha:lahuya:. Ba:gala eta tetelo gala hapuni Kelisote ebeno ekawi Ya:imesitamo kuluhukuti, ba:bene ebete ebeno sose tupuimima: hiya:hiya: hopamo pui da:ka:lamiya: ba:bi komo oelamepi hiliyonomatamo atumu a:kuluhukuya:.
8-9 Ba:bene tete ga:ga:nomo da:petuya: ebete atumu natamo ba:bo kuluhukuya:, iyo, ebete hoe ipuwane mahigate puya:tamo ka:ka:lo duluhukunakui ibi hiliyonomo ipuwalo na ba: kuititidawama: ediya:mo. Numa:la:, eta guduti menokoeno tepo ipuwane hibi tetelo hawakalaheno, na ba: ba:bako guduma: eda:namo, mabu wadiyala na naeno koko kuba ododili mabuma: dito ba:hoiya:na:, huiyatiya Godokono malemale komodo na ka:ka:lo bemedenamo. Iyo, nale Godokono sose tawakalubi ba kubahilame iba:tamo koko temeteme dito ikalamenakuimo, ba:be mabuma: Kelisote ba:be sose hiya:hiya: hopolo tupuimima: pui doelamiya:, ba:bi okopi hiliyonomoeno hido komote naeno hido komo na:gogolona, ba:gala ibi ipuwalo na kapiyate modoboha:ma: eda:namo tawakaluba:te na Kelisokono eta oemedawama: ka:nami. 10 Ba:bema: hibila, ka:lo na kebe oko ipuwalo kemedenamo, Godote ba:be oko ebeno malemalelo natamo dito ikanamiya:, ba:bene ba:be malemale hawakalimi komodo hidohido gaote naeno oko ipuwane ba:bo ikulihuya:. Ba:bema: hibila, na tete ga:ga:nomolo oko ba owatina, naeno helote komo oelamepi hiliyonomoeno helo ba:bo gogoli, huiyatiya na iya:tawala kebe gaote dikulihui ba:bi hidohido komo ba: Godokono malemale ododili komola, naeno ododili komoha:.
11 Ba:be mabuma: Kolini sose tawakaluba:la:, ko komo ba: a oelamepa:te Hido Taboeno hiya:hiya: komo ba:ba ka:na ba olamagimi la:le hibima: da:midima ba:be komola. Huiyatiya numa:la:, na ba:gala komo oelamepi a hiliyonomo ipuwalo pote ba:bi komokomo la: diya:tulami, ba:be komo ba: ko komoha:.
Godote Hibima: Midipi Hoe Ipuwane Ka:ka:mo Kowadiya:paa:latelema:ne
12 Ba: hibila, Godote Kelisoko hoe ipuwane dadipatiya:, a oelamepi hiliyonomate ba:be tabo hiya:hiya: hopolo olamagiminakoma:, ba:bema: mabu keka: la: komopa:te ba:ma ka:na da:ga:lanama, galane tetelo Godote ha:lahapi ka:ka:mo a:kawadiya:paa:latela:mene? 13 A:iye! La:eno daedae ukui komote hibima: neda:tale, Godote Kelisoko hoe ipuwane hibilo ba:ka:adipatiya:na:! 14 Ba:bema: Godote Kelisoko hoe ipuwane hibilo adipateha:tale, Hido Tabo olamagimi komodo eta hido komote ba:ka:itanana:, iyo, la:eno hibima: midi komodo la:le eta hido komo a:kuma:mata. 15 Numa:la:, Kelisote hoe ipuwane mahigaha:tale, ale Godokono ododi komoma: ha:da tabo ba:ga:lana:, mabu Hido Tabo olamagi oko ipuwalo ale ba:ma ka:na olamagiminakoma:, ebete Kelisoko hoe ipuwane hibilo adipatiya:.
