20
Gao Pali Okopino Iya꞉tulame Uwi
Ba꞉be atu tetelo Ya꞉suti na꞉kagoiya꞉, “Godote Ko Gawadubuma꞉ deda꞉na, ba꞉be komo ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala. Eta ko dubuti duiduiyanomolo mahigate ebeno genamane uluhukuti ba꞉bo tui ebeno gao pali okopi konuwatema꞉. Ba꞉bene ebete komo dubu nulamete iba꞉tamo kapiya hegeloeno oko huiya ikalamema꞉ negoelami. Iba꞉te ebeno tabo uliti modoboma꞉ da꞉ga꞉lui, ebete ibi ba꞉bo oelami ebeno pali oko konetupuimima꞉.
“Ba꞉bene hegelate nanekela꞉mo da꞉podolatepui, ebete gala katote komo dubu kolowami habalo dito la꞉mota꞉hanalo da꞉nulami, ebete iba꞉tamo na꞉goi, ‘Wadiyala la꞉ atumu naeno pali okamo na꞉katolama꞉la꞉, ba꞉bene nale oko huiya la꞉tamo modobolo kikalamema꞉nemata.’ Ba꞉ba tetelo iba꞉te atu pali okamo dito katolamiya꞉.
“Ba꞉bene hegela tuli tetelo ba꞉gala hegelate dewegelegui, ba꞉bi netewa teta꞉mo ebete gala katote komo okopi atumu kanulamete okamo ba꞉bo kanoelami. Ba꞉bene hegelate gala da꞉katoatepui, ebete gala katote komo dubu kolowami habalo dito la꞉mota꞉hanalo nulamete na꞉negoelami, ‘Bada mabuma꞉ la꞉ ka꞉lo hegelalo okoheno dito da꞉pola꞉nama?’
“Iba꞉te ebetamo na꞉huiyuya꞉, ‘Mabu etate atamo oko kikaa꞉ma꞉kaha꞉.’
“Ba꞉bene ko dubuti iba꞉tamo na꞉goi, ‘Wadiyala la꞉ atumu naeno pali okamo na꞉katolama꞉la꞉.’
“Da꞉gapogapohoni ba꞉be pali namutudawate penate ebeno oko umidawatamo na꞉pegoeni, ‘Ama꞉ okopi hiliyonomo ka꞉lamiti huiya nikalamehola꞉. Galanenomolo oko da꞉petupuima꞉ka ba꞉bi dubagodone tupuimiti, huiyatiya duiduiyanomolo oko da꞉petupuima꞉ka ama꞉le ibi kuititilo nowalubiliya꞉.’
“Ba꞉bene galanenomolo oko da꞉tupuimi ba꞉bi dubate dopamo pelamenate, ebete iba꞉tamo kapiya hegeloeno modobo oko huiya ba꞉ba ka꞉na ikalameni. 10 Ba꞉bene duiduiyanomolo oko da꞉tupuimi ba꞉bi dubate pelamenate kodopamo na꞉puwatenamo pemalagidoloniya꞉, huiyatiya ebete iba꞉tamo ba꞉ atu huiyanomo beka-ikalameholeni. 11 Ba꞉ba tetelo iba꞉te huiya uwatenate pali namutudawatamo ubiha꞉ tabo ba ga꞉lana, 12 ibi ipuwalo etate penate na꞉pegoeni, ‘Galane da꞉tupuima꞉ka iba꞉te tete nanekela꞉mo powatiti huiyatiya ba꞉be oko huiya ago modobolo badama꞉ kuwata꞉, mabu a hegela konomolo oko ko kolohago owatitakama꞉?’
