POLOTE LETA
KOLOSI SOSE TAWAKALUBA꞉TAMO
ODODIYA꞉
1
Na ba꞉ Polotela, Ya꞉su Kelisote ebeno sose tupuimima꞉ hiya꞉hiya꞉ hopamo doelamiya꞉ ba꞉bi okopi ipuwalo na ba꞉ etala, mabu Godote ebeno ubilo na ba꞉bema꞉ laweniya꞉. Na ba꞉gala a hibima꞉ midipino ekawi Timotiko, ale la꞉ puya꞉te Kolosi habalo Godokono tawakalubima꞉ ba eda꞉hana Kelisoko ipuwalo aeno hibima꞉ midipi ekakima꞉ deda꞉hanama, ale ba꞉moe leta la꞉tamo poemema꞉. Wadiyala aeno Nabiwi Godote ebeno malemale komo ba꞉gala hete komo la꞉tamo nikalama꞉mena꞉ta.
Kolosi Sose Tawakalubino Komoma꞉ Polote Kalakala Tabo Ba꞉gala Toetoe Tabo Dolamagiya꞉
Tete hiliyonomolo ale toetoe tabamo la꞉ ba wadiya꞉paa꞉latele kalakala tabo Godotamo ba꞉bo adipatenakoma꞉, hibila, ebe ba꞉ aeno Kodawa Ya꞉su Kelisokono Nabiwila. Epe 1:15,16 Ale ebetamo kalakala tabo ba꞉bema꞉ olamagiminakoma꞉ mabu ale ba꞉moe hido komo ulima꞉, la꞉le Ya꞉su Kelisoko hibima꞉ ba midina Godokono tawakalubi hiliyonomo malemalelo emalagidolenamata. Iyo, dopamo tetelo Godokono Hido Tabote la꞉tamo da꞉pi, ba꞉bema꞉ hibila, la꞉le ba꞉be hibinomo tabo dulihuima, ba꞉ba tetelo la꞉le Godogodone hido huiya lawema꞉ ebeno pe komoma꞉ uliholo latimi komo ba꞉bo tupuimimata, mabu ebete ba꞉be hido huiya ebeno Hunu Habalo ya꞉lo hiduilamete la꞉ mabuma꞉ hidamo ulamena. Ba꞉moe ba꞉be mabuma꞉ ba꞉ma tetelo la꞉eno hibima꞉ midi komo ba꞉gala malemale emalagidolo komote la꞉godolo ba꞉pola꞉lama꞉nata. Epe 1:13; 1Pit 1:4 Ba꞉ hibila, ba꞉moe atu tetelo Godokono Hido Tabote hopo haba konomo hapuhapuamo ba pena hidohido gaote a꞉nolohonaka, la꞉eno uliho tupuimi mabuni ba꞉be tabote la꞉ ipuwalo oko keba ka꞉na kowatinami ba꞉ba ka꞉na. Numa꞉la꞉, la꞉le Godokono hibi tabo uliho tetelo ebeno malemale komo pogodone diya꞉tawahuima, ba꞉be dubu ba꞉ Epa꞉palasitila, ebe ba꞉ ale koamo demalagidolonama꞉ ba꞉gala ago oko dowatina ba꞉be lumagila. Iyo, ebete Kelisokono oko a mabuma꞉ owatinako, Kol 4:12; Pai 23 ba꞉gala kalakala konomola, Godokono Gobogobote la꞉tamo malemale emalagidolo komo keba ka꞉na kikalametana, ba꞉ma tetelo Epa꞉palasiti ba꞉be komo atamo a꞉pehawakalimi.
Ba꞉bema꞉ ale la꞉eno hibima꞉ midi komo dulihuima꞉, ba꞉ba tetene tupuimiti ale la꞉ mabuma꞉ Godotamo toetoe tabo olamagimi kekelaa꞉menaha꞉. Ba꞉bene ale ebe ba꞉ma ka꞉na toemehonakoma꞉, ebeno Gobogobote tawakaluba꞉tamo konomamo dikalamena, ebete ba꞉be mulu ukui komamo ba꞉gala ebeno ubilo wapata꞉lame komamo la꞉eno tepo ipuwa kotabuilamema꞉ne. Epe 1:16,17 10 Ba꞉ ba꞉moe gabodo Kodawoeno helote la꞉godolo bitanamene, la꞉le ebeno hidohido ga꞉limapi gugudima꞉ ba eda꞉hana la꞉eno hiliyonomo ododili komo ipuwalo ebe kokalakaluiminakoma꞉, iyo, la꞉ ipuwalo hidohido gaote ba꞉ba ka꞉na ba nolohona la꞉eno Godoko iya꞉tawa komodo hibilo kapepehoma꞉nemata.
