3
Ya꞉suti Sadisi Sose Tawakaluba꞉tamo Tabo Doemiya꞉
Ba꞉bene Kodawate tabo gala natamo na꞉kagoi, “Wadiyala ama꞉ Sadisi sose nopodawatamo tabo ba꞉ma ka꞉na noema꞉.
Na ba꞉ sa꞉ba꞉ni oloki uwatedawala, ba꞉gala Godokono Gobogoboeno sa꞉ba꞉ni komate naeno ubi komamo a꞉papamila꞉halenaka, ba꞉bema꞉ nale la꞉ Sadisi hibima꞉ midipa꞉tamo tabo ba꞉ma ka꞉na olamagitamo. La꞉le dododilinakoma nale ba꞉bi komokomo iya꞉tawala, ba꞉ma ka꞉na komopa꞉te la꞉ hibi ka꞉ka꞉go nemedenamo ga꞉lana, huiyatiya hibi komo ba꞉ma ka꞉nala, la꞉ la꞉eno hibima꞉ midi ipuwalo ya꞉lo a꞉ha꞉lahuimata! Haw 1:4,16 Ba꞉bema꞉ ha꞉lahapa꞉la꞉, wadiyala la꞉ nagodolo ka꞉ka꞉ gala kalawete la꞉eno emede ipuwalo da꞉ha꞉lahana ba꞉bi komokomo na꞉kakodakoduilama꞉la꞉, mabu nale kebe Kodawatamo da꞉papamiwatanamo, ba꞉be Godote la꞉eno hibima꞉ midi oko owatiho komo dulamelelamena hidohidoma꞉ kagoenaha꞉. Ba꞉gala naeno okopa꞉te la꞉ kebe komokomo kiya꞉tulametanakui, wadiyala la꞉ ba꞉bi komo gala ba kemalagidole la꞉eno kuba ododili ipuwane ohobila꞉te ba꞉bi iya꞉tulame komamo gala na꞉kapapamila꞉hala꞉. Huiyatiya la꞉le nagodone ka꞉ka꞉ gala laweheno, la꞉ iya꞉tawaha꞉ tetelo nale la꞉tamo kuba huiya ikalamema꞉ kopema꞉nemo, pilo dubuti tawakalubino ilina uwatema꞉ keba ka꞉na ka꞉penako ba꞉ba ka꞉na. Ma꞉t 24:43-44; Haw 2:5; 16:15; 1Tes 5:2
Huiyatiya Sadisi hibima꞉ midipa꞉la꞉, la꞉ ipuwalo kapiyakapiyate kuba ododili komokomo kiya꞉tawahanaha꞉. Ibino tuputupu emede komokomo ba꞉ hidohido dalowa꞉ha꞉ kaliko huiyala, ba꞉bema꞉ iba꞉te naeno Ko Gawadalagi habamo da꞉nikulimina꞉, nale iba꞉tamo pupulino hidohido keyakeya ilina ikalamete, ba꞉ba tetene tupuimiti iba꞉te nago ba꞉wapata꞉lamenakomena꞉. Yud 23 Ba꞉ hibila, puya꞉te ibino hibima꞉ midi ipuwalo wato kikipo da꞉lawemena꞉, iba꞉te nagodone ba꞉bako hidohido keyakeya kaliko kuwatema꞉na꞉, ba꞉bene nale naeno Nabiwi ba꞉gala ebeno nopopino holoholo hapulu hawakala kogoema꞉nemo ba꞉bi tawakalubi ba꞉ naeno hibi ta꞉matapila, iyo, nale ibino mahilo naeno Ka꞉ka꞉ Bukane a꞉kegebolelama꞉mo. Ikuli 32:32-33; Ma꞉t 10:32; Luk 10:2; 12:8
Ba꞉bema꞉ galagodawa, Godokono Gobogobote sose tawakaluba꞉tamo dolamagita, wadiyala ama꞉ ba꞉be tabo nulia꞉!”
Ya꞉suti Piladelapiya Sose Tawakaluba꞉tamo Tabo Doemiya꞉
Ba꞉bene Kodawate tabo gala natamo na꞉kagoi, “Wadiyala ama꞉ Piladelapiya sose nopodawatamo tabo ba꞉ma ka꞉na noema꞉.
Na ba꞉ Talonanomodawala ba꞉gala na ba꞉ Hibinomodawala, ba꞉gala Ko Gawadalagi Da꞉ibidigodolo dopamo ditanami ba꞉be atu kiti nagodolo ba꞉kaitana, ba꞉bema꞉ nale ba꞉be kia꞉mo kebe gigiho da꞉hiya꞉midamo eta lumagiti a꞉kakalapilamene, ba꞉gala nale ba꞉be kia꞉mo kebe gigiho da꞉kalapilamo eta lumagiti a꞉ka꞉hiya꞉midamene. Ba꞉bema꞉ nale la꞉ Piladelapiya hibima꞉ midipa꞉tamo tabo ba꞉ma ka꞉na olamagitamo. Ais 22:22 La꞉le dododilinakoma nale ba꞉bi komokomo iya꞉tawala, ba꞉ma ka꞉na la꞉le naeno oko owati ipuwalo la꞉eno helote hibilo kawibonaha꞉, ba꞉gala na iya꞉tawala komopa꞉te na mabuma꞉ koko temeteme la꞉tamo dikalami, la꞉le naeno iya꞉tulame komamo ba papamila꞉ha hibima꞉ midi komo kamiya꞉paha꞉. Ba꞉bema꞉ na la꞉tamo gigiho a꞉hiya꞉midalamemata, etagodolo helo kitanaha꞉ gala kakakalapilama꞉. 1Kol 16:9
