13
Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno Komo
Ba꞉bema꞉ naeno baiditi hiya꞉ma꞉ deda꞉hanami ba꞉be komote wiboheno, nale Hiya꞉nomo Holoholo Ilina kehaha꞉ kolomo ipuwane podolutalo ba꞉bo umimo. Ebe sa꞉ba꞉ni watagoenola ba꞉gala ta꞉ni kalitagoenola, ba꞉bene ebeno ta꞉ni kalitalo ta꞉ni koko gawadubuino pake ilinate na꞉pola꞉lama꞉nui, ba꞉gala ebete ebeno sa꞉ba꞉ni watamo Godoko iduduputimino mahilo ya꞉lo a꞉miya꞉teholiya꞉. Haw 12:3; 17:3,7-12 Ba꞉be Ilinoeno holoholo ba꞉ma ka꞉nala, ebeno ape ba꞉ helonomo tumu pusino apela, ba꞉gala ebeno nato ba꞉ konomo helo gahoeno natola, ba꞉gala ebeno tabo ba꞉ helonomo layono-gahoeno tabola. Ba꞉bene Konomo Pahiyate ebeno konomo helo Hiya꞉nomo Holoholo Ilinatamo dito ikami, ebe kapiyate hopo konomolo ko gawadalagima꞉ keda꞉nama꞉. Da꞉n 7:4-6 Ba꞉bene nale ebeno eta watolo hoe bugumuti ditama꞉nui ba꞉bo umimo, ebete ba꞉be bugumu alaholo ipuwalo lawi, huiyatiya ba꞉be hoe komote ebegodolo wibote ebeno watote gala dito kahidui, ba꞉be mabuma꞉ hopo habanapi hiliyonomate hanohanoholo Hiya꞉nomo Holoholo Ilina kalakalago ba꞉bo ta꞉matuya꞉. Haw 17:8 Ba꞉be atu tetelo tawakaluba꞉te Pahiya ba꞉bo adikumiya꞉ mabu ebete ebeno helo Hiya꞉nomo Holoholo Ilinatamo hibilo ikami, ba꞉gala iba꞉te Hiya꞉nomo Holoholo Ilina atumu ba kadikumi ba꞉ma ka꞉na ga꞉luya꞉, “Ba꞉moe Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno helo bada konomola꞉ka꞉! Hibila, lumagino helo modoboha꞉ ba꞉moe Ilinago alaholohoma꞉!”
Ba꞉bene Godote 42 manome tete Hiya꞉nomo Holoholo Ilinatamo ikami, ebete hopo habalo helodawama꞉ ba eda꞉na ebe ha꞉kiya ebe awagaminalo Godoko ba꞉bo kiduduputimima꞉. Da꞉n 7:8,25; 11:36; Haw 11:2 Ba꞉bema꞉ Hiya꞉nomo Holoholo Ilinate ba꞉ ba꞉ba ka꞉na ewageli, ebete Godoko ba iduduputimi ebeno mahiloeno komoma꞉ ba꞉gala ebeno Emede Haboeno komoma꞉ ba꞉gala Hunu Habalo demedehona ba꞉bi tawakalubino komoma꞉ kubakuba tabo ba꞉bo olamagi. Ba꞉be atu tetelo Godote ebetamo tete bikami ebete hibima꞉ midipa꞉go ba alaholoho ibi kokubahilamema꞉, ba꞉be mabuma꞉ ebete hopo konomolo helodawama꞉ ba eda꞉na, hiya꞉hiya꞉ tama tawakalubi ba꞉gala hiya꞉hiya꞉ tabo ga꞉la kapiyuimi tawakalubi ba꞉gala hiya꞉hiya꞉ hopo tawakalubi ibi hiliyonomate ebetamo kopapamila꞉halema꞉na꞉. Haw 11:7 Ba꞉bema꞉ hopo konomolo demedehona ba꞉bi tawakaluba꞉te Hiya꞉nomo Holoholo Ilina ba꞉bo kadikumima꞉na꞉, huiyatiya Godote hopo haba ododihino dopamo puino mahilo Sipi-goe Deha꞉potoeno Ka꞉ka꞉ Bukamo da꞉miya꞉telamiya꞉ ba꞉bi tawakalubi kapiyate ebe a꞉kadikuma꞉mena꞉, ba꞉be Sipi-goe Deha꞉poto ba꞉ kubapa꞉te danakapumiya꞉ ba꞉be dawala. Ohale 69:28; Haw 17:8; 20:12,15; 21:27
Ba꞉bene Godote na꞉goe, “Galagodawa, ama꞉ ba꞉moe tabo hidamo nulia꞉! 10 Naeno hibima꞉ midipi ipuwalo nale kebe lumagitamo ubi dihatemo komopa꞉te ebe du genamamo dito noemema꞉, iba꞉te ba꞉be lumagi ba꞉bamo hibilo konoemema꞉na꞉, ba꞉gala na kebe lumagitamo ubi dihatemo komopa꞉te ebe alaholo gila꞉mo anakapumima꞉, iba꞉te ebe alaholo gila꞉mo hibilo kanakapumima꞉na꞉. Ba꞉be mabuma꞉ naeno tawakaluba꞉te ba꞉bakobako temeteme duwatemena꞉, wadiyala iba꞉te ibino hibima꞉ midi ipuwalo kodakodalo ba la꞉mota꞉hana heloha꞉ma꞉ akeda꞉hala꞉.” Yel 15:2; 43:11; Haw 14:12
