GODOKONO OKODAWATE LETA
YUNAPI HIBIMA: MIDIPA:TAMO
ODODIYA:
1
Godokono Tabote Ebeno Gudugodone Atamo Da:puluhukuya:
Dopamo Godote a Yunapino iniwala:tamo komo hiya:hiya: gabodo tabo olamaginakui, iyo, ba:ba tetelo ebete ebeno ukui hawakalimipi ipuwado ebeno ubi komo behawakalilamenakui. Huiyatiya a eyoni gugudi tetelo ba:moe hopoeno kuititi tetete ba tatali, ebete eta hopo lumagi ipuwado tabo poemeheno ebeno Gudugodone atamo tabo a:polamagiya:. Ba: hibila, dopamo ba:be Gudu ipuwado ebete alomo ba:gala hopo konomo bododiliya:, ba:gala ebete ebe a:lawiya: hopoeno kuititi tetenomolo hiliyonomo komoeno Namutudawama: keda:ma:. Ba:bene ba:be Gudu ba: Godokono konomo a:la:minoeno awagaha komola, ba:gala ebete Godokomo ba eda:na ibi netewapi ba: kapiyanomola. Ba: hibila, alomo ba:gala hopoeno ilina hiliyonomate hidonomamo kopola:nama:, ebete ebeno helonomo tabamo ibi bulamena.
Godokono Guduino Helote Ebeno Nopopino Helo Na:gogolena
Numa:la:, ba:be Guduti tawakalubino kuba ododili komo kegebolelamema: gabo da:hiduimiya:, ebete ba:be komone Hunu Habamo odolote, pote ba:bolo Helonomo Gawadalagima: deda:na ba:be Kodawoeno tu hapuamo dito nemediya:. Ba:bema: Godote ebeno Gudutamo kebe mahilo kikamiya:, ba:be mahilote Hunu Haboeno nopopino mahilo hiliyonomo keba ka:na ka:gogolena, ba: ba:ba ka:na Guduino helote ibino helo atumu na:kagogolena, mabu Nabiwiti ebe Kodawama: komidima: hibinomolo ebe ba:bema: lawiya:.
Ba: hibila, Godokono nopopi hiliyonomo ipuwalo ebete eta kapiya ba:ma ka:na kakiyamiya:ha:,
“Ama: ba: naeno Gudulata,
ka:lo na ba: amia:no Nabiwima: eda:mo.”
Ba:gala Godote ebeno eta nopodawoeno komoma: ba:ma ka:na kagoiya:ha:,
“Nale ebeno Nabiwima: ba eda:na,
ebe naeno hibi Guduma: beda:namene.”
Ba:bema: numa:la:, Godote ebeno dopo Gudunomo ba:moe hopamo poemema: da:hiduya:, ba:ba tetelo ebete ebeno komoma: eta tabo ba:ma ka:na kagoiya:,
“Wadiyala naeno nopopi hiliyonomate ebe nadikuma:mena:.”
Ba:bene ebeno nopopino komoma: Godote tabo ba:ma ka:na goiya:,
“Nale naeno nopopi huhumu a:midilinakomo,
iba:te naeno ubi komamo papamila:halelo hiya:hiya: kotolamema:.
Iyo, nale ibi koe powamo ba midilina,
iba:te naeno hiya:hiya: oko bowatihonamena:.”
Huiyatiya Godote ebeno Guduino komoma: ebetamo na:goiya:,
“Ama: hibi Godoma: ba eda:na,
amia:no Ko Gawadalagi komote
emedena emedena tetelo bitanamene.
Ba:bema: ama:le amia:no tawakalubino komo
tuputupu ukui kapiyamo banagilamelelamenakomena:ta,
ba:gala ama: kuba komo ododima: ubiha:ma: ba eda:na,
hidohido komo kapiya ododilima:
ubi konomamo ihatenata.
Ba:moe ba:be mabuma: pote amia:no Godoma: deda:na,
ba:be Kodawate komo hopo habanapi uwateheno
ama: kapiya belawiya:ta,
iyo, ebete konomo kalakala ama: hunamo a:haminuya:,
ama:le ba:be kalakalago
Ko Gawadalagi emede bahilo kolutama:.”
10 Ba:gala eta tetelo Godote ebeno Gudutamo tabo ba:ma ka:na kagoiya:,
“Pote tupuimi mabuni alomo ba:gala hopo konomo
ebeno kokotamo dododiliya:,
o Kodawa, ama: ba:be Helonomodawalata.
11 Ba: hibila, ama:le dododiliya:la
ba:bi ilina hiliyonomate ha:kiya kowibohoma:na:,
pupulino ilinate keba ka:na ka:kubakubahanaka ba:ba ka:na,
huiyatiya amia:no komo eba ka:naha:,
ama: emedena tetelo bemedenamena:ta.
12 Iyo, ba:moe hopoeno ilinate kowibohoma:,
ama:le amia:no ubilo
ibi hiliyonomo tama:mo dito komiya:tema:na:ta,
lumagiti uli kaliko pulima:
ebeno pakala kaliko tama:mo keba ka:na kihatenako ba:ba ka:na.
Ama: huiyatiya hiya:ma: a:keda:mena:ta,
mabu emedena emedena tetelo
amia:no ka:ka:te a:kawibonamene.”
13 Ba:gala ba:moe ba: eta komola. Godote ebeno nopopi hiliyonomo ipuwalo eta kapiya ba:ma ka:na kakiyamiya:ha:,
“Ama: Ko Gawadalagima: ba eda:na,
wadiyala ama: naeno tu hapuamo na:pemeda:,
ba:bene ama:go alaholohopi
nale ibi amia:no nato a:puti bahima: komidilima:nemo.”
14 Ba:bema: numa:la:, Godokono ubi komote ebeno nopopa:tamo keba ka:na kitana? Ba: hibila, ba:bi gobogobate ebe ba adikumina, ebete ibi hiya:hiya: oelamenako, puya:te ka:ka: mula: komo ebegodone da:lawemena: ba:bi tawakalubi hidamo konowalubilinama:.