Huiyatiya la: komopa:te na:ga:lanamata Godote ha:lahapi ka:ka:mo a:kawadiya:paa:latela:mene. A:iye, ba:be komote hibima: neda:tale, Godote Kelisoko hoe ipuwane hibilo ba:ka:adipatiya:na:! 16 Ba:be mabuma: nale atu tabo ba:ma ka:na kagoemo, Godote tawakalubi hoe ipuwane wadiya:paa:lateleha:tale, a ba:moe komone biya:tawahana: ebete Kelisoko hoe ipuwane kadipatiya:ha:. 17 Ba:bema: Godote Kelisoko hoe ipuwane adipateha:tale, ebete la:eno kuba ododili komo hibilo ba:kegebolelametana:, iyo, la:eno kuba ododili komo hiliyonomate la:godolo ba pola:na la:eno hibima: midi komodo Godokono eta hido komote la:tamo a:kuluhukamene.
18 A:iye! La: komopino ukui komote hibima: neda:tale, dopamo puya:te Kelisoko hibima: midi ipuwalo da:ha:lahuya:, ibi niliya, ibino ka:ka: komote alatidinomo balatidiholelamiya:na:! 19 Ba:bema: numa:la:, ale aeno hibima: midi komo Kelisotamo ba ihatena ba:ma ka:na demalagidolonama:, ba:moe hopolo ba emedena ale hegehege owalubi komo ebegodone kuwatema:nema:, huiyatiya ale da:ha:lahama: eta hido komote uluhukuhino aeno ka:ka:te dito kalatidihoma:na:, ba:be mabuma: wadiyala hibima: midiha:pa:te a awaepima: na:ka:ma:mena:. Iyo, iba:te tabo ba:ma ka:na na:ga:lamena:, Kelisoko hibima: midipa:te ebegodone hido owalubi komo hibilo a:kalawa:mena:, ba:bema: ebe ta:matapino modoboha: komote komo hopo habanapi hiliyonomoeno modoboha: komokomo na:gogolena.
20 Huiyatiya kalakala konomola, Godote Kelisoko hoe ipuwane hibinomolo adipatiya:. Numa:la:, lumagino pali ipuwane dikulihomena: ba:bi ilina hiliyonomo ipuwalo ebete doponomo ilina Godotamo kalakalago dito kikamema:ne, mabu ebe iya:tawala galane tetelo Godokono owalubi komodo komo hidohido ilinate ba:be pali ipuwalo bapepehonakomena:. Ba:bema: Kelisoko ba: pali ilinoeno dito ikame komoeno dopo ilina huiyala, mabu ebete dopamo hoe ipuwane mahigate Godotamo ba:bo tuya:. Ba:be komone a hibima: midipi iya:tawahala, galane tetelo a ba: atumu hoe ipuwane komahila:halema:nema:!
21 Numa:la:, hoe komote kapiya dubuino ododi komodo a hopo habanapi hiliyonomatamo uluhukuya:, ba:bema: eta dubuino ododi komodo aeno ha:laha ipuwane mahila:hale komote atumu kuluhukuya:. 22 Iyo, a ba:moe hopolo A:da:mekono ka:ka: ipuwalo ba emedena, a iya:tawahala tete ba: na:pe ale ba: dito koha:lahama:nema:, ba:bema: a atumu iya:tawahala a Kelisokono ka:ka: ipuwalo demedenama:, galane tetelo Godote a hiliyonomo aeno ha:laha ipuwane hibilo kowadiya:paa:tema:ne. 23 Ba: hibila, Godokono ubilo Kelisote hoe ipuwane mahiga komodo dopo lumagima: ediya:, huiyatiya a puya:te ebeno tawakalubima: deda:hanama: a galane tetelo ka:ka:mo komahila:halema:nema:, Kelisote hopo habamo gala da:kapuluhukumini ba:ba tetelo. 24-25 Ba:bema: numa:la:, ba:be tetete ba:moe hopoeno wibo tetema: ba eda:, Kelisote hiya:hiya: helohelonomo gobogobo ba:gala helohelodopo gobogobago alaholo ipuwalo wato kikipo ba:bo kolawema:ne, ba:gala tawakalubi ipuwalo puya:te eba:go dalaholohona ebete Godokono heloamo ba:bi kokopi hiliyonomo atumu hibilo komikimoelema:ne. Kalakala konomola, ebete ba:be wato kikipo lawe teta:mo ebeno Ko Gawadalagi emede bahilo na:lutamene, ba:bene ebete ba:be Ko Gawadalagi emede bahi Nabiwi Godotamo kalakalago dito kikamema:ne.