11 Ba꞉gala la꞉ mabuma꞉ ale Nabiwi Godoko betoemehonakoma꞉, ebete ebeno aloeno konomo heloamo la꞉ koheluilamenama꞉, la꞉le komo hiya꞉hiya꞉ temeteme ipuwalo kodakodalo ba la꞉mota꞉hana Epe 1:19; 3:16 12 kalakala tabo ebetamo konomamo kadipatenakoma꞉. Ba꞉ hibila, Godote Kelisokono ododi komodo la꞉ a꞉modobuilamiya꞉ta, ebeno A꞉la꞉minanomo Habalo da꞉pola꞉na ba꞉bi dogodogo ilina ipuwane la꞉le ebeno komo hiliyonomo tawakaluba꞉go la꞉eno hido huiya konuwatema꞉, Epe 1:11,18 13-14 mabu ebete aeno ka꞉ka꞉ ba mula꞉lea꞉me du namutudawoeno helo ipuwane a uluhukua꞉tete, ba꞉bene ebeno Guduti Ko Gawadalagima꞉ deda꞉na ba꞉be komoeno kalakala emede komamo ebete a a꞉miya꞉tiya꞉. Numa꞉la꞉, ebete ba꞉be Gudu konomamo emalagidolona, ebe ba꞉ pote aeno kuba ododili ipuwane a huiya konomamo duwatiya꞉ ba꞉be Hidodawala, iyo, ebete aeno kuba hiliyonomo egebolea꞉mete ya꞉lo adodoholea꞉miya꞉. Luk 22:53; Epe 1:7; 2:2
Kelisote Kodawanomoma꞉ Deda꞉na Ba꞉be Komo
15 Ba꞉gala eta komo. A hopo habanapa꞉te Godoko baida꞉mo umi modoboha꞉, huiyatiya Kelisote ebeno holoholo kapiyamo atamo ba꞉ a꞉puluhukuya꞉, ebe ba꞉ Nabiwino dopo Gudunomola, iyo, ba꞉moe hopoeno ilina hiliyonomo ikulihino ebete dopamo nemedenami. 2Kol 4:4; Yon 1:18 16 Ba꞉bema꞉ Hunu Habalo da꞉pola꞉na ba꞉gala hopo habalo da꞉pola꞉na, iyo, hopo habanapa꞉te baida꞉mo dulamena ba꞉gala iba꞉te kebe komo baida꞉mo ulameheno, ba꞉bi hiya꞉hiya꞉ helohelonomo gobogobo, ba꞉gala helohelodopo gobogobo, ba꞉gala hiya꞉hiya꞉ tawakalubi, ba꞉gala hopolo da꞉ka꞉ka꞉halena ba꞉bi ilina, ibi hiliyonomo Nabiwiti ebeno Guduino heloamo ododiliya꞉. Ba꞉ hibila, ibi hiliyonomate Kelisoko kawagaminanama꞉ ebeno helo kapiyamo ikulihuya꞉, 17 ba꞉gala ibi hiliyonomo ipuwalo etate uluhukuhino ebete dopamo nemedenami. Ba꞉be mabuma꞉ ebe kapiyagodolo helo bitana ibi hiliyonomatamo ka꞉ka꞉ kikalamema꞉. Yon 1:1; 8:58
18 Ba꞉gala Kelisokono ape ba꞉ sosela, ba꞉bema꞉ ebe soseno watola ba꞉gala ka꞉ka꞉ mabula. Iyo, ha꞉laha tawakalubi hiliyonomo ipuwalo ebe ba꞉ hoe ipuwane mahigama꞉ dopodawama꞉ ediya꞉, ba꞉bema꞉ ebe ba꞉ hiliyonomo komokomoeno Namutudawa kapiyanomola. Epe 1:22-23; Oel 26:23; Haw 1:5 19 Ba꞉ hibila, Godote kalakalago ebeno ubi bihatiya꞉, kebe komote ebe ipuwalo tabonomo ditana ba꞉be atu komote ebeno Gudu ipuwalo tabonomo kakitanama꞉. Kol 2:9 20 Ba꞉gala ebete ebeno ubi komo ba꞉ma ka꞉na kihatiya꞉, ebeno Guduino hawiti keha pihigalo da꞉ka꞉ka꞉la꞉mene, ebete ba꞉be hawa꞉mo ba꞉moe hopolo ba꞉gala Hunu Habalo da꞉pola꞉na, ba꞉bi hiya꞉hiya꞉ ilina ba꞉gala tawakalubi ba꞉gala gobogobo ibi hiliyonomo uwatete ebeno mabulubima꞉ keda꞉hanama꞉ ibi gala ebetamo kakamagahelema꞉ne, mabu ibi hiliyonomate dopamo eba꞉go alaholohopima꞉ eda꞉hanama꞉. Epe 1:10; 2:16