13 “Ba꞉ba tetelo ebete na꞉huiyani, ‘Naeno mabulubi, na eta kuba komo ama꞉tamo kododiha꞉. Duiduiyalo ama꞉la, nala, ale hibi tabonomo bega꞉lakama꞉ ama꞉ kapiya hegeloeno modobo oko huiya kolawema꞉, nale ama꞉tamo ba꞉ma ka꞉na ba꞉bema꞉ ikamemata. 14 Ba꞉bema꞉ amia꞉no huiya lawete kalakalago na꞉toa. Ama꞉le oko huiya da꞉lawa꞉, nale ba꞉be atu modobo mani galane da꞉tupuima꞉ka iba꞉tamo ubi dihatemo, nale ba꞉ ba꞉ba ka꞉na kikalamema꞉nemo. 15 Ba꞉moe oko huiya mani ba꞉ naeno manila, ba꞉bema꞉ nale ha꞉kiya naeno ubilo dododimo ba꞉be komo ba꞉ naeno komola. Mabu keka꞉ ama꞉le naeno malemale komoma꞉ da꞉maubana?’ ”
16 Ba꞉bema꞉ Ya꞉suti kuititi tabo ba꞉ma ka꞉na goiya꞉, “Hibila, ka꞉lo galapi hiliyonomo da꞉pola꞉na iba꞉te galane dopopima꞉ keda꞉hama꞉na꞉, ba꞉gala ka꞉lo dopopi da꞉pola꞉na iba꞉te galane galapima꞉ keda꞉hama꞉na꞉.”
Ya꞉suti Ebeno Hoe Komoma꞉ Gala Da꞉kagoiya꞉
Mak 10.32-34; Luk 18.31-34
17 Ba꞉bene Ya꞉suti Yelusalema ko habamo ba tuta, gabo tetelo ebete ebeno 12 ta꞉matapinomo uwatete tabo diya na꞉goelamiya꞉, 18 “La꞉ nulia꞉la꞉, a Yelusalemamo tolamitama꞉. Ba꞉bolo Godote Tawakalubino Naniwi tawakaluba꞉tamo kikalamema꞉ne, ba꞉bene Godotamo hawa꞉goeno ikamehopino watowatopi ba꞉gala Godokono Tutumu iya꞉tulamepi, iba꞉te ebe anakapumima꞉ ga꞉late 19 Yuha꞉pa꞉tamo ba꞉bo kikalamema꞉na꞉. Ba꞉ba꞉te ebe iya꞉da꞉tete giya꞉pa꞉pa꞉mo a꞉na꞉miga꞉titi ebe ba꞉bo kanakapumima꞉na꞉, huiyatiya netewa-kapiya hegelalo Godote ebe hoene kadipatema꞉ne.”
Ta꞉matapi Netewapino Menokote Kuba Ukuia꞉mo Ya꞉suku Eta Komoma꞉ Da꞉goemiya꞉
Mak 10.35-45
20 Ba꞉bene Sebedikono gugudino menokote ebeno guguda꞉go Ya꞉sutamo pete ebeno pupamo pemedete, ebete ebe kowalubima꞉ na꞉pegoemiya꞉.
21 Ya꞉suti ebetamo na꞉goiya꞉, “Ama꞉ bada ubi kihatiuta nale ama꞉tamo ododima꞉?”
Ebete tabo ba huiya na꞉goiya꞉, “Ba꞉moi naeno gugudi netewa na꞉kulamiuta? Ama꞉le Ko Gawadubuma꞉ deda꞉mena꞉, na ubila ama꞉le da꞉goemena꞉ etate amia꞉no tu hapulu ba꞉gala etate pele hapulu amia꞉no Ko Gawadubu helo ipuwalo kolumutitama꞉.”
22 Huiyatiya Ya꞉suti iba꞉tamo na꞉goiya꞉, “La꞉le na hido ukuia꞉mo kaga꞉lanamitaha꞉. La꞉ modobola꞉ka꞉ nale da꞉nimo ba꞉be temeteme kalila꞉mo niho?”
Iba꞉te na꞉ga꞉luya꞉, “A modobola.”
