3
Sose Watodawoeno Emede Komo
Ba꞉moe komo ba꞉ hibila, keba tetelo dubuti sose watodawama꞉ eda꞉ma꞉ ubi koamo dihatemene, ba꞉moe ba꞉ hido komola mabu sose watodawoeno oko hidonomola. Ba꞉be mabuma꞉ ba꞉be okodawoeno ododili komo ipuwalo eta kapiya deha꞉potonomo kubate itana modoboha꞉. Ba꞉ma ka꞉na sose watodawate kamena kapiyagodawama꞉ eda꞉te, ba꞉bene hibima꞉ midipi ipuwalo ebeno emede komo tuputupunomolo ba itana, ebete hidohido mulu ukui kapiya emalagidolelo ebe ha꞉kiya ebeno komo hidamo nulamenakamene. Ba꞉bene ebete ebeno genamalo kapela tawakalubi hidamo nowalubilinakamene, ba꞉gala wadiyala ebete Godokono tabo olamagi ipuwalo hido iya꞉tulamedawama꞉ neda꞉mene. Ba꞉gala sose watodawate gamoda nihodawama꞉ eda꞉ modoboha꞉, ba꞉bene ebete alaholoho komo ba꞉gala olowabeletihui komo ododili modoboha꞉, huiyatiya tatabadawama꞉ neda꞉mene. Ba꞉gala ebete ebeno tepo ipuwalo mani koamo emalagidolo modoboha꞉. Ba꞉bene ebete ebeno genamanapino komo hidamo ulamelelamete, wadiyala ebete ebeno gugudi hidamo niya꞉tulamenakamene, iba꞉te ibino hiliyonomo ododili komodo ibino nabiwi ba emalagidolo ebeno tabamo kopapamila꞉halenama꞉. Ba꞉ hibila, kebe dubuti ebeno genamanapi hidamo ulameheno, ebete atumu Godokono sose tawakalubi hidamo a꞉kulama꞉mene.
Ba꞉gala numa꞉, sose watodawate Ya꞉suku ta꞉mata ipuwalo uli lumagima꞉ eda꞉ modoboha꞉. Ba꞉bako dawate sose atama꞉ ubi dihatemene, diyala, ebe ha꞉kiya ebe da꞉ awagaminamene, ba꞉bema꞉ Godote kuba huiya ebetamo kikamema꞉ne, ebete dopamo Saitanatamo kuba huiya keba ka꞉na kikamiya꞉ ba꞉ba ka꞉na. Ba꞉bene wadiyala sose watodawate hibima꞉ midiha꞉pino holoholo hapulu atumu hidohido komo na꞉kododilinakamene, iba꞉te ebeno hido emede komo umimiti ebe tuputupudawama꞉ koga꞉lama꞉. Iba꞉te ebeno emede ipuwalo eta kuba umi modoboha꞉, mabu iba꞉te ebegodolo eta tuputupuha꞉ komo umiti ebe kubadawama꞉ da꞉ga꞉lamena꞉, diyala, ebete hilopo lawete Saitanakono gubi ipuwamo dito da꞉ negamene.
Sose Watowatopi Owalubilidawoeno*Buka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ ba꞉moe komo niya꞉tawa, tukulubino tabamo hibima꞉ midipa꞉te sose watowatopi owalubilidawa dikonema꞉ ka꞉minaka. Emede Komo
Ba꞉bema꞉ sose watowatopi owalubilidawoeno emede komote komopino umi ipuwalo atumu hidonomoma꞉ neda꞉mene. Ba꞉ma ka꞉na ebete ma꞉lapila netewa lumagima꞉ akeda꞉la꞉, ba꞉bene ebete helo gala꞉ipi gao beya konomamo niho modoboha꞉, ba꞉gala ebete ha꞉da amiho gabodo ilina dogodogodawama꞉ eda꞉ma꞉ ubi ihate modoboha꞉. Ba꞉gala Godote kebe hibi gabo tawakaluba꞉tamo da꞉hawakalimiya꞉, wadiyala sose watowatopi owalubilidawate ba꞉be gaboeno hiliyonomo iya꞉tulame komokomo kodakodalo ba watila꞉mota꞉na ebeno tepo ipuwalo ukui gagagagama꞉ akeda꞉la꞉. 