26 Ba: hibila, Kelisokoba: dalaholohona ibi ipuwalo hoe komote kuititidawama: ba eda:na Kelisote ebe atumu kubahiminomo ba:bo kokubahimima:ne. 27 Iyo, ba:be komo hawakalimima: Godokono Bukalo tabote ba:ma ka:na goena, “Kelisokoba: dalaholohona ebete Godokono heloamo ibi hiliyonomo komikimoelema:ne.” Ba:bema: ale ba:moe taboeno ipuwa iya:tawahala, Kelisote alaholoho ipuwalo helonomoma: deda:mene, ba:ba tetelo hiya:hiya: gobogobo ba:gala hiya:hiya: tawakalubi ba:gala kebe hiya:hiya: komate Hunu Habalo ba:gala hopo habalo da:pola:na, ibi hiliyonomate ebetamo hibinomolo kopapamila:halema:na:. Huiyatiya numa:la:, ba:ba tetelo Godoko kapiyate Kelisotamo a:kapapamiwatamene, mabu ebe ba: pote Kelisotamo wato kikipo lawe helo dikamiya: ba:be Kodawala. 28 Ba:bema: hibila, hiya:hiya: komo hiliyonomate Godokono Gudu Kelisotamo ba:ba ka:na da:papamila:halemena:, ba:ba tetelo Guduti ha:kiya ebeno ubilo Nabiwitamo kopapamiwatama:ne, mabu ebe iya:tawala ebete Nabiwino ubilo ba:gala ebeno heloamo wato kikipo ba: a:lawe. Iyo, Guduti ebeno ubi ba:bema: kihatema:ne, ebeno Ko Gawadalagi haba Nabiwiti hibinomolo lawete hiya:hiya: hiliyonomo komate ebe kapiyatamo emedena emedena tetelo ba:papamila:halenakomena:.
29 Ba:bema: wadiyala a ba:moe eta komo atumu kakemalagidoluya:. Komopa:te ibino mabulubino ha:laha tawakalubi mabuma: ibi beyamo da:wadulatelenaka, iba:te ba:be komo bada mabuma: kododinaka? Numa:la:, ibi iya:tawahala hoe ipuwane mahiga komote hibima: eda:ha:tale, iba:te ibino ododi komodo eta hido komo a:kuma:mena:, huiyatiya iba:te Godoko hibima: ba midina konomamo ga:lana ebete ibino ha:lahapi ka:ka:mo hibinomolo kowadiya:paa:latelema:ne.
30 Ba:gala eta komo. Ha:lahapino ka:ka:mo mahila:hale komote hibima: eda:ha:tale, mabu keka: ale hegela ba:gala du hiliyonomolo komo hiya:hiya: tetelo aeno ka:ka: emalagidoleheno Hido Tabo mabuma: hiya:hiya: hoe olalati komamo dito da:na:pa:la:hanakoma:? 31 O naeno hibima: midipi ekaka:la:, ale aeno Kodawa Ya:su Kelisoko ipuwalo ba emedena, na la: mabuma: awagahalo la:tamo hibinomolo olamagimo, hegela hiliyonomolo nale naeno ka:ka: gobogobamo ihatenakomo! 32 Ba:bema: la:eno ukui keba ka:nala:ka:? Na Epesese ko habalo helohelonomo goegoe huiya dubago dalaholohuimo, nale ba:be komo tawakalubino holoholo hapulu awagahalo kododimo? Ao, nale ba:moe hopoeno ka:ka: emalagidoloheno Hunu Haboeno hido ka:ka: Godogodone lawema: ododimo. Huiyatiya numa:la:, ha:lahapino ka:ka:mo mahila:hale komote hibima: eda:ha:tale, nale hibima: midiha:pino kuba ukui kota:matama: ba:modobona:, mabu iba:te ba:moe hopo haboeno ka:ka: kapiya ba emalagidolona tabo ba:ma ka:na ga:lana,
“Diyala, dumutu ale da: ha:lahama:,
ba:bema: wadiyala a ka:lo a ha:kiya a ba kalakaluia:me,
baa: konomamo nahate
helonomo gao beya koamo ba:bo konihoma:nema:!”