Mu numitota꞉la꞉, puya꞉te ibi ha꞉kiya ibi Yunapima꞉ ha꞉da amiho gabodo da꞉ga꞉lana, ibi ba꞉ Saitanakono kapiyuimi tawakalubila, Godokonoha꞉. Ba꞉bema꞉ nale ba꞉bi ha꞉da amihopi uwatete la꞉tamo komagahelema꞉nemo iba꞉te la꞉eno nato mabamo kopepapamila꞉halema꞉, iyo, ba꞉moe ododi komodo nale ibi ba꞉ma ka꞉na kiya꞉tulamema꞉nemo, nale la꞉ malemalelo konomamo demalagidolenama. Haw 2:9; Ais 45:14; 49:23; 60:14
10 Ba꞉ hibila, la꞉le na ta꞉mahene mabuma꞉ temeteme ba uwate huiyatiya la꞉ naeno tabamo papamila꞉hate heloha꞉ma꞉ keda꞉haha꞉, ba꞉be mabuma꞉ nale hopo habanapi kubahilamema꞉ da꞉poelamemo, ba꞉bi kokonomo temeteme ipuwalo nale la꞉ ba itagua꞉midale la꞉eno hibima꞉ midi komote a꞉kakubakubahamena꞉. Luk 21:19; 2Tim 2:12 11 Iyo, tete tatalila nale hopo habamo kopema꞉nemo, ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ la꞉eno hibima꞉ midi komokomo kodakodalo na꞉watila꞉mota꞉nala꞉, etate la꞉eno hidohido huiya pilo gabodo uwatelamekapoma꞉. 12 Ba꞉ hibila, pote ebeno hibima꞉ midi ipuwalo wato kikipo da꞉lawemene, nale ebe lawete Godokono genama eteno hido aboma꞉ ba midi ba꞉bo kamima꞉nemo, ba꞉bene ebete ba꞉be genamoeno aboma꞉ ba la꞉na emedena emedena tetelo etate ebe a꞉kamagubutinamene. Ba꞉gala ba꞉be lumagi kawagaminanama꞉ nale naeno uli mahilo ba꞉gala naeno Kodawoeno mahilo ba꞉gala ebeno Ko Gawadalagi haboeno mahilo ebe hunamo komiya꞉tema꞉nemo. Ba꞉ hibila, naeno Kodawa ba꞉ Godotela, ba꞉gala uli Yelusalema habate ebeno Ko Gawadalagi habama꞉ keda꞉ma꞉ Hunu Habane ba꞉moe hopamo kopihitigama꞉ne. Ais 62:2; 65:15; Haw 14:1; 21:2
13 Ba꞉bema꞉ galagodawa, Godokono Gobogobote sose tawakaluba꞉tamo dolamagita, wadiyala ama꞉ ba꞉be tabo nulia꞉!”
Ya꞉suti Lodosiya Sose Tawakaluba꞉tamo Tabo Doemiya꞉
14 Ba꞉bene Kodawate tabo gala natamo na꞉kagoi, “Wadiyala ama꞉ Lodosiya sose nopodawatamo tabo ba꞉ma ka꞉na noema꞉.
Na ba꞉ Godokono Kuititi Tabo Olamagidawala, ba꞉gala na ba꞉ Godokono hibi komo hidonomamo da꞉hawakaliminamo ba꞉be dawala. Ba꞉gala Godote ba꞉moe hopoeno ilina hiliyonomo dododiliya꞉, na ba꞉be oko owati komoeno Helo Mabudawala, ba꞉bema꞉ nale la꞉ Lodosiya hibima꞉ midipa꞉tamo tabo ba꞉ma ka꞉na olamagitamo. 15 La꞉le dododilinakoma nale ba꞉bi komokomo iya꞉tawala, ba꞉ma ka꞉na la꞉eno hibima꞉ midi ipuwalo la꞉ gibagiba ba꞉gala otanotano tetenomolo pola꞉namata. O sose tawakaluba꞉la꞉, naeno ubi konomamo itana la꞉ koenomoma꞉ neda꞉huya꞉la꞉, huiyatiya la꞉ ubiha꞉ma꞉ deda꞉hanama wadiyala la꞉ na miya꞉panete gibagibanomoma꞉ neda꞉huya꞉la꞉! Lom 12:11 16 Ba꞉ hibila, mabu la꞉ la꞉eno ododili ipuwalo gibagibadopoma꞉ eda꞉hanamata, ba꞉be mabuma꞉ nale la꞉ hiliyonomo naeno tabo ipuwane gobogobamo konedaloa꞉pa꞉midalema꞉nemata!