Eta Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno Komo
11 Ba꞉bene nale eta Hiya꞉nomo Holoholo Ilinate haka ipuwane podolutalo ba꞉bo umimo, ebe netewa kalita ka꞉ma꞉ dikulihumita ba꞉bako dabi sipi-goe deha꞉poto huiyala, huiyatiya ebeno tabo madodo ba꞉ helonomo pahiyoeno tabo madodola. 12 Ba꞉bene ba꞉be Ilinate dopamo duluhukui ba꞉be eta Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno dopo hapulu ba la꞉na helo ebegodone ba꞉bo lawi, hopo habalo demedehona ba꞉bi tawakalubi hiliyonomate ebeno tabamo kopapamila꞉halema꞉. Ba꞉bema꞉ ba꞉moe gabodo ebete tawakalubi konomamo kiyahalami iba꞉te dopo Ilina kadikumima꞉, ba꞉be dopo Ilina ba꞉ hoe bugumuti ba itama꞉na gala da꞉kahidui ba꞉be Ilinala.
13 Huiyatiya galane duluhukui ba꞉be eta Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno komo ba꞉ma ka꞉nala, ebe koko hanohano komo ododilidawala, ba꞉bema꞉ ebete hiliyonomo tawakalubino holoholo hapulu koe powago alomo hununi hopo habamo dito puluhukuti. Ma꞉t 24:24; 1Gaw 18:24-39; Haw 19:20 14 Ba꞉ hibila, Godote tete ebetamo ikami ebete dopo Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno dopo hapulu ba꞉makomako hanohano komo kododilima꞉, ba꞉bema꞉ ba꞉moi hanohano ododili ipuwalo ebete tawakalubi hiliyonomo ha꞉da ba amihoholame ebete ibi ba꞉bo kiyahalami, iba꞉te dopo Ilinoeno holoholo huiya ida꞉da꞉li kododima꞉. Ebe ubila tawakaluba꞉te ba꞉be dopo Ilina ba adikumi ebeno mahilo hunamo kadipatema꞉, mabu etate alaholo gila꞉mo ebe hoe bugumagoma꞉ da꞉midi ebe huiyatiya kahoeha꞉. 15 Ba꞉ba tetelo Godote modoboma꞉ da꞉goi, galane duluhukui ba꞉be Ilinate helo ba꞉bo lawi, tawakaluba꞉te kebe ilina ibino kokotamo dododi ba꞉be ida꞉da꞉litamo ka꞉ka꞉ kikamema꞉. Ba꞉be mabuma꞉ dopo Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno ida꞉da꞉liti ba ka꞉ka꞉na, ba꞉bete hopo habanapa꞉tamo tabo olamagi da꞉tupuimi ibi ba꞉ma ka꞉na kiyalami, puya꞉te ebe adikumihino wadiyala komopa꞉te ibi dito nanakapulama꞉mena꞉.
16 Ba꞉bene hegehege ba꞉gala koko tawakalubi, dogodogopi ba꞉gala ilinaha꞉pi, puya꞉te huiyaha꞉ oko dowatihona ba꞉gala puya꞉te mani oko dowatihona, ba꞉bi tawakalubi hiliyonomatamo ba꞉moe Hiya꞉nomo Holoholo Ilinate tutumu bikalami iba꞉te ebeno kukala ibino tu hapu kokotamo o wato kala꞉mo kuwatema꞉. Haw 14:9-11; 16:2; 20:4 17-18 Ba꞉ba tetelo tawakalubi hiliyonomo ipuwalo puya꞉te ebeno kukala uwateheno, ibi kubahilamema꞉ ebete komopa꞉tamo talona bihatelami, iba꞉te kolowami ipuwalo ba꞉bi tawakaluba꞉tamo naha ilina ba꞉gala mani a꞉kikalama꞉mena꞉. Ba꞉bema꞉ la꞉ puya꞉te ba꞉moe buka tabo dulihutama, la꞉ niya꞉tawahala꞉ ba꞉moe Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno kukala ba꞉ ebeno nabala, iyo, ba꞉be naboeno ipuwa ba꞉ ebeno mahilola. Ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ ipuwalo muludawate ebeno hido ukuia꞉mo ba꞉moe naboeno ipuwa na꞉lawa꞉mene, mabu hibila, naba 666 ba꞉ Hiya꞉nomo Holoholo Ilinoeno nabala.

13:1: Haw 12:3; 17:3,7-12

13:2: Da꞉n 7:4-6

13:3: Haw 17:8

13:5: Da꞉n 7:8,25; 11:36; Haw 11:2

13:7: Haw 11:7

13:8: Ohale 69:28; Haw 17:8; 20:12,15; 21:27

13:10: Yel 15:2; 43:11; Haw 14:12

13:13: Ma꞉t 24:24; 1Gaw 18:24-39; Haw 19:20

13:16: Haw 14:9-11; 16:2; 20:4