10 Ba꞉bema꞉ pote sose owalubidawama꞉ oko tupuimima꞉ ubi da꞉hawakalimimini, wadiyala la꞉ sose watowatopa꞉te ebeno emede komokomo dopamo hidonomamo nulamelemiya꞉la꞉, ba꞉bene la꞉ ebegodolo eta kuba umihino wadiyala ebete sose oko na꞉tupuima꞉mene.
11 Ba꞉gala okopi kamenakamenoeno emede komate komopino umi ipuwalo atumu hidohidonomoma꞉ neda꞉hamena꞉. Ba꞉ma ka꞉na iba꞉te tawakalubino hiya꞉hiya꞉ komoma꞉ kubakuba tabo akaga꞉lanakala꞉, ba꞉bene iba꞉te hidohido mulu ukui kapiya emalagidolelo ibino hiliyonomo ododili ipuwalo hibinomopima꞉ neda꞉hamena꞉.
12 Ba꞉gala numa꞉, sose watowatopi owalubilidawate kamena kapiyagodawama꞉ eda꞉te, ba꞉bene wadiyala ebete ebeno gugudi ba꞉gala komo genamanapi ibino komokomo hidamo nulamelelamenakamene. 13 Ba꞉ hibila, puya꞉te sose watowatopi owalubili oko hidamo dowatina, komopa꞉te ibi ibino hido oko mabuma꞉ da꞉mililameholemena꞉, iba꞉te Ya꞉su Kelisoko hibima꞉ midi ipuwalo apepehote ebeno oko owatima꞉ tole komote iba꞉godolo a꞉kitanamene.
Godoko Ta꞉mata Komoeno Konomo Ipuwa
14-15 Ba꞉bema꞉ Timoti, nale ama꞉tamo tiyonomo pema꞉ ubi bihatimo, huiyatiya na gabo tiyolo umihino, ba꞉be komo ba emalagidolo nale ba꞉moe leta ipuwalo komo iya꞉tulame tabo ba꞉bema꞉ miya꞉temo. Ba꞉ma ka꞉na nale ama꞉ biya꞉tumimata, sose tawakalubino kapiyuimi tetelo iba꞉te Godokono umi ipuwalo tuputupu komo keba ka꞉na na꞉kododilinakomena꞉. Numa꞉, emedena emedena tetelo demedenamene, a sose tawakalubi ba꞉ ba꞉be Kodawoeno genamanapila, ba꞉gala a ebeno genamoeno hototo ba꞉gala abo huiyala, mabu ale ebeno hibi iya꞉tulame komo ba꞉moe hopolo ba wadiya꞉paa꞉latelena ebeno genamoeno la꞉na komote kodakodalo kitanama꞉ne. 16 Ba꞉bema꞉ hibila, a hibima꞉ midipa꞉te Godokono ubi gabodo ebe keba ka꞉na da꞉ta꞉matanama꞉, ba꞉be komoeno ipuwa bada konomola꞉ka꞉!
 
Aeno Kodawate ba꞉moe hopo habalo
lumagino apa꞉mo a꞉hawakaluya꞉,
ba꞉bene ebeno tuputupu emede komo kohawakalimima꞉,
ebete ebeno Gobogoboeno heloamo
hoe ipuwane mahigate,
Godokono nopopa꞉te
ebe wiboha꞉ ka꞉ka꞉go ba꞉bo umiya꞉.
 
Ba꞉gala ebe ta꞉matapa꞉te ebeno komo
hopo haba konomolo a꞉hawakalimiya꞉,
ba꞉bene hiliyonomo tawakaluba꞉te
ebe hibima꞉ ba midi,
ebete Godokono Hunu Habamo ba꞉bo odoluya꞉,
ebeno holoholo hapulu konomo alo ipuwalo konemedenama꞉.

*3:7: Buka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ ba꞉moe komo niya꞉tawa, tukulubino tabamo hibima꞉ midipa꞉te sose watowatopi owalubilidawa dikonema꞉ ka꞉minaka.