^
2 Yone
Kelisokono Iya꞉tulame Tabago Emede Komo
Yonete Leta Kuititi Hapulu Hibima꞉ Midipino Nolata Tabo Da꞉poemiya꞉