4
Ba:moe Hopoeno Komokomo Koamo Emalagidole Komo
Ba:bema: la: hibima: midipi ipuwalo alaholoho komo ba:gala olowabeletihui komo kebene ka:pelamenaka? Iyo, ba:bi komate la:eno kateneno kubakuba ubi komodo pikulinaka, mabu ba:bako ubi komate la:eno tepo ipuwalo hidohido ukui komago alaholohona. Ba: ba:ba ka:na la:le komopino ilina uwatema: ewagelenamata, huiyatiya uwate gabo umihino ba:bema: la:le la:eno tabamo ibi anakapulamenakomata. Ba:gala la: koko ilina uwatema: ubi konomola, huiyatiya la:godolo pola:naheno ba:bema: la:le ba olowabeletihui kubanomamo ba:bo alaholohonakomata. A:iye! Mabu keka: la:le la:eno komo ilina modobolo kuwatenaha:? Mabu ba: la:le Godoko la:eno modoboha: komoma: hibi gabodo a:katoemehalemata. Ba:bema: numa:la:, keba tetelo la:le eta ilinama: Godoko da:toemehonakoma, ba:ba tetelo la:eno tepo ipuwoeno ukui tuputupulu kapola:naha: mabu la: ubila ba:be ilina lawete la: ha:kiya la: kokalakaluilamema:. Iyo, la:le Godoko kokalakaluimima: ukui kihatenaha:, ba:bema: ebe ubihinola eta ilina la:tamo ikalame.
A:iye, la: ba: hibima: midiha: tawakalubi huiyalata! La: iya:tawahala:ka:, kebe lumagiti ba:moe hopoeno komokomo koamo demalagidolena ebete Godokoba: alaholohodawama: eda:na? Iyo, ba: hibila, pote ba:moe hopoeno ilina ba:gala awagaha komokomo uwatema: dewagelena, ebe ba: Godokoba: alaholodawala. Ba:bema: numa:la:, Godokono Bukalo tabote ba:ma ka:na itana, “Godoko ubi konomola ebeno Gobogobote ha:kiya aeno tepo ipuwalo kemedenama:, ba:bema: ebete aeno kubakuba ukui komago helonomamo alaholohonako.” Iyo, la: iya:tawahala ba:be tabote hibinomoma: ba eda:na, ebeno Bukalo ba:moe eta tabote atumu ba:kaitana,
“Puya:te dawagahana Godote iba:go nalaholohona,
huiyatiya puya:te ibi ha:kiya ibi hopamo da:miya:tena,
ebete iba:tamo ebeno ko malemale behawakaliminako.”
Kalakala konomola, Godote ebeno malemale atamo ba: ba:ba ka:na hawakalimina!
Ba:bema: wadiyala la: ha:kiya la: Godotamo ikamehote Saitanatamo helonomoma: neda:hanala:, mabu la:le ba:ba ka:na dewagelema, Saitanate la: kuba gabamo emogabuilame ipuwane la: miya:palete gobogobamo tiyo kalahula:ma:ne. Ba: hibila, keba tetelo la: Godoko tama:mo da:pelamema, ba:be atu tetelo ebete la:tamo puluhukuti la: kalakalago kopuwatema:na:ta. Ba:bema: la: puya:te kuba komokomo dododilinama, wadiyala la: la:eno dalowa: kokoto ukulalete kuba komo gala akododila:la:. Ba:gala la: puya:te Godoko ba:gala ba:moe hopoeno komo atu tetelo ta:matalema: dewagelenama, wadiyala la: la:eno tepo ipuwoeno kubakuba ukui hiduilamete, ba:bene la:eno kuba mabuma: wadiyala la:le tepo temetemema: eda:hate nihima:la:. Iyo, wadiyala la: la:eno iya:da: komo miya:pate tepo ipuwoeno ihi komo na:lawiya:la:, ba:bene la:eno kalakala komote huiyatiya menemenema: neda:mene. 10 Ba:bema: hibila, la: Godokono holoholo hapulu la: ha:kiya la: hopamo ba miya:te, ebete huiyatiya la: hunamo kowadiya:paa:latelema:na:ta.
Eta Hibima: Mididawoeno Komo Kubama: Akagaa:la:
11 Naeno ekaka:la:, ba:moe ba: eta komola. La:eno hibima: midipi kapiyuimi ipuwalo etate etoeno komo kubama: akagaa:la:, mabu keba tetelo ama: eta hibima: mididawoeno komo kubama: da:goemena:, ba:ba tetelo ama: Godokono konomo malemale tutumu tabo kadikanalema:na:ta. Numa:la:, Godote ebeno tutumu tabamo ama: bikiyamenata ama:le amia:no hibima: midi ekawi malemalelo kemalagidolonama:, ba:bema: keba tetelo ama: amia:no ekawi kubama: da:goemena:, ba:ba tetelo ama: Godokono tutumu tabo atumu kubama: kakagoema:na:ta. 12 A:iye, ama: ko lumagiha:! Ama:tamo helo pote kikametana eta lumagino komo kanagiya:midamema:? Godoko kapiya ba: tutumu tabo ododilidawala, ba:gala ebe kapiya ba: tawakalubino komokomo anagilamelelamedawala, ba:bema: ba:moe Kodawa kapiyate modobola tawakalubino emede komokomo ba anagilamelelame etoeno ka:ka: mula:mete etatamo kuba huiya kikamema:ne.
Lumagiti Ebeno Ododili Komoma: Awagaha Tabo Akolamaga:la:
13 Ba:gala eta komo. La: komopi ba:ma ka:na ga:lanakomata, “Ka:lo gapogapolo o dumutu hegelalo na ko habamo tote, ba:bolo nale kapiya gogo ba nemede bisnisi oko nowatiti mani kokonomo konuwatema:nemo.” 14 A:iye! Ama: iya:tawaha: dumutu ama:tamo bada komote na:kuluhukumini. Ama: hopo lumagilata, ba:bema: amia:no ka:ka: ba: ahuta keba ka:nala:ka: ba:ba ka:nala, lumagiti tete nanekele umiti ha:kiya tiyonomo ba:bo kowiboma:ne. 15 Ba:bema: wadiyala ama:le awagaha tabo olamagi komo miya:pate ba:ma ka:na na:goiya:, “Godote helo natamo dikanamemene, na dumutu ka:ka:go ba luta nale ebeno ubi komo ba:bo kododima:nemo.” 16 Huiyatiya la: komopi ba:mako hidohido tabo a:kaga:lalemata, la: ha:kiya la: bawagaminalenamata, ba:bema: Godote la:eno awagaha tabo ga:la komoma: kakalakalanaha:. 17 Iyo, ba:moe komo ba: hibila, kebe lumagiti tuputupu ododi komo ba iya:tawa huiyatiya ba:be komamo papamiwataheno, ebeno ododiha: komodo ebete Godokono kukala ba:bo kadikanalema:ne.