33 Diyala, komopa:te la: ha:da da: amiholametamena:, ba:bema: hidamo! Ba: hibila, ba:bi ha:da amihopino komoma: mulu ukuipa:te tabo ba:ma ka:na ga:lanaka,
“Ama: kuba ododilipa:go da:pata:naka,
iba:te amia:no tepo ipuwoeno hidohido ukui kokubahilamema:na:.”
34 Ba:bema: naeno Kolini sose tawakaluba:la:, wadiyala la: hidohido ukui komamo gala na:kohobila:la:, iyo, la:eno kuba ododili komate nekelalama:mena:ta. A:iye! Nale hilopo la:tamo kikalamema: ba:moe kodakoda tabo ba:bema: olamagimo, mabu la: komopa:te Godokono komo hibilo kiya:tawahanaha:!
Godote Hibima: Midipi Hoe Ipuwane Ka:ka:mo Da:wadiya:paa:latelemene, Ibino Uli Emede Komoeno Ape Hunu Habanapino Apema: Keda:hama:na:
35 Ba:bema: diyala, la: ipuwalo etate na ba:ma ka:na da: kiyanamemene, “Godote ha:lahapi ka:ka:mo keba ka:na na:ka:wadiya:paa:latelemene? Ba:gala lumagiti ka:ka:mo hibinomolo da:mahigamene, ebeno uli emede komoeno apete keba ka:na na:kitanamene? Naeno ukui ba: nitana ba:be komote a:kuluhukamene!”
36 Huiyatiya nale tabo ba:ma ka:na kogoema:nemo, “Ama: daedae ukuidawalata! Numa:, ama: kikipo haka ipuwamo damimina:, ba:be kikipote da:hoemene ebeno ka:ka:te hibilo a:kawibamene, iyo, ebegodone uli huhiti kuluhukuma:ne. 37 Ba:gala ama: kona pali ododi tetelo ama: kona kehoeno ape pahago haka ipuwamo a:kamihala:ta, ao, ama: huiyatiya kikiponomo bamihonakata. Numa:, ama: ba:ba ka:na kona kikipo ba:gala komo ba:bakobako hiya:hiya: kikipo damihomena:, galane tetelo ba:bi kikiponomo ipuwane kokonomo ilinate hiya: holoholamo kikulihoma:na:.”
38 Ba:bema: hibila, Godokono ubilo ebete eta pali ilinatamo ba:be ilinoeno holoholonomo bikamenako, ba:gala ebete ba: atumu hiya:hiya: kikipatamo ibino hiya:hiya: holoholonomo a:kikalamenako. 39 Ba:bene ka:ka:go da:wapata:lamena ba:bi hiya:hiya: ilinate ba: atumu ibino hiya:hiya: holoholonomago bemedehona, iyo, tawakalubino eta holoholo bitalama:na, ba:gala hakalo da:wapata:lamena ba:bi ilinoeno eta holoholo ba:kaitalama:na, ba:gala holaholoeno eta holoholo bitalama:na, ba:gala beya ipuwado da:wapata:lamena ba:bi ilinoeno eta holoholo bitalama:na. 40 Ba:bema: ba:moi ilinate hopo habalo ba pola:na, ale ibi hiliyonomoeno holoholo iya:tawahala, ba:gala ale atumu alomo hunulu da:pola:na ba:bi ilinoeno hiya:hiya: holoholo iya:tawahala. Iyo, ale ba:moe hopoeno ilina ba:gala alomoeno ilina ba:ma ka:na ulamenakoma:, ibino hido a:la:mina komo kapiyaha:, ao, hiya:hiya: ba:pola:lama:na. 41 Ba:ma ka:na hegeloeno hido a:la:mina komo ba:gala manomeno hido a:la:mina komo ba:gala olokino hido a:la:mina komo iba:te hiya:hiya:ma: eda:hana, iyo, oloki hiliyonomo ipuwalo ibi ba: atumu hiya:hiya: hido a:la:mina komago ba:pola:na.
