3
Godokono Uli Nopo Komodo Tawakaluba꞉tamo Oko Dowatina Ba꞉bi Okopino Komo
Huiyatiya modoboha꞉ la꞉le ba꞉ma ka꞉na emalagidolo, a hibi okopa꞉te a ha꞉kiya a ba꞉moe tabamo dawagaminoema꞉. A꞉iye, komo okopa꞉te ibino komo kohawakalimima꞉ iba꞉te komopino letago keba ka꞉na ka꞉wapata꞉lamenaka, ale la꞉tamo ba꞉ba ka꞉na a꞉kapelama꞉lema꞉ mabu la꞉le aeno komo ya꞉lo iya꞉tawahuimata! Ba꞉gala a atumu ubihinola ale la꞉godone eta hopoeno sose tawakaluba꞉tamo ba nikuli, la꞉le a mabuma꞉ iba꞉tamo ba꞉bako leta ba꞉bo ododili! 2Kol 5:12; Oel 18:27 Numa꞉la꞉, la꞉ Kolini sose tawakalubi la꞉ ba꞉ aeno hibi komo hawakalimino letalata. Iyo, Kelisote ebe ha꞉kiya aeno tepo ipuwamo la꞉eno komokomo bimiya꞉ti, hopo habanapi hiliyonomate ba꞉bi tabo ba ka꞉lamihole la꞉eno komo ba꞉gala aeno komo hibinomolo kiya꞉tawahama꞉. 1Kol 9:2 Ba꞉ hibila, ebeno leta ododi tetelo la꞉eno komo kohawakalimima꞉ ebete hopo haboeno baelo pene kalaweha꞉ ba꞉gala ebete atumu ba꞉moe hopoeno tabo miya꞉teno koko dilidili nakola kuwateha꞉. Ao, ebete huiyatiya Ka꞉ka꞉ Godokono Gobogoboeno heloamo ba꞉be leta ba ododi aeno tepo ipuwanomamo la꞉eno komokomo ba꞉bo miya꞉ti, ba꞉bene ebete a hiya꞉hiya꞉ hopamo oea꞉mi hiya꞉hiya꞉ tawakaluba꞉te la꞉eno komo a ipuwado hidamo kiya꞉tawahama꞉. Ikuli 24:12; Yel 31:33; Isi 36:26-27
Numa꞉la꞉, aeno Kelisoko ipuwalo emede komodo ale Godoko hibima꞉ ba midina la꞉eno komo hawakalimima꞉ ba꞉moe tabo ba꞉bema꞉ ga꞉lama꞉, huiyatiya a iya꞉tawahala, a ha꞉kiya aeno heloamo Godokono oko mabuma꞉ eta tabo ga꞉la modoboha꞉. Huiyatiya kalakala konomola, ale ebeno oko kowatima꞉ ebe kapiyate a a꞉modobuia꞉menako, iyo, Godote modobo helo atamo ya꞉lo ikaa꞉miya꞉ ale ebeno uli nopo komodo tawakaluba꞉tamo owalubi oko kowatinama꞉. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, ebete dopamo ebeno hiya꞉hiya꞉ Tutumu Tabo ba꞉moe hopoeno netewa koko nakola hunamo keba ka꞉na ka꞉miya꞉tiya꞉, ebete ba꞉ma tetelo ebeno uli nopoeno tabo ba꞉ba ka꞉na kamiya꞉tiya꞉ha꞉, mabu ba꞉bi pakala Tutumu Tabo komodo hopo habanapa꞉te hoe huiya kapiya belawenaka. Iyo, ba꞉ma tetelo ebete ebeno uli nopo ebeno Gobogoboeno heloamo ba꞉bema꞉ hawakalimiya꞉, mabu ba꞉be Gobogobo ba꞉ hibi ka꞉ka꞉ tawakaluba꞉tamo dikalamena ba꞉be hido Owalubidawala. Yel 31:31; 1Kol 11:25; Yon 6:63
