5
Komo Hibima꞉ Midipa꞉go Hidamo Emede Komo
Ba꞉bema꞉ Timoti, hibima꞉ midipi ipuwalo kebe kadelete kuba dododimini, wadiyala ama꞉ ebe koamo kiyahameheno amia꞉no hibi nabiwima꞉ goelo Godokono tabamo ebe nowalubiya꞉. Ba꞉gala ama꞉ huiya uli apepeho dubuino komoma꞉ wadiyala ama꞉ ibi amia꞉no ekaki ba꞉gala nanima꞉ midiliti, ba꞉bene kabelekabela꞉te amia꞉no menokobima꞉ neda꞉hamena꞉. Ba꞉gala ama꞉ hidamo! Ama꞉ uli apepeho kamenakamena ba꞉gala bohelemele Godokono tabamo dowalubilimina꞉, ba꞉ba tetelo ibi amia꞉no ekaki ba꞉gala nanikokubima꞉ na꞉midiliya꞉ amia꞉no tepo ipuwoeno ukuiti iba꞉tamo tuputupunomolo kitanama꞉.
Hibima꞉ Midipi Hamolehamoleno Komo
Ba꞉gala eta komo. Hamolehamole ipuwalo etate hido owalubi komo lawema꞉ ebeno mabu tawakaluba꞉godolo owalubidawa hibilo umihino, wadiyala ama꞉ sose tawakalubi na꞉kiyalamiya꞉ iba꞉te ebe hidamo kowalubinakoma꞉. Huiyatiya keba tetelo eta hamoleno koko gugudi ba꞉gala koko eyoni guguda꞉te hibima꞉ midipima꞉ deda꞉hana, wadiyala ibi ha꞉kiya ibino menoko hiliyonomo tetelo kowalubinama꞉ hidohido ukui nuwatenakamena꞉, mabu ba꞉ ba꞉ba ka꞉na ba꞉bi guguda꞉te ibino Godoko ta꞉mata komo hibilo kohawakalimima꞉na꞉. Ba꞉ hibila, nabiwi menoko iba꞉te gugudi hegehege tetelo ibi keba ka꞉na kowalubilinakui, koko guguda꞉te ba꞉bi owalubi komo emalagidolelo hido huiya ibino hamole menokotamo dikamemena꞉, Godote ibino malemale komo umilamete hidonomoma꞉ kogoema꞉ne. Ba꞉bene kebe hamolete hido owalubi komo lawema꞉ ebeno mabu tawakaluba꞉godolo owalubidawa hibilo umihino, wadiyala ebete Godokono oko kapiya ba owatina ebeno ka꞉ka꞉ komoma꞉ aka-ukuibilibila꞉la꞉. Ba꞉ba ka꞉na ebete du hegela hiliyonomolo Godokoba꞉ tabo ga꞉lalo ebeno modoboha꞉ komokomo ba꞉gala komopino modoboha꞉ komokomo ba wadiya꞉paa꞉latelena owalubi komo ebegodone lawema꞉ uliholo na꞉latiminakamene. Huiyatiya ama꞉ iya꞉tawala komo hamolehamoleno komo eba ka꞉naha꞉. Ibi ha꞉kiya ibi ibino kateneno ubilo kalakaluilamema꞉ ba ewagelena Godokono oko kowatinaha꞉, ba꞉bema꞉ hibila, ba꞉bako hamolehamola꞉te ibino hunu tamoeno ka꞉ka꞉ konomamo ba emalagidole huiyatiya iba꞉te tepo ipuwalo ya꞉lo a꞉ha꞉lahuya꞉. Ba꞉bema꞉ naeno gudu, wadiyala ama꞉ hibima꞉ midipi ba꞉moi tabo komamo nowalubiliya꞉ komopa꞉te ibino hamolehamoleno ododili komo ulamelo kubama꞉ ga꞉lakapoma꞉.