42 Ba:bema: numa:la:, Godote ha:lahapi ka:ka:mo da:wadiya:paa:latelemene ibino komote ba: ba:ba ka:na kitanama:ne. Lumagiti ba:moe hopolo ba emedena ebeno apete ba: hoe apema: eda:na, ba:bema: ebete da:hoemene tawakaluba:te ba:be ape bobo ipuwamo dito kihatema:na:. Huiyatiya Godote kebe ape hoe ipuwane dadipatemene, ba:ba tetelo ba:be apete ulinoma: eda:te lumagiti ba:be apa:go emedena emedena tetelo bemedenamene. 43 Ba: hibila, lumagiti kebe apa:go hopo habalo demedena, ba:be ape ba: kubadopoma: eda:na ba:gala heloha:ma: keda:na, ba:bema: ebete da:hoemene tawakaluba:te ba:be ape bobamo dito kihatema:na:. Huiyatiya numa:la:, Godote ba:be lumagino ape hoe ipuwane dadipatemene, ba:be apete hido a:la:minama: ba:gala helonomoma: ba:bo keda:ma:ne. 44 Iyo, ba:moe hopolo lumagiti ba:moe hopoeno apa:mo pata:na, ba:bema: ebete da:hoemene tawakaluba:te ebeno ape bobamo dito kihatema:na:, huiyatiya Godote ebe hoe ipuwane dadipatemene, ba:ba tetelo ebeno apete ulinoma: keda:ma:ne mabu Godokono Gobogobote ebeno apetamo hibi ka:ka: kikamema:ne.
Ba:bema: hibila, lumagino ape netewate ba:pola:ma:na, iyo, eta apete ba: ba:moe hopoeno apema: eda:na ba:gala eta ape ba: Hunu Haboeno apema: keda:na, ba:be apa:tamo Godokono Gobogobote hibi ka:ka: kikamema:ne. 45 Ba:be mabuma: Godokono Bukalo eta tabote ba:ma ka:na bitana, “Godote dopo dubu A:da:meko ododiti ka:ka: dikamiya:, dubuti ba:bo iwigiluya:.” Iyo, ba:be dopo dubuti hopo habalo ba:bema: emedenami, huiyatiya a tetelo da:puluhukuya: ba:be gala hapu A:da:me ebeno komo hiya:la, mabu ebe tawakaluba:tamo hibi ka:ka: ikalame gobogoboma: ediya:. 46 Numa:la:, a ba:moe komone iya:tawahanama:, dopamo hopo haboeno komote uluhukuti, ba:bene galane tetelo uli komote kakuluhukuma:ne, ba:be uli komo ba: Godokono Gobogobote hibi ka:ka: atamo dikaa:memene ba:be komola.
47 Iyo, dopo dubu A:da:mete ba:moe hopo ipuwane uluhukuya: mabu Godote ebe haka puhulamo ododiya:, huiyatiya a tetelo duluhukuya: ba:be gala hapu A:da:mete Hunu Habane piya:. 48 Ba:bema: Godote haka puhulamo poko kododiya:, ba:be dubuti kebako dawama: keda:nami ba:moe hopo habanapa:te ba:ba ka:na haka puhulamo ododilipima: keda:hana, huiyatiya kalakala konomola, a puya:te Hunu Habanapima: deda:hanama:, ale Hunu Habane ba:moe hopamo da:piya: ba:be dubu huiyama: hibilo keda:hama:nema:. 49 Iyo, ba:ma tetelo a hibima: midipa:te haka puhulamo ododi dubuino holoholamo keba ka:na kemedehonama:, galane tetelo a ba:ba ka:na Hunu Habane da:piya: ba:be dubuino holoholamo bemedehonama:.
