4
Hibima꞉ Midipa꞉te Ibino Emede Ipuwalo Godoko Keba Ka꞉na Na꞉ka꞉kalakaluiminamena꞉
Ba꞉bema꞉ aeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, la꞉ dopamo agodone iya꞉tawahuimata la꞉eno emede ipuwalo la꞉ Godoko keba ka꞉na na꞉ka꞉kalakaluimionama, ba꞉bema꞉ aeno kalakala bitana mabu la꞉ ba꞉ ba꞉ba ka꞉na bemedenamata. Ba꞉bene ba꞉moe leta kuititi hapulu ale ba꞉moe komoma꞉ la꞉ Kodawa Ya꞉sukunu mahilamo gala konomamo na꞉kakiyalama꞉ta, wadiyala la꞉ ba꞉be tuputupu emede ipuwalo ba pola꞉na la꞉eno hidohido ododili ipuwalo napepehonala꞉, iyo, ale dopamo Ya꞉sugodone uwatete la꞉tamo dikalami ba꞉bi tutumu tabo komokomo la꞉ iya꞉tawahala. Ba꞉bema꞉ la꞉ mabuma꞉ Godokono ubi ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala, la꞉le ebeno talona emede ipuwalo ba pola꞉na bohele pilo komo ba꞉gala eta dubuino kamena pilo komo ba꞉makomako kuba komokomo akododila꞉la꞉. 1Tes 5:23; 1Pit 1:16 Wadiyala la꞉ hiliyonomate huiyatiya hidohido ba꞉gala talona emede ukui kapiya nuwatiya꞉la꞉, hiliyonomo tetelo la꞉eno kateneno kuba ubi komate la꞉eno tepo ipuwoeno hido mulu ukui komamo hibilo kopapamila꞉halenama꞉. 1Kol 6:13 Numa꞉la꞉, puya꞉te ibino kateneno hilopo komokomo helonomamo da꞉ta꞉matalena ba꞉bi kuba ododilipa꞉te Godokono komo iya꞉tawaha꞉, ba꞉be mabuma꞉ ebe ubihinola la꞉le ibi huiyama꞉ eda꞉ha. Iyo, la꞉le hibima꞉ midi ipuwalo kapiya badininipalama꞉ ba eda꞉hana, modoboha꞉ etate ebeno lumagitamo kateneno kuba hilopo komo ododi, ba꞉gala modoboha꞉ etate ha꞉da amiho gabodo ebeno ekawino eta hido komo pilolo lawe.
Ba꞉ hibila, ale dopamo la꞉ konomamo ba꞉ma ka꞉na a꞉kiyahalamia꞉ta, puya꞉te ba꞉mako kuba komokomo dododilina Godote iba꞉tamo huiya hibilo kikalamema꞉ne. Numa꞉la꞉, Godote a hibima꞉ midipa꞉te ebeno talona emede ipuwalo kopola꞉nama꞉ a ya꞉lo a꞉ka꞉miya꞉, iyo, ebe ubihinola ale kateneno kubakuba ubi komoeno ododili ipuwalo emede. 1Pit 1:15-16 Ba꞉gala eta komo. Godote ebeno Gobogobo la꞉tamo nikalamenata la꞉le ebeno talonapima꞉ keda꞉hanama꞉, ba꞉bema꞉ la꞉ ipuwalo etate aeno iya꞉tulame tabo ubiha꞉ma꞉ deda꞉na, ebete hopo lumagino tutumu taboma꞉ ebeno ubiha꞉ komo kahawakaliminaha꞉, ao, ebeno ododi ipuwalo ebete Godokono tutumu taboma꞉ ebeno ubiha꞉ komo behawakalimina. Luk 10:16; 2Kol 1:22
9-10 Ba꞉gala wadiyala la꞉ ba꞉moe eta komo na꞉kuma꞉la꞉, la꞉le hibima꞉ midipi malemalelo kemalagidolenama꞉ Godote la꞉ dopamo iya꞉tulamia꞉ta. Ba꞉ hibila, la꞉le ebeno tabamo papamila꞉halelo Ma꞉sadoniya hoponapi hibima꞉ midipi ekaki hiliyonomo na꞉malemalelatelenakomata, huiyatiya aeno ekaka꞉la꞉, kubaha꞉ ale ba꞉moe leta ipuwalo Godokono malemale emalagidolo komoma꞉ la꞉ gala kakakiyalamema꞉, iyo, a ubi konomola ba꞉moe eta kapiya tabo la꞉ kokiyalamema꞉na꞉ta, wadiyala la꞉ Godokono malemale ipuwalo gala na꞉kapepehala꞉. Yon 