Ba꞉ hibila, Godote dopamo ebeno Tutumu Tabo koko nakola hunamo miya꞉tete Mosesetamo ba ikame ba꞉be atu tetenomolo ebete ebeno konomo alo ebetamo ba꞉bo hawakalimiya꞉. Ba꞉be mabuma꞉ Mosesekono holoholote a꞉la꞉minanomoma꞉ ediya꞉, ba꞉bene ebete tawakaluba꞉tamo gala da꞉kapuluhukuya꞉ ba꞉be a꞉la꞉mina komo ha꞉kiya ba wibonato iba꞉te huiyatiya ebetamo gahilamehole kamodobuya꞉ha꞉. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, tawakaluba꞉tamo hoe huiya dikalamena ba꞉bi Tutumu Taboeno nopote Godokono alago ba꞉ba ka꞉na da꞉puluhukuya꞉, Ikuli 34:29 ba꞉be komodo a iya꞉tawahala, ebeno Gobogobogodone galane tetelo duluhukuya꞉ ba꞉be nopoeno alo bada konomola꞉ka꞉, iyo, ba꞉be uli a꞉la꞉minoeno helote dopo a꞉la꞉minoeno helo na꞉gogolona! Ba꞉ hibila, Godote ebeno dopo nopoeno komodo tawakalubi kuba ododilipima꞉ ka꞉laminako, huiyatiya ba꞉be kuba huiya ikalame nopote ebeno konomo alago uluhukuya꞉. Ba꞉bema꞉ ba꞉be komote a ba꞉ma ka꞉na iya꞉tua꞉mena, Godote ba꞉ma tetelo kebe uli nopoeno komodo tawakalubi ebeno tuputupupima꞉ da꞉ka꞉laminako, ba꞉be uli nopoeno a꞉la꞉mina helote dopo nopoeno a꞉la꞉mina helo hibinomolo na꞉gogolona! Tutumu 27:26; Lom 1:17 10 Ba꞉moe ba꞉be mabuma꞉ ale dopamo tetelo kebe nopo konomo a꞉la꞉mina komoma꞉ da꞉ga꞉lanakuima꞉, a tetelo uli nopoeno hibi konomo a꞉la꞉mina komote ba꞉be dopo komoeno haba da꞉pelawiya꞉, ale ba꞉be uli komo ba umi ukui hiya꞉ma꞉ midiliti ba꞉bo ga꞉luya꞉ma꞉, dopo komo ba꞉ hibi a꞉la꞉mina komoha꞉, iyo, pakala nopoeno a꞉la꞉mina komote aeno ukuilo ba꞉ dito wibadiguya꞉. 11 Numa꞉la꞉, kebe nopote agodolo tete nanekele kitanatepama꞉ dopamo duluhukuya꞉, ba꞉be nopoeno a꞉la꞉mina komote hibilo itanami huiyatiya galane ha꞉kiya wibuya꞉, ba꞉bema꞉ ba꞉be komodo a hibilo iya꞉tawahala, kebe uli nopote Godokono ubilo emedena emedena tetelo ditanamene, ba꞉be nopoeno a꞉la꞉mina helote dopo a꞉la꞉minoeno helo konomamo na꞉gogolona!
12 Ba꞉gala eta komo. A Godokono hibi okopa꞉te ebeno konomo a꞉la꞉mina komo hibilo kumima꞉ uliholo bemedenama꞉, ba꞉bema꞉ ale toleheno Hido Tabo olamagimi oko helonomamo bowatinakoma꞉. 