23 Ya꞉suti iba꞉tamo na꞉goiya꞉, “Ba꞉moe komo ba꞉ hibila, nale da꞉nimo la꞉ ba꞉be kalila꞉mo nihote temeteme bulihonakomata. Huiyatiya naeno tu hapuamo ba꞉gala pele hapuamo ahidi komoma꞉ nale a꞉kagaa꞉mo. Nabiwi Godote puya꞉tamo da꞉hiduilamiya꞉ ba꞉binomate ba꞉bolo kopola꞉nama꞉na꞉, iyo, ba꞉moe komoma꞉ ebete ha꞉kiya kogoema꞉ne.”
24 Ba꞉bene komo ta꞉ni ta꞉matapa꞉te ba꞉be komo uliti ba꞉bi dubu netewapa꞉tamo na꞉maubahalitiya꞉, 25 huiyatiya Ya꞉suti ibi hiliyonomo ebetamo ka꞉lamiti na꞉goiya꞉, “La꞉ iya꞉tawahala, Godoko hibima꞉ midiha꞉pino koko dubate ibi ha꞉kiya ibi ba wadiya꞉paa꞉latele komo tawakalubi heloamo kiyahalamenaka, iba꞉te ibino ubi komamo kopapamila꞉halenama꞉. 26 Huiyatiya la꞉ ba꞉bakopima꞉ a꞉keda꞉hamata. Kebe lumagiti la꞉eno koma꞉ eda꞉ ubi dihatemene, ebete la꞉eno huiyaha꞉ okodawama꞉ neda꞉mene, 27 ba꞉gala kebe lumagiti dopoma꞉ eda꞉ ubi dihatemene, ebete la꞉eno du genamoeno okodawama꞉ neda꞉mene, iyo, ebe ha꞉kiya ebe hoponomamo ihatenomo nihata꞉mene. 28 Ba꞉ma ka꞉na Tawakalubino Naniwiti da꞉piya꞉, ebe ubihinola ba꞉moe hopo tawakaluba꞉te ebetamo huiyaha꞉ okopima꞉ eda꞉ha, huiyatiya ebete na꞉piya꞉ tawakaluba꞉tamo huiyaha꞉ okodawama꞉ kopeda꞉ma꞉, ba꞉gala ebeno ka꞉ka꞉ gobogobamo ihatete ebeno hoe huiyate komo hiliyonomo tawakalubi Saitanakono du genamane dito kuluhukulatelema꞉.”
Ya꞉suti Baidi Tamiholame Dubu Netewa Da꞉hiduilamiya꞉
Mak 10.46-52; Luk 18.35-43
29 Ya꞉suti ebe ta꞉matapa꞉go Yeliko ko habane da꞉nikuliya꞉, ba꞉ba tetelo tawakalubi hiliyonomate ebe beta꞉matuya꞉. 30 Ba꞉bene dubu netewa baidi tamiholamela, iba꞉te gabo tamelo ba lumutita Ya꞉sukunu pe komo uliti ibulunomamo na꞉ga꞉luya꞉, “Da꞉ibidikono Hogo! Ama꞉ a na꞉malemalea꞉tea꞉!”
31 Ba꞉bema꞉ hiliyonomo tawakaluba꞉te ibi kiyahalamelo na꞉duhilamiya꞉ iba꞉te tatabalo kolumutitama꞉, huiyatiya iba꞉te gala ibulunomamo na꞉kaga꞉luya꞉, “Kodawa Ya꞉su, Da꞉ibidikono Hogo! Ama꞉ a na꞉malemalea꞉tea꞉!”
32 Ba꞉bene Ya꞉suti ba꞉bamo utiti ibi ka꞉lamiti iba꞉tamo na꞉goiya꞉, “La꞉ bada ubi kihatiutama nale la꞉tamo kododima꞉?”
33 Baidi tamihopa꞉te na꞉ga꞉luya꞉, “Kodawa, aeno baidi na꞉hiduilamelea꞉ma꞉.”
34 Ba꞉bene Ya꞉suti ibi malemalelatelelo ibino baida꞉mo ebeno kokoto demowatilamiya꞉, ba꞉ba tetenomolo ibino baiditi hidohidohote iba꞉te Ya꞉suku ba꞉bo ta꞉matuya꞉.