Godote Hibima: Midipino Ha:laha Ape Hiya:nomoma: Komidililamema:ne Iba:te Ebeno Emedena Emedena Teteno Ka:ka:go Kemedehonama:
50 Naeno hibima: midipi ekaka:la:, naeno iya:tulame taboeno ipuwa ba: ba:ma ka:nala. Lumagiti ba:moe hopolo ba emedena ebeno apete kamodobonaha: Godokono Ko Gawadalagi haboeno hidohido komo hibinomolo kuwatema:, iyo, lumagiti ebeno hoe apa:mo ba emedena ebete kamodobonaha: emedena emedena teteno ka:ka: kolawema:.
51-52 Ba:bema: Godote hibima: midiha:pa:tamo dugumuina, wadiyala la: ba:be komo hidamo niya:tawahala:. A hibima: midipi hiliyonomate dito a:kaha:lahama:, ao, a ipuwalo komopa:te Kuititi Hegelalo ka:ka:go kopola:nama:nema:. Huiyatiya numa:la:, tawakaluba:te kuititi teteno gebole diyamo dulihomena:, ba:ba tetenomolo Godote a hibima: midipi hiliyonomoeno ape hiya:nomoma: dito komidilia:mema:ne, iyo, ebete ba:be komo tiyonomolo kododima:ne, lumagiti ebeno baidi ibubulamete keba ka:na ka:la:minalenako ba:ba ka:na. Ba:bema: hibila, gebole mole tetelo Godote ha:lahapi hiliyonomo ka:ka:mo wadiya:paa:latelete, ba:bene iba:te emedena emedena tetelo ba emedehona gala a:kaha:lahamena:, ba:gala ba:be atu tetelo Godote a hibima: midipino ape hiya:nomoma: komidilia:mema:ne, 53 iyo, ebete tawakalubino ha:laha ape hiya:nomoma: na:midililama:mene iba:te ebeno emedena emedena teteno ka:ka:go kemedehonama:.
54 Ba:bema: numa:la:, Godote tawakalubino ha:laha ape hiya:ma: ba midililame iba:tamo emedena emedena teteno ka:ka: dikalamemene, ba:ba tetelo ebeno Bukalo kebe tabote ditana ba:be tabote hibima: ba:bo keda:ma:ne. Iyo, ebete ebeno Bukamo tabo dopamo ba:ma ka:na miya:tiya:,
“Ba:ba tetelo na Godote hoe komoeno wato kikipo lawete
ebe anakapuminomo kanakapumima:nemo!
55 Ba:bema: hoe komo, ama: wato kikipo gala a:kalawa:mena:ta,
iyo, ama:le eta dawatamo temeteme gala a:kikamenakamena:ta!”
56 Ba: hibila, ba:ma tetelo hoe komoeno temeteme ikalame helote tawakalubino kuba ododili ipuwado iba:tamo a:puluhukunako, ba:gala Godote dopamo Moseseko ipuwado dikalamiya:, ibino kuba ododili komoeno helote ba:bi Tutumu Tabo komodo a:kapuluhukunako, 57 huiyatiya wadiyala a kalakala konomo Godotamo kadipatiya:, mabu ebete aeno Kodawa Ya:su Kelisokono ododi komodo wato kikipo lawe helo atamo nikaa:mena!
58 Ba:bema: naeno hidohido hibima: midipi ekaka:la:, wadiyala la: la:eno hibima: midi ipuwalo kodakodalo na:la:mota:hanala:, iyo, la: ukui gagagagama: eda:haheno aeno Kodawoeno oko owatiho mabuma: la:eno ape ebetamo konomamo nikamehonala:, mabu a iya:tawahala ale ebe ipuwalo ba emedena aeno oko ipuwane hidohido gaote ikulihonaka.

*15:5: Buka ka:lamiholedawa, wadiyala ama: niya:tawa Pitakono eta mahilo ba: Kipasetela.