13:34 11 Ba꞉bema꞉ la꞉ la꞉eno ubi konomamo ba꞉ma ka꞉na nihatenala꞉, la꞉le komo tawakaluba꞉go tatabalo ba emedena komopino komoma꞉ tabo ga꞉laheno la꞉ ha꞉kiya la꞉eno emede komokomo kapiya hidamo kulamema꞉nemata. Ba꞉gala kebe modoboha꞉ komokomo la꞉godolo da꞉pola꞉na, hegehege mani oko owatiho ipuwalo la꞉ ha꞉kiya ba꞉bi komo na꞉modobuilamenakuya꞉la꞉, ale la꞉ dopamo keba ka꞉na ka꞉kiyalamiti ba꞉ba ka꞉na. Epe 4:28 12 Numa꞉la꞉, la꞉ ba꞉moe komamo hibilo da꞉papamila꞉halema, ba꞉ba tetelo la꞉ mani ba꞉gala ilina tawakaluba꞉godone dito uwatema꞉ temeteme iba꞉tamo a꞉kikalama꞉mata, iyo, ba꞉be mabuma꞉ hibima꞉ midiha꞉pa꞉te la꞉eno tuputupu ododili komo dulamelelamemena꞉ iba꞉te la꞉ hidohido tawakalubima꞉ ba꞉bo koga꞉lama꞉na꞉.
Kodawa Ya꞉sukunu Pe Komo
13 Aeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, puya꞉te hibima꞉ midi ipuwalo da꞉ha꞉lahui, a ubila la꞉ ibino hibi komo hidamo niya꞉tawahala꞉ la꞉le ibino ha꞉laha komoma꞉ tepo ipuwalo menemene lawekapoma꞉. Numa꞉la꞉, hibima꞉ midiha꞉pa꞉te ibino tawakalubino ha꞉laha komoma꞉ kubanomamo ihiminaka, mabu iba꞉te Ya꞉sukunu kalakala komo ba꞉gala ebeno pe komoma꞉ uliholo kalatiminaha꞉. Huiyatiya la꞉ ibi huiyama꞉ akeda꞉hala꞉, 14 mabu a hibima꞉ midipa꞉te iya꞉tawahala, Ya꞉suti da꞉hoiya꞉ ebete ka꞉ka꞉mo gala a꞉kamahiguya꞉, iyo, ba꞉be mabuma꞉ puya꞉te hibima꞉ midi ipuwalo da꞉ha꞉lahamena꞉ Godote iba꞉tamo ka꞉ka꞉ gala kakikalamema꞉ne, ebete Ya꞉sutamo ka꞉ka꞉ keba ka꞉na kikamiya꞉ ba꞉ba ka꞉na, ba꞉bema꞉ kalakala konomola, ebeno pe hegelalo ebete ibi atamo gala kakamagahelema꞉ne! Lom 14:9; 1Kol 15:3-4,12
15 Ba꞉bema꞉ ka꞉lo ale la꞉ diya꞉tulamita, ba꞉moe tabo ba꞉ Kodawoeno iya꞉tulame tabola. Ba꞉ hibila, Ya꞉sukunu pe hegelalo a puya꞉te hibima꞉ midi ipuwalo ka꞉ka꞉lo demedehonama꞉, Hunu Habamo konalehawaminama꞉ puya꞉te dopamo da꞉ha꞉lahui ale ba꞉bi hibima꞉ midipi a꞉kadopalama꞉ma꞉. 1Kol 15:51-52 16 Numa꞉la꞉, ba꞉be hegelalo Godote ebeno tabo madodo hunamo adipatelo modobo tabo da꞉goewatamene, ba꞉ba tetelo hopo habanapa꞉te Godokono gebole diyamo ba꞉gala ebeno helonomo nopodawoeno tabo madodo ulihote Kodawa Ya꞉suti Hunu Habane ba꞉bo kopihitigama꞉ne. Ba꞉bema꞉ puya꞉te hibima꞉ midi ipuwalo da꞉ha꞉lahui, ba꞉ba꞉te dopamo ka꞉ka꞉mo mahila꞉halete, 17 ba꞉bene a puya꞉te hopo habalo demedehonama꞉ Ya꞉suti a uwatete, a hibima꞉ midipi hiliyonomate eba꞉go alomo hunulu ba꞉bo konekapiyama꞉nema꞉. Ba꞉ hibila, ba꞉ba tetene tupuimiti ale Kodawa Ya꞉sukuba꞉ emedena emedena tetelo bemedehonama꞉, 18 ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ ipuwalo ba꞉moe tabo komoma꞉ etapa꞉te etapi hidamo nowalubihuinakuya꞉la꞉.

4:3: 1Tes 5:23; 1Pit 1:16

4:4: 1Kol 6:13

4:7: 1Pit 1:15-16

4:8: Luk 10:16; 2Kol 1:22

4:9-10: Yon 13:34

4:11: Epe 4:28

4:14: Lom 14:9; 1Kol 15:3-4,12

4:15: 1Kol 15:51-52