Ba꞉gala ba꞉moe ba꞉ eta komola. Wadiyala hibima꞉ mididawate ebeno hibi gugudino modoboha꞉ komokomo ulamelo ibi dopamo owalubiliti, ba꞉bene ebeno komo mabu tawakalubi atumu hidamo na꞉kowalubilinakamene. Ba꞉ hibila, ebegodolo owalubi gabote ba itana ebete ibino modoboha꞉ komokomo ulamelelameheno, ebete ebeno malemale ododiha꞉ komodo ba꞉ma ka꞉na goena, Ya꞉suku hibima꞉ midi gabo ba꞉ hibiha꞉. Iyo, ebete ebeno malemale ododiliha꞉ komodo kubadawama꞉ eda꞉te, ba꞉bene ba꞉moe ebeno kuba ododi komote komo hibima꞉ midiha꞉pino kuba ododili komokomo ba꞉ a꞉gogoli.
Ba꞉bema꞉ kebe hamolete dopamo kapiyanomo awa꞉godawama꞉ deda꞉nami, ba꞉gala ebe ka꞉ma꞉ 60 gogote da꞉gogolui, wadiyala ama꞉ ba꞉bako dawoeno mahilo soseno hamolehamoleno mahilo bukamo ihatete, ba꞉bene hibima꞉ midipa꞉te ba꞉bako hamole kapiya malemalelo nowalubinakamena꞉. Huiyatiya ama꞉ ebeno mahilo ihateheno, 10 wadiyala sose tawakaluba꞉te ebeno ododili komo dopamo nulamelema꞉mena꞉. Ba꞉bema꞉ iba꞉te ebe hidonomo kamenama꞉ da꞉ga꞉lamena꞉, ba꞉ma ka꞉na dopamo ebeno gugudino hegehege tetelo ebete ibi hidohido iya꞉tulame komamo dowalubilinakui, ba꞉gala ba꞉ma tetelo ebete hiya꞉hiya꞉ malemale komo hiliyonomo ododilima꞉ ebeno ubi konomamo ba ihatena, ebete ebeno genamalo kapela tawakalubi hidonomamo dowalubilinako, ba꞉gala komo hibima꞉ midipi owalubilima꞉ nato ukulaleno beya iba꞉tamo da꞉wadahenako, ba꞉gala komo tetelo awaepi malemalelo atumu da꞉kowalubilinako, wadiyala ama꞉ ba꞉bako hamole kapiya owalubi na꞉tupuimiya꞉.
11-12 Huiyatiya modoboha꞉ ama꞉ uli ape hamoleno mahilo bukamo ihate. Ba꞉ hibila, kebe hamolehamoleno mahilote bukalo da꞉pola꞉lama꞉na, sose tawakaluba꞉te ibino mahilo miya꞉telameheno dopamo iba꞉te Kelisokono oko owatima꞉ ibino ape ebe kapiyatamo ikamehoma꞉ hibi tabonomo hawakala ga꞉luya꞉. Huiyatiya numa꞉, uli ape hamolete ba꞉mako hibi tabo goe a꞉kamodobamene, mabu galane ebeno kateneno ubi komate da꞉mahila꞉hamena꞉ dubu lawema꞉ gala kakewagelema꞉ne. Ba꞉bema꞉ ebe niliya, mabu ebete dopamo kebe tabo hibilo da꞉goiya꞉ ba꞉be tabo dadikamidalemene, ebeno kuba huiyate Godogodone ebetamo kopema꞉ne. 13 Ba꞉gala ba꞉moe ba꞉ eta komola. Uli ape hamolehamola꞉te hibima꞉ midi ipuwalo kodakodalo kala꞉mota꞉hanaha꞉, ba꞉bema꞉ diyala, iba꞉te eta kuba ododi komamo ba꞉ma ka꞉na da꞉ negudimina꞉, iba꞉te hibi oko owatihino ibino mabulubi ipuwalo eta genamane eta genamamo ba wapata꞉lame hiya꞉hiya꞉ tawakalubino komoma꞉ tabo ga꞉la ba꞉bo konetupuimima꞉na꞉. Iyo, ba꞉ba tetelo iba꞉te eta kuba ba꞉ma ka꞉na kakododima꞉na꞉, iba꞉te oko owatima꞉ buhamama꞉ ba eda꞉ha, ibi ha꞉kiya ibino hiya꞉hiya꞉ komo ulameheno, ibino tabo ga꞉la ipuwalo puya꞉te hibi oko komokomo dowatihona iba꞉tamo temeteme ba꞉bo kikalamema꞉na꞉.