21 La꞉ hibima꞉ midipi ba꞉ atumu, dopamo la꞉le kuba komokomo ba ododilina la꞉eno tepo ipuwoeno ukuilo Godogodone muhuludopone putitatate eba꞉go alaholohopima꞉ eda꞉hanamimata. Lom 5:10; Epe 2:12 22 Huiyatiya kalakala konomola, Kelisote ba꞉moe hopamo pete lumagino apa꞉mo da꞉pehoiya꞉, ba꞉be mabuma꞉ la꞉ ba꞉ma tetelo Godokono hidohido mabulubima꞉ eda꞉hanamata, iyo, ebete gabo ba꞉ma ka꞉na hiduimiya꞉ la꞉ ebeno talonapima꞉ ba꞉gala tuputupupima꞉ ba꞉gala dalowa꞉ha꞉ tawakalubima꞉ midiliti ebeno holoholo hapuamo komagahelema꞉. Epe 2:14-16; 5:27 23 Ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ kodakodalo ba la꞉mota꞉hana la꞉eno tepo ipuwalo ukui gagagagama꞉ akeda꞉hanala꞉, mabu la꞉ dopamo dulihuima ba꞉be Hido Tabo hibima꞉ ba midina la꞉le Godogodone hido huiya uwatema꞉ uliholo latiminamata. Ba꞉ hibila, ba꞉be Hido Tabo kolamagima꞉ na Poloko ba꞉ Godokono eta okodawala, ba꞉gala kalakala konomola, ba꞉be Tabote hopo habanapi hiliyonomatamo ya꞉lo uluhukui.
Sose Tawakalubi Mabuma꞉ Polokono Oko Owati Komo
24 Ba꞉gala eta komo, nale la꞉ sose tawakalubi mabuma꞉ duwatenakomo ba꞉bi apeno temeteme komoma꞉ na꞉kalakalanamo. Numa꞉la꞉, sose tawakalubi ba꞉ Kelisokono apela, ba꞉bema꞉ keba tetelo hibima꞉ midipa꞉te ebeno oko owati ipuwalo temeteme duwatenaka, Kelisote ba꞉bako atu temeteme bekauwatenako. Iyo, ebeno temeteme uwate komo ba꞉moe hopolo hibilo kupula꞉lemeha꞉, ba꞉bema꞉ naeno kalakala bitana nale ebeno temeteme upula꞉leme teta꞉mo ebeno oko kowatinama꞉. 25 Ba꞉ hibila, Godote sose tawakalubi mabuma꞉ na okodawama꞉ a꞉midiniya꞉, iyo, nale ebeno tabo konomo iba꞉tamo hawakaliminomo da꞉hawakaliminakomo ba꞉be ododi komo ba꞉ ebete natamo dikanamiya꞉ ba꞉be okola. Epe 3:2,7-8 26-27 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, dopamo tetelo Godote komo gogo hiliyonomolo hopo habanapa꞉tamo ugumuilo ditanami, ba꞉be nopo ebete ba꞉ma tetelo ebeno tabo olamagimipino oko ipuwado la꞉ ebeno tawakaluba꞉tamo ba꞉ma ka꞉na hawakaliminako, Kodawa Kelisote la꞉ hibima꞉ midipino tepo ipuwalo bemedena, ba꞉bene la꞉le ebeno pe komoma꞉ uliholo ba latimina, ebete da꞉pemene ba꞉ba tetelo la꞉le Godokono konomo alo ipuwalo ba꞉nemedenamata. Kalakala konomola, ba꞉ma tetelo ebeno hidonomo a꞉la꞉mina nopote hopo habanapi hiliyonomatamo ba꞉ ba꞉ba ka꞉na itana! Lom 16:25-26; Epe 3:5,9
28 Ba꞉bema꞉ ale Kelisokono komoma꞉ ebeno Hido Tabo tawakalubi hiliyonomatamo olamagiminakoma꞉, iyo, ale hiliyonomo hiya꞉hiya꞉ mulu tabamo ibi ba kiyahalame ba꞉bo iya꞉tulamenakoma꞉, mabu a ubila ibi hiliyonomate Kelisoko ipuwalo hidonomamo apepehote ibi kokopima꞉ deda꞉hamena꞉, ale ibi Godokono holoholo hapuamo ba꞉bo konewadipilima꞉nema꞉. 29 Ba꞉ hibila, nale ba꞉be komo kumima꞉ Kelisokono konomo heloamo oko bowatinamo, ba꞉gala ebeno helote atumu na ipuwalo oko na꞉kowatina. Epe 3:7,20; Pil 4:13

1:3: Epe 1:15,16

1:5: Epe 1:13; 1Pit 1:4

1:7: Kol 4:12; Pai 23

1:9: Epe 1:16,17

1:11: Epe 1:19; 3:16

1:12: Epe 1:11,18

1:13-14: Luk 22:53; Epe 1:7; 2:2

1:15: 2Kol 4:4; Yon 1:18

1:17: Yon 1:1; 8:58

1:18: Epe 1:22-23; Oel 26:23; Haw 1:5

1:19: Kol 2:9

1:20: Epe 1:10; 2:16

1:21: Lom 5:10; Epe 2:12

1:22: Epe 2:14-16; 5:27

1:25: Epe 3:2,7-8

1:26-27: Lom 16:25-26; Epe 3:5,9

1:29: Epe 3:7,20; Pil 4:13