13 Huiyatiya a puya꞉te ba꞉ma tetelo oko dowatinama꞉ a Moseseko huiyaha꞉, mabu ebeno holoholote a꞉la꞉minama꞉ dediya꞉, ba꞉ba tetelo ebe ubiha꞉ma꞉ ediya꞉ Isalaela tawakaluba꞉te ba꞉be a꞉la꞉mina komote ebegodone wibadigalo umi, iyo, ebete ba꞉be komo iba꞉tamo kawaminama꞉ ebeno holoholo kalikamo ba꞉bema꞉ muliya꞉. Ikuli 34:33 14-15 Numa꞉la꞉, Moseseko tetelo Isalaela tawakaluba꞉te Godotamo wato kodakodahibinomoma꞉ eda꞉hanama꞉, iyo, Mosesete ebeno holoholo kalikamo keba ka꞉na ka꞉muliya꞉, Godote ba꞉ ba꞉ba ka꞉na ibino tepo ipuwoeno ukui atumu a꞉kamula꞉lelamiya꞉ iba꞉te du ipuwalo kemedehonama꞉. Ba꞉bema꞉ ba꞉ba tetene tupuimiti ba꞉ma teta꞉mo puluhuku ibino ukui komate ba꞉ ba꞉ba ka꞉na du ipuwalo pola꞉lama꞉nama꞉, iyo, Mosesete Godokono Bukamo pakala nopoeno hiya꞉hiya꞉ Tutumu Tabo ba꞉gala komo owalubi tabo da꞉miya꞉tiya꞉, iba꞉te ba꞉bi komokomo ba ka꞉lamihole ba꞉bi taboeno ipuwa hibilo kuwatenaha꞉. Huiyatiya numa꞉la꞉, keba tetelo lumagiti Kelisokoba꞉ kemedenama꞉ ebetamo da꞉pemene, Godote ba꞉be komo kapiyado ebeno tepo ipuwa mula꞉meno kaliko ebegodone kolawemema꞉ne, 16 iyo, kalakala konomola, lumagiti aeno Kodawatamo dohobigamene ba꞉ba tetelo Godote ebeno tepo ipuwoeno du komo ebegodone hibinomolo kuluhukutimima꞉ne. Ikuli 34:34
17 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, aeno Kodawa ba꞉gala ebeno Gobogobo ibi ba꞉ kapiyala, ba꞉bema꞉ ba꞉be Kodawoeno Gobogobote kebe lumagigodolo demedena ba꞉be lumagiti hibi tutu emede komo kiya꞉tawama꞉ne. Yon 8:36; Lom 8:2 18 Iyo, kalakala konomola, ba꞉be mabuma꞉ a hibima꞉ midipi hiliyonomate ba꞉ma ka꞉na bemedehonama꞉, aeno holoholo komula꞉lema꞉ eta komote itanaheno Kodawoeno konomo a꞉la꞉mina komote a ipuwane hibinomolo uluhukunako. Ba꞉ hibila, aeno Kodawa ba꞉gala ebeno Gobogobo iba꞉te kapiyanomoma꞉ deda꞉na, ba꞉bema꞉ ebegodone duluhukuna ba꞉gala agodone da꞉kuluhukuna ba꞉be a꞉la꞉mina komo atumu ba꞉ kapiyala. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, ba꞉be a꞉la꞉mina komote a ipuwalo hido oko ba owatina a hiya꞉nomo tawakalubima꞉ midina. Iyo, lumagiti wakolado hunamo keba ka꞉na ka꞉nodolonako ale ba꞉ ba꞉ba ka꞉na Kodawoeno konomo a꞉la꞉mina hawakalimi komodo alehawaminanama꞉, ba꞉bema꞉ galane tetelo ale ebeno holoholonomoma꞉ hibinomolo koneda꞉hama꞉nema꞉.

3:1: 2Kol 5:12; Oel 18:27

3:2: 1Kol 9:2

3:3: Ikuli 24:12; Yel 31:33; Isi 36:26-27

3:6: Yel 31:31; 1Kol 11:25; Yon 6:63

3:7: Ikuli 34:29

3:9: Tutumu 27:26; Lom 1:17

3:13: Ikuli 34:33

3:16: Ikuli 34:34

3:17: Yon 8:36; Lom 8:2