14 Ba꞉bema꞉ na ubila uli ape hamolete dubu gala kalawete hogagoma꞉ ba eda꞉ ebeno genamalo hiya꞉hiya꞉ hidohido oko ba꞉bo nowatihonakamene, mabu kebe hibima꞉ midiha꞉pa꞉te ago dalaholohona, iba꞉te ba꞉bako kamenoeno tuputupu emede komo dumimina꞉, ebe mabuma꞉ iba꞉te gabo a꞉kuma꞉mena꞉ a hibima꞉ midipino komo kubama꞉ koga꞉lama꞉. 15 Numa꞉la꞉, komo hamolehamola꞉te Saitanako kota꞉matama꞉ hibima꞉ midi ipuwane ya꞉lo ohobila꞉huya꞉, ba꞉bema꞉ ibino kuba ododili mabuma꞉ komo hibima꞉ midiha꞉pa꞉te aeno emede komoma꞉ kuba tabo bega꞉lanaka.
16 Ba꞉bema꞉ hamolehamoleno komoma꞉ ba꞉moe tabo ba꞉ naeno iya꞉tulame tabo komola. Keba tetelo hibima꞉ midi kamenoeno mabu tawakalubi ipuwalo hamolehamola꞉te da꞉pola꞉namena꞉, wadiyala ebete ha꞉kiya ibi hidamo nowalubilinakamene, iyo, ba꞉bi hamolehamoleno tawakaluba꞉te sose ipuwalo owalubi komo uwatema꞉ akaga꞉lanakala꞉. Huiyatiya kalakala konomola, hamolehamole ipuwalo pokono mabu tawakaluba꞉te hibilo pola꞉naheno, wadiyala sosete ba꞉bako hamole kapiya malemale komamo nowalubinakamene.
Sose Watowatopa꞉tamo Ibino Oko Huiya Ikalame Komo
17 Ba꞉bema꞉ ba꞉moe ba꞉ eta komola. Sose watowatopi ipuwalo puya꞉te Godokono tabo olamagimi oko ba꞉gala ebeno iya꞉tulame oko hidamo kowatihoma꞉ ibino ka꞉ka꞉ hibilo da꞉miya꞉tena, ba꞉gala puya꞉te watowatopino komo hiya꞉hiya꞉ oko hidamo dowatihona ibi atumu, wadiyala sosete ba꞉bako okopa꞉tamo huiya konomamo nikalamenakamene, netewa okoeno hido huiya keba ka꞉nala꞉ka꞉ ba꞉ba ka꞉na. 18 Mabu Godokono Bukalo tutumu tabote ba꞉ma ka꞉na itana, “Tawakaluba꞉te witi-laisa nahoeno kikipo kuwatema꞉ ibino kau-goete ba꞉bi ilina mikimoelelo oko iba꞉tamo dowatimini, ba꞉ba tetelo iba꞉te ba꞉be kau-goeno tabo hala꞉mo matumi modoboha꞉, mabu ebete iba꞉tamo oko owati ipuwalo witi-laisa kikipo kapiyakapiya naha modobola, iyo, ba꞉bi naha ilina ba꞉ ebeno okoeno huiya deha꞉potola.” Ba꞉bene eta tabote ba꞉ma ka꞉na ka-itana, “Okopa꞉te habaluba꞉godone huiya lawe wadiyala.”*Buka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ Tutumu Tabo 25.4 numiya꞉. Ba꞉moe taboeno ipuwa ba꞉ma ka꞉nala, kau-goete oko owati ipuwalo tawakalubi dowalubilimini, ba꞉bema꞉ wadiyala iba꞉te ibino malemalelo hido owalubi komo kau-goetamo atumu na꞉kihata꞉mena꞉. Ba꞉gala Polote Timotiko eta Buka taboma꞉ da꞉kakiyamiya꞉, ba꞉be tabo ba꞉ Ya꞉suti ebe ta꞉matapa꞉tamo dopamo da꞉goiya꞉ ba꞉be tabola, ba꞉bema꞉ wadiyala ama꞉ Ma꞉t 10.10 ba꞉gala Luk 10.7 tetelo numiya꞉.
