4
Ba꞉moe Hopoeno Komokomo Koamo Emalagidole Komo
Ba꞉bema꞉ la꞉ hibima꞉ midipi ipuwalo alaholoho komo ba꞉gala olowabeletihui komo kebene ka꞉pelamenaka? Iyo, ba꞉bi komate la꞉eno kateneno kubakuba ubi komodo pikulinaka, mabu ba꞉bako ubi komate la꞉eno tepo ipuwalo hidohido ukui komago alaholohona. Ba꞉ ba꞉ba ka꞉na la꞉le komopino ilina uwatema꞉ ewagelenamata, huiyatiya uwate gabo umihino ba꞉bema꞉ la꞉le la꞉eno tabamo ibi anakapulamenakomata. Ba꞉gala la꞉ koko ilina uwatema꞉ ubi konomola, huiyatiya la꞉godolo pola꞉naheno ba꞉bema꞉ la꞉le ba olowabeletihui kubanomamo ba꞉bo alaholohonakomata. A꞉iye! Mabu keka꞉ la꞉le la꞉eno komo ilina modobolo kuwatenaha꞉? Mabu ba꞉ la꞉le Godoko la꞉eno modoboha꞉ komoma꞉ hibi gabodo a꞉katoemehalemata. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, keba tetelo la꞉le eta ilinama꞉ Godoko da꞉toemehonakoma, ba꞉ba tetelo la꞉eno tepo ipuwoeno ukui tuputupulu kapola꞉naha꞉, mabu la꞉ ubila ba꞉be ilina lawete la꞉ ha꞉kiya la꞉ kokalakaluilamema꞉. Iyo, la꞉le Godoko kokalakaluimima꞉ ukui kihatenaha꞉, ba꞉bema꞉ ebe ubihinola eta ilina la꞉tamo ikalame.
A꞉iye, la꞉ ba꞉ hibima꞉ midiha꞉ tawakalubi huiyalata! La꞉ iya꞉tawahala꞉ka꞉, kebe lumagiti ba꞉moe hopoeno komokomo koamo demalagidolena ebete Godokoba꞉ alaholohodawama꞉ eda꞉na? Iyo, ba꞉ hibila, pote ba꞉moe hopoeno ilina ba꞉gala awagaha komokomo uwatema꞉ dewagelena, ebe ba꞉ Godokoba꞉ alaholodawala. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, Godokono Bukalo tabote ba꞉ma ka꞉na itana, “Godoko ubi konomola ebeno Gobogobote ha꞉kiya aeno tepo ipuwalo kemedenama꞉, ba꞉bema꞉ ebete aeno kubakuba ukui komago helonomamo alaholohonako.” Iyo, la꞉ iya꞉tawahala ba꞉be tabote hibinomoma꞉ ba eda꞉na, ebeno Bukalo ba꞉moe eta tabote atumu ba꞉ka-itana,
 
“Puya꞉te dawagahana Godote iba꞉go nalaholohona,
huiyatiya puya꞉te ibi ha꞉kiya ibi hopamo da꞉miya꞉tena,
ebete iba꞉tamo ebeno ko malemale behawakaliminako.”
 
Kalakala konomola, Godote ebeno malemale atamo ba꞉ ba꞉ba ka꞉na hawakalimina!
 
Ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ ha꞉kiya la꞉ Godotamo ikamehote Saitanatamo helonomoma꞉ neda꞉hanala꞉, mabu la꞉le ba꞉ba ka꞉na dewagelema, Saitanate la꞉ kuba gabamo emogabuilame ipuwane la꞉ miya꞉palete gobogobamo tiyo kalahula꞉ma꞉ne. Ba꞉ hibila, keba tetelo la꞉ Godoko tama꞉mo da꞉pelamema, ba꞉be atu tetelo ebete la꞉tamo puluhukuti la꞉ kalakalago kopuwatema꞉na꞉ta. Ba꞉bema꞉ la꞉ puya꞉te kuba komokomo dododilinama, wadiyala la꞉ la꞉eno dalowa꞉ kokoto ukulalete kuba komo gala akododila꞉la꞉. Ba꞉gala la꞉ puya꞉te Godoko ba꞉gala ba꞉moe hopoeno komo atu tetelo ta꞉matalema꞉ dewagelenama, wadiyala la꞉ la꞉eno tepo ipuwoeno kubakuba ukui hiduilamete, ba꞉bene la꞉eno kuba mabuma꞉ wadiyala la꞉le tepo temetemema꞉ eda꞉hate nihima꞉la꞉. Iyo, wadiyala la꞉ la꞉eno iya꞉da꞉ komo miya꞉pate tepo ipuwoeno ihi komo na꞉lawiya꞉la꞉, ba꞉bene la꞉eno kalakala komote huiyatiya menemenema꞉ neda꞉mene. 10 Ba꞉bema꞉ hibila, la꞉ Godokono holoholo hapulu la꞉ ha꞉kiya la꞉ hopamo ba miya꞉te, ebete huiyatiya la꞉ hunamo kowadiya꞉paa꞉latelema꞉na꞉ta.
Eta Hibima꞉ Mididawoeno Komo Kubama꞉ Akagaa꞉la꞉
11 Naeno ekaka꞉la꞉, ba꞉moe ba꞉ eta komola. La꞉eno hibima꞉ midipi kapiyuimi ipuwalo etate etoeno komo kubama꞉ akagaa꞉la꞉, mabu keba tetelo ama꞉ eta hibima꞉ mididawoeno komo kubama꞉ da꞉goemena꞉, ba꞉ba tetelo ama꞉ Godokono konomo malemale tutumu tabo kadikanalema꞉na꞉ta. Numa꞉la꞉, Godote ebeno tutumu tabamo ama꞉ bikiyamenata ama꞉le amia꞉no hibima꞉ midi ekawi malemalelo kemalagidolonama꞉, ba꞉bema꞉ keba tetelo ama꞉ amia꞉no ekawi kubama꞉ da꞉goemena꞉, ba꞉ba tetelo ama꞉ Godokono tutumu tabo atumu kubama꞉ kakagoema꞉na꞉ta. 12 A꞉iye, ama꞉ ko lumagiha꞉! Ama꞉tamo helo pote kikametana eta lumagino komo kanagiya꞉midamema꞉? Godoko kapiya ba꞉ tutumu tabo ododilidawala, ba꞉gala ebe kapiya ba꞉ tawakalubino komokomo anagilamelelamedawala, ba꞉bema꞉ ba꞉moe Kodawa kapiyate modobola tawakalubino emede komokomo ba anagilamelelame etoeno ka꞉ka꞉ mula꞉mete etatamo kuba huiya kikamema꞉ne.
Lumagiti Ebeno Ododili Komoma꞉ Awagaha Tabo Akolamaga꞉la꞉
13 Ba꞉gala eta komo. La꞉ komopi ba꞉ma ka꞉na ga꞉lanakomata, “Ka꞉lo gapogapolo o dumutu hegelalo na ko habamo tote, ba꞉bolo nale kapiya gogo ba nemede bisnisi oko nowatiti mani kokonomo konuwatema꞉nemo.” 14 A꞉iye! Ama꞉ iya꞉tawaha꞉ dumutu ama꞉tamo bada komote na꞉kuluhukumini. Ama꞉ hopo lumagilata, ba꞉bema꞉ amia꞉no ka꞉ka꞉ ba꞉ ahuta keba ka꞉nala꞉ka꞉ ba꞉ba ka꞉nala, lumagiti tete nanekele umiti ha꞉kiya tiyonomo ba꞉bo kowiboma꞉ne. 15 Ba꞉bema꞉ wadiyala ama꞉le awagaha tabo olamagi komo miya꞉pate ba꞉ma ka꞉na na꞉goiya꞉, “Godote helo natamo dikanamemene, na dumutu ka꞉ka꞉go ba luta nale ebeno ubi komo ba꞉bo kododima꞉nemo.” 16 Huiyatiya la꞉ komopi ba꞉mako hidohido tabo a꞉kaga꞉lalemata, la꞉ ha꞉kiya la꞉ bawagaminalenamata, ba꞉bema꞉ Godote la꞉eno awagaha tabo ga꞉la komoma꞉ kakalakalanaha꞉. 17 Iyo, ba꞉moe komo ba꞉ hibila, kebe lumagiti tuputupu ododi komo ba iya꞉tawa huiyatiya ba꞉be komamo papamiwataheno, ebeno ododiha꞉ komodo ebete Godokono kukala ba꞉bo kadikanalema꞉ne.