17 O sose lumagi, ama꞉ ba꞉ma ka꞉na goenata, ‘Na dogodogodawala ba꞉gala na ilina hiliyonomo modobolo uwatenamo, ba꞉bema꞉ eta awae komote natamo a꞉kapa꞉mene.’ Huiyatiya amia꞉no tabo goe ipuwalo ama꞉le amia꞉no hibi komo kiya꞉tawanaha꞉, ba꞉ma ka꞉na ama꞉ ilinaheno halipa gudumu emedenata ba꞉gala galane tetelo ama꞉ atumu awae ipuwalo kolutama꞉na꞉ta. Iyo, naeno umi ipuwalo ama꞉ dogodogodawaha꞉, ba꞉gala ama꞉ kikipuiya pata꞉nata, ba꞉gala ama꞉ baidi tamihodawalata. 1Kol 4:8; Luk 12:21 18 Ba꞉bema꞉ nale naeno hido ukui komamo ama꞉ bikiyamemata, ama꞉le natamo pete, nale tawakaluba꞉tamo kolowamima꞉ da꞉midilinakomo ba꞉bi hidohido ilina huiyamo na꞉puwatiya꞉. Iyo, ba꞉ ba꞉ba ka꞉na ama꞉le dogodogodawanomoma꞉ keda꞉ma꞉, wadiyala ama꞉ hido golodo ilina nagodone na꞉pelawiya꞉, nale ba꞉be golodo koelo hido a꞉la꞉minanomoma꞉ a꞉midimo. Ba꞉gala ama꞉le kikipuiya emede hilopo komo komiya꞉pama꞉, wadiyala ama꞉ hidonomo keyakeya kaliko nagodone na꞉puwatiya꞉. Ba꞉gala ama꞉le amia꞉no tamiho baidi kohiduilamema꞉, wadiyala ama꞉ abutilameno hido mulamula nagodone na꞉pelawiya꞉. Ais 55:1; Haw 4:4 19 Ba꞉bema꞉ ama꞉ ba꞉moe naeno taboma꞉ ubiha꞉ma꞉ akeda꞉la꞉, huiyatiya amia꞉no hibima꞉ midi komo kodakoduimiti kuba ododili ipuwane natamo hibinomolo nohobiguya꞉, mabu hibila, nale kebe gugudi malemalelo demalagidolenamo, ba꞉bi guguda꞉te naeno hibi gabo kiya꞉tawahama꞉ nale komo tetelo ibi a꞉kiyahalamenakomo ba꞉gala komo tetelo ibi temeteme komamo iya꞉tulamenakomo. 1Kol 11:32; Yun 12:6; Haw 2:5
20 Mu numitota꞉la꞉, na gigiho tetelo putiti gigiho bepanakamitamo, ba꞉bema꞉ lumagiti naeno tabo uliti natamo gigiho da꞉hiya꞉midamene, na ebetamo a꞉pa꞉gate, ba꞉bene ebe ba꞉gala na, a baa꞉ kapimilo konahama꞉nema꞉. Yon 14:23 21 Ba꞉ hibila, puya꞉te ibino hibima꞉ midi ipuwalo wato kikipo da꞉lawemena꞉, nale iba꞉tamo helo kikalamema꞉nemo iba꞉te naeno Ko Gawadalagi luta bahilo nago kogagahidima꞉, dopamo nale wato kikipo da꞉lawiya꞉mo, ba꞉ba tetelo nale naeno Nabiwa꞉go badi kemedehoma꞉ ebete helo natamo keba ka꞉na kikanamiya꞉ ba꞉ba ka꞉na.
22 Ba꞉bema꞉ galagodawa, Godokono Gobogobote sose tawakaluba꞉tamo dolamagita, wadiyala ama꞉ ba꞉be tabo nulia꞉!”

3:1: Haw 1:4,16

3:3: Ma꞉t 24:43-44; Haw 2:5; 16:15; 1Tes 5:2

3:4: Yud 23

3:5: Ikuli 32:32-33; Ma꞉t 10:32; Luk 10:2; 12:8

3:7: Ais 22:22

3:8: 1Kol 16:9

3:9: Haw 2:9; Ais 45:14; 49:23; 60:14

3:10: Luk 21:19; 2Tim 2:12

3:12: Ais 62:2; 65:15; Haw 14:1; 21:2

3:15: Lom 12:11

3:17: 1Kol 4:8; Luk 12:21

3:18: Ais 55:1; Haw 4:4

3:19: 1Kol 11:32; Yun 12:6; Haw 2:5

3:20: Yon 14:23