19 Ba꞉gala ama꞉ hidamo, keba tetelo lumagiti ha꞉kiya ama꞉tamo pete sose watodawoeno ododi komo kubama꞉ da꞉pegoemene ebeno tabo akulia꞉la꞉, huiyatiya netewa o netewa-kapiya hibima꞉ midipa꞉te ebeno kuba komo kapimilo da꞉pehawakalimimina꞉, ba꞉ba tetelo ama꞉ tote ba꞉be sose watodawoeno komo hibilo na꞉numiya꞉. 20 Ba꞉bene ba꞉be sose watodawate kuba komo hibilo dododi, wadiyala ama꞉ sose tawakalubino holoholo hapulu ebe na꞉kiyahamiya꞉, ba꞉be gabodo komo watowatopa꞉te atu kuba ododilima꞉ kotoletolehoma꞉.
Polote Komo Hiya꞉hiya꞉ Tabo Dolamagiya꞉
21 Ba꞉bema꞉ naeno gudu, nale Godoko ba꞉gala Ya꞉su Kelisoko ba꞉gala ibino hido-talona nopopi ibino holoholo hapulu ama꞉ bikiyamemata ba꞉moi komokomo sose ipuwalo kododilima꞉, ba꞉bene ama꞉ hidamo, sose tawakalubino komo anagilamelelame tetelo ama꞉ lumagi hunu nikapa꞉mo ba umi eta lumagi miya꞉palo eta lumagi dito akalawa꞉la꞉.
22 Ba꞉gala ama꞉ eta lumagino watamo kokoto emowatilamelo ebe Godokono okamo tiyolo akihata꞉la꞉, mabu keba tetelo ama꞉ tuputupu ukui komago ododihino, diyala, ama꞉le ba꞉be gabodo kuba emededawatamo oko da꞉ ikameomena꞉. Numa꞉, ebete ebeno oko habalo ba luta komo kuba komokomo gala da꞉kododilimini, ba꞉ba tetelo ebeno kuba huiyate ama꞉tamo atumu kopema꞉ne. Ama꞉ hidamo, amia꞉no ododili ipuwalo gigiho aka꞉hiya꞉midala꞉ tepo ipuwoeno dalowa꞉ komote ama꞉tamo kopema꞉!
23 Ba꞉gala Timoti, ba꞉moe ba꞉ eta komola. Komo hiya꞉hiya꞉ tetelo kateneno temeteme komate amia꞉no tepo ipuwalo ama꞉ uminakata, ba꞉bema꞉ beya kapiyanomo akana꞉la꞉, wadiyala ama꞉ huiyatiya komo tetelo helo gala꞉ipi gao beya nanekela꞉mo na꞉ninakuya꞉.
24 Ba꞉gala sose oko owati ipuwalo ba꞉moe eta komo na꞉kemalagidola. Komo tawakalubino kuba ododili komate hawakala ba꞉pola꞉lama꞉na, ba꞉bema꞉ komopa꞉te na꞉ga꞉lana iba꞉te galane kuba huiya hibinomolo kuwatema꞉na꞉. Huiyatiya komo tawakalubino kuba ododili eba ka꞉naha꞉ mabu iba꞉te ibino kuba ododili komo nugumuilina, ba꞉bema꞉ numa꞉, galane Godote ebeno ubi tetelo ba꞉bi kuba komo hiliyonomo kohawakalilamema꞉ne. 25 Ba꞉ hibila, tawakalubino hidohido ododili komate atumu hawakala ba꞉pola꞉na, huiyatiya komo kapiyakapiya awalelalo da꞉pola꞉na ba꞉bi komate Godokono hido tetelo hibilo kohawakalahalema꞉na꞉.

*5:18: Buka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ Tutumu Tabo 25.4 numiya꞉. Ba꞉moe taboeno ipuwa ba꞉ma ka꞉nala, kau-goete oko owati ipuwalo tawakalubi dowalubilimini, ba꞉bema꞉ wadiyala iba꞉te ibino malemalelo hido owalubi komo kau-goetamo atumu na꞉kihata꞉mena꞉. Ba꞉gala Polote Timotiko eta Buka taboma꞉ da꞉kakiyamiya꞉, ba꞉be tabo ba꞉ Ya꞉suti ebe ta꞉matapa꞉tamo dopamo da꞉goiya꞉ ba꞉be tabola, ba꞉bema꞉ wadiyala ama꞉ Ma꞉t 10.10 ba꞉gala Luk 10.